ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp4åk3: TEKX04 - Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-28
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»1 1%
Cirka 20 timmar»6 11%
Cirka 25 timmar»9 17%
Cirka 30 timmar»13 25%
Minst 35 timmar»22 43%

Genomsnitt: 3.96

- Från 100 timmar i veckan till två timmar. Sjukt svårt att uppskatta» (?)
- snittet ligger runt 20 timmar men i slutet la vi långt mer än så» (Cirka 20 timmar)
- Mycket tid för möten, som är tidskrävande och svåra att få effektiva i så stor grupp (7 st).» (Cirka 20 timmar)
- Sista tre veckorna 40h / veckan....» (Cirka 25 timmar)
- Mer än så!» (Minst 35 timmar)
- Satte ribban högt av egenintresse.» (Minst 35 timmar)
- Över 35 timar. Jag har ungefär jobbat heltid med kandidaten dvs 40-60 timmar de flesta veckorna. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»3 5%
25%»3 5%
50%»9 17%
75%»21 40%
100%»16 30%

Genomsnitt: 3.84

- Jag har läst forskningsmetodik på GU 15 hp.» (0%)
- har gjort alla obligatoriska moment på Maskinteknik» (0%)
- Opererade tyvärr ryggen under den period det var föreläsningar...» (25%)
- Undervisningen kändes inte helt relevant. Det kändes också jobbigt att hålla på med massa inlämningar och redovisningar i början när vi istället behövde jobba med andra saker för projektet...» (75%)
- Deltog inte i alla fackspråk då många av dessa var på en väldigt grundläggande nivå.» (75%)
- Föreläsningarna kändes rätt onödiga.» (75%)
- Var tyvärr inte så mycket obligatorisk undervisning. Hade gärna sett mer lärorik undervisning för att kunna jobba rätt och effektivt i projekt.» (75%)
- Gick inte på alla fackspråks föreläsningar då de inte verkade bra att döma av de första. » (75%)
- Föreläsningar? Obligatoriska moment som känns allmänt överflödiga och utan syfte att förbättra oss på något har jag varit med på men inget annat vad jag kan komma ihåg.» (100%)
- Väldigt mycket obligatoriska men ändå mindre givande moment.» (100%)
- exlkusive fackspråks föreläsningar. » (100%)
- Om man inte räknar med fackspråks föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 35%
Målen är svåra att förstå»4 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 37%

Genomsnitt: 2.58

- Man läser alltid målen i början av alla kurser men sedan struntar man i dem. Den här frågan tycker jag är ointressant.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Eget ansvar som brister skulle jag tro till att jag inte har fullständig koll på målen, men ett humm i alla fall.» (Jag har inte sett/läst målen)
- "Ett ingenjörsmässigt förhållningssätt" säger ingenting. De flesta rapporter är konsultrapporter, marknadsplaner eller andra beställningsjobb vilket är oetiskt ur forskningssynpunkt.» (Målen är svåra att förstå)
- Luddig bedömningsmall» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Att skriva stort projekt är någonting nytt och man förstår hur man borde ha gjort först i efterhand.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

39 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»37 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- som sagt, målen är svåra att förstå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Bättre information, undervisning och gruppdynamiks-stöd krävs.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»9 21%
Ja, i hög grad»23 54%
Vet ej/har inte examinerats än»8 19%

Genomsnitt: 2.88

- Nej. Vår handledare bedömde vårt arbete helt efter sina egna referenser och inte efter bedömningsmallen.» (Nej, inte alls)
- Vi tycker att handledaren inte följt kursmålen utan utgått ifrån egna bedömningar och därför inte gjort oss rättvisa jämfört med andra grupper. » (I viss utsträckning)
- Rapporten är ett resultat av flera personers viljor. Om jag som individ har uppfyllt målen går inte att se genom att läsa rapporten. Jag kan ju dels inte ha fått min vilja igenom, eller valt att inte bidra så mycket i rapportskrivningen. Redovisningen utgör ju bara ett skådespel egentligen.» (I viss utsträckning)
- Synd bara att inte presentationen var för fler folk. Jag förstår att det blir svårt att hinna med, men det hade varit lärorikt.» (Ja, i hög grad)
- Om examination menas med presentationen så tycker jag det. Vi fick full pott på vår presentation men vet inte hur mycket som krävdes för att få det. Tagga till och var lite hårdare nästa år!» (Ja, i hög grad)
- Ställer mig återigen frågande till alla obligatoriska moment, främst på grund av deras ogenomtänkta utforming.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»28 53%
Ganska liten»16 30%
Ganska stor»6 11%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 1.65

