ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp1åk3: IAR072 Produktionsledning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-23 - 2008-11-15
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

69 svarande

Högst 15 timmar»15 21%
Cirka 20 timmar»27 39%
Cirka 25 timmar»15 21%
Cirka 30 timmar»8 11%
Minst 35 timmar»4 5%

Genomsnitt: 2.4

- Jag läste litteraturen under de två första läsveckorna, eftersom jag läste två andra kurser parallellt, behövde jag inte lägga ned någon mer tid på kursen förrän ett par dagar före tentan.» (Högst 15 timmar)
- väldigt ojämnt arbetsbelastning, de första fyra veckorna var det mycket jobb, de senare fyra nästan inget.» (Högst 15 timmar)
- Snittet blir nog inte mer än 15, dock betydligt mer tid i slutet av kursen. På grund av andra åtaganden utanför de kurser vi läser valde jag att inte göra praktikfallen vilket påverkar nedlagd tid. » (Högst 15 timmar)
- Halva kursen var repetition av tidigare Verksamhetsutveckling och Industriell Marknadsföring.» (Högst 15 timmar)
- Det var mycket att läsa» (Cirka 20 timmar)
- läste boken tre gånger och försökte verkligen tränga in i vad kursen handlade om. tror även att jag gjorde det. gjorde även övningarna i boken. känns riktigt dåligt att inte tentan testade mer är 10 % av det boken tog upp. kapitel 1-3, strategi, strategi, strategi. ännu en kurs i raden av misslyckanden från I-programmet. i princip samma punktlistor som ingick i verksamhetsutveckling och marknadsföring. tråkigt att vi bara lär oss punktlistor, för och nackdelar. skulle gärna tränga djupare i modeller, verktyg mm och inte bara lära sig definitioner och namn!!!! usch» (Cirka 25 timmar)
- mycket föreläsningar i början och inlämningar i slutet vilket var bra.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

69 svarande

0%»1 1%
25%»5 7%
50%»8 11%
75%»12 17%
100%»43 62%

Genomsnitt: 4.31

- Första föreläsningen kom Mats fram till att Dell har snabba leveranser men att de på grund av detta har stora lager. Alla som gått/går på I vet att Dell inte har stora lager, de kör på pull och inte på push! Att läraren sa detta gjorde att jag tappade förtroendet för honom totalt. Jag gav honom några fler föreläsningar men det var det inte värt.» (25%)
- Deltog på alla föreläsningar men inga case. (Läste två andra krävande kurser parallellt + lite Ekonomisk Analys 3 med)» (50%)
- slutade gå på föreläsningarna snabbt då de höll låg kvalitet» (50%)
- Föreläsningar var jag på de flesta men eftersom jag inte gjorde praktikfallen minskar detta andelen.» (50%)
- Mitt låga deltagande i undervisningen beror på att jag efter ett antal föreläsningar insåg att föreläsningarnas kvalitet var dålig och att jag skulle tjäna mer på att koncentrera mig på kurslitteraturen.» (50%)
- Då föreläsaren endast lästa upp vad som stod på slidsen kändes det inte alltid lånt att gå tid, inga reflektioner av läraren.» (75%)
- Jag har varit bortrest» (75%)
- var på alla lektioner och övningar» (100%)
- Sega föreläsningar. Gav inte så mycket att gå på dem.» (100%)
- missat en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 29%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 27%

Genomsnitt: 2.63

- Ämnet i sig är ganska otydligt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- När en tentamen lägger uppemot 50% av fokus på en lista som nämnts på en slide på en föreläsning är det svårt att tycka att målen ger någon ledning överhuvud taget i princip ifall det inte står rakt upp och ner att den listan är viktig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen för föreläsningarna speglar inte tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

54 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»11 20%
Ja, målen verkar rimliga»43 79%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.79

- Har som redan nämnt inte läst målen, men om kursens utförande följde målen är de otroligt lågt ställda» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen är väldigt lik verksamhetsutvecklingen» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kursen repeterar väldigt mycket från verksamhetsutvecklingskursen (vilket inte är fel) men den tillför inte tillräckligt mycket. tex skulle precis likadana tentafrågor kunna ställas för båda kurserna.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Denna kurs var till stora delar repetition av indsutriell verksamhetsutveckling. Vem är ansvarig för riktlinjerna för varje kurs? Är det Mats eller någon från I:s administrations sida? Denna kursen borde i princip tas bort och istället bör de som inte är nytt läggas till industriell verksamhetsutveckling.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

