ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Sjömanskap, SJO346

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

19 svarande

Högst 5 timmar»2 10%
Cirka 10 timmar»7 36%
Cirka 15 timmar»7 36%
Cirka 20 timmar»3 15%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Hade vissa förkunskaper» (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»3 15%
100%»15 78%

Genomsnitt: 4.73

- Jag gick på få av föreläsningarna som Petter höll i eftersom jag inte tyckte de var bra. Ingen röd tråd i föreläsningen och orelevant information var några av de brister jag upplevde. » (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 26%
Målen är svåra att förstå»3 15%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 2.47

- Det som kom på tentan i sista delen kunde ju varit något tydligare beskrivet!» (Jag har inte sett/läst målen)
- för A delen såg INGA mål men för D och E var målen mycket tydliga. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Då det var två delar tyckte jag att del1 var tydligt att förstå medan manövreringsdelen kändes svår att veta vad som var viktigt» (Målen är svåra att förstå)
- Målen gällande fartygsmanövreringsdelen kan vara tydligare.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var svårt att förstå vad man skulle kunna i manövrerings delen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Lektioner med anknytning till målen saknades likväl var tillgänglig referenslitteratur svårbegriplig och med vissa brister. Detta avser avsnittet med manövrering.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Del 2 i kursen som har med manövrering och göra, var det väldigt oklart vilka mål vi skulle nå.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 58%
Nej, målen är för högt ställda»7 41%

Genomsnitt: 2.41

- Det kan omöjligt vara rimligt att vi skall kunna så mycket om fartygsmanövrering, rutiner mm. » (Nej, målen är för högt ställda)
- på A delen.. eftersom vi inte såg några mål är det oerhört svårt att veta vad vi ska kunna så ja, målen var för högt ställda då vi förväntades veta allt uppenbarligen.. på Björns delar var allt rimligt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»13 76%
Ja, i hög grad»2 11%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- A delen testade min kunskap om saker jag aldrig hört talas om, läst eller ens kan uttala.. » (Nej, inte alls)
- En del av examinationen gjorde det. En annan del (Petters del) var helt utanför det vi hade gått igenom på lektionerna. Uttryck som hade förbigått ett stort antal elever (ej pga ouppmärksamhet)togs upp på tentan vilket tydligt kommer att ses i resultaten.» (I viss utsträckning)
- Var uppgifter på tentamen som man inte gått igenom riktigt på lektionen. Del b. Ta inte med uppgifter på tentamen som vi solare absolut inte har något användning för. En schackel meter? » (I viss utsträckning)
- Del 1 och 2 var bra utformade. Del 3 tog upp delar som jag ej hade uppfattat som väsentliga för kursen.» (I viss utsträckning)
- Petters del var inte som jag hade tänkt mig. mkt frågor som jag inte hade uppfattat att vi skulle lära oss. Plus att tentan var inte klar när den började.» (I viss utsträckning)
- Den sista delen av tentan var för stor, för många frågor och frågor på saker som jag upplevde svårt att hitta i kurslitteraturen.» (I viss utsträckning)
- Tentan var ett skämt. petters del kändes sjukt svår. förstår inte hur han kunde ta med så mycket svåra saker. T ex med att rita upp när lotsen gick ombord. när gick vi igenom det???????????????????» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.84

- Återigen vill jag ej gå till personangrepp men undervisningen som Petter stod för kunde ha varit mer välplanerad och konkret.» (Ganska liten)
- Lektioner rörande lanternor var genomgående mycket bra och gav en god kunskapsinblick för egna studier. I övriga delar så som avsnittet manövrering, roder, proppeller och tilläggning hade givna lektioner ingen koppling till frågorna på tentamen. Likväl var de föreläsnings- powerpointpresentationer som lagts upp på kurshemsidan kunskapsfattiga och saknade koppling till tentamen. » (Ganska liten)
- Del 1 om sjöfartsföreskrifterna var bra, dock var del 2 om manövrering och rutiner rent ut sagt jätte dåligt. Undervisningen i del 2 gav mig ingenting.» (Ganska liten)
- på A delen igen. D och E var väldigt bra. » (Ganska liten)
- Beroende på vilken lärare man tänker på. Ena läraren var riktigt bra medan den andre var inte alls något vidare. Björn hjälpte gärna till och hade en bra uppläggning på undervisningen från regel 1-36.. Petter hade inte någon bra pedagogisk uppläggning och lektionerna var lite mer sluddriga. Man visste inte helt vad man skulle lära sig och 10p frågan om manövrering gick han igenom efter sista lektionen. Han drog över ofta på tiden och hade med sig saker som kast lina då han demonstrerade i klassrummer så att projektor larmet gick. Han hoppade upp på skrivbordet istället för att dra ner tavlan för att nå att skriva. Hans beteende reagerade många på i klassen på då man ska bete sig som en lärare och lära » (Ganska stor)
- De föreläsningar som berörde sjövägsregler och sjötrafikföreskrifter var undervisningen till god hjälp. Dock inte till så stor grad under resterande delar. » (Ganska stor)
- Allt med larnternor var bra på lektionen. » (Ganska stor)
- ej manövrering delen» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»11 61%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.77