- Undervisningen har tillfört ytterst lite» (Mycket liten)
- Undervisningen i sig är ju bra, men då kräver den att alla studenter är väldigt styrda att lyssna och ta till sig tips och information direkt. Som det är nu är vi kaxiga nybörjare, i allt för stor grupp, som börjar projekten för naivt och får slita hårt i slutet för att hinna med deadlines.» (Mycket liten)
- fackspråkshandledningarna har dock varit bra oich utvecklande. speciellt de två första. » (Mycket liten)
- Det har varit många obligatoriska föreläsningar men de flesta har tyvärr hållit ganske låg standard. De som har vart bra har varit de seminarier där man fått presentera för andra vad man har gjort.» (Mycket liten)
- Första kursen där undervisningen inte har känts relevant» (Ganska liten)
- Jag tycker att man även skulle lägga fokus på Metod och Framework i början likväl som hållbarutväckling och tidplan» (Ganska liten)
- Har lärt mig mer av arbetet i sig. Men de inledande föreläsningarna om metod osv var vettiga. Fackspråks föreläsningar som jag gick på tillförde ingenting till arbetet.» (Ganska liten)
- Uppläggen är så olika att de här frågorna inte har samma relevans som för andra kurser.» (Ganska stor)
- Om undervisningen avser handledarmöten» (Ganska stor)
- Vår handledare var oerhört bra! I övrigt var det hög variation på kvaliteten.» (Ganska stor)
- Vår handledare Lise har varit super! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»22 42%
Ganska liten»13 25%
Ganska stor»11 21%
Mycket stor»6 11%

Genomsnitt: 2.01

- Det finns inte så mycket kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Hittade bara några mallar för rapportskrivning och lite länkar/material från föreläsningar. Mycket måste man komma på själv eller se hur andra har gjort tidigare.» (Mycket liten)
- Egentligen inte kurslitteratur, men den litteratur som använts har bidragit till lärandet.» (Ganska stor)
- Det har ju inte funnits nån kurslitteratur till denna kurs som varit av vikt men gammal kurslitteratur har varit mycket användbar» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»9 17%
Ganska dåligt»14 27%
Ganska bra»21 41%
Mycket bra»7 13%

Genomsnitt: 2.5

- Kunde aldrig få tag på Bolin. När han väl svarade på mail var det korta och avhuggna svar som inte svarade på den ställda frågan. Informationen som gavs angående val av handledare och avdelning var usel. Det framgick inte på ett tydligt sätt att det var "först till kvarn" som gällde. Informationen i kursPM visade detta, men informationen som gavs på en föreläsning sade annat. Informationen som handledarna fick var undermålig och skiljde sig mellan olika handledare. » (Mycket dåligt)
- Den största och viktigaste kursen under de första tre åren på I hade den absolut sämst skötta kurshemsidan. Skärpning!» (Mycket dåligt)
- Väldigt briställig och tvetydig information!» (Mycket dåligt)
- Väldigt begränsad information från början.» (Ganska dåligt)
- inställda lektioner meddelades det inte om på kurshemsidan» (Ganska dåligt)
- finns inget femtealternativ mellan gtanska bra och ganska dåligt. så tvingas säga ganska dåligt. blir missvisande statistik, men kan ni inte utforma bättre enkäter så får ni skylla er själva. » (Ganska dåligt)
- Lite för många saker som har varit oklara och kommit i sista stund, tyvärr.» (Ganska dåligt)


Handledning

9. Hur fungerade handledningen från fackspråk och kommunikation?

Här anger du om du tycker handledningen från fackspråk och kommunikation varit till stöd för ditt kandidatarbete.

51 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»19 37%
Ganska bra»20 39%
Mycket bra»11 21%

