ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Ombyggnad och stadsförnyelse HT-11 (ARK062)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-12
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur är kursens lärandemål uppfyllda?

Kursens lärandemål finns i Studentportalen https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=16767
Titta igenom lärandemålen och gör en samlad bedömning hur du tycker de har blivit uppfyllda.

35 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»14 42%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.33

- Konstruktionsbiten bra. Lärde mig lite/ inget om "Referera till lagtext och stadgar" samt att kunna resonera och referera till aktuell teori.» (Ganska dåligt)
- Som ni själva sade, lagar & regler gick vi inte igenom så mycket. Det kan bli bättre. Nu vet jag inte om det är det viktigaste men vi har heller inte fått så mycket koppling till Teorikursen förutom i några föreläsningar. "Redogöra för kunskaper och reflexioner i skriftlig form." - har därmed inte uppnåtts (för vår skrivuppgift är helt fri och handlar inte om ombyggnad). Det är egentligen inte så viktigt men det är bra att ni är medvetna om vad vi lär oss.» (Ganska bra)
- vissa bättre än andra kanske» (Ganska bra)
- Vi har inte fått "referera till lagstiftning och regelverk". Det skulle varit ytterst intressant och mer verklighetstroget om vi fick lära oss vad som står i regelverket. » (Ganska bra)
- Det har varit många olika moment och mycket blandad kunskap. Många intressanta diskussioner dessutom.» (Mycket bra)
- Hade varit bra om målen funnits med på den här sidan, är nog många som kommer skippa att kolla upp dem och bara klicka i någonting. » (Mycket bra)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»34 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Målen är rimliga. Sen att man lätt slipper undan även om man inte uppfyllt alla är en annan sak. Det problemet finns över hela utbildningen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- väldigt bra nivå» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

35 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»28 84%
För stort omfång i förhållande till poäng»5 15%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.15

- Verkligen lagom. Perfekt balans. Vi har fått jobba intensivt men utan att bli stressade på en dålig nivå. Föredömme för andra kurser.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag hade aldrig trott att det skulle fungera om jag visste hur mycket olika delmoment det var innan vi började. Men det fungerade! (och det var inte för högt tempo heller.)» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Det kändes absurt till en början när alla i klassen undrade om de gjorde fel när de i stort sett "bara" jobbade heltid med kursen. Detta trots att allt i kursen var nytt för oss, vilket borde borda för omänskligt dygnande. Så, eloge till handledare o professorer. » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kursen spänner över ett vitt fält och olika områden. För poängantalet kändes det ibland väl ambitiöst då man aldrig riktigt hann gå på djupet med samtliga delar. Tycker ändå att kursen lyckades sammanbinda de olika momenten relativt bra.» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Känndes maximerat långa perioder, så att man inte riktigt han med att ta in det som bjösd.. Hade kunnat vara lite färre moment med lite mer tid att förvalta kunskaperna i projektet» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Uträkningarna med fukthalt osv. var jättesvåra och krångliga. De föreläsningarna med uträkningarna var svåra att hänga med i. » (För stort omfång i förhållande till poäng)
- Jag kan inte bedöma det.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»16 45%
Ganska stor»12 34%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.48

- Har inte läst knappt någon kurslitteratur. På något sätt tycker jag att man ska integrera litteratur i kursmomenten. Samtidigt måste en del saker vara ens eget ansvar.» (Ganska liten)
- olika beroende på delarna. eftersom det är en så stor kurs går det inte att svara för hela kursen. nutida arkitektur har tex mycket litteratur med tillhörande seminarium, resten av kursen hade inget alls vilket nog kunde ha varit bra. personligen gillar jag seminarium som inlärningsform.» (Ganska liten)
- Jag har inte använt någon kurslitteratur, annat än du dokument som är upplagda på portalen. » (Ganska liten)
- Kanske vore det bra att ha en "mer" obligatorisk kurslitteratur nästa år, och ha litteraturseminarier om denna.» (Ganska liten)
- Mycket stor men det beror mycket på egen läsning utanför kursen. Jag söker mycket kunskap och jag gör.» (Mycket stor)

5. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»16 45%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 2.6