59 svarande

Nej, inte alls»24 40%
I viss utsträckning»31 52%
Ja, i hög grad»4 6%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Tentamen var helt uppåt väggarna. Att kombinera en uppmaning om att man gör avdrag om teknologen anger felaktiga modeller och fakta med MYCKET diffusa frågor är högst olämpligt. Vidare så var upplägget med frågor efter tydligt avgränsade stycken mycket missvisande då man fick intrycket av att frågorna gällde det föregående stycket. Det klart sämsta jag sett under hela tiden på Chalmers!!» (Nej, inte alls)
- Tentamen hade endast anknytning till en mycket liten del av det som kursmaterialet täckte, men tog istället upp frågor som kursen inté hade berört.» (Nej, inte alls)
- Examinationen testade enbart två tabeller på slideshowen. Resten hade jag med stor asnnolikhet kunnat utan att ha läst kursen. » (Nej, inte alls)
- Tentamen var alldeles för smal. Den tog upp ett fåtal kapitel från boken och frågorna var kopplade till varandra så kunde man inte en fråga hade man inte möjlighet att svara på en annan fråga.» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte att tentans första uppgifter som jag antar testar om man har kunskaper för att få betyget 3 var alldeles för diffust ställda. Vidare till case-frågan så var caset alldeles för mycket text med lite information. På vissa ställen kändes informationen motsägelsefull. Att svara på frågorna blev mer att citera texten och det fanns inte mycket utrymme till att tillämpa sina kunskaper. » (Nej, inte alls)
- nej. känns riktigt dåligt att inte tentant testade mer är 10 % av det boken tog upp. kapitel 1-3, strategi, strategi, strategi. ännu en kurs i raden av misslyckanden från I-programmet. i princip samma punktlistor som ingick i verksamhetsutveckling och marknadsföring. tråkigt att vi bara lär oss punktlistor, för och nackdelar. skulle gärna tränga djupare i modeller, verktyg mm och inte bara lära sig definitioner och namn!!!! usch testade absolut inte målen» (Nej, inte alls)
- Med en luddig och extremt öppen tentamen där man får poängavdrag för att nämna irrelevanta saker med fokus på i princip två listor (varav fokus i princip inte lagts överhuvud taget på den ena under kursens gång) kan man tycka att det är helt omöjligt och veta om examinationen har testat ifall jag uppnått målen. Det skulle kunna vara så, men troligtvis handlade det mer om att ha varit helt bäng när man pluggade och fokuserat på en sak som verkade mindre direkt relevant för kursen.» (Nej, inte alls)
- De korta frågorna rörde bara 2 kapitel i kurslitteraturen och casedelen hade jag svarat likadant på innan som efter kursen.» (Nej, inte alls)
- Mycket konstigt att tentan fokuserade på en så liten del av kursen» (Nej, inte alls)
- Jag kunde mycket mer än vad jag fick visa på tentan, den testade för liten del. Det hade även varit bra om föreläsaren hade nämnt de 7 beslutskriterierna på en föreläsning eftersom de va med på två frågor. Dessutom var sista frågan väldigt rörig.» (Nej, inte alls)
- Tentan testade om jag lärt mig 7 begrepp under lika många veckor, dessutom på ett kryptiskt sätt. Jag hade lite utrymme över för att visa vad jag faktiskt lärt mig.» (Nej, inte alls)
- Tentan var en stor besvikelse.» (Nej, inte alls)
- Det var två delar i examinationen: dugga + tenta Duggan var direkt kopierad från bokens hemsida där jag hade gjort alla frågor. Duggan testade inte om man kunde kursen, den premierade alla som gjort frågorna på hemsidan Tentamen var troligtivs den tentan på chalmers som minst testade mina kunskaper i kursen. En fjärdedel av tentan utgjordes av frågor på innehåll på en lista som var på en slide i en powerpoint till den andra föreläsningen. Denna lista stod ingenstans i boken. Tentan i övrigt testade väldigt lite på kunskaperna man lärde sig. Majoriteten av bokens kapitel förblev orörda. Be den förra examinatorn kolla på tentan och se vad han tycker!» (Nej, inte alls)
- Eximinationen baserades på detaljkunskap. Jag fick inte alls visa allt som jag kunde.» (Nej, inte alls)
- Tycker tentan hade MKT liten koppling till det vi gått igenom i kursen då det fanns så mkt vi lärt oss och den testade en löjligt liten del.» (Nej, inte alls)
