ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 12/13 Kandidatarbete vid Bygg- och miljöteknik, BMTX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-19 - 2013-09-13
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»14 45%
Gott»10 32%
Mycket gott»6 19%

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Informationsflödet funkade inte helt i vissa fall. De föreläsningar gavs höll till en början låg klass vilket sänkte motivationen till att gå på de efterföljande föreläsningarna.» (Godkänt)
- Vi kom igång sent på grund av försenade lektioner vilket bidrog till att det blev onödigt stressigt på slutet. » (Godkänt)
- En av de kurser jag lärt mig mest i. » (Gott)
- Lite ostrukturerat dock. Och det känns orättvist när vi i brogrupperna lägger ca 20-25 timmar per vecka medan andra kandidatgrupper slappar sig igenom med 10-15 timmar per vecka och ändå får bra betyg. Det ska inte gå att få godkänt med så lite jobb!!» (Gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Har verkligen uppskattat att få skriva om ett ämne som jag brinner för. Har haft en superbra handledare där vi haft ett enormt stöd. Känns också riktigt bra att vårt kandidatarbete var ett "riktigt" uppdrag som efterfrågats från ett företag i branschen.» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.67


Lärandemål

Efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna:
1. formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
2. planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
3. söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
4. integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
5. dokumentera projektets genomförande genom journalföring
6. avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets projekt- och effektmål i skriftlig och muntlig form
7. kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 19%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 51%

Genomsnitt: 3.09

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»29 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Beroende på hur kandidatarbetet ser ut kan förkunskapskraven variera från att kunna analysera text till att vara tämligen drillad i hållf och konstruktionstekniska ämnen. Mycket ojämnt» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Vi har aldrig konstruerat en bro tidigare och då vi inte hade någon närvarande handledare var det väldigt svårt att vet har man skulle gå till väga och vad som var rätt metoder att använda vid beräkning. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»10 33%
Ja, i hög grad»17 56%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.66

- I princip kan man glida igenom stora delar av kandidatarbetet och låta resten av gruppen arbeta hårt. Var i examinationen bedöms detta?» (I viss utsträckning)
- Det är ju lätt att bara glida med när gruppen består av 5 pers.» (I viss utsträckning)
- Hade redovisning.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Hur upplever du att handledningen har fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»4 13%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»6 20%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 3