- Schema kom ut för sent, ej på lovade tider. Ändringar i schema dagen innan, alla fick inte reda på det. De som inte var där just då hade inte en aning om att något hade ändrats.» (Mycket dåligt)
- För rörigt! All information fanns någonstans - men otydligt var. Att kalla uppgifterna för 1, 2, 3 och bokstavskombinationer var en DÅLIG idé. Kalla dem vad vi kallade dem: Tidsfönstret, Stadsrumsuppgiften, Karaktäriseringen/Uppmätningen/Klimatskalet (alt. Form&Teknik), Ombyggnaden samt Reflektion. Kom ut med scheman tidigare!» (Ganska dåligt)
- svårt att hålla koll på de olika delarna och grupperna. 3a, 4b, osv osv» (Ganska dåligt)
- sent utkommet schema något som har gjort livet lite knepigare för elever som extra jobbar eller har barn.» (Ganska dåligt)
- Första gången kursen gick så jag kan tänka mig att det är större klarhet nästa år. Ändå helt ok nu. » (Ganska dåligt)
- schema för 1 vecka i taget, släppt 2 dagar innan per gång är inte ok!» (Ganska dåligt)
- Schemat borde ha kommit ut tidigare. Vi fick det på torsdagen veckan innan.» (Ganska dåligt)
- Katastrof!!! att döpa allt till uppgift a, ab,5bbab, 4acc, 1ba osv, färre moment och tydligare namn på uppgiften, hade varit bra att också kunna se vilka uppgifter som är stora och vilka som är små...» (Ganska dåligt)
- man märkte att det var en ny kurs, och lärarna fattade ofta beslut inför oss om hur kursen skulle vara. det kändes lite oseriöst, men också kul :) » (Ganska dåligt)
- Olika lärare säger olika saker. Dessutom mycket dåligt att schemat med exakta tider inte kom ut mer än en vecka innan den gällande veckan. Enligt kårens regelverk ska ett schema med gällande tider vara ute 2 veckor innan kursstart. » (Ganska dåligt)
- Lite väl kort varsel med vissa saker. Främst är det schemat som drar ner betyget, fungerar inte att leva så spontant så att schemat kommer torsdagen innan det börjar gälla. Kom ihåg att Chalmers har riktlinjer som tydligt säger att det är minst 2 veckor i förväg som gäller.» (Ganska dåligt)
- Något rörigt, förmodligen beroende på det höga antal inblandade lärare och därför svårt att lösa kommunikationen i alla lägen.» (Ganska bra)
- Ständigt informationsflöde, kan dock önska bättre framförhållning med utgivning av schemana, minst två veckor innan för att kunna planera resten av sitt liv.» (Ganska bra)
- Skulle vara bra med ett schema som har tid, plats och händelse redan innan kursen så att man kan boka in eventuella tandläkarbesök etc utan att man råkar krocka med någon studieresa eller liknande.» (Ganska bra)
- Det var lite onödigt mycket information i översiktshäftet. Svårt att få en övergripande översikt över vad det var som kulle göras.» (Ganska bra)
- fanns lite för många mappar och dylikt att lägga upp information på på portalen, så man fick leta runt ganska länge för att hitta viss information. » (Ganska bra)
- Ibland var det lite dåliga kommunikation mellan lärarna, men annars riktigt bra!» (Ganska bra)
- Bra med en aktiv kurshemsida» (Ganska bra)
- Väldigt bra upplägg på den här kursen i stort, den tydliga planeringen av vad som skulle göras olika dagar minskade stressen väsentligt. Ibland lite rörigt med info men antar att det var för att det var första året. » (Ganska bra)
- mycket bra tack vare Roberto! Det är ett tips till alla lärare att ta till sig! Han skickade ut information om allt och kurshemsidan var oerhört strukturerad!» (Mycket bra)
- Det har funkat bra trots alla olika lärare som har varit inblandade. Roberto har varit fantastisk!» (Mycket bra)
- Roberto är en hjälte. Så här väl har vi studenter aldrig blivit bemötta.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

6. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»25 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Många lärare - lite rörigt - flera lärare hänvisade bara till "det är inte min del av kursen" vilket till slut blev rätt irriterande. I de fall man fick svar kunde det vara olika svar från olika lärare - lite dåligt samordnat helt enkelt. Mycket dålig handledning, riktigt dålig kvalité!» (Ganska dåligt)
- Handledaren var för lite i ritsalen» (Ganska dåligt)
- också olika beroende på de olika delarna. på klimatskalsdelen hade vi stor hjälp av lärarna som var väldigt tillgängliga. Detta gäller också uppmätningsdelen där ronnie gick omkring. » (Ganska bra)
- Paula, Axel, Per och Thomas var väldigt tillgänliga hela tiden och gjorde det jättebra!» (Ganska bra)
- Mycket varierande. Engagerade lärare och föreläsare men handledarna på ritsalen var mest stressade och var i perioder inte alls närvarande.» (Ganska bra)
- Det fanns alltid någon man kunde rycka tag i, det är bra. » (Mycket bra)
- Då antalet ansvariga i kursen var stort fanns det alltid någon att tillgå.» (Mycket bra)
- Eventuellt skulle det ha behövts mer handledartid under de första veckorna, speciellt under stadsbyggnadsuppgiften.» (Mycket bra)
- Jätte bra handledare, dock mer tid skulle behövas vilket jag förstår kan va svårt. » (Mycket bra)
- Men jag önskar mer kontinuitet i vilka lärare som hjälper till, dvs att ritsalsassistenterna hade varit med hela vägen in i husprojektet med, och inte bara i stadsbyggnadsdelen. » (Mycket bra)
- Jättebra, hög lärartäthet och engagerade lärare!» (Mycket bra)
- Bra att Roberto fanns till hands typ hela tiden! » (Mycket bra)

7. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 28%
Mycket bra»23 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Jag passade inte alls bra ihop med min grupp - helt olika filosofier angående mycket» (Ganska dåligt)
- Det är bättre att ledarna för kursen delar upp klassen i grupper. För klassen är redan indelad i olika sociala grupper vilket är svårt att bryta sig fri från om man vill jobba med några andra. » (Ganska dåligt)
- Jag fick en leddarroll i min grupp och kände mig väl lite stressad över det, men så är det väl alltid. Om man kan göra någonting för att framhäva självständigt arbete i gruppen är det bra, men det är nog svårt från ert håll. » (Ganska bra)
- Det har varit en kamp om datorerna.» (Ganska bra)
- Spännande att jobba i en större grupp. Olika viljor och ambitioner som skall samsas. En nyttig erfarenhet.» (Ganska bra)
- oerhört bra» (Mycket bra)
- Mycket bra att få arbeta på dagskisser och visa sina idéer för resten av klassen. » (Mycket bra)
- Dessutom har det varit bra att utvärdera hela samarbetsprocessen i arbetet med plansch 5.» (Mycket bra)
- Vi hade ett otroligt bra samarbete i vår grupp. Därför har vi också kunnat utnyttja att vi var just 4 pers istället för att alla ska peta i allt.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

8. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 17%
Gott»5 14%
Mycket gott»24 68%