Genomsnitt: 2.8

- Deltog ej.» (?)
- Jag tycker att speciell handledningstillfälle 3 var totalt bortkastad tid då vi fick tips i stil med att man inte skulle ha för mycket information på varje slide... » (Ganska dåligt)
- Att fackspråk inte kan ge samma svar om olika personer tillfrågas är under all kritik. » (Ganska dåligt)
- Dåligt med tillfällen som passade, vi redovisade tex före vi hade fackspråkstillfälle tre. Dålig information och vägbeskrivning till lokalerna.» (Ganska dåligt)
- Mycket krångligt bokningsförfarande och oklarheter angående syftet med de olika tillfällena.» (Ganska dåligt)
- Vi hade möten, men vi fick inte ut så jättemycket konkret från dem. Förstår att dem har mycket att göra, vilket betyder att de inte kan ge så mycket åt varje enskild grupp, men lite mer konkreta tips och verkställande av förbättringar i vårt arbete hade varit önskvärt.» (Ganska dåligt)
- Feedbacken man fick där var det relativt stor skillnad på jämfört med den från handledaren. Gav inte vår grupp jätte mycket» (Ganska dåligt)
- Fackspråks handledare verkade ha låga krav. Förmodligen för att kvaliteten på denna typ av arbete skiljer sig mellan sektionerna. Vi på I har ju skrivit massa med case medans vissa andra sektioner mest skrivit labbrapporter.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte det gav speciellt mycket men vissa av föredragen var intressanta. » (Ganska dåligt)
- GAv inte så mycket, tvivlar inte på att de inte kan va de gör men man lyssnar ju mest på sin egen handledare ändå.» (Ganska dåligt)
- Gjorde ungefär vad man förväntade sig av dem» (Ganska bra)
- Ganska bra, men de gav olika besked från tid till tid.» (Ganska bra)
- Bättre än vanligt» (Ganska bra)
- Handledningen var mycket bra. Det var däremot lite onödigt krångligt att vara tvungen att åka ut till Lindholmen för att träffa någon på fackspråk.» (Ganska bra)
- Enda osm inte var bra var att vi inte hann få någon handledning ang vår presentation, för det fanns inga lediga tider innan vi skulle presentera. Vi försökte ändå boka 7-8 veckor innan presentationsdatumet...» (Ganska bra)
- Jag hade inga höga förväntningar innan, kändes mest som ännu ett obligatoriskt moment. Men det gav väldigt mycket, framförallt om man var väl förberedd.» (Mycket bra)
- Trodde det skulle vara det mest meningslösa inslaget i kursen men där hade man fel, jättenöjd!» (Mycket bra)
- Stor eloge till Ida Gremyr» (Mycket bra)
- ambitiöst av dem att läsa arbetena. » (Mycket bra)

10. Hur ofta träffade du din handledare från institutionen?

52 svarande

1 - 3 ggr»2 3%
4 - 6 ggr»21 40%
7 - 9 ggr»17 32%
10 - 12 ggr»8 15%
13 - ggr»4 7%

Genomsnitt: 2.82

- De få gånger vi träffades hade handledaren inte gjort det som vi bett honom om, dvs läsa igenom rapporten och ge feedback på den.» (1 - 3 ggr)
- Gustav Sjöblom var grymt bra, men tyvärr hade vi osämja i gruppen och svårt att få till en bra, självklar och motiverande problemformulering.» (4 - 6 ggr)
- Vi kunde gärna ha träffat vår handledare lite mer, men han hade inte tid till det» (7 - 9 ggr)

11. Var det tillräckligt?

52 svarande

Vet ej»4 7%
Nej»13 25%
Ja»35 67%

Genomsnitt: 2.59

- Betyget blev bra, men under resans gång har det varit frustrerande ibland.» (Vet ej)
- Med facit i hand borde vi träffat handledaren oftare.» (Nej)
- Men det var vårt eget ansvar och något som vi borde tagit fler initiativ till. Handledaren fanns alltid tillgänglig och den hjälp vi fått har betytt oerhört mycket för oss. Kanske tryck lite mer på att verkligen använda handledaren så att man inte glömmer bort det.» (Nej)
- Att inte få träffa handledaren förrän läsvecka 3 och inte få någon information alls innan dess är under all kritik. » (Nej)
- Hade nog inte skadat och träffats några ggr till.» (Nej)
- Vi hade behövt en handledare som läst igenom rapporten och gett oss feedback. Det var under all kritik!» (Nej)
- Vi hade väldigt bra hjälp från vår handledare» (Ja)
- Kunde träffa henne när vi kände att det fanns behov» (Ja)
- vi hade bra mailkontakt. » (Ja)