- Handledningen var förvirrande och kandidatarbetet kändes långt ifrån utbildningens fokus » (?)
- Har i princip inte fått någon hjälp från våra handledare. » (Mycket dåligt)
- Den tekniska handledningen har helt saknats, hade underlättat om man haft ett antal tider inplanerade för just teknisk handlening förslagsvis på institutionen eftersom vi i gruppen upplevde att handledningen med COWI gav väldigt lite (för få gånger och för oengagerad handledare). Vi tog hjälp av anställda på institutionen som egentligen inte hade något ansvar att hjälpa oss. Är det meningen?» (Mycket dåligt)
- Handledaren svarade inte på mailen ochvar väldigt frånvarande, vi fick till slut på egen hand försöka få tag på lärare som kunde hjälpa oss med beräkningar. Vi hade verkligen behövt en handledare på Chalmers som skulle kunna hjälpa oss med beräkningar då det är lätt att fastna när man räknar och kommer då inte vidare, onödig tid går!» (Mycket dåligt)
- Tog flera veckor att få svar på mail» (Ganska dåligt)
- Handledaren har visserligen varit lätt att få tag i och ofta tillgänglig men själva "handledningen" har inte fungerat bra. Det var mycket "gör som ni vill" och "det bli bra" när vi egentligen hade behövt mer feedback och hjälp i rätt riktning.» (Ganska dåligt)
- Oengagerad handledare» (Ganska dåligt)
- COWI hjälpte ingenting. Lägg tusenlapparna på oss studenter istället för att ha två meningslösa träffar med COWI. Att åka till COWI på studiebesök är gratis. Den vi frågade mest var Joosef, men han är ju examinator. Sen frågade vi många på institutionen.» (Ganska dåligt)
- Det var inte sådär överdrivet många tillfällen som det interagerades med handledare.» (Ganska dåligt)
- Handledaren handledde bra, men var ibland svårtillgänglig. » (Ganska bra)
- Handledaren var ofta tillgänglig för möten, vilket var bra, men på mötena kändes han ibland oengagerad. Det var tråkigt att han inte hörde när vi opponerade på andra grupper och att han kom för sent till vår redovisning.» (Ganska bra)
- Fick dålig hjälp i början men mer mot slutet. Dock svårt att ändra/lägga till stora saker en vecka innan inlämning. » (Ganska bra)
- Fantastiskt bra, har Pim Poleise varit som handledare.» (Mycket bra)
- Har haft Pim Polesie från Construction Management som handledare och han har varit riktigt bra. Tillgänglig i stort sett jämt, otroligt engagerad och seriös, peppande och tog vårat arbete på största allvar. Har problem uppstått har han löst det och tagit fram svar på väldigt kort tid. Han har dessutom hjälpt till med att "marknadsföra" vårt projekt för företag som varit inblandade. Helt klart högsta betyg!» (Mycket bra)
- Pim Polesie har varit en riktigt bra handledare!» (Mycket bra)
- Akustik och fackspråk» (Mycket bra)
- Våra handledare har varit pärlor och hjälpt oss jättebra med allt vi frågat om. Kontakten med Claes på Fackspråk har också varit toppen.» (Mycket bra)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»21 72%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.79

- Kändes oorganisetar. Vi studenter har inte känt oss så prioriterade.» (?)
- Otydliga formuleringar och olika instruktioner till olika grupper» (Mycket dåligt)
- Administrationen har varit under all kritik. Det har varit svårt att hitta information och om man frågat någon (bortsätt från frågor till handledarna) så har det varje gång tagit för lång tid att få svar och när svaret väl kommit har den varit snäsig och otrevlig. Vad jag upplevt har folk lätt hamnat "mellan stolarna" och inte kunnat få information alls utan bara blivit hänvisade till nästa person(som inte heller vill/kan svara). Dessutom har det varit svårt vissa gånger att få info från handledarna för att de i sin tur inte blivit informerade om vad som gäller för olika saker. Exempel på detta är att examinatorer inte kommit på redovisningar då de inte blivit informerade om att tider för detta ändrats(och dessa ändringar skett så sent som någon vecka innan redovisningarna) trots att alla ändringar av redovisningstider kunnat ske långt tidigare om administratörerna lyssnat på vad studenterna frågat/bett om. För en så pass viktig och stor kurs som Kandidatarbetet är så borde administration och information, dels mellan studenter och administratörer samt mellan institutioner, handledare och annan personal inblandad i kursen organiseras på ett mycket bättre och smidigare sätt än vad som skett i år.» (Mycket dåligt)
- Otydligt vad som gällde ibland.» (Ganska dåligt)
- Inte så mycket, tydlig information.» (Ganska dåligt)
- I de momenten som inte direkt hörde till själva arbetet kunde informationen varit tydligare. » (Ganska dåligt)
- Tröttsamt när brogruppernas lektioner lades in i det vanliga schemat. » (Ganska bra)
- Har inte använt kurshemsidan så mycket. Tyckte inte att den behövdes förrän vid opponeringen då rapporterna lades upp där.» (Ganska bra)
- Fick ingen information angående föreläsningarna som fackspråk hade!» (Ganska bra)
- Inga klagomål» (Ganska bra)
- PM:et ändrades många gånger vilket var något förvirrande ibland. » (Ganska bra)
- Det funkade bra då vi hade en egen kurshemsida för vårt kandidatarbete» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 48%
Hög»14 45%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.58