- Absolut inte. Jag har på mina drygt två år på Chalmers aldrig skrivit en så dålig tenta. Tentan hade flera otydligt, dåligt avgränsade frågor i essäform och byggde dessutom till 20% på kunskap om en lista "decision criteria" som Mats en gång visat på en av hundratals powerpoint slides. Bokens innehåll togs knappt upp. Jag fick inte mycket bättre resultat för att jag läst 500s bra bok, utan fick svara på frågor som inte knöt an till boken.» (Nej, inte alls)
- Mycket konstigt upplägg på tentan, hur kan fem korta frågor vara lika mycket värda som ett åtta sidors case? Konstigt ställda frågor dessutom.» (Nej, inte alls)
- Det kan ha varit den sämsta tentamen jag skrivit. Jag kände mig väldigt förberedd inför tentan och inläst på just kurslitteraturen. Döm då av min förvåning när det kommer frågor på saker jag inte hört om förut. Tentan siktade in sig på ett smalt område av kursen och cirka 40% av poängen utgick ifrån att man skulle känna till en speciell lista med begrepp. Nämnas kan att jag kände till alla begrepp men inte i den tänkta grupperingen, därav blev jag förståeligt mycket stressad och underpresterade grovt. Nu ska jag skriva om tentan eftersom jag känner att tentan och resultatet inte alls reflekterar mina kunskaper. » (Nej, inte alls)
- Väldigt smal tenta, frågade i princip bara på en del.» (I viss utsträckning)
- Tyckte den var lite väl riktad mot en del och tog inte in hela kursen» (I viss utsträckning)
- Det kändes inte som tentan riktigt speglade det som hade påtalats på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- Tycker det är konstigt att man bara kollar cirka 2 av 15 kapitel.känns inte som att jag fick visa det jag lärt mig på tentan.» (I viss utsträckning)
- Väldigt dålig tentamen, var väldigt begreppsfokuserad och tog dessutom upp begrepp som enbart nämndes vid ett enda ställe i allt material och inte överhuvudtaget i kurslitteraturen! Mycket dåligt! Duggan var knappt OK, för det första förekom samma fråga två ggr !! Dessutom ändrade examinatorn svaret på en av frågorna till något som var TVÄRTEMOT vad som stod i kurslitteraturen!!! Skärpning I-sektionen...» (I viss utsträckning)
- Väldigt konstig tenta. Svårt att förstå case-frågan, svårt att förstå vad han vill ha för svar.» (I viss utsträckning)
- Examinationen byggde till stor del på de få föreläsningar vi hade i början av kursen, och det gick inte att läsa in senare vilket medförde en del förvåning på tentamen.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker inte att tentan var upplagd efter målen. Jag hade läst dem noga, men på tentan kom nästan bara en del. » (I viss utsträckning)
- tentan var lite för "smal" och det kändes som att den bara täckte ett eller två kapitel i boken» (I viss utsträckning)
- Urvalet av kunskapsfrågor speglade lite väl perifiera delar av kursboken och föreläsningsanteckningarna. Casedelen av tentan borde varit mer nedskalat med avseende på textmassa och frågeställningarna tydligare.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var en mycket dålig återspegling utav kursen,då denna bara berörde ett fåtal områden och stora delar utelämnades. Detta ger således en mycket skev bedömning.» (I viss utsträckning)
- Då jag läste svarsförslaget till tentan blev jag förvånad då jag menar på att detta inte besvarar de ställda frågorna, ser med spänning fram emot resultatet och en eventuell granskning» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att vissa delar (som enligt mig är ganska viktiga) ej berördes nämnvärt på tentan. Trots att produktionsstrategierna berör en stor del så var det väldigt diffust och opreciserat. Att beskriva strategierna (första frågan) tar upp alla de följande frågorna om man vill göra den fullständigt!» (I viss utsträckning)
- Var endast ca 5% av kursen som examinerades.» (I viss utsträckning)
- Det som testades på examinationen var bara en bråkdel av det vi lärt oss och speglade inte alls kursen.» (I viss utsträckning)
- Konstigt och förvirrande upplägg på tentan! Tentan var för stor i förhållande till den tid som fanns att tillgå. » (I viss utsträckning)
- Tentan var rätt rörig och texten i case-delen upprepade sig flera gånger. Frågorna var rätt otydliga många gånger» (I viss utsträckning)
- Gillade den "verlighetsbaserade" tentan!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»13 18%
Ganska liten»33 47%
Ganska stor»17 24%
Mycket stor»6 8%