- Boken i sjöfartsföreskrifter var helt ok men föreläsningarna för del D och E gav mer. Kurslitteraturen för del A var riktigt kass: gammalmodig, svår, omfattande, svårförståelig och orimlig.. » (Mycket liten)
- Förutom COLREG inte alls.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen till Björns del har varit till stor hjälp!» (Ganska stor)
- Böckerna till manövrering och bryggrutiner var inte särskilt bra. Saknade b.la sidnummer. » (Ganska stor)
- Del 1"s kurslitteratur och utdelat material var till stor hjälp. Del 2 om manövrering och rutiner hade ingen. Inga referenser till kurslitteraturen om vart man kunde hitta och vad som var väsentligt att kunna. » (Ganska stor)
- Ej manövrerings kursmaterial. den var svårt att förståt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»3 16%
Ganska dåligt»8 44%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.33

- Det är inte okej att få ppt 5 dagar innan tentan! Björns del var dock väldigt klar och tydlig, men kanske inte alltid begripliga och verklighets förankrade tolkningar.» (Mycket dåligt)
- Önskemål om att inte bildspel läggs upp utan pp-filen.» (Mycket dåligt)
- Inte mycket upplagt på kurshemsidan och när väl materialet var uppe var det 3 dar kvar till tenta. » (Ganska dåligt)
- Petters powerpoints fick vi inte förrän några dagar innan tentan. han lovade att vi skulle få dem tidigare. sen så gjorde han att det inte gick att skriva ut dem heller, trots att vi bad honom om det. Sen var det några som maila petter under tiden som vi hade Björn utan att få några svar.» (Ganska dåligt)
- Del 1 om Sjöfartsföreskrifter hade bra utdelat material med instuderings råd. Del 2 om manövrering och rutiner fanns det ingenting.» (Ganska dåligt)
- Fanns inget material upplagt» (Ganska dåligt)
- inget negativt. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 63%
Mycket bra»3 15%
Har ej sökt hjälp»4 21%

Genomsnitt: 3.57

- Petter var svår att få tag på.» (Ganska bra)
- Beroende på vilken lärare man tänker på. Björn var riktigt bra på att förklara medan Petter inte var lika bra med lite dålig attityd. » (Ganska bra)
- Björn fanns alltid tillgänglig!» (Ganska bra)
- Ej manövrering kurs» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 84%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.94

- Jag har jobbat tillsammans med flera i klassen och det har fungerat bra. Ändå kom jag inte tillräckligt förbered till tentan då jag inte kände igen en del saker på petters del.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 52%
Hög»5 26%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.68

- Hög för att vara en 4a poängskurs» (Hög)
- Om man inte vet vad man ska kunna är det väldigt svårt att läsa på det specifika som vi ska kunna så jag läste på ALLT istället.. sjukt mycket och väldigt få av de saker jag läste på kom på tentan.. detta handlar om del A. igen. » (Hög)
- För hög i det avseendet att inga lektioner gavs i vissa ämnen som tentamen berörde. » (För hög)
- För hög i förhållande till poängen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 26%
Hög»11 57%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.89