- bra att man kan sjalv kan valja hur ingaende arbetet ska vara» (Lagom)
- Det var stundtals mycket att göra men det hade nog kunnat åtgärdats med bättre framförhållning och planering.» (Lagom)
- Det ska vara tufft att läsa kandidatarbete. Men det var väl nästan bara vi på Bro-gruppen som fick uppleva det?» (Lagom)
- Genomsnittet var lagom.» (Lagom)
- Dock var det svårt att sätta igång eftersom informationen eller data till uppgiften dröjde innan vi fick den» (Lagom)
- Det är svårt när man samarbetar mellan program att få ihop arbetstider som passar alla.» (Hög)
- Blev väl vad man valde att göra den till.» (Hög)
- Vi har lagt väldigt mycket tid på vårt arbete och på vår uppsats. Mycket mer tid än många andra grupper som jag hört om. Dock har det till stor del varit självvalt då ämnet intresserat oss och fått oss att vela nå goda resultat samtídigt som vi gjort våra företagshandledare nöjda.» (Hög)
- Det beror väl på vad man hade för kandidatarbete. Som jag har uppfattat det så har belastningen mellan de olika arbetena varierat kraftigt.» (Hög)
- Jämfört med andra kandidatarbeten fick vi lägga väldigt mycket mer tid än många andra och när vi inte fick bra handledning blev det väldigt tyngt och då framförallt med beräkningarna. » (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»3 9%
Ganska dåliga»4 12%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»15 48%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Bättre handledning hade underlättat! Kanske är det meningen att vi själva ska hitta rätt vägar men flera gånger kände vi att vi fick ta saker i luften i brist på handledning. » (Mycket dåliga)
- Ingen handledare närvarande!» (Mycket dåliga)
- Många på institutionen svarade på frågor. Problemet är ju då att vissa svarar olika, i och med att det handlar om förenklingar och antaganden, och folk gör olika.» (Ganska bra)
- De på institutionen var mycket hjälpsamma som tur var.» (Ganska bra)
- Som sagt var handledaren bra på detta. Däremot upplevdes kursansvarige en aning nonchalant mot "dumma" frågor.» (Mycket bra)
- Se kommentar omhandledare ovan. Tycker dock att informationen om kandidatarbetet på Chalmers hemsida kan förtydligas och utvecklas.» (Mycket bra)
- Till handledare/folk på avdelning samt fackspråk, mycket bra. Till ansvariga/admin för kursen, mycket dåliga.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»22 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

- jobbade med vanner. mycket upp och ner. slutresultatet blev mycket bra» (?)
- Mestadels har vi kommit bra överens» (Ganska bra)
- Har haft ett mycket bra samarbete med en av medlemmarna i vår grupp på tre personer. Den andra medlemmen har varit svårare att samarbeta med och mycket tid har gått åt till att finna metoder för att lyckas arbeta tillsammans trots uppenbara kommunikationsproblem. Här hade jag önskat att skolan tog en större roll och gick in och stöttade den här enskilda eleven.» (Ganska bra)
- Det hade varit fördelaktigt om grupperna vore lite mindre för att arbetet ska kunna flyta på på bästa sätt. 4 pers max vore bra, annars är det så många åsikter/scheman etc som ska fungera ihop och det blir svårmanövrerat.» (Ganska bra)
- Det är svårt att arbeta i så pass stora grupper (6pers). Svårt att vara effektive och hitta tider som fungerar för alla. Dock har det varit mycket givande att samarbeta med studenter från andra program och detta är något som borde uppmuntras och eftersträvas mer! Det finns större spridning i erfarenheter, kunskap och tillvägtagångssätt än man tror.» (Mycket bra)
- Dock är en en grupp på fem för mycket. det är lättar att fördjupa sig i något när man får större andel av ansvaret.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 48%
Hög»11 35%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.58