Genomsnitt: 2.23

- Föreläsningarna var undermåliga och gav verkligen inte mycket alls.» (Mycket liten)
- Väldigt låg nivå på undervisning, mycket repetition från tidigare kurser samt väldigt lågt tempo!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna hade ett lågt tempo, det var alldeles för mycket repetition och de exempel som Mats gav lyckades sällan knytas till det som han pratade om.» (Mycket liten)
- Eftersom tentan inte baserades särskilt mycket på föreläsningen utan tidigarekunskaper.» (Mycket liten)
- Mats uppvisade, tycker jag, låg kunnighet på området och jag fick knappt ut ett jota från de tre första föreläsningarna, varpå jag slutade gå dit och använde boken. » (Mycket liten)
- Har inte varit på någon föreläsning» (Mycket liten)
- Hjälpt att veta vad jag skall plugga. men ofta har viktiga slides varit förhastade i undervisningen. De case som har gjorts har dock oftast varit givande. » (Ganska liten)
- Enbart övningarna/casegenomgångarna har varit bra» (Ganska liten)
- Kunde räckt med att läsa slides på egen hand» (Ganska liten)
- föreläsningarna var inte bra. visserligen var de i ett trivsamt tempo men de var alldeles för ytliga. jag vill lära mig mer än punktlistor men har fått klart för mig att det är det som det hela handlar om. så det är nog egentligen mig det är fel på» (Ganska liten)
- Kändes som det mesta var repetition från tidigare kurser så undervisningen var bara en uppfräschning av minnet.» (Ganska liten)
- de olika Case som gjordes var mycket bra! däremot var inte föreläsningarna speciellt bra, de följde powerpoint för mycket vilket gjorde att det inte var givande att gå på dem. Jag hade gärna sett några föreläsningar senare i kursen för att hålla en jämnare arbetsbelastning och en jämnare inlärning. » (Ganska liten)
- Föreläsaren läste i princip av slides på föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna borde ha varit mer fokuserat på frågor från studenterna (så som det stod i Kurs-PM att kursen borde vara). I den mån diskussioner uppstod (t.ex. den om prestationsmål för en matvarubutik) hade det varit bra om man reder ut rent felaktiga yttranden från studenter istället för att skriva ner dessa yttranden som fakta på tavlan.» (Ganska liten)
- Kändes som det mesta var repition och den typ av examination som blev hade inte direkt någon koppling till föreläsningarna. Helheten och sammankopplingen missades.» (Ganska liten)
- Mitt betyg här dras ned pga att mycket av kursen redan tagits upp särskilt i IVU kursen, man borde kunnat gå djupare in i ledningsfrågor än vad som gjorts. Man borde kunnat flytta fokus från att känna till A,B,C.... till att gå djupare in på och lägga mer tid på analys, betrakta mer av kursen som förkunskap.» (Ganska liten)
- undervisningen tog upp självklarheter och inte det som kankse var lite svårt. Övringstillfällena var ofta mycket bra även om jag förstått att handledarna var mycket olika bra förberedda. Ludvig och fysik-killen som jag hade gjorde ett bra jobb.» (Ganska liten)
- Dock visade det sig vid tentamen att undervisningen inte varit tydlig nog med begrepp och dylikt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»25 36%
Mycket stor»35 50%

Genomsnitt: 3.34

- På tentan hade jag inte mycket hjälp av boken, det var nästan bara föreläsningarna som examinerades.» (Ganska liten)
- Boken var bra men inte särskilt lämplig för kursen. Den kändes som väldigt mycket repetition av vad vi läst tidigare, hade passat bättre med en mer avancerad/djupgående bok som kanske fokuserar på områden som inte täckts i andra kurser.» (Ganska stor)
- boken var helt okej. gillade avsnittet om lean production. där fick jag en aha upplevelse jämfört med tidigare kurser i detta som jag tycker inte riktigt kom på kärnan av lean. (de har typ bara sagt att lean är så fruktansvärt bra, bla bla bla, här sa man varför! kanon!) tycker även att de mesta var bra. dock inte avsnittet om TQM. för ytligt om man ska ta upp det i huvud taget.» (Ganska stor)
- Bra bok» (Ganska stor)
- Boken är bra men detta testades inte alls på examinationen. Mellan tenta och bok var oerhört liten kopppling, vilket känns konstigt då boken är på 500 sidor.» (Mycket stor)
- Boken är bra!» (Mycket stor)
- Dock testade ju inte tentan kurslitteraturens begrepp utan examinatorns egenkomponerade begreppssamling...» (Mycket stor)
- Kursboken och material från hemsidan har varit mycket bra!» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Det beror på hur man ser det. Boken var väldigt bra men kunskapens som man skaffat sig från boken testades inte alls på tentan.» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur, Nigel mfl. är en av de bästa kursböcker vi har haft överhuvudtaget.» (Mycket stor)
- Tycker boken var görbra! Därför ännu mer synd att det typ testades på två-tre av 16 kapitel..» (Mycket stor)
- Förutom att vi gått genom mycket av materialet i tidigare kurser var boken bra och heltäckande. Att tentan sedan inte handlade om bokinnehållet alls var trist. » (Mycket stor)
- Boken var mycket bra och informativ.» (Mycket stor)
- Bara den jag gått efter tillsammans med föreläsarens slides.» (Mycket stor)
- Förelaäsaren läste direkt av ala slides så för att få en mera intressant föreståelse krävdes bokens hjälp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

69 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»40 57%
Mycket bra»27 39%

Genomsnitt: 3.34

- var snabb att lägga ut material. bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 10%
Ganska bra»28 40%
Mycket bra»12 17%
Har ej sökt hjälp»22 31%

Genomsnitt: 3.71

- Föreläsaren har varit har gett luddiga svar på många frågor.» (Ganska dåliga)
- Svaren var inte tillfredställande då de ibland var felaktiga och oftast inte gav svar på frågan som ställts. » (Ganska dåliga)
- läraren svarade på frågor och mail. jättebra!» (Ganska bra)
- Inte själv haft några specifika frågor. » (Ganska bra)
- Snabba svar även på helger.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 24%
Mycket bra»35 50%
Har ej sökt samarbete»15 21%