- tre svåra och omfattande kurser..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»4 21%
Dåligt»8 42%
Godkänt»4 21%
Gott»3 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- En kurs som från börjat kändes onödigt vilket gjorde det svårt att motivera sig. När tentan dessutom var så otroligt galen ( Manövrering ) med tanke på vad vi fått höra på föreläsningarna finns det inget annat betyg!» (Mycket dåligt)
- Tycker inte att denna kurs borde ingå i Sjöfart & Logistik. Detta är helt tydligt en kurs för sjökaptener och elever som kommer spendera tid på sjön, INTE för oss.» (Mycket dåligt)
- Delen om manövrering och rutiner var en stor besvikelse. Pedagogiken hos föreläsaren fanns inte. Jag förstod inte vad som var väsentlig samt vad hur mycket som vi skulle kunna när det var detaljbeskrivningar på varje delmoment.» (Mycket dåligt)
- Tycker att nivån på undevisningen har varit minst sagt måttlig och väldigt varierande. Kurslitteraturen har varit tämligen oinspererande med undantag av sjöfartsverkets regel/lag bok. Del 3 på tentan var inte utformad på ett bra sätt.» (Dåligt)
- Delen med lanternor, väjningsregler mm var bra, men inte manövreringsdelen.» (Dåligt)
- Den delen av kursen där Björn undervisade hade jag mycket klart för mig vad jag förväntades kunna och denna tyckte jag fungerade väl. Petter Fagerlunds del däremot är under all kritik, det märktes inte minst på tentan då det dök upp frågor man aldrig hört talas om tidigare. Han borde göra det mycket klarare för studenterna vad de förväntas kunna vid examinationen.» (Dåligt)
- Tycker inte kursen är relevant med tanke på vad vi kommer att jobba med. hade hellre sätt en kurs i att "tala inför andra" eller något som har med med buisness o göra.» (Dåligt)
- Bra att få förståelse. Men skulle kunna inriktas mer på rederiets synvinkel av dylik verksamhet.» (Godkänt)
- manövrerings del var misslyckad. Annars den var mycket gott.» (Godkänt)
- vissa delar var bättre än andra...» (Godkänt)
- Jag blev väldigt intresserad av mycket det kan jag inte förneka. Jag skulle gärna vilja läsa mer dylika ämnen. Men vad gäller del A så skulle detta kunna varit intressant men blev helt förstört pga bristfällig info om vad som förväntades av oss. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tydligheten och strukturen i Björns del.»
- allt utan mamövrerings del»
- Inget i denna kurs!!! Ersätt denna kurs med annat!!!»
- Björn»
- Björns instuderingskompendium. »
- Del 1 om Sjöföreskrifterna, var en bra del som var lätt att först, mycket tacksam för instuderings råden som fanns på kurshemsidan för den delen. »
- Björn är en toppenlärare! Noggrann och rolig! »
- Björn som föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Petters del. Gärna en annan föreläsare.»
- Kursens upplägg är bra som det är dock behövs mer tid till fartygmanövreringen. »
- Byt ut kursen helt mot något mer matnyttigt exvis ekonomi, fördjupning i befraktning eller mer juridik.»
- Undervisningsmetoderna och fler tentauppgifter och genomgång av delB. En lärare som är pedagogisk.»
- Undervisning i manövrering, proppeller och roder vore en idé»
- Instuderingsfrågor på manöver och bryggrutiner. Tydligare instruktioner på vad man bör känna till i överstående kursmoment. En större koppling till SoL. »
- Helst att Björn håller i allt. är heller inte så praktiskt att ha en föreläsare som inte är kontaktbar.»
- Stor förbättring på delen om manövrering och rutiner. Det måste framgå klart vad som krävs av oss, samt en föreläsare som kan förmedla vad vi skall lära oss.»
- Mycket bättre struktur på manövreringsföreläsningarna. Beskriva begrepp tydligare och skriva ner förklaringarna. Kändes som att vi förväntades ha mycket förkunskaper i sådant som de flesta aldrig hört talas om. Tycker också att gränsen på 60% på manövreringsdelen var för hög!»
- Eh.. det har nog framgått att jag inte är nöjd med del A. Men jag säger det igen: viktigt att vi vet vad vi ska lära oss och inte lämna oss med massa småfragment av ord som jag inte förstår men som läraren förväntar sig att allmänheten känner till (klokoppling? björn?). Det var så mycket jag inte förstod. Och att sista kvarten på hela kursen ta upp manövrering (som kursen faktiskt handlar om och som är en 10p fråga på tentan) är taskigt. Jag säger inte att läraren var dålig men bara utan struktur och utan förståelse för att vi läser SOL och många av oss har aldrig varit på en båt.. OCH ändra kompendiumet i manövrering. Det var väldigt dåligt. Byt ut ALLT, texten är ju från 1800-talet..»
- Petter som föreläsare»
- Byta upplägget på Petters del. På föreläsningstid berättar han mycket om sina egna erfarenheter från sjölivet istället för att föreläsa om ämnet. Här krävs en rejäl skärpning. Dessutom väldigt begräsnat material på kurshemsidan.»
- Det är jobbigt att ha två lärare som har olika lektioner. Om man har frågor om något de nandra har pratat om är det lite svårt att fråga den andra läraren.»
- Jag tycker kursen inte ska vara kvar om jag ska vara ärlig. Inget illa mot lärarna så där, men jag känner att det finns viktigare saker att lära sig. Sen måste jag ge petter en känga för tentamensfrågorna. de kändes som att han inte själv hade gott igenom allt på lektionerna.»

16. Övriga kommentarer

- COLREG delen var okej. Men att sitta och titta på bilder av ett ankarspel och förstå hur det fungerar är inte lätt om man aldrig sett ett i verkligheten. Ännu svårare att manövrera båt i teorin.»
- Manövrering kursen är det sämsta tills hit. »
- Denna kurs har varit helt meningslös, borkastade pengar för många studenter pedagogiken hos en lärare har dessutom varit katastrofal. Anställ lärare med pedagogisk bakgrund!!!»
- Pinsamt dåligt kursupplägg! Ni lärare bör gemensamt ta fram en tentamen där ni vet att lektioner har givits med utgångspunkt i de frågor ni ställer. »
- Del 2 Om manövrering och rutiner var fruktansvärd. Föreläsaren kunde inte förklara eller lära ut det vi skulle förstå. Han prata som om alla hade varit sjökaptener.»
- Ingen i vår klass verkar nöjda med del A och tentan på denna. Vi är en majoritet som tror att vi måste göra om denna. Tentan testade inte det som jag trodde att vi skulle kunna alls, jag har aldrig hört talas om en schackel, transfer eller advance.. Del D och E var väldigt bra, jag har inget negativt att säga om detta alls. Det var väldigt förvirrande först men strax lossade det och var väldigt intressant. »
- Mannöver delen av kursen var förvirrad och det var väldigt få lektioner. Vi gick igenom svåra saker på sista lektionen. Det borde ha varit fler lektioner. COLREG delen var bra och bra antal lektioner.»


Kursutvärderingssystem från