12. Ditt omdöme om handledaren som helhet

51 svarande

1 - Dålig»3 5%
4 7%
8 15%
11 21%
5 - Bra»25 49%

Genomsnitt: 4

- Mats verkade nästan helt ointresserad av vårt projekt och hade vid flera tillfällen då han lovat att han skulle läsa delar av vår rapport inte gjort detta. De få kommentarer som gavs var på detaljnivå och föga givande. » (1 - Dålig)
- Läser man inte igenom rapporten utan ljuger ihop åsikter under handledningesmötets gång förtjänar man knappt det lägsta betyget.» (1 - Dålig)
- mats var oerhört ohjälsam och ointresserad, borde inte få vara handledare någon mer gång! Genomförde hela arbetet utan någon direkt hjälp från honom» (1 - Dålig)
- Han följde inte bedömningsmallen utan hittade på själv, samt satte väldigt låga poäng i strid mot den motivering som gavs och trots att vi följt hans rekommendationer.» (3)
- Reste bort i perioder innan inlämningar, vilket gjorde det svårt för gruppen att få svar på frågor när de uppstod.» (3)
- nybörjare som gjorde vad hon skulle, varken mer eller särskilt mycket mindre. » (3)
- Det var ganska svårt att få något konkret ur honom. Hade inte någon bestämd åsikt riktigt utan mycket var: Det går väl bra och så kan man göra. Det som var bra var att det var väldigt utmanande och utvecklande för oss i gruppen då vi fick ta reda på mycket själva.» (4)
- Aningen för snäll, borde sagt mer vad han tyckte.» (4)
- Nästa gång bör han nog förstå att det behövs fler möten och att han faktiskt läser igenom texterna man skickar innan.» (5 - Bra)
- En av de första gångerna på Chalmers så vill jag verkligen uttrycka min stora glädje till en handledare som verkligen lägger ner stort arbete och engagemang på en grupp studenter. Inget ont sagt om tidigare handledare, men Linea betydde oerhört mycket för oss. Vi fick väldigt viktig hjälp av henne, kunde bolla tankar och ideer och hon förde in oss på rätt spår när vi var fel ute. Hon ställde bra frågor som fick oss att tänka till och själva komma fram till vad vi egentligen sökte och vad vi ville presentera. Sammantaget den bästa handledaren hittils på Chalmers med ett stort engagemang och kunnande som man alltid visste fanns där ifall vi som grupp behövde hjälp med vad det än kunnat vara.» (5 - Bra)
- Hon (Lise Aaboen) handledde gruppen väl.» (5 - Bra)
- Hade riktigt bra strategiska ideér. Tyvärr drog vårt företag problemformuleringen lite väl mycket åt fel håll (mer inledningsvis).» (5 - Bra)
- Vår handledare var bra. Han hade hårda krav men var samtidigt rättvis då det verkar som vissa andra handledare hade mycket lägre krav på de arbeten de handledde. Vissa andra handledare verkade även ha uppfattningen av att de ingick i kandidatgruppen och försvarade arbetet under opponeringen, vilket jag tycker är fel.» (5 - Bra)
- Jag är helt otroligt nöjd, hon lärde oss mycket och lyfte vårt arbete!» (5 - Bra)

13. Hur var handledarens engagemang?

51 svarande

1 - Dålig»5 9%
4 7%
10 19%
8 15%
5 - Bra»24 47%

Genomsnitt: 3.82

- Lågt engagemang. Ovillig att läsa delar av rapporten och kommentera. Gav oss i princip ingen hjälp alls. » (1 - Dålig)
- Han brydde sig, som ovanstående kommentarer bevittnar, inte om oss.» (1 - Dålig)
- Handledaren har hjälpt oss en hel del, men samtidigt har han också varit borta mycket och varit svår att få tag i vilket drar ner engagemanget något. » (3)
- medel. » (3)
- Tillfredsställande» (4)

14. Hur var handledarens kompetens?

49 svarande

1 - Dålig»0 0%
2 4%
7 14%
11 22%
5 - Bra»29 59%

Genomsnitt: 4.36

- vet inte eftersom vi knappt fick någon hjälp» (?)
- Svårt att bedömma eftersom att han inte kunde använda sig av den då han inte läst rapporten. Hade han gjort det hade han säkert kunnat bidra med något men det gjorde han inte.» (2)
- Han kan väl sin skit antar jag. Märkte inget av det dock. » (3)
- Han kunde sitt ämne men gav inte så mycket konkreta råd om själva rapportskrivandet. » (3)
- lite flummig generellt men vassare vid de tillfällen när det verkligen gällde.» (3)
- Inom ämnesområdet var den en klar femma, inte riktigt lika duktig när det gäller rapportskrivande.» (4)
- Han var duktig men velade ibland mellan olika saker så vi fick ändra flera gånger.» (4)
- Handledaren var väldigt intresserad av ämnet, vilket var positivt.» (5 - Bra)
- Mycket kunnig inom området rapporten behandlade, ställde höga krav och ifrågasatte processen igenom. Utvecklade oss och rapporten.» (5 - Bra)
- Vår handledare var väldigt kunnig, men ibland kändes det som att för mycket av våra metoder ifrågasattes med tanke på våra förkunskaper. » (5 - Bra)

15. Hur var handledarens tillgänglighet?

52 svarande

1 - Dålig»2 3%
5 9%
5 9%
16 30%
5 - Bra»24 46%

Genomsnitt: 4.05

- Det var en del resor och annat som gjorde att vi fick svårt att träfa honom och som sagt, vi träffade honom ändå bara 3 ggr.» (2)
- Gick att få tag på då och då. Ibland långsam på att svara på mail. En gång glömde han bort att vi skulle ha möte och uteblev därmed därifrån. » (3)
- Som sagt, att inte få någon information alls om vad vi ska göra eller vad arbetet handlar om förrän i läsvecka 2 och då inte ens få träffa handledaren utan direkt en representant ifrån uppdragsgivaren känns väldigt fel. Senare fick vi inte träffa vår handledare förrän i läsvecka 3. Senare hade vi också velat träffa honom något mer, men han har varit svårtillgänglig. » (3)
- mailkontakt fungerade jättebra!» (4)
- Det gick snabbt och lätt att få tid när det behövdes.» (5 - Bra)