Genomsnitt: 3.89

- helt okej, hade diskuterat en del med andra studenter» (Ganska bra)
- Inga direkta gruppuppgifter i denna kurs, endast handledda diskussionsgrupper. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»3 4%
Låg»9 13%
Lagom»43 63%
Hög»12 17%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.98

- Halva kursmaterialet har som sagt täckts i tidigare kurser.» (Låg)
- helt okej om man jämför med andra kurser. jag är dock av uppfattningen att det är för slappt i de flesta kurser.» (Lagom)
- Mycket litteratur att läsa» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 5%
Lagom»32 47%
Hög»23 33%
För hög»8 11%

Genomsnitt: 3.48

- två ekonomikurser...» (Låg)
- Massa litteratur att läsa.» (Hög)
- P g a andra åtaganden på Chalmers (USA-kommiten) har min belastning varit hög» (Hög)
- Med två duggor tätt inpå varandra och tre inlämningar av case, samtidigt som vi skulle läsa en stor mängd litteratur upplevde jag perioden mycket arbetsam och stressig. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

68 svarande

Mycket dåligt»7 10%
Dåligt»22 32%
Godkänt»27 39%
Gott»12 17%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- En så pass tveksamt utformad tenta drar ner hela kursen! » (Mycket dåligt)
- Den här kursen har inte gett mig någon ny kunskap. Och då jag inte gjorde casen har jag inte heller fått bättre erfarenhet av att lösa sådana. Om kursen vill ge studenterna mer kunskap bör undervisningen/kurslitteraturen läggas på en högre nivå. Om kursen vill ge oss erfarenhet av att lösa case bör de göras obligatoriska» (Mycket dåligt)
- Dåliga föreläsningar och ett mycket märklig tentamen» (Mycket dåligt)
- Mats prestation var av lägst klass under mina år på Chalmers. » (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna och tentan var klart under förväntan.» (Mycket dåligt)
- Själva undervisningen och upplägget kändes helt rätt men det som förstörde alltsammans var tentan. Frågorna var oprecisa och den berörde ungefär 1% av kursen vilket är helt vansinnigt, speciellt om man missat den delen. Alla frågor berörde i princip samma frågeställning. Tentan var gjord för ett mer analytiskt upplägg enligt examinatorn men problemet är att föreläsningarna och utbildningen i sig inte har haft den inriktningen. En nybörjarmiss får vi hoppas.» (Dåligt)
- Kursen är alldeles för lik verksamhetsutveckling och tentamen motsvarande inte kursens omfattning» (Dåligt)
- En i grunden bra kurs, men pga dålig koordinering mellan examinatorn och kursansvariga i tidigare kurser (ex. Verksamhetsutv. och Marknadsföringen) överlappade mycket av kursinnehållet. Dessutom var examinationen mycket dåligt utformad.» (Dåligt)
- Tentan varen besvikelse då jag inte kände att jag fick visa vad jag kunde. Dessutom var kursen slående lik verksamhetskursen och det skulle vara bättre att ta bort den helt och läsa något annat.» (Dåligt)
- tyckte inte om det alls. har tidigare motiverat detta men det kan sammanfattas i en punktlista: - för lik tidigare kurser - går inte på djupet alls - tentan testade inte mycket av litteraturen och kursmål/innehåll (tyckte jag dock att övningstentorna gjorde). - miljödelen var jättebra, bra föreläsare - jag förväntar mig helt enkelt att lära mig mer under 8 veckors hårt jobb!!!» (Dåligt)
- Kändes inte som att det var så mycket nytt i kursen, kändes mest som repetition av andra tidigare kurser (vilket i och för sig skulle kunna vara bra).» (Dåligt)
- Tentamen speglade kursen mycket dåligt och föreläsningarna har hålit en låg standard.» (Dåligt)
- En repetition av vad vi tidigare lärt oss. Inte mycket nytt.» (Dåligt)
- Kursen kändes oengagerad och jag har inget vidare grepp om den efteråt.» (Dåligt)
- Jag hade läst boken väldigt bra och kände mig ganska säker när jag gick till tentan, men jag kände inte alls att jag hade nytta av att ha suttit alla dessa timmar och läst, när bara en liten del examinerades.» (Dåligt)
- Detta beror främst på föreläsaren. Annars väldigt intressant ämne. Dock är kursen väl lik verksamhetsutvecklingen, vissa inslag är exakt samma vilket gör att vi "berövas" på tid som vi skulle kunna ha lärt oss nya saker på. » (Dåligt)
- Det är en repetition på IVU» (Dåligt)
- Tentan känns orättvis, det tänket som krävdes på tentan belystes inte på föreläsningarna. Det skulle ha behövts understrykas mycket mera hur allt hängde ihop.» (Dåligt)
