ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Maskinteknik2, SJO560

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-09 - 2011-01-21
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»8 24%
Cirka 20 timmar»12 36%
Cirka 25 timmar»9 27%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»9 27%
100%»21 63%

Genomsnitt: 4.54

- Maskinteknikföreläsningar med Johan är värdelösa!» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 15%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 33%

Genomsnitt: 2.93

- Väldigt luddigt i just materialdelen. » (Målen är svåra att förstå)
- I materialdelen var det lite svårt att veta vad som var viktigt, det kändes som att vi gick igenom så mycekt som igentligen inte hade med kursen att göra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Maskintekniken var lätt att följa med och man visste vad som krävdes av en och vilka mål men var tvungen att uppfylla. Däremot tyckte jag att materialteknikens första delar inte följde någon röd tråd. Svårt att få grepp om vad man egentligen behövde kunna och väldigt svårt att, utan tidigare erfarenhet av materialteknik, hänga med i resonemangen under föreläsningarna. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Svårt att precisera sig när kursen är så otroligt bred och allmängiltlig.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»29 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.03

- Det är för många delmoment i en och samma kurs. Teori inom två områden, labboration och simulator.» (Nej, målen är för högt ställda)
- efterssom det bara är 4,5 poäng men det var väldigt mycket att läsa på och lite svårt att förstå vad man behövde kunna och inte.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»13 40%
Ja, i hög grad»11 34%
Vet ej/har inte examinerats än»7 21%

Genomsnitt: 2.75

- Det jag tänkte på mest under materialtekniken var den otroligt onödiga och ytliga informationen som vi var tvungna att möta in inför tentan som jag direkt efteråt kommer att glömma bort. Inte för att det är onödig kunskap utan för att man lärde sig "fel" saker. Om vi tar "kul och rullager delen". Där fick vi se några bilder och hela uppgiften var att lära sig namnen på dem. Jag tycker att ställa fråga vad heter de här lagren på en högskoletentamen är för låg nivå. Det var sån pedagogik man ägnade sig åt för 15 år sedan. Nöt utan förståelse. En bättre fråga på tentan skulle vara att skriva upp lagrets namn och bild och sedan utförligt förklara vad och i vilka situationer man kan tänkas använda lagren. Det är mer minnesvärd kunskap och är relevant för kommande yrke. Själva namnen anser jag vara viktiga, men utan kontext helt onödig "fakta". Samma sak gäller alla frågor "Nämn de 5 vanligaste järnsorterna (se jag kan inte ens komma ihåg vad det handlade om, vet inte ens om det var järnsorter) Men kompakt grafitjärn, gråjärn, vitjärn, aducerjärn mm... detta är också typ på väldig föråldrad pedagogik. En bättre fråga skulle vara, "berätta i vilka sammanhang man kan tänkas använda vitjärn och vad är dess egenskaper" eller.. Bygg en fråga kring en tänkt scenario, "En vital del i en komponent har gått sönder och du måste provisoriskt ersätta denna för att ta er i hamn, Vad för material kan du tänkas använda och varför, diskutera kring ditt materialval och motivera för och nackdelar. Det mest negativa inför materialtentan var studietekniken man använde sig av, det var mer "LÄRA SIG FÖR ATT KLARA TENTAN UTAN FÖRSTÅELSE" än att lära sig för att använda det i kommande yrkesliv. Men dok tyckte jag att de delar som föreläsaren själv har gjort mycket till exempel som svetsbiten var bättre, mer inlevelse. Det var bra!! ursäkta svenskan man jag lider av en skvätt dyslexi. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»17 51%
Ganska stor»12 36%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.42