16. Kunde handledaren förmedla information och råd väl?

51 svarande

1 - Dålig»5 9%
6 11%
6 11%
14 27%
5 - Bra»20 39%

Genomsnitt: 3.74

- Vi fick inga vettiga råd. Några råd ang. språket i texten men annars inget mer. Han läste ju aldrig rapporten (förutom några sidor i teorin) så några råd är då svåra att ge.» (1 - Dålig)
- Det lilla han kom med var väl förståeligt. » (2)
- Han gav mycket kryptisk information.» (2)
- Detta var handledarens svaghet. Det var ganska svårt att få något konkret ur honom. Det krävdes att man låg på väldigt mycket och många svar var väldigt svävande.» (2)
- När vi väl lärde oss att förstå varandra...» (4)
- Handledaren var ibland något svår att tyda med information och råd som han gav oss. » (4)
- Det är en fin balans mellan att linda in det man vill säga lite för mycket så att det inte riktigt går fram och att vara för direkt så att det upfattas som alltför frän kritik. Överlag gick detta bra.» (4)
- Vår handledare var mycket bra. Gav konstruktiv kritik, var mycket engagerad och tog reda på information om sådant hon var osäker på. En stor guldstjärna till henne!» (5 - Bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»25 48%
Mycket bra»20 38%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Vi hade frågor på det material vi lämnat in men eftersom han inte hade läst rapporten märkte vi att han ljög ihop svaren. Särskilt tydligt blev detta då han svarade helt fel på våra kontrollfrågor vilka bevisade vår ovan nämnda tes.» (Mycket dåliga)
- Det var svårt att få raka svar vid frågor om kursen.» (Ganska dåliga)
- Från handledare mycket bra, från kursledningen mycket dålig. Vi mailade flera gånger med olika frågor, varje gång var svaren mycket kortfattade och besvarade aldrig de frågor som ställdes.» (Ganska dåliga)
- Mycket bra via handledare. Mycket dålig via kursansvariga!» (Ganska bra)
- Genom handledaren.» (Ganska bra)
- däremot var svaren vi fick ofta undermåliga. » (Ganska bra)
- Handledaren var behjälplig vid frågor» (Mycket bra)
- Eloge till vår handledare!» (Mycket bra)
- Har fått mycket feedback från handledaren och han har gett konstruktiva svar. Även Bengt Berglund har frivilligt gett konstruktiv kritik vilket var väldigt uppskattat.» (Mycket bra)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»8 15%
Mycket bra»39 75%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.69

- Gruppen var alldeles för stor för att ett vettigt kandidatarbete skulle komma ur den.» (Mycket dåligt)
- Som sagt var vi 7 stycken i gruppen. Från början, 2 av oss själva, ihopslagna grupper 8á 2 st & 3 st personer) och sen kom 2 personer till med i gruppen på direktiv av Erik Bohlin.. Många andra egenvalda grupper kunde ambitiöst sätta igång med roliga/egenvalda eller valda/prioriterade direkt, medan vi som dessutom hade dåligt snittbetyg fick vårat 5:e val av projektområde. Svårt att få alla 7 gruppmedlemmar att smidigt vilja dra åt samma håll utan att trampa varandra på fötterna..» (Ganska dåligt)
- 5/6 av gruppen har varit väldigt aktiva i arbetet. Den sista personen får ett högt betyg serverat på ett fat utan att behöva skriva mer än ca en sida av hela arbetet. Det system som finns nu med små plus/minus-poängsättningar gemensamt från gruppen och avsaknaden av en munta i slutet gör att det är möjligt för lata studenter att komma undan med sådant.» (Ganska bra)
- Det är för mycket med 6 personer i grupperna som gör kandidatarbetet. Detta gör att det finns en risk att alla inte vill jobba lika hårt vilket skedde i vår grupp. » (Ganska bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 25%
Hög»28 53%
För hög»11 21%

Genomsnitt: 3.96

- Det blir precis vad man gör det till, vi lade ned mycket tid för att vi själva valde det.» (Hög)
- För oss extra hög och psykiskt jobbig då vi hade en sån svår grupp från början.» (Hög)
- Tror det skiljer sig väldigt mellan olika handledare av vad förväntningarna är på hur ett bra arbete ska se ut.» (Hög)
- Pga för stor grupp spretade arbetet för mycket och mycket arbete gick till spillo.» (För hög)
- jag blev tvungen att lägga åt sidan den andra kursen som löper parallellt med kandidaten ända fram tills tentaperioden.» (För hög)
- vi tog oss på ett för stort projekt mot vad kursen motsvarar vilket gjort att jag jobbat heltid med kandidaten. inget jag ångrar dock, men jag skulle aldrig göra om det. » (För hög)
- Ta bort skiten som är i början. Planeringsrapport med mera ger inget utan tar bara tid och sänker kvalitén på rapporten.» (För hög)
- Med tanke på att man även hade en annan kurs blev belastningen för hög, men i kandidatarbetet gäller väl också att belastningen blir mycket vad man gör den till.» (För hög)
- För oss som läste hållfasthet sista läsperioden blev arbestbelastningen otroligt hög. KAn inte alla läsa en kurs som endast ger G den sista läsperioden för att få så rättvisa förutsättningar som möjligt? Belastningen är ju avsevärt mindre om man inte läser maskinbasen den perioden. Det är » (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 26%
Hög»24 46%
För hög»14 26%