- Mats är dålig pedagog, han kan inte göra tentor.» (Dåligt)
- Kursen var intressant, men pga den dåliga eximinationen så blir kursen knappt godkänd.» (Dåligt)
- Kursen i sig är bra, men föreläsaren har varit dålig, då han inte varken känns engagerad eller kunnig.» (Dåligt)
- Tycker föreläsningarna var alldeles för basic och sedan då examinationen som redan nämnts.» (Dåligt)
- Upplägget på kursen var bra, men föreläsningarna känns som en upprepning av förgående kurser - vad är produktionsledning egentligen? » (Dåligt)
- för låga krav och det kändes som vi inte lärde oss det som var viktigt. Föreläsaren använde den tidigare lärarens power point och ibland kändes det som om han inte läst dem innan utan skjöt från höften.» (Dåligt)
- Konstig tenta men intressant innehåll i kursen. onödigt mycket repetition från tidigare kurser» (Godkänt)
- Innehållet, framförallt i boken, känns extremt relevant och intressant. Dock faller betyget på tentan och föreläsningarna.» (Godkänt)
- Att fortsätta att bygga vidare på en tidigare kurs är en väldigt bra idé men det måste komma mer nytt då jag inte kände att jag hade läst in 7,5p efter kursen utan snarare repeterat hälften från tidigare kurs. » (Godkänt)
- Gott sånär som på tentan» (Godkänt)
- Mer fokus på analys och beslut nästa år så blir det ännu bättre» (Godkänt)
- Väldigt upprepande kurs mot föregående» (Godkänt)
- Intressant utformning på tentan, dock är det tveksamt om det ger en korrekt bild av vad studenten verkligen kan i ämnet.» (Godkänt)
- förutom examinatinen» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inte mycket»
- Casen och spelet. »
- Case-seminarie»
- litteraturen och case-övningarna»
- Kurslitteratur och JIT-spel.»
- JIT-övningen»
- Case-inslagen, väldigt duktiga handledare som lyckades skapa vettiga och givande diskussioner!»
- vet ej om den här kursen behövs - kanske skulle klämma in någon el eller teknik? - men gör den det så tycker jag att boken var helt okej i jämförelse med annan litteratur i t.ex. marknadsföringskursen och verksamhetsutvecklingen (som i stort sätt berörde samma delar)»
- Kursupplägget.»
- Kursboken. Mycket bra!»
- Caselösning och lean labben.»
- Casen.»
- Casen.»
- boken & casen»
- casen»
- Det är bra med kortare diskussionsövningar, men det var bara under den första som vi fick igång någon bra diskussion, övriga övningsledare kändes oengagerade.»
- case + arbetet med utdelat material»
- Det var bra föreläsningar och en mycket bra bok, casen gav bra förståelse, och duggan satte fart på läsningen.»
- Boken, innehållet. Mycket intressant ämne.»
- kurslitteratur»
- Praktikfallen och tillhörande diskussioner»
- Praktikfallen var bra»
- Mini-case, dugga, boken var rätt bra.»
- Kursboken, upplägget med case kontra tenta»
- Boken»
- Att försöka integrera verklighetsanknutna case i kursen.»
- Caseövningarna var bra!»
- Alla små case som gav bonuspoäng»
- Boken!»
- - De mindre casen var bra men borde kunna ge mer än 1 poäng. I alla fall att man kan få 1-3 poäng på varje så det finns någon anledning att lägga ner tid på dem! - Boken»
- De delar av kursen som vi inte lärt oss innan (främst kvalitet, andra halvan av kursen ungefär)»
- Upplägget var skitbra. Casen på slutet också jättebra.»
- Småcasen»
- Övningarna i kursen»
-
- Kursboken var bra»
- Casen»
- Bra lärare med fin repetition varje gång. Bra och tydliga powerpoints»
- Alla case och just in time övnigen»
- Kurslitteratur.»
- Upplägget med föreläsningar i början och individuella inlämningsuppgifter i slutet var bra. »
- casen var bra»
- dugga-upplägget samt inlämningnsuppgifter. »
- övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Utformandet på tentan!!!»
- Fler föreläsningar. Mer ny kunskap på föreläsningarna som vi inte stött på i tidigare kurser. Fler gästföreläsare, gärna från industrin, med praktiska erfarenheter att berätta om. Ny kursbok. Tentamen bättre anpassad till kursens innehåll. Högre krav på studenterna. »
- Föreläsnigarna, mer tydlighet och tempo. samt att de som skall hinnas med hinns med»
- Upplägget på tentan»
- Examinator och föreläsare.»
- Om ett case tas med på tentan tycker jag att det måste tydliggöras vad som är kärnan i respektive fråga på denna del»
- Tentan för att bättre passa kursinnehållet.»
- Ändra kursen så att den bygger på verksamhetsutvecklingen men så det inte är så mycket repetition»
- tentamen»