- Läste brokandidat + hydro. Hydron räckte med ~10 h/vecka.» (Låg)
- se 7» (Lagom)
- Har läst två relativt lugna kurser vid sidan av kandidatarbetet så har därmed kunnat lägga all den fokus jag velat på kandidaten. » (Lagom)
- Det berodde på att kandidatarbetet tog så mycket tid.» (Hög)
- Beror ju mycket på vad man valt för övriga kurser att läsa.» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mittmötet»
- Möjligheten att arbeta med studenter från andra program. »
- Sista fackspråksföreläsningen var bra. Att redovisa alla V-are tillsammans var bra. Det var kul att höra om projekt från andra avdelningar. »
- tyckte Pim skotte det administrativa suverant.»
- Gästföreläsare från branschen var uppskattat! »
- Fackspråkmöten »
- Studiebesöket i Borås.»
- Pim Polesie som handledare. Fler handledare borde lära av honom då jag förstått att det är få förunnat att ha en engagerad handledare och tillgång till att prata med någon annan än deras examinator. »
- Gästföreläsningarna»
- Allt! Bra upplägg med mycket information»
- Jag kan endast svara för mitt kandidatarbete inom bro. Men handledningen kan definitivt förbättras. Vi fick varken respons på vad vi gjort eller vägledning i beräkningarna. Hade för lite förkunskaper för att hantera arbetet helt på egen hand. Detta gjorde att man inte lärde sig mycket av arbetet då de mesta vi producerade var kvalifiserade gissningar som vi i efterhand inte vet om det var rätt eller fel.»
- Veckorna med handledare»
- Flexibilitet kring hur man skriver loggbok och hur och vida gruppen ska få individuella betyg»
- Studiebesök( men tidigare under arbetet!) Och att arbetet bygger på en verklig bro. »
- Möten med fackspråk och möjligheterna att ställa frågor till dem. Schemaläggningen av kursen flera dagar i veckan har varit bra. Då vet man att alla har tid undanlagt för arbete med Kandidatarbete. »