Genomsnitt: 4

- som vanligt, kanske en standardfråga, men fundera verkligen på att lägga simuleringskursen i den sista perioden istället när kandidaten tar extremt mycket tid.» (Hög)
- Särskilt i slutvevan av kursen var det svårt att hinna med de arbeten man hade i andra kurser. Det känns som man läser en 50%-kurs ända till slutveckorna, då man förväntas ha möjlighet att lägga 100% på arbetet och skita i sina andra kurser.» (Hög)
- Vi kom lite på fel sida om vågen och fick kämpa hårt mentalt för att klara av att genomföra alla projektdelar och slutligen leverera en rapport.» (Hög)
- Kandidatarbetet tog mycket tid.» (Hög)
- Om det är möjligt borde Hållfasthetsläran ligga i läsperiod 3 istället för 4. » (Hög)
- Hade varit bättre om hållfashetsläran bytte plats med simuleringen eftersom den förstnämnda är mer tidskrävande.» (För hög)
- Hållf är ingen bra kurs att lägga samtidigt som avslutningen av kandidatprojektet, vore bättre med simulering där.» (För hög)
- En tung mekanikkurs gick inte särskilt bra ihop med slutspurten på kanidaten. Lägg den något mindre belastande simuleringskursen sist på terminen för att underlätta för samtliga studenter?» (För hög)
- har jobbat över 200 procent med kandidat, hållf, handels och annat.» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Dåligt»5 9%
Godkänt»15 28%
Gott»17 32%
Mycket gott»11 21%

Genomsnitt: 3.5

- av ovan givna anledning om korrekthet i forskningsrapporter.» (Mycket dåligt)
- Kursadministrationen verkar inte fungera så smidigt. Bohlin är ofta kortfattad och tjurig. » (Dåligt)
- Mer handledning så vi kunde nå det betyg som vi ville ha.» (Dåligt)
- Hade varit roligare om man fått välja grupp och projekt helt själva. Men man kan ju inte få allt här i världen. Nu vart man omotiverad och lärde sig sjukt mycket om gruppdynamik. Det får man ta med som någonting positivt och höjder betyget från mycket dåligt till dåligt.» (Dåligt)
- Pga handledaren.» (Dåligt)
- inget wow och inget negativt förutom kursledningens (läs: erik bohlins) handlande på sluttampen sär han gav en grupp dispens att lämna in en vecka försent. En stor skandal och skamm över kursledningen enligt vår grupp! Hur fan kan det vara möjligt. Hemvärnet är i allra högsta grad frivillig verksamhet och kan omöjligt ligga till grund för dispens om framskjuten deadline! Fy skäms Erik!!! Gör aldrig om! citat eric bohlin: "studieportalen är obarmhärtig vad gäller inlämning före deadline". vidare var nästa stora skandal att den ena gruppens kandidatarbete inte kommer att ofentliggöras och att de ändå nästan fick en femma i betyg! Hur kan det vara möjligt att en grupp får preskribera sitt arbete och bommas in för offentligheten efter allt snack som varit kring just detta ämnet gällande företagshemligheter i rapporter som uteslutande leder till endast godkänt betyg! Bara för att en grupp skriver åt ett chalmersföretag gör ju inte att de går under andra regler som berättigar dem till preskribering. Alla vi som tog del av deras arbete om Acosense fick skriva under tystnadsavtal och enligt gruppen själva skulle deras arbete så småningom försnillas avsikligt så att det inte gick att få tag på det. citat: "om någon tidning ringer och vill se deras arbete kommer de att säga: "Självklart ska ni få se det, vi ska bara leta fram det...." och sen låtsas inte hitta arbetet, att det har försvunnit/brunnit upp etc". Skandal erik bohlin!!! Gör aldrig mer om! » (Godkänt)
- Mycket dålig start för vår del. Arbetet tilldelades alldeles för sent, särskilt med tanke på chalmerspraxis som är att arbetet ska ges ut innan jullovet. Jag tycker man borde sträva efter ett mer diciplinerat arbettsätt från administrationen vars mål är att att alla grupper ska få sina arbeten tilldelade vid samma tidpunkt, oavsett om man raggat kandidatarbete själv eller inte. Hur kul är det att få veta vad man ska skriva om 1 februari för att sedan lämna in planeringsrapporten 3 veckor senare? » (Godkänt)
- Utvecklande, inte minst att jobba med ett så pass stort projekt i en stor grupp.» (Mycket gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De inledande föreläsningarna.»
- Bra och tydlig information om kandidatarbetet med god framförhållning»
- Att man får välja eget företag att jobba med. Att man får välja egna grupper att arbeta i. »
- Engagerade handledare.»
- Frida Lind,otroligt bra handledare»
- Gustav Sjöblom»
- Deadline för problembeskrivning. Annars hade vi kanske haft en ännu längre startsträcka på projektet.»
- De valfria fackspråksföreläsningarna. Bra för den som är intresserad. »
- Handledaren»
- Möjligheten att få välja projekt själv»
- Fackspråksmötena var vettiga!»
- Möjligheten som vi har på I att välja egna grupper och egna projekt.»
- planeringsrapportmomentenet. redovisning och opponering muntligt. »