- Innehållet (så att det inte överlappar med tidigare kurser), duggan (se till att frågorna bara tas upp en gång var och att examinatorn bestämmer sig för ETT rätt svar (gärna som stämmer överens med kurslitteraturen). Framför allt bör tentan göras om, den täckte en ganska liten del av kursen och dessutom testade den viss del bara begrepp (som inte alls eller bara knappt nämndes i kurslitteraturen)»
- helt ny kurs, kanske finans»
- föreläsningarna bör verkligen vara djupare. jag läste pm innan kursen och tyckte det var jättespännande! föreläsningarna skulle baseras på våra frågor och diskutera materialet. vara djupa. så blev det inte! skickade en del frågor i början, men jag anser att föreläsningarna var oberoende av dessa.»
- Mer djup i föreläsningarna. Kändes ytliga och gav väldigt lite. »
- Föreläsningarna hade för mycket repetition från föregående gång. Blev tjatigt at höra samma sak igen.»
- Föreläsningarna måste bli bättre så det känns meningsfullt och intressant att gå på dem. Mats borde göra kursen till sin egen istället för att kopiera Pers kurs och bara lyckas till viss del.»
- Tentan. Konstigt upplägg. Bör också lägga mer vikt vid det som vi inte haft i tidigare kurser.»
- tentan och föreläsningarna»
- upplägget av tentan»
- mer undervisning och en tenta som på ett tydligare sätt låter oss visa vad vi lärt oss.»
- föreläsningarna och dess upplägg över perioden»
- Tentan. Den bör självklart spegla en del av föreläsningarna men inte bara, vi hade nästan inte behövt ha en bok alls.»
- Examinatorn var ej värd att gå och lyssna på. Han pratade rakt av sina slides. Även tentan var konstig med vissa frågor som vi i princip aldrig pratat om.»
- föreläsare som kan lära ut bättre, och är engagerad.»
- Examinationen var fruktänsvärt dålig, att över 50% av poängen kommer från EN slide av materialet och som inte ens står sammanställt i boken är inte att testa kunskaperna. Ett case blir för omfattande för så kort tid samt att frågorna var luddigt formulerade och liknade varandra »
- Tentan, kursen är mycket lik verksamhetsutvecklingskursen...behöver den verkligen vara det?»
- Debaclet kring yield management hade kunnat hanteras mycket smidigare. När föreläsaren framhärdar i en åsikt som är diametralt motsatt det som står i boken, (om huruvida yield management är lämpligt då produkten säljs i förhand) tror jag det är bra om man till att börja med erkänner de olika synsätten. Därtill bör man nog förklara sin syn på saken i förhållande till det som står i boken istället för att kategoriskt avfärda alla invändningar från studenterna som felaktiga.»
- Tentan. Stryk helt kurslitteratur från kursen om det inte är meningen att man ska läsa den.»
- Tydligare frågor vid tentamen. Jag har aldrig känt att jag har kunnat innehållet i någon kurs så bra innan en tentamen och jag har aldrig varit så osäker efter en tentamen. »
- Mats borde tas bort, kursinnehållet bör förändras väsentligt. Denna kurs var mycket repition. Vi borde läsa svårare saker eftersom vår konkurrensförmåga försämras radikalt om vi läser sådana här dåliga kurser.»
- Tentan, uppläggget»
- Eximinationen»
- Föreläsaren...»
- - Djupare föreläsningar - Boken»
- Byt ut Mats och ta bort eller komprimera de delar vi redan kan!»
- Casefrågan på tentan var ingen höjdare tyckte jag personligen. Den kunde skrivits mycket bättre och frågorna kunde gjorts mycket bättre»
- Tentaupplägget»
- Tentamen»
-
- Kursen är på många sätt lik kursen i verksamhetsutveckling, vilket innebär att det blir en hel del repetition. Det kanske skulle vara bra att se över vad som gåtts igenom i tidigare kurser, så att man slipper repetera och istället kan satsa på fördjupning.»
- Mycket samma innehåll som tidigare kurser, inte fokusera så mycket på tex marknadsföring eller verksamhetsutveckling. Mer ny lärdom tack!»
- Att tentan avspeglar hela kursen och frågar på flera moment.»
- Färre föreläsare från högskolan i Jönköping.»
- Föreläsaren måste bli mer tillmötesgående och inte sätta upp försvarstal när han får kritik. Ingen miljöfråga på tentan - försök få in momentet i en inlämningsuppgift istället. »
- Mats kan bli betydligt bättre och mer engagerad. Nu läste han bara innantill på slides som var ifårn förra årets examinator.»
- Miljödel borde som vanligt vara en egen kurs. så att man verkligen får ut nått av den. MILJÖ ÄR VIKTIGT och skall inte vara en parantes i olika kurser»
- föreläsningarna och tentan»

