ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Konstruktionsmetodik HT09, PPU125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»12 27%
Cirka 20 timmar»17 39%
Cirka 25 timmar»5 11%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.37

- Har prioriterat Algebra-kursen» (Högst 15 timmar)
- Är väldigt svårt att uppfatta.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 16%
100%»35 83%

Genomsnitt: 4.83

- Missat någon enstaka föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 16%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 35%

Genomsnitt: 2.97

- Kommer inte ihåg vad det var för mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Läste igenom dom som hastigast i början av kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»36 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»15 36%
Ja, i hög grad»14 34%
Vet ej/har inte examinerats än»9 21%

Genomsnitt: 2.7

- Nästa vecka gäller det!» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»22 52%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.78

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»16 38%
Ganska liten»17 40%
Ganska stor»8 19%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.85

- Inte använt mig av någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- Ansåg att köpa en bok för 500kr som man behövde läsa möjligtvis tio sidor i var mycket onödigt. Den kursansvarige kunde istället göra ett kompendie som kort sammanfattar det hela och kompletterar undervisningen. Det tillsammans med informationssökning på internet hade räckt för denna kurs. » (Mycket liten)
- Nog för att boken kanske behövs i andra kurser, men till denna kurs behövdes den knappt. 500kr...» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»25 59%
Mycket bra»12 28%

Genomsnitt: 3.11

- Vissa saker som upplägg till en muntlig presentation kom upp på sidan en timme innan den första presentationen» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»21 52%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.55

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»6 14%
Mycket bra»32 76%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»7 16%
Lagom»31 73%
Hög»3 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- låg i början, mycket på slutet» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»1 2%
Låg»3 7%
Lagom»26 61%
Hög»11 26%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.19


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 9%
Godkänt»22 52%
Gott»14 33%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.23

- Gillade inte alls kursen. Tyckte inte jag lärde mig något vettigt, det ända var väl att jag lärde känna några i klassen. Visserligen var det kanske lite av kursens syfte.» (Mycket dåligt)
- mengingslös kurs som bör ses över. upplägget är fel, att säga att man ska skriva en rapport när man i själva verket skriver en rapport om hur man skriver en rapport. detta kan göra elever förvirrade.. Klar4gör vad som ska göras!!» (Dåligt)
- Mycket dålig kommunikation de olika lärarna imellan där lärarna sa helt olika saker ibland. detta gjorde så att det blev extra arbete för oss och det var mycket irriterande.» (Dåligt)
- Jag tycker att vår språklärare borde ha gett oss mer feedback istället för att ha en hel föreläsning om särskrivningar och sånt.. Ge oss ett papper om det och va istället där för att kunna ge oss feedback på vår rapport.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursens utformning»
- gästföreläsare»
- Det var kul och lärorikt att lyssna på ingenjörerna från ringhals, volvo group m.m.»
- Kursen är en bra introduktion till ingengörsyrket. Upplägget är bra.»
- vet inte riktigt»
- Föreläsningar från företag.»
- Den goda kvaliteten på föreläsningarna.»
- Mats :D»
- Gästföreläsningar. Hur ingenjörer jobbar.»
- Grupparbetet»
- hanledar ledda passen var bra, »
- Föreläsningar av folk ifrån näringslivet.»
- Susanne»
- Övningsredovisningen och kommentererna man fick på vad som kunde förbättras. »
- kursliteraturen var i stort sett meningslös bör inte lämnas ut som kursmateriel. loggbok bör skrivas så inte hälften i gruppen skiter i att göra nått.»
- vet ej»
- gästföreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Handledarna, examinatorn och annan personal bör vara mer entydiga. Handledaren säger en sak och examinatorn säger en annan. Jobbigt att hålla reda på allt.»
- Bättre hjälp med t.ex. hur rapporten ska se ut och vad man ska skriva om de olika delarna.»
- Ta bort språk & kommunikation! Eller åtminstonde gör den delen frivillig. Både jag och många som jag pratat med tyckte att den var helt onödig. »
- Bättre kommunikation i kursen emellan lärarna. Lärarna har olika åsikter och har inte ens kommit på alla lektioner.»
-
- Ny bok»
- Vet inte faktiskt.»
- Övningstillfällena. Jag visste inte så bra vad som behöver göras.»
- kommunikationen mellan personer som har hand om olika monent, mycket otydligheter.»
- bättre komunikation mellan lärarna. Den ena sa en sak som sedan blev sågad av den andra.»
- mer samarbete mellan lärare ifrån olika håll. Alla kom med olika information gällande samma sak.»
- Anpassa kursliteraturen»
- Språklärarens arbetsgång»
- Vissa frågor gav lärarna olika svar på, de kunde prata ihop sig lite bättre. »
- Göra kursen lite mer sammanhängande. Den var lite för osammanhängande ibland, med olika föreläsningar osv.»
- lärarna borde iallafall kunna ses en gång i veckan å bara se till så att dom ligger på samma nivå/läge så att det inte blir massa funderingar bland studenterna efter att ha fått två helt olika meningar.»
- att inte lärarna går igenom samma saker flera gånger, oerhört frustrerande!»
- kommunikation mellan lärare, lärarna upprepade mycket det som den andra läraren sa på föreläsningen innan, kan ju vara bra för den som inte förstår, men ibland kändes detta som det blev för mycket repition. Ibland kändes det även som om lärarna inte hade så bra kommunikation, då tänker jag på när man fick olika svar på hur man skulle göra en del "etapper" i kursen från olika lärare. »
- Kommunikationen lärarna emellan. Går man på chalmers förväntar man sig att det skall vara ordning och reda. Kommunikationen har ibland varit obefintliga och lärarna har sagt olika saker vilket har varit väldigt konfunderande.»

16. Övriga kommentarer

- Nej!»
- Hade kanske varit bättre att man gjorde små inlämningsuppgifter varje lektion, för att visa att man förstår vad exempelvis qfd, kravspec osv är.»
- förbättra kommunikationen mellan lärare, och tydligare redogörelser om vad det är vi ska göra.»
- Bra lärare/föreläsare, dock kändes det från min sida som det går att förbättra kommunikationen.»
- Rolig och bra kurs. Hade varit riktigt bra ifall ovanstående hade uppfyllts.»


Kursutvärderingssystem från