ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysikalisk kemi, KFK162, Lp1 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-15 - 2012-11-04
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»8 25%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»11 35%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.64

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»3 9%
75%»7 21%
100%»20 62%

Genomsnitt: 4.4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 37%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 31%

Genomsnitt: 2.46

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 40%
Ja, i hög grad»6 24%
Vet ej/har inte examinerats än»9 36%

Genomsnitt: 2.96


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 19%
Ganska stor»15 48%
Mycket stor»10 32%

Genomsnitt: 3.12

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»17 53%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.68

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»17 53%

Genomsnitt: 3.5

9. Vad tyckte du om föreläsarens insats?

32 svarande

mycket bra»11 34%
bra»13 40%
godkänd»4 12%
mindre bra»4 12%
dålig»0 0%
mycket dålig»0 0%
vet ej»0

Genomsnitt: 2.03

- Mycket tydlig med relevanta exempel. Bra pedagogik.» (mycket bra)
- Var lite krångel med kurs-PM som sa att man fick ta med sig anteckningar på utskrivna föreläsningsanteckningar.» (mycket bra)
- Det är så underbart med utdelade föreläsningar man kan anteckna på» (bra)
- Det var bra att få handouts, men eftersom man sällan behövde föra anteckningar (man fick inte ha anteckningar på handoutsen på tentan) så blev man lätt trött på föreläsningarna. » (godkänd)
- En klart godkänd första gång. I vissa exempelräkningar så gjordes tex. en del slarviga förenklingar. Kunde använt tavlan ännu mer och lite mindre fokus på slides..» (godkänd)
- gick igenom exempel väldigt slarvigt. kondultationstiden togs bort av föreläsaren. » (mindre bra)
- Tog inte upp något som hjälpte till för att lösa tal etc, svårt att applicera, abstrakt» (mindre bra)
- Markus gav ett oengagerat intryck under föreläsningarna. Han angav även att han använt Björns slides iprincip oförändrade. Markus hade själv heller inte löst inlämningsuppgifterna, vilket jag tycker är under all kritik. Detta ledde till dålig handledning och många timmars oproduktivt extra arbete bland annat på grund av syftningsfel i en av uppgifterna. » (mindre bra)
- Han kunde varit mer påläst på vissa delar av kursen.» (mindre bra)

10. Vad tyckte du om övningsledarens insats?

32 svarande

Totalt:

Mycket bra»8 27%
Bra»13 44%
Godkänd»7 24%
Mindre bra»0 0%
Dålig»1 3%
Mycket dålig»0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.06

Fördelat på olika grupper:

Maria Matson Dzebo: (22 st)
Mycket bra7 36%
Bra7 36%
Godkänd5 26%
Mindre bra0 0%
Dålig0 0%
Mycket dålig0 0%
Vet ej3

Genomsnitt: 1.89

- Fortsätt gärna med henne!» (Mycket bra)
- Tydlig genomgång av uppgifter och trevligt bemötande!» (Mycket bra)
- Bra exempel och tydligt! Dock lite svårt att få svar på direkta frågor» (Bra)
- väldigt grundlig och tydlig, jättenice! » (Bra)
- Välplanerade genomgångar av demouppgifterna samt kortare utläggningar kring relevanta delar av kursen var bra. Kunde inte ge svar på frågor kring andra uppgifter. Hänvisade till lösningsförslagen i lösningsboken men fick ofta återkomma en vecka senare. Förståeligt att man inte kan alla områden lika bra, men leder dock till att man hela tiden ligger en vecka efter med uppgifterna och det fanns inte alltid tid till att gå igenom uppgifterna i fråga veckan efter heller.» (Bra)
- Jag hade uppskattat om det var mer förklaring under övningen. Det var mest bara tillämpning av formler, vilket sällan ger särskilt mycket kunskap.» (Godkänd)
- Mycket fokus hamnade på uppställning av sifferuttryck, man kanske skulle hålla sig till algebran och prata om "hur" man löser problem. Skulle gärna sett mer analys av ekvationer och diskussion av teori.» (Godkänd)
- Bra och strukturerad men kanske hade behövt vara lite mer "rörlig" när det gäller att svara på frågor och förklarande.» (Godkänd)

Joakim Wigström: (10 st)
Mycket bra1 10%
Bra6 60%
Godkänd2 20%
Mindre bra0 0%
Dålig1 10%
Mycket dålig0 0%
Vet ej0

Genomsnitt: 2.4

- Mycket tydliga genomgångar och en bra atmosfär i klassrummet, man känner att det är lätt att fråga joakim för han är shysst mot en. » (Mycket bra)
- mycket bra förklaringar och härledningar. svarade konstruktivt på frågor.» (Bra)
- Behöver mer vana bara.» (Bra)
- Lite mycket slarvfel men annars väldigt mån om att lära ut.» (Bra)
- Förklarade uppgifterna bra, det var lätt att följa honom. Men alldeles för förvirrad, många slarvfel som vi fick upptäcka då vi räknade om uppgifterna själva. Det var också väldigt svårt att se vad som skrevs på tavlan, då skrivstilen inte va tydlig. » (Godkänd)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»15 46%
Mycket bra»9 28%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.37

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»25 78%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.84

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»20 64%
Hög»10 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»11 34%
Hög»15 46%
För hög»5 15%

Genomsnitt: 3.75


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 28%
Gott»17 53%
Mycket gott»5 15%

