ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik med biologiska exempel, FTF195, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»8 34%
Cirka 20 timmar»5 21%
Cirka 25 timmar»6 26%
Cirka 30 timmar»4 17%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- 15 timmar totalt» (Högst 15 timmar)
- Vi får se om det straffar sig på tentan men jag känner att jag har bra koll på det här materialet sedan gymnasiet.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»2 8%
25%»2 8%
50%»1 4%
75%»13 56%
100%»5 21%

Genomsnitt: 3.73

- antalet tillfällen jag deltagit kan räknas på ena handen. Jag tyckte helt enkelt föreläsningarna var tråkiga och kändes inte kopplade till uppgifterna (åtminstone inte dom första två jag var på). » (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 73%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 4%

Genomsnitt: 1.56

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 13%
Ja, målen verkar rimliga»13 86%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Vet ej, har inte läst målen.» (?)
- Som sagt detta förutsätter att jag får godkänt på tentan, men kursen är väldigt lätt om man läst fysik B eller högre, det anser åtminstone jag. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 20%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»8 40%

Genomsnitt: 3.2

- Övningsuppgifter och föreläsningsgenomgångar var svårare än både gamla tentor och denna» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»12 52%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.47

- Storgruppsövning: Istället för att gå igenom ordagrannt vad som står skrivet i de utdelade lösningsförslagen kanske föreläsaren kan MOTIVERA lösningarna. Läsa kan man ju göra själv! Skulle vara ännu lättare att följa med i lösningsgången om den skrevs på tavlan istället för att få se allt på samma gång, känns mer pedagogiskt. Snälla försök även skriva tydligare! Segt att lägga mer tid på att förstå orden än innebörden av dem.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna varierade i kvalité, ibland jättebra och lärorika. Medan ibland ostrukturerade och inga klara förståelsemål. Förtydliga gärna varför de exempel som räknas är bra och vad det är man övar förståelse av när man räknar dem.» (Ganska liten)
- Jag tror att föreläsningar + övningar + övningsuppgifter hade räckt för att klara kursen. Jag tror egentligen inte att man hade behövt läsa i kurslitteraturen. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»4 17%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.39

- Mycket i kurslitteraturen kändes överflödigt. Men bra med kompendier! :)» (Ganska liten)
- Bra dokument! Grymt med de centrala begreppen påpekade i början och bra text.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»11 47%

Genomsnitt: 3.3

- Utdelat material finns inte på nätet utan delas enbart ut på föreläsningar vilket är dumt för dom som inte är där.» (Ganska dåligt)
- Utdelat material (gröna häftena), skilde sig ganska mycket från tentan. Uppgifterna i övningshäftet var på mycket varierande nivå. » (Ganska dåligt)
- Det var en otrolig bra service med det utdelade materialet! Tack så mycket!» (Mycket bra)
- Bra och välorganiserat. Man visste vad som skulle göras, vilka dokument och när osv. Gamla tentor fanns att tillgå. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»11 50%
Har ej sökt hjälp»5 22%

Genomsnitt: 3.95

- I hjälpsituationer kändes det som om föreläsaren inte lyssnade på vad exakt det var man hade problem med utan körde på efter sin inrutade lösningsgång, kände sig lite överkörd och oförstådd ibland» (Ganska bra)
- Det var lätt att få hjälp på övningarna. Föreläsaren var bra på att förklara. Tummen upp!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 18%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»5 21%
Lagom»15 65%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Tyckte innan tentan att den varit mycket hög med så många svåra uppgifter ur häftena, men tentan var ju lättare än så så man kände sig lite lurad!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»5 22%
Lagom»15 68%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Kan dock vara så att jag underskattat svårigheten på kurserna så en liten nypa salt på det här svaret. » (Låg)
- Lägre än föregående perioder..» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»7 30%
Gott»14 60%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Ser dock inte riktigt varför kursen är intressant för min utbildning» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- räknestugorna»
- Storgruppsövningen samt utdelade lösningsförslag!»
- Bra föreläsare, och faktum att vi fick all litteratur som behövdes gratis i form av kompendium.»
- Dokumenten»
- Häftena som kurslitteratur»
- Det är bra som det är. :) Att det fanns möjlighet att gå på två övningar i veckan samt kompendierna var extra bra. »
- fortsätt med att dela ut kompendier istället för kursbok»
- Bra med kopierade häften istället för en dyr bok. Övningstillfällena är väldigt givande. Bra med många övningstentor.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Han borde se över sin skrivstil. Svårläslig.»
- Ta bort kursen»
- storgruppsövningen ej nödvndig, dock bra med lösningsförslag»
- »
- Mer praktiska exempel och mindre teoretiska bakgrunder (det är förvisso viktigt men inte alls bra för inlärningen). »
-
- Storgruppsövningsupplägget»
- Ev skulle en del avsnitt ur kompendierna kunna plockas bort? Det blev mycket om kroppen i något avsnitt och det kändes överflödigt. Man tappade fokus lite. »
- Storgruppsövningarna kan tas bort och bytas ut mot ytterligare övningstillfällen samt räknestugor. Däremot är de förtryckta lösningsgångarna som delats ut på storgruppsövningarna bra, så de bör finnas kvar.»
- Att det matrial och de uppgifter som ska göras hänger mer ihop med det tentan sedan examinerar då det var stor skillnad på svårighetsgrad och typ av frågor.»

16. Övriga kommentarer

- Vad är poängen med kursen? Varför ha en kurs i mekanik när man läser bioteknik? Var är de biologiska exemplen? En kurs som man kan tenta av utan att ha varit på föreläsningar eller läst materialet är på lite låg nivå.»
- Hade kunnat vara en rolig kurs om föreläsningarna vart intressanta, men det är dom inte. Måla mindre på tavlan och visa hur fysiken fungerar praktiskt istället! Det hade nog gjort kursen till uppskattad snarare än betraktad som något man bara sitter av. »
-


Kursutvärderingssystem från