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- färre antal personer per grupp»
- Färre i grupperna. Jag förstår att ni har brist på handledare men att ha sex personer med samma kompetens i en grupp liknar inte arbetslivet och skapar ineffektivitet i kommunikationen.»
- Bättre information inledningsvis.»
- Erik Bohlin»
- Föreläsningarna måste bli betydligt bättre om de ska vara kvar. Momentet hållbar utveckling kändes väldigt påtvingat och konstlat.»
- Välj någon annan som ansvarar för kursen. Se till att all info ges klart och tydligt till alla. Dvs inte olika info i kurs PM och på introföreläsning. Det bör Inte vara "först till kvarn" för val av avdelning och handledare. Det bör istället grundas på gruppens medelbetyg och antal avklarade kurser. Det borde inte vara ett krav för grupper att ta in ytterligare personer i gruppen om gruppens medlemmar inte vill detta - däremot ska alla informeras om att kravet på omfång inte minskar och att det därför kan bli en stor arbetsbelastning om man väljer att vara en liten grupp. »
- Den individuella poänsättningen förstörde mycket av stämningen i gruppen. Omöjligt att bedöma varandra utifrån kriterierna. Studenter ska väl inte poängsätta varandra? Skär ned på antalet medlemmar i grupperna! Det är oerhört svårt att skriva ett kandidatarbete i sådana stora grupper! Hörde att en grupp till och med blev 7 st!»
- Man skulle ta upp mer metod och framework tidigare i kursen »
- Ta bort plus/minus-poänglistorna och ha enbart muntor. »
- Varför den enorma oviljan mot att studenterna kommer med egna idéer på projekt. Vi försökte med flera olika idéer som hade direkt kontakt med arbetslivet men på grund av väldigt oklara instruktioner fixade vi inte handledare själva direkt utan väntade på lottningen. Finns det inte en poäng med att själva ta fram ett projekt, vilket jag tror skulle öka motivationen.»
- Erik Bohlin och Antal elever inom varje projektgrupp... Erik är säkert kompetent inom sitt område men han är rätt så underlig när det kommer till sociala sammanhang. Valprocessen av kandidatarbete och handledare var ett cirkus. Det fanns inga klara direktiv om hur den processen ska gå till. Och även om det fanns direktiv så följdes de inte av kursansvarig. De grupper som hade bra kontakt med Bohlin fick välja först. Bohlin hade även svårigheter att svara på direkta frågor som skickades till honom. Vid ett tillfälle gav han svar på en fråga som inte ens fanns med i mailet, istället för att svara på den fråga som ställdes. Väldigt underligt! Både elever och de företag som var våra kunder under denna kurs håller alla överrens om att projektgrupperna är för stora. Inget företag vill ha så många som 6 personer som håller i ett projekt. Det blir bara för mycket. prova 2-4 istället. Byt alltså ut det system som gör att handledaren får betalt per antal personer som denne handleder. »
- De inledande föreläsningarna i kursen var inte till stor hjälp utan det vore bättre att gå igenom gamla arbeten och trycka på vad som är bra och dåligt i andra arbeten och bättre förklara kursen. Ett PM borde också gå ut till respektive grupp med vilken handledaren är, vilken uppdragsgivaren är, hur dessa går att kontakta och vad uppgiften går ut på. »
- Mer synkning av handledare så att de säger samma saker. Tydligare utformning av handledarrollen så att de vet hur de skall arbeta med grupperna. Vetenskapsteorikurs innan arbetet tar vid. Svårt att veta angreppssätt annars.»
- Kanske något lättare kommunikation med huvudansvarig och tydligare direktiv om vad som gäller.»
- Att man måste integrera hållbar utveckling i kandidatarbetet känns konstigt»
- All info skall stå i kurspm från början Uppstaplat vad som är obligatoriskt, och vad som inte är. Nu kom ny information varje vecka, gjorde det onödigt svårt.»
- Det är orimligt att vi ska sätta betyg på varandra, dessutom lämna ett skriftligt omdöme. Gruppstorleken måste förändras till 5 st»
- Kursadministrationen, hemsidan, oklara och tvetydiga svar m.m.»
- Grupper om 7 personer, nej. Hellre smågrupper, vilka kan jobba mycket effektivare och inte alls kräva så mycket belastning av handledare m.m. Kanske prova någon annan examinator.»
- Obligatoriska fackspråksmötena. Vissa gav mycket (när vi hade mycket att fråga om) medan det sista till exempel inte gav något eftersom vi i princip var klara då och bara bokade in mötet för att vi var tvugna. Vi är mogna nog att själva förstå när vi behöver hjälp, det måste inte vara obligatoriskt. »
- Se ovan»
- Inget mer fusk med framskjuten deadline för vissa grupper!! Inget jävla fusk kring offentligeheten av rapporter. Om man inte kan/får offentliggöra sin rapport ska man inte kunna få ut något betyg. Its thaty simple!!! Fatta vad ni (erik bohlin) själva förespråkat vikten av så många gånger!»
- Framför tydligare hur val av projekt går till och hur man gör när man skall ha ett eget projekt. Vad som faktiskt gäller när man ska få handledare, tilldelad eller välja själv? det blev mycket dubbla budskap där. Informera mycket tidigare om kandidatarbetet, hur det fungerar osv. Berätta hur man skall gå till väga om något i ens kandidatgrupp inte fungerar som tänkt, exempelvis någon som inte arbetar och lägger lika mycket tid som övriga, vad skall gruppen göra, vem vänder man sig till? »
- Ta bort planeringsrapporten, Hållbar utveckling... »
- Klarare och tydligare information med vad som gäller redan från början, och se till att det som sägs sedan är vad som gäller, denna gång blev det en del fram och tillbaka med hur man skulle göra för att "välja" handledare/instutition, t ex.»
- Jag tycker man bör framhäva att det kan vara fördelaktigt att ta ett av institutionens arbeten och inte blint söka efter företag att skriva för. Detta då det är lättare att ha ett fördefinierat syfte och problemformulering.»
- fackspråk känns ganska tveksamt»
- Informationsflödet från kursadministrationen måste förbättras ordentligt. Det var mycket oklarheter under processens gång. Några exempel på detta var valet av projekt och tilldelning av handledare. Ingen information fanns att finna och det var också väldigt svårt att nå ansvariga personer. Detta skapar förvirring och stress hos oss elever. Detta måste verkligen förbättras!»
- Bättre information och administrativt arbete. »
- Egentligen tycker jag man borde omstrukturera hela upplägget. De föreläsningar som vi hade inledningsvis hade jag ingen nytta av. Jag hade istället velat haft stort fokus på arbetssättet vid ett projekt. Hur startar man i ett projekt, vad är viktigt att lägga fokus på. Då in på det djupare med levande exempel. Hur lyckas man för att arbetet i gruppen ska fungera? Tips för att hantera konflikter osv osv. »