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna från fackspråk var onödiga. »
- Upplägget med handledaren. Upplägget "gör vad ni vill" funkar inte då det finns för lite tid och för många viljor för att genomföra det på ett bra sätt. »
- Viktigt att handledare handleder!»
- Lottningen får gärna göras rätt.Det blev struligt när folk försvann för att göra fler brogrupper. Det hade känts mer rättvist med ett försök till mer enhetlig bedömning. Vissa andra grupper har sagt att deras handledare/examinator struntar fullkomligt i bedömningsanvisningarna medan det verkar som att andra handledare har följt dem någorlunda. Det kanske är svårt att göra något åt. I övrigt verkar det vara väldigt olika hur mycket hjälp och framförallt respons under projektets gång som de olika grupperna har fått. Kanske också svårt att göra något åt. »
- se over fackspraks del i det hela. fick inte ut sa mycket som jag tror jag skulle kunna fatt»
- Nå ut bättre till handledarna så att de tar riktlinjerna mer seriöst. Den skriftliga opponeringen bör betygsättas av handledaren till gruppen som man skriver opponeringen på. Det känns väldigt bakvänt att vår handledare ska bedömma de opponeringar vi skrev som handlade om rapporter som han inte ens läst. Bättre spridning på betygsättandet leder till en större chans att betyget blir rättvisande.»
- Handledningen behlver bli mer uppstyrd - gärna en handledare på institutionen! I år upplevde vi också att flera föreläsningar försenades eller helt utgick vilket gjorde att vi bromsades i arbetet.»
- Enkelheten att få göra egna projekt. Inte speciellt att bli motarbetat när man har en bra idé.»
- Tydligare vem som ska handleda. Jag trodde COWI skulle handleda, men vi har inte frågat dem om hjälp en enda gång. Fler och tidigare föreläsningar. Lastframtagning 22 mars (?) är lite sent...»
- att alla Gunnars grupper fått en femma. Detta känns som ett hån mot de som faktiskt gjort ett seriöst arbete på andra institutioner men ändå inte lyckats uppnå ett högre betyg. Så en jämnare nivå med likvärdiga krav oberoende av institution tycker jag är stor prioritet till nästa år!»
- Se till att handledarna från de olika företagen, Cowi m.m. Är medvetna om vad de ger sig in på och att tagandet kommer att kräva en del tid.Det är inte acceptabelt att komma till ett möte som man som student har planerat för och förberett sig för att sedan konstatera att handledaren knappt ens vet vad han gör där. Hela anledningen till att ha en handledare i ett projekt som detta måste ju vara att han/hon vet vad projektet handlar om och vad syftet med mötena är. Det måste även skapas bättre kontaktytor mellan student handledare. När jag pratade med studenter som skrev sin kandidat på andra områden så sa de att de hade kontakt med sina handledare i alla fall en gång i veckan. Detta hade ju varit en dröm. I stället kändes det som man lämnats att driva vind för våg. Är inte nöjd med hur detta har sköts på något sätt. »
- Se till att alla föreläsningar som fackspråk har kommer med!»
- Informationen kring ämnet Borde bli mycket tydligare innan man väljer själva arbetet så att man inte förväntar sig något och får något helt annat»
- Mindre grupper!»
- En närvarande handledare på Chalmers hade bidragit till ett mycket bättre arbete och vi hade lärt oss så mycket mer! Mer detaljerade lektioner på hur man verkligen ska gå till väga när man räknar på broar och inte så generellt. Lektionerna lär ligga mycket tidigare så att arbetet kommer igång snabbt! Tydligare hjälp med begränsningar på vad man ska räkna på, annars kan man göra hur mycket som helst, bättre att göra lite mindre och verkligen lära sig bra! »
- Administration och informationsspridning mellan alla parter inblandade i kursen. Att en del lärare bör vara mer tillmötesgående och mindre otrevlig mot studenter när de ställer frågor. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jag tycker att det känns väldigt tråkigt att nivån skiljer sig så oerhört mycket mellan de olika kandidatarbetena beroende på vilken sektion man skriver det på. Den grupp som vi opponerade på hade knappt en enda rikigt källhänvisning, deras mest använda källa var GP och rapporten var slarvigt skriven och väldigt osammanhängande. Om jag jämför denna rapport med rapporterna som skrivit på vår institution borde den knappt fått en trea i betyg. Hörde dock nyss att alla grupper på den institutionen fått en femma. Detta känns som ett hån mot de som faktiskt gjort ett seriöst arbete på andra institutioner men ändå inte lyckats uppnå ett högre betyg. Så en jämnare nivå med likvärdiga krav oberoende av institution tycker jag är stor prioritet till nästa år!» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Pim är kungligt bra!»
- Trots vissa tveksamheter upplever jag att vi i slutändan blev väldigt nöjda med vårt arbete och vår process. Roligt med något verklighetsförankrat!»
- Potential att vara ett bra kandidatarbete, men måste struktureras upp. Tråkigt att det är så stor skillnad i seriositet på de olika kandidatarbetena.»
- Kul att få plugga på ett anorlunda sätt än vad vi är vana vid på Chalmers hittills. Dvs skriva uppsats och göra intervjuer och efterforskningar istället för att skriva prov och banka in formler.»
- Om jag hade fått välja om i dag så hade jag inte valt samma. Och då är jag ändå intresserad av detta ämnet så det säger väll kanske lite. »
- Verkligen viktigt med en bättre handledare på plats som kan hjälpa till att svara på frågor om beräkningar. Det bidrog till mycket frustration och förlorad tid för att leta reda på någon lärare som hade tid att svara på frågor, tid som vi hade kunnat lägga på roligare saker och lärt oss mer! »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.67
Beräknat jämförelseindex: 0.66

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från