16. Övriga kommentarer

- Jag anser inte att den här kursen stämmer överrens med den goda utbildningskvalitet som Chalmers står för. Jag hoppas verkligen att Ni tar tag i den här kursen och gör något vettigt av den till nästa år!»
- Det här var en kurs jag och många hade stora förväntningar på och som på alla sätt och vis känns relevant. Dessa försvann dock snabbt i och med att föreläsningsserien började. Tentamen kändes mycket märklig och jag har aldrig sett så många upprörda efter en tentamen, vilket jag tycker indikerar att någonting inte har stämt. Tentamen kändes oerhört slarvigt skriven och tvetydlig och byggde till stor del på två listor Mats översatt, och som inte framgick att de var relevanta över huvud taget. »
- Det kändes som att tentamen tog upp saker som inte tagits upp på ett tydligt sätt under kursens gång. Så borde det inte få vara. »
- En intressant iakttagelse som jag har gjort är att alla miljöföreläsare repeterar om och om igen hur viktigt det är att miljödelen är integrerad för att miljöarbetet ska fungera bra på ett företag (och det håller jag med om), fast att företag gärna har den som en separat avdelning (vilket fungerar dåligt). Samtidigt så är miljödelen ett separat moment när vi lär oss den. Sammanträffande??? Integrera miljödelen ordentligt eller ha den som en separat kurs!»
- Kan man inte ha en dugga istället för tenta och lägga mer vikt vid casen?»
- Egentligen är jag inte säker på att upplägget på tentan var dåligt, men, det är viktigt att man kan säga vad man ska kunna till en tenta, det ska inte vara någon hemlighet vad man ska plugga på. Dvs. ifall det är någonting som är av extremt stor vikt så måste detta TYDLIGT framgå. Och dessutom känns det konstigt att genom hela kursen ha en viss typ av problem (casen bland annat, men även framförallt gamla tentor var av helt annat upplägg) som lärande moment och sedan ha ett helt annat upplägg på tentan. Dessutom utan förvarning. Känns helt puckat faktiskt :/ Jag förstår dock varför det var intressant med detta nya upplägg, men dessutom bör kanske inte frågorna vara så otroligt breda, speciellt inte när det står att man får poängavdrag för ovidkommande svar. För en sådan tenta kan man sitta och skriva i dagar för att få med allt (hur ska man hinna med och analysera ett helt företag på max 2 timmar?! ungefär som att skriva allt som stor i kursboken (500 sidor???) på en tenta, är heeeelt konstigt. Kursboken var bra, men hade i princip ingen, eller åtminstone väldigt liten, relevans för tentan, vilket också känns konstigt. Som att man blivit lurad. Det är så man undrar ifall examinatorn själv ens har koll på vad han tänkte på när han la upp kursen när alla signaler säger en grej och det sedan verkar handla om en annan grej. En annan intressant reflektion från min sida är att jag aldrig tidigare känt mig så säker på en tenta precis innan jag gjort den och aldrig så osäker efteråt.»
- Anledningen till att kursen är dålig är inte Mats fel även om tentan var väldigt knasig. I-ledningen som ansvarar för kursupplägget får ta sig i kragen. När I-studenten går ut på sin teknikbas har denne inte tillräckliga förkunskaper så att sitta och repetera kurser under grundutbildningen är ett enormt slöseri med resurser och tid för studenten och sektionen. »
- Upplägget på kursen var ganska tråkigt och tentan var ett riktigt antiklimax då den inte lät en visa vad man lärt sig.»
- Denna kurs är pinsam för industriell ekonomis adminstration. Sådana här kurser borde inte få finnas. Ni, om några, borde fixa att vi läser samma kurs igen.»
- MYCKET respektlöst då en av gästföreläsarna (Thomas?!) aldrig dök upp till en av föreläsningen pga av något möte. Respektlöst att inte ha meddelat detta innan.»
- Mats insats har varit undermålig både vad gäller föreläsningar som hållit låg nivå och dugga och tenta. Duggan var direkt utklippt ur en internetsida (bokförlagets) som alla hade tillgång till. Därför kom nån fråga två gånger (ojdå). Mats ville efteråt först inte visa svaren för att han ville återanvända dem - skäms. Tentan var enligt min och alla mina kamrater åsikter sämsta hittills på Chalmers. Den innehöll redundans, dvs om du inte kan en lite grej åker du dit på flera uppgifter. Under tentan frågade inte mindre än 10 personer av ca 30 i min sal samma sak: "vad i hela friden är deicision criteria!?" Frågan skulle först besvaras separat och sedan utgöra grunden i case-uppgiften. Begreppet fanns inte med alls i 700s bok, och masterstudenter inom QOM känner inte till dem (även om jag nu hört att Mats använde SAMMA fråga till masterstudenterna. Jag tycker att I har ett ansvar att lyfta bort Mats från undervisning, då samtliga (skulle jag tro) elever som haft honom sprider ryktet både inom och utom Chalmers att kvaliteten på undervisningen nu varit pinsam.»
- Ett case i kursen vore önskvärt»
-
- Inga»
- Miljömomenten borde samlas till en enskild kurs. Som det är nu är det svårt att ta till sig denna bit när man har mycket annat att plugga till. Eftersom vi i varje del också har olika förläsare i varje miljömoment blir det mycket upprepningar, eftersom miljöföreläsaren inte vet vad som sagts tidigare. »


Kursutvärderingssystem från