ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Elsystem 2, del B, LNB7240107

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-15 - 2009-05-27
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Sami Syrjänen»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»4 28%
Cirka 20 timmar»4 28%
Cirka 25 timmar»5 35%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 2.28

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 7%
100%»13 92%

Genomsnitt: 4.92


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 64%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 28%

Genomsnitt: 3.21

- dimensioneringsuppgiften vi fick göra kände obegriplig. Som flera av klasskamraterna sa så låg den uppgiften över våran kunskapsnivå.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»10 71%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.85

- Ha inlämningar istället för tenta är bra om man inte söker överbetyg.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.92

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»6 42%

Genomsnitt: 3.35


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»12 85%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 42%
Hög»8 57%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 35%
Gott»8 57%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.71

- Har inte varit anmäld till denna kurs ej heller deltagit i kursen. Meddela mig om ni har ytterligare förväntningar på mig i ärendet. MVH Thomas Lindblom 0704-959796» (?)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta var bra.»
- Läraren»
- Inga ändringar är nödvändiga på själva kursen och dess innehåll. Förutom att inlämningsuppgifter bör vara tydligare. Det var ibland svårt att förstå vad som skulle göras.»
- Examination baserad på inlämninguppgift »
- kursen i sin helhet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den första inlämningsuppgiften var lite luddigt formulerad.»
- Mer föreläsningar»
- Lite klarare diriktiv beträffande frågeformuleringarna»
- Om det kommer en gästföreläsare som har arbetat som inspektör, se då till att han var ingenjör innan. »
- Få igång studenter tidigare med inlämningsuppgiften.»
- Mer information om vad de olika uppgifterna innefattar samt bättre genomgångar.»

16. Övriga kommentarer

- Överlag har vi inte gått igenom särskilt mycket högspänning på elkurserna.»


Kursutvärderingssystem från