Genomsnitt: 3.81

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inlämningsuppgifterna, om än i tydligare utformande.»
- Utdelade powerpoint genomgångar»
- inlämningsuppgifterna»
- Övningstillfällena, dock kan man lägga till ett övningstillfälle där man har möjlighet att bara ställa frågor. »
- Föreläsningarna samt att de powerpoints som delades ut fick användas till tentan. De innehöll bra information och sammanfattade kursen väl.»
- Inlämningsuppgifterna och att de ger bonuspoäng!»
- Examinatorn»
- Upplägget var helt okej, ganska omfattande inlämningsuppgifter (som kanske kan finputsas då endel frågor inte helt och hållet sa vilken typ av svar man skulle ge). Markus struktur - Väldigt bra!»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Kursens innehåll är relevant för utbildningen. Väldigt intressanta områden.»
- Björns gamla upplägg fungerade bra.»
- De grymt pedagogiska föreläsningsanteckningarna + de bra förklaringarna på föreläsningarna»
- Upplägget med handouts och powerpintbilder.»
- Jag tycker upplägget för kursen med två föreläsningar och två övningar i veckan var bra, så det bör förbli så.»
- Kursen»
- Möjligheten att göra inlämningsuppgifter och på så sätt få bonuspoäng till tentan.»
- inlämningsuppgifter hjälper väldigt mycket för att förstå viktiga delar av kursen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- formuleringen av inlämningsuppgifterna bör göras tydligare.»
- Kanske dela upp andra inlämningsuppgiften eller ge mer tid till att lösa den. Den var utmanande och svårt att hinna göra ordentligt. En till, mindre inlämningsuppgift om något annat, kanske kinetik.»
- Marcus var slarvig då han gick igenom exempel. Vi hade velat ha konsultationstiden som vi var schemalagda att ha också.»
- ha kvar konsultationstiden, gå igenom exempel mer noggrant, säg inte att de gamla tentorna är reprensativa för den aktuella tentan, när dem absolut inte var det!»
- Facit bör lämnas ut till de uppgifter som är rekommenderade men som inte har facit i boken. Detta gjordes i mitten av läsperioden denna gången vilket ledde till att man hade hoppas över många av uppgifterna i boken dessförinnan då man ändå inte kunde jämföra svaren och därför låg efter en del. »
- Mer hjälp, tydligare formulering av mål etc. Svårt att veta vad man skulle plugga på och vad som var viktigt»
- Det är kanske dumt att ha en kurs med omfattande inlämningsuppgifter och laborationer i samma läsperiod som den väldigt massiva kursen Tillämpad matematik. Följderna blev att man tyvärr inte hann studera den andra kursen lika mycket som man behövt under de första veckorna och sedan blev det alldeles för mycket precis innan tentorna istället.»
- Föreläsningarna bör vara mer förberedande för inlämningsuppgifter samt för tentan(!). Det skulle behövas övningstillfällen (och konsultationstid) där möjlighet ges att själv räkna uppgifter och ställa frågor, vilket nu helt saknades i kursen. Planera in laborationstillfällena så att eleverna inte behöver skriva laborationsrapporter och returer i tentaveckan. »
- Boken! Fruktansvärd. Alldeles för många fel dessutom.»
- Bättre ledning till vad som ingår i tentan.»
- Svårighetsgraden på övningsuppgifterna i boken var varierande, dessa bör ses över och hitta en jämnare nivå. Vissa uppgifter speglade inte heller riktigt innehållet av det som togs upp på föreläsningarna.»
- svårt att säga, men det var lite tätt med alla inlämningarna, labb-rapporter plus parallella kursens inlämning.»
- Ta tillbaka counsultation-time. Det är ett måste då man saplar på sig frågor och man vet inte när examinatorn är på sitt kontor vilket är helt värdelöst.»

18. Övriga kommentarer

- Tentan motsvarade nog kursen bättre än de gamla tentorna gjorde. Tyvärr sa Marcus att han skulle göra en tenta på samma nivå vilket inte stämde och därmed var det väldigt onödigt att plugga gamla tentor. »
- Årets tenta var mycket svårare än övriga övningstentor, beror antagligen på en ny examinator. Detta gjorde det svårt att förbereda sig inför tentan eftersom föregående tentor var mycket lättare och testade lite andra saker än årets. »
- Inlämningsuppgifterna var väldigt massiva och det kändes som att de tog fokus från andra studier, men de gav såpass mycket bonuspoäng på tentan att den tiden ändå kändes värd. Och jag lärde mig mycket på att göra dem»
- Tentan var väldigt olik tidigare tentor och vad som hade sagts och utlovats på föreläsningar. Känns onödigt att säga att tentan ska hålla en viss nivå och innehålla vissa saker när sen sedan inte gör det. »
- Labbrapporterna tog väääldigt mycket tid och det gavs inga bonuspoäng eller liknande för dem, det skulle man kunna göra för att motivera lite...»
- Tentan var speglade kursen lite sisådär, problemen som kom har inte riktigt diskuteras under kursen. Det gjorde det omöjligt att plugga på tentamen, problemen i boken är helt annorlunda och inte tentafrågor och tidigare tentor var helt annorlunda mot den vi fick. Därför blev tentan onödigt svär på sånt som inte egentligen är så svårt»
- Det står i Kurs-PM att kursens mål skall finnas på kurshemsidan, men jag kan inte hitta dem i alla fall. Tentan hade ganska omfattande frågor jämfört med tidigare år, så tidsbrist på tentan var ett ganska stort bekymmer. Jämfört med tidigare tentor kändes denna svårare.»
- Inämningarna tar väldigt lång tid om man inte får en bra genomgång samt genomtänkta svar på eventuella frågor som kommer upp.»

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av hela kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»9 28%
Gott»12 37%
Mycket gott»9 28%

Genomsnitt: 3.84Kursutvärderingssystem från