ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Marknadsföring, LNC231

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-11 - 2008-01-27
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

10 svarande

Högst 5 timmar»4 40%
Cirka 10 timmar»2 20%
Cirka 15 timmar»3 30%
Cirka 20 timmar»1 10%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- De första veckorna, tills vi började med det stora praktikfallet.» (Högst 5 timmar)
- bra fördelning av arbets tid, mycket uppgifter löpande vilket ahr fått mig att arbeta på under hela läsperioden. » (Cirka 15 timmar)
- Mot slutet blev det betydligt mer, i början kanske 10 timmar/vecka inkl föreläsningar.» (Cirka 15 timmar)
- Sista två veckorna då hemtentamen och arbetet skulle färdigställas har jag jobbat 5-12 timmar om dagen.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 20%
75%»8 80%
100%»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Känts meningslöst att gå på fler då man ändå inte lär sig nåt..» (50%)
- ibland har jga inte orkat gå på steves lektioner så det kan vara röriga.» (75%)
- Jag gick på alla föreläsningar i början, men mot slutet gjorde jag bedömningen att det var bättre att arbeta med inlämningsuppgifterna än att gå på föreläsningarna, eftersom vi inte hade någon tenta.» (75%)
- Skriv lite tydligare på tavlan Steve ,)» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 80%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 2.6

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 66%
Nej, målen är för högt ställda»3 33%

Genomsnitt: 2.33

- högt ställda mål, men det fik mig bara att jobba bättre, det uppskattas. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är många strategier och begrepp att lära sig och det känns som att det gått för fort fram för att verkligen ta till sig informationen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det vi gjorde på lektionerna jämfört med det vi hade som hemarbeten gick inte att jämföra.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 3.11

- Hemtenta som görs i grupp» (I viss utsträckning)
- Relevant med stor inlämningsuppgift. Bra att vi får lära oss att skriva sådana rapporter. Hemtenta istället för tenta sänker närvaron på lektionerna.» (I viss utsträckning)
- hemtentan verkar dock svår...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Jag tycker det stora praktikfallet har varit väldigt givande, man har kommit ut till ett företag och gjort riktiga analyser. Då har man successivt lärt sig de olika delarna.» (Ganska liten)
- Röriga föreläsningar, lite svårt att följa en röd tråd. Bra med fall-diskussionerna på lektionerna.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»2 20%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Det har gått bra att hitta bra information på nätet, jag har inte köpt boken för 600kr!» (Mycket liten)
- dyr bok..inte så myck använding» (Ganska liten)
- Eftersom Steves hänvisningar till boken gällde en gammal upplaga var det svårt att följa med. Den var dock nyttig till hemtentan, nästan bara då den användes. Tråkigt att köpa en bok för 500:- som bara används under några dagar.» (Ganska liten)
- Vid hemtentamen och det sista arbetet har kurslitteraturen varit oumbärlig. Dock har jag i liten utsträckning tagit hjälp av annan litteratur också, t.ex. Kotler.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»2 20%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- inga lektions anteckningar låg ute i tid, när man påpekad tog det flera veckor innan de fans på plats. » (Mycket dåligt)
- Tog mycket lång tid innan alla slides kom upp, skandal!» (Mycket dåligt)
- kurshemsidorna är väl nu mera väldigt röriga. Rask lägger ut praktikinfo mitt i och ny information utmärker sig inte från gammal, små länkar som öppnar viktiga fönster. Mycket rörigt!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 10%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt hjälp»1 10%

Genomsnitt: 3.5

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Tyvärr var jag den enda i vår grupp som köpte kurslitteraturen och visat intresse för att lägga tid på våra inlämmningsuppgifter i god tid. Därför har samarbetet inte fungerat så bra som jag hade hoppats på. » (Ganska dåligt)
- grupparbeten tvungar fram samarbeten» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»6 60%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 4

- Den har varit högre än andra kurser men inget att klaga på» (Hög)
- Arbetsbelastningen har varit hög pga att jag fått dra ett stort last i vår grupp. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»1 10%
Låg»0 0%
Lagom»3 30%
Hög»4 40%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 3.6

- Lite märklig belastning, då vi inte hade någon tenta efter läsperioden. Mycket att göra under tiden, men tidigt lov. Jag tycker ser inga fördelar i att läsa kurser utspridda över två läsperioder.» (Lagom)
- Nära att den va för hög, då praktiksökandet har tagit upp en stor del med både cv och intervjuer.» (Hög)
- Lediga för mycket och sen kom allting i slutet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 20%
Godkänt»4 40%
Gott»4 40%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Steve är alldeles för virrig och rörig som lärare, man orkar inte lyssna i mer än 10 minuter.» (Dåligt)
- snurrigt i många avseenden, bör vara bättre strukturerad. » (Godkänt)
- Åter igen, praktikfallet. Mycket givande. Kul sätt att lära sig på.» (Gott)
- Bra med hemtentamen och arbete där det ges möjlighet att fördjupa sig i kurslitteraturen. Bra med "case study" som avslutning på föreläsningarna så att man kan få tillämpa de nya kunskaperna direkt på några praktiska uppgifter.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gruppdiskusioner»
- stora praktikfallet»
- rapportskrivingen, de löpande inlämingarna. hemtentan. detta är allt saker vi bör öva mer på. »
- Case study - det ger oss en chans att diskutera på lektionstid»
- Farid»
- Stora inlämningsuppgiften - mycket lärorikt»
- Hemtentamen, arbetet, case study och inlämningsuppgifter utmed kursens gång.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Sänkt arbetsinsats»
- Steves lektioner. Svårt att hänga med med mycket svår engelska. Maritime economics är rena barnboken i jämförelse»
- de dåliga overheaden.. att läraren står still ibland. »
- Bara hemtenta eller större praktikfall, inte båda delarna. Det blir mycket stress och man lär sig bara för stunden för att svara på uppgiftsfrågorna. »
- För mycket inlämningar, de bör antingen ha en hemtenta eller ett praktikfall, ej både och. Kursen ger för lite poäng för en sådan arbetsbelastning.»
- Se över möjligheterna till att använda svensk kurslitteratur, alternativt kurslitteratur på engelska som är mer lättläst då den nuvarande är extremt byråkratisk.»
- Steves lektioner»
- Kanske ha en riktig tenta på slutet, med bara G/IG - För att motivera närvaro på föreläsningar.»
- Mer diskussion kring den akademiska metoden/dispositionen/processen när man skriver ett sådant arbete som vi gjorde som avslutning på kursen. Kanske skulle man kunna börja med arbetet ännu tidigare in i kursen så att man hinner träffa representanter för företagen och intervjua dem.»

16. Övriga kommentarer

- Steves handstil är helt oläsbar»
- röriga lektioner men praktikfaller räddar inlärningen!»
- En av de bästa kurserna jag läst på SoL. Skönt att det äntligen ställs lite krav och att man får fördjupa sig i kurslitteraturen genom de arbeten vi gjort under kursens gång. Jag skulle gärna se fler individuella arbeten dels därför att som det är idag glider en del bara med när gruppena blir större än två personer, och dels därför att jag tror att många skulle behöva träna på att lösa uppgifter självständigt. Å andra sidan har det varit väldigt bra för min del med grupparbetena, därför att jag har kunnat lära känna folk i klassen bättre. Det är helt enkelt inget lätt val om man ska ha individuella eller grupparbeten.»


Kursutvärderingssystem från