Genomsnitt: 4.51

- Framför allt bra kurside, rörigt genomförande» (Godkänt)
- Kursen är omfattande och det var först i efterhand som man verkligen förstod vad ni och vi försökte uppnå. Lite luddigt i kanterna, alltså. » (Godkänt)
- Mer fokus på teori behövs i denna kurs och obligatoriska textseminarium (där de som inte har läst texterna får IG!!!) och mycket mer av den stora diskussion kring bevarande och olika bevarandeideologier som förs hade varit intressant och nyttigt att ta del av. Nu blev det inte mer än någon lektion kring detta och några korta texter som tyvärr knappt någon läste, och sen business as usual: sitta med lite cad, lite photoshop, lite illustrator och lite indesign. Det är rätt trist och hade jag velat just detta hade jag istället sökt en utbildning till illustratör. Det är också rätt trist med grupparbeten när nästan ingen annan läser kursens texter. Eller när handledarna och kritikerna inte känns inlästa. Och kursen precis som alla andra kurser bara handlar om bildproduktion och aldrig om innehåll eller idéer. Och jättetråkigt att ingen kritiker eller grupp egentligen kom in i någon slags diskussion om bevarande och bevarandestrategier och att ingen refererade till de texter vi förväntades ha läst för kursen. Jag blev lite besviken eftersom jag hade hoppats på att fokus nu var något annat och större.» (Godkänt)
- härligt med stor entusiasm från lärarna! det smittar av sig. en bra sammansättning av kursen.» (Gott)
- En av de bättre "tänka till" kurserna hittills. Metodiken och funderingarna har fått mer utrymme än själva produktionen. » (Gott)
- Under mellankritiken hade jag svarat mycket dåligt. Då fick vi orelevant kritik, dålig organisation (ingen visste någonting), och alla projekt såg likadana ut. På slutkritiken var det som att säcken faktiskt hade bundits ihop. Det är mycket bra! (lite som en film...)» (Mycket gott)
- Mycket gott, tack vare den energi och det engagemang som lärarna visade. Den positiva inställningen genomsyrade hela kursen. Dock kändes det ibland lite spretigt när det var så många personer och moment med, gjorde det lite trixigt att styra ihop projektet, ledde till att vi i gruppen tog oss an uppgiften lite så som kändes bäst för oss.» (Mycket gott)
- Fantatiskt kul. Den lust som man höll på att tappa lite från kursen innan har kommit tillbaka. Vill aldrig pensionera mig som jag känner nu.» (Mycket gott)
- Jag har lärt mig mycket på ett brett plan. Bra engagemang, föreläsningar och uppgifter. » (Mycket gott)
- Sueperrolig och annorlunda kurs. » (Mycket gott)
- Jag tycker att initiativet för kursens upplägg var jätte bra och det var inspirerande lärare med och man kände energi och inspiration från dom. Härligt! » (Mycket gott)
- Välplanerad och rolig kurs med mänskliga krav, inspirerande lärare och spännande uppgifter. Kul med de olika studiebesöken. Tycker dock vi kunde besökt Carlsbergsbryggeriområdet som ni tjatat så mkt om under köpenhamnsresan.» (Mycket gott)
- Trots frustration över att vara så fövirrad i alla olika uppgifterna är mitt betyg mycket bra.. Det beror mer på lärarlagets engagemang och närvaro än på uppgifterna i sig... Jag har uppleft viljan i lärarlaget att göra det så tydligt som möjligt men någonstans på vägen blev det i stället motsatsen, tror dock inte att det är så långt bort att göra det mer tydligt.. små detaljer som blev röriga. ex uppgifternas ordning och namn.. handledning på handledning utan att man han med att ta det vidare.. » (Mycket gott)
- Jätterolig och mycket lärorik kurs. Väldigt bra, peppande och varm stämning bland lärarna gjorde att man kände sig trygg och glad och vågade testa nya idéer. » (Mycket gott)
- Inte minst "Boende och Bostad" borde ta vara på hur denna kursen har fungerat och hur det kan vara.» (Mycket gott)

9. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget, viljan, glädjen och visionen!»
- Det enorma engagemang från lärarkåren som vi fått ta del av. Det ska vara roligt att lära, inte fyllt med prestationsångest och stress. Dvs. Bra med fokus på själva processen. »
- Ölkulturvandringen. Fokus på skissandet och processen (inte bara snygg plansch). Dagskisserna.»
- engagemanget! och aktiviteterna. upplägget med en sak i taget. Betoningen på att det är resan som är målet!»
- Föreläsningen om gentrifiering, friheten man hade att utforma sitt projekt, tanken om att det är processen som är viktigast.»
- dagskisser, platsbesöken, den historiska förankringen. det har överlag varit en mycket givande och intressant kurs. saker skedde i rätt ordning, det stora perspektivet gick till det mindre och sedan tillbaka till stor skala. »
- variationen! behåll alla delar! »
- Dagsskisser och lärarnas goda humör och intresse!»
- Energin och engagemanget! Intresset av att vi ska må bra och ha det trevligt och att det inte står i motsats till ett bra presterat projekt.»
- De praktiska delarna med kunskaper om uppmätning, ventilation, brand etc. Upplägget att man gör en planch åt gången. Skapar ett tydligt fokus kring varje kursmoment och man ger det tid och koncentration. Det gör att momenten verkligen känns givande.»
- Föreläsningarna. Kursens bredd. Att vara på plats. Karaktäriseringen. Uppmätningen. »
- Lärarnas engagemang framförallt, man blev mycket inspirerad. Roliga utflykter, dagskisser och det var bra att vi fick så mycket tid till att "lära känna" Lyckholms. Bra med tydlig uppdelning av uppgifterna (tidsfönstret, stad, karaktärisering, uppmätning, klimatskal, design, process/reflektion). Bra med fokus på processen. »
- det mesta!»
- Allt. Dagskisser, engagemanget i form av båtturer och sådant, dagarna på plats, lärarlaget. Energin. Inspirationen. Kreativiteten (allt det som ibland brukar saknas på chalmers för att vara lite hård)»
- Engagemanget från lärarkåren. Bra metoder för att levandegöra historia och kulturarv. Kanske att ni inte måste banka in "vikten av bevarande" lika hårt nästa år, känns som att studenterna blev lite väl rädda att förändra någonting alls...»
- Bredden på saker vi har lärt oss men framförallt glädjen från läraren.»
- Entusiasmen, intresset och viljan att hjälpa som fanns hos lärarna. De olika delarna som tillsammans gav oss förståelse för området, byggnaderna och uppgiften, t ex båtturen, rundvandringen och danmark. »
- fokus på helheten och sammanhanget. bra att lära sig styrka sina argument för varför man gör som man gör. Tankarna kring hur processen ska läras ut»
- Engagemanget och studiebesöken»
- studiebesöken, stadsrumsanalysen och designuppgiften»
- Lärarlagets engagemang... »
- Försöket till att faktiskt ta ett stort grepp och att "det är resan som räknas", även ifall 90% av alla studenter bara bryr sig om vad som kan stoppas i portfolio. Båtutflykten var trevlig. Själva Lyckholms som utgångspunkt är utmärkt. Jörnmarks föreläsning var bra. Men viktigast är den fina stämning och lärarnas engagemang och bemötande som lyfte kursen. Tack!»
- Glädjen och engagemanget från lärargruppen! Det smittar av sig.»
- Omtanken om studenterna och "skissupplägget" med fokus på processen, det gjorde underverk både för slutresultatet och vår psykiska hälsa. »
- dom mkt öppna dagsskisserna som var väldigt fria och till för att inspireras i gruppen och av varandra»
- dagskisserna, den positiva energin!»
- Atmosfären! Att alla anställda i gänget verkar trivas så bra ihop smittar onekligen av sig på oss studenter. Inte minst det otroliga engagemanget. Spontana initiativ som t.ex. AW:n på Lyckholms med pizza etc ger väldigt mycket!»
- Entusiasmen och positivismen! Att resan är målet är ett jättebra synsätt som behövs mer på A! Avlappnade attityden. Utflyktsmålen och kul med ombyggnadsprojekt!»
- Engagemanget från lärarna. Det blev plötsligt lite fart och fläkt på A-sektionen med Inge-Lise, Bengt och Roberto. Ett steg framåt tycker jag och något att ta efter för många av de andra(trötta) lärarna.»

10. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre organisation! Bättre handledare - generell kritik till samtliga kurser hittills - eftersom ni tjatar om att kritik och handledning är den viktigaste delen i vår utbildning, hur kan då kritiker och handledare tillåtas vara så dåliga? Vi behöver kritiker/handledare som inte är rädda för att säga vad de tycker och som är tillräckligt skickliga i sitt yrke för att kunna ge konstruktiv kritik. Väldigt dåligt med den varan än så länge! Tyvärr »
- För mycket stora redovisningar..ex. mellankritiken kanske man skulle kunna göras ritsalsvis. »
- 1. Klimatskalsföreläsningarna bör komma tidigare. Deras uppmätningsutrustning bör vara med på plats. Helt enkelt i tiden baka in det i resten av Form&Teknik-delen. Se till att man skiljer på generell kunskap och kunskap för Lyckholms i de föreläsningarna.»
- tydligare namn på de olika delarna. Gärna klimatskals-delen tidigare än sista veckan innan inlämning. Bättre på att hålla redovisningstider odyl. (vilket visserligen blev bättre senare i kursen)»
- Något färre styrda korta inlämningsuppgifter. En del upprepning upplevde jag, mkt tjat om 1000-delen. För mkt tjat om presentation och för lite om arkitektur. »
- färre gemensamma genomgångar, karaktäriseringen var jätte viktig men den gemensamma genomgången kändes onödig, alla sa i princip samma sak i två timmar. låt kanske också de olika delmomenten flyta ihop lite mer, det var lite som om man tappade stadsplaneringen när man väl kom in i huset. väldigt skönt att beta av delmoment efter hand men man tappade dock lite på att lägga moment bakom sig....»
- en handledare genom hela tiden från stadsbyggnad till husbyggnad. kanske lite klarare instruktioner inför första mellankritiken i stadsbyggnadsuppgiften framför allt om man ska cadda eller inte eftersom det påverkar det resterande arbetet väldigt mycket, särskilt när vi nu inte hade mycket tid att bearbeta den. Det tog oss åtminstone tre fyra dagar att cadda om och färglägga stadsplanen efter mellankritiken. »
- Spridning av information i tid. »
- Det jag skulle önska var att handledaren följde med mer kontinuerligt och att man inte har fler än en.»
- Schema i god tid innan skulle var bra. »
- Färre redovisnings tillfällen, i mindre grupper. Antingen ge tidsfönstret mer eller mindre plats. Informationen togs inte om hand, kanske koppla den till fig.grund kartuppgiften. »
- Uppstarten av kursen var ganska kaotisk, lärarna borde prata ihop sig mer och till exempel komma överens om hur mycket tid som ska läggas på varje deluppgift. Samma handledare genom alla moment skulle underlätta. Kul om man kunde få kritik av sin handledare på slutresultatet också. »
- Kanske skulle det varit lite tydligare med vad som förväntades i vissa moment. En del uppgifter fick vi nästan gissa oss lite till vad vi skulle göra/prestera.»
- Kanske ett mer utarbetat schema och upplägg som bas i lärargruppen så att en större klarhet utåt kan uppnås. Mer utarbetade krav som alla lärarna är insatta i så att det inte blir för splittrat inför tex mittkritik. Lite mer tid för att verkligen på sätta sig in i uppgifter och få förståelse. ...»
- Varför ska Nutida Arkitektur ligga under kursen? Det blir förvirrande eftersom den inte har något med kurserna i sig att göra... Bättre om den kan löpa fristående bredvid Boende & Bostad och Ombyggnad & Stadsförnyelse. »
- Småsaker som att ha en dag och rita mellan första och andra uppmätningsdagen. Lite mer samspel mellan lärare ibland även om det har fungerat bra för att vara första kursen.»
- Tidigare uppgifter om tider och platser att vara på. »
- organisationen och det röriga schemat med alla dess ändringar och oklarheter»
- Jag tycker uppmätningsdagen behöver en del korrigering. För få intsrument och svårt att förstå gör att man i vissa fall tar uppgiften på mindre allvar.»
- uppmätningen, uppgift 3 var ostrukturerad»
- Strukturen»
- Släng in en ordentlig bok i modern ekonomisk historia på ett par hundra sidor och tvinga studenterna att läsa!»
- Fundera över mängden redovisningar i helgrupp. Det blev rätt mastigt ibland och det kändes som att man kunde varit mer effektiv och få mer tid till att arbeta vidare.»
- Hade varit bra att få schemat tidigare än veckan innan. Allt hade också blivit enklare om saker hade kallats sitt rätta namn. Nu gick mycket tid till att försöka fatta vilken som var vilken av 4a och 3b osv. »
- att man får se mer vad andra grupper i andra ritsalar håller på med.»
- Lärare bör prata ihop sig bättre. Vara lite tydligare med på vilken nivå inlämningarna/redovisningarna ska ligga på. Ska det vara en helhet eller ska varje del i projektet i princip vara fristående? »
- Bättre framförhållning i det detaljerade schemat. Det är många som vill åka "hem" någon gång under terminen över en helg och med en studentplånbok är det bara till att glömma att köpa biljetter några dagar innan. Det är klart att alla förstår att det är schemalagt heltid, men om man ser det i god tid kan man omdisponera tiden beroende på vad det är just den dagen.»
- Tydligheten och att man får olika handledare. Den handledaren vi hade, Gustav, kände vi inte gav oss några synpunkter eller någon feedback på våra val eller projekt och det blev ingen diskussion. Vi stagnerade helt enkelt redan i början men förstod det inte förrän slutkritiken. På mittkritiken var det nästan bara kritik på hur vi presenterade projektet inte vad projektet handlade om och vad vi kommit fram till. »
- Jag tycker sättet att kritisera presentationen på är något märkligt då gästkritiker hela tiden lämnar sakfrågorna och det aktuella projektet och dyker djupt ner i referensprojekt som ingen kan relatera till. Som elev har man väldigt svårt att få ut något av detta vid kritiktillfället.»