24. Övriga kommentarer

- Tack för trevlig kurs!»
- Katastrof att dagen före utlovad granskning flytta fram den en vecka. Det kan väl inte komma som en nyhet för kursledningen att en stor del av studenterna inte kommer från Göteborg eller kan ha inplanerade aktiviteter.»
- Tappade helt motivationen av kandidatarbetet så nu blir det sabbatsår.»
- Vid presentationen av kursen kan det vara vettigt att berätta att man tjänar på att dela upp sig lite efter vilken teknikbas man läser. I vår grupp har vi varit sex individer på fem olika scheman - det ger samordningsproblem!»
- Varför måste man vara sex i gruppen?»
- Jätteduktig och engagerad handledare! (Joakim Kalantari, doktorand på logistik och transport)»
- Jag är ofta optimistisk och ser fördelar med situationer som uppstår, men för vissa andra gruppmedlemmar blev detta kandidatarbete en extra tråkig upplevelse och för en person rena mobbingen psykiskt. Kanske beror det till stor del på den personens personliga egenskaper och svårigheter att fungera i grupp. Jag tror att det är av stor vikt att gruppen är solid från start och att teambuilding kan hjälpa. Kanske kan man föreslå detta inledningsvis i varje grupp. Alla studenter måste lära sig att jobba i grupp, men då det vart så många negativa händelser i vår grupp inledningsvis (framförallt stor och splittrad grupp samt svårdefinerat projekt) så vart projektet ett nästintill omöjligt projekt i astpekten att få alla nöjda efteråt. Jag är 30% nöjd. Hade varit kul att gå på sommarlov som 100% nöjd.»
- nej»
- Bengt Berglund är en klippa! All cred till honom!»
- Tycker man borde ta sig en funderare angående kursen och vad den egentligen syftar att förbättra hos I-teknologen. Kursen känns lite väl Old School och trött.»


Kursutvärderingssystem från