11. Övriga kommentarer

- Inspirerande och givande kurs »
- Presentera analysverktygen i stadsrumsdelen som just analysVerktyg. Inte sanning. Säg inte saker som "det finns faktiskt rätt och fel i stadsbyggnad". Det är väl en personlig övertygelse jag har men se till att inte döda kreativiten så mycket som ni gjorde med den uppgiften. Det blev bättre vid alla revisionerna men låt grupperna utforska mer fritt. Det blir väldigt dogmatiskt med bara "förtäta, definera & blanda" utan reflektion. Det tror lilla jag, tralala»
- Riktigt rolig kurs! Engagemanget smittar verkligen. Dessutom lärorikt med den nya vinklingen på processen, något andra kurser saknar»
- VÄLDIGT trevlig kurs med många roliga inslag!»
- Med tanke på det psykiska illmående jag upplevde under Boende och Bostadskursen, var den här rena rehabiliteringen. Båda två väldigt mastiga kurser känner jag, men ändå helt olika. Skillnad i struktur? Engagemang hos lärarna? »
- KUL!»
- En bra ny kurs, hoppas den får vara kvar som den var i år. »
- Riktigt bra, rolig och lärorik kurs! "Resan är målet!"»
- Jag vill säga tack till alla lärare som var delaktiga i den här kursen. Jag är så glad att ni hade den här kursen och i och med den förde in lite skaparglädje, inspiration och självförtroende i vår klass. Det kändes att ni verkligen ville lära oss något. Inspirerande och duktiga lärare och föreläsare och fantastiska gästkritiker så som Dag Tvilde. »
- Dålig framförhållning och information. Svårt att greppa exakt vad det var som efterfrågades och olika förutsättningar för olika ritsalar eftersom vissa handledare hade bättre helhetsgrepp om kursen. De olika delarna i kursen hade kunnat börja vävas ihop i ett tidigare skede och inte bara i slutprodukten. Annars kul med nya infallsvinklar och roliga arbetsmetoder. Uppmätningsdelen kändes väl ganska onödig men det var trevligt att lära känna byggnaden. Tack för i år!»
- En av de bästa kurserna som vi har haft hittills! Skulle alla lärare har den energin och glädjen som ni har haft hade det varit en annorlunda skola. Hoppas bara att ni orkar hålla det uppe i nästa år också, för jag hoppas att kursen kommer tillbaka.»
- Den roligaste kursen jag har haft på Arkitektur. Detta kändes som en mycket viktig kurs som engagerar och berör. Inte fokus på nybyggnation eller skrytbyggen. »
- Jag har lärt mig mycket och det har varit kul att vara med..»
- Ni måste få med något om gruppernas val av verksamhet i kritiken! Nu sa kritikerna inget om detta, trots att nästan alla gruppers verksamhetsval saknade all slags utsikt till ekonomisk lönsamhet och genomförbarhet och byggde på obefintlig research. De hade likaväl kunnat föreslå månraketavfyrningsramp eller oljerigg som förslag till vad för ny verksamhet som ska rymmas i Lyckholms, och frågan är om någon kritiker då hade brytt sig om att kommentera detta. Förmodligen inte, så länge det hade funnits lite snygga bilder i motljus med i presentationen. Visst, de flesta kritiker lär sakna ekonomisk utbildning och kan säkert känna att detta inte är deras område eller en diskussion de vill ta, men någon tanke, åsikt eller erfarenhet bör väl ändå finnas? Om inte, be Jörnmark skriva två-tre meningar om varje projektidés verksamhetsförslag utifrån perspektivet av föränderliga ekonomiska strukturer och Göteborg som en postindustriell stad.»
- Tack för den här roliga,lärorika och inspirerande kursen! Det jag framför allt tar med mig är att man inte måste plågas för att prestera, snarare blir resultatet bättre och man lär sig mer om man mår bra och har roligt. »
- En bra och givande kurs.»


Kursutvärderingssystem från