- Mkt varierande, ex borde Johan få "PowerPoint förbud" då kvalitén på undervisningen är hög när han inte använder PP, och sjunker drastiskt när han väl gör, lägg där till att halva av hans undervisning i denna kurs har bestått av PP. Dan, hela materialbiten har känts "flummig" berört lite av ditten och datten, utan att egentligen överhuvudtaget beröra något av substantiellt värde. Exempelvis så tar du upp lite om olika stål, säger några meningar går, över till bronser, säger några meningar, över till plaster, säger några meningar, bara för att sen gå tillbaka till stål och börja om och om och om igen. Varenda lektion, samma mönster, och man lär sig inte någonting utav detta hoppande. Kör stål rakt igenom, klart. Därefter bronser, klart och så vidare och vidare. Mitt förslag är skicka Dan på fortbildning/längre studiebesök till ex KTH, där de har en civilingenjörs utbildning i materialteknik och har relevant kunskap på hur den typen av utbildning bör läggas upp och struktureras, anpassa sedan detta till oss och leverera en utbildning som faktiskt ger något relevant. » (Mycket liten)
- Undervisningen för material- och konstruktionsdelen var ganska rörig och Maskin delen var inte heller 100%» (Ganska liten)
- Materialdelen har varit svår att hänga med eftersom läraren väldigt få tillfällen anteckna på tavlan. På maskindelen funkade okay, även om jag skulle vilja ha fler förklaringar på PDF-filerna.» (Ganska liten)
- Ganska bra för material delen,mindre för maskin delen. » (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar har varit bra men delar av det har man inte förstått» (Ganska liten)
- Maskinteknik, har ofta varit lite svårt att följa anteckningarna. De har inte följt en logisk ordning. Förekommer lite för mycket förkortningar. Materialteknik. Har lagt lite för mycket tid på kursplanering under lektionerna. Ett förslag kan vara att lägga ut en ungefärlig planering med kapitel på antingen pingpong eller i kurs-pm där man kan se vilka kapitel som ska gås igenom för de som vill uppdatera sig innan i stället för att ta tid på lektionerna för detta. Tecsim: Det står i kurs-pm att vi ska ta till oss kunskaperna självständigt och med hjälp av manualen. Det skulle underlätta för samtliga om det bedrivs någon form av undervisning och genomgång av programmets uppbyggnad och hur systemen hänger ihop. Det fins möjlighet att visa programmet på tavlan i tecsimsalen, det borde utnyttjas! Jag tror att de flesta skulle få ut så mycket mer av simulatorövningarna om man får en grundläggande förståelse. Som det varit nu har man mest tryckt på en massa knappar, öppnat/stängt ventiler och planlöst velat fram och tillbaka. Jag har ett program i en dator framför mig men jag har inte de nödvändiga verktygen för att utnyttja programet.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»5 15%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»10 31%

Genomsnitt: 3.09

- Det har varit lite förmycket utdelat material. Svårt att sålla ut relevant information ur all den text vi har fått. Det är bra att det har varit mycket material som har delats ut i pdf form på PingPong. Dock borde det funnits refernslitteratur till bra böcker som man antingen kunde köpt eller eller låna. Det var allldeles för mycket text för att skriva ut och att ha texten i pdf form gör att det blir begränsat vart och när man kan läsa, man blir låst vid att sitta vid en dator! Man kan inte heller göra anteckningar i en pdf fil. Som sagt bra med pdf alternativ, men det borde inte vara det enda alternativet.» (Ganska liten)
- materialet var bra men det var väldigt mycket att läsa på.» (Ganska stor)
- I vissa delar av kursen så har det varit bra kurslitteratur som var både lätt läst och läringsrikt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»12 36%

Genomsnitt: 3.21

- För mycket otydligt material, men å andra sidan även så var delar av det jäkligt bra. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»13 39%
Mycket bra»12 36%
Har ej sökt hjälp»5 15%

Genomsnitt: 3.57

- svårt att få johan att förstå vad man behövde hjälp med i simulatorn.» (Ganska dåliga)
- Ganska dåliga tycker jag om man inte ens får svar på mailen i frågor om maskin delen.» (Ganska dåliga)
- Har inte ställt många frågor, men det har varit svårt att få tag hjälp med maskindelen» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»24 72%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.72

- Vi är hjälpsamma.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»23 69%
Hög»6 18%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.24

- För många saker att hålla reda på. Kurserna har för många underindelningar.» (Hög)
- För simulator delen hade det behövts mer tid.» (Hög)
- För att man inte riktigt visste vad det var som man skulle kunna. » (Hög)
- För mycket litteratur!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»20 60%
Hög»10 30%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.3

- En hel del att ta igen, med tre tentor.» (Hög)
- Mycket att läsa och gå igenom» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 18%
Godkänt»18 56%
Gott»6 18%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.12

- Bristande kvalité på undervisningen. se kommentarer i punkt 6.» (Dåligt)
- Mest på grund av att jag ej förstod vad föreläsaren ville att vi skulle kunna.» (Dåligt)
- Det har varit intressant, men också en del otydligheter och förstående kring syftet.» (Godkänt)
- Kursen saknar röd tråd ffa maskindelen.» (Godkänt)
- Lite rörigt, för mycket material.» (Godkänt)
- Material får lite under godkänt. Jag tycker att det finns mycket att jobba på där. » (Godkänt)
- Tycker de va en bra och intressant kurs men den kanske skulle varit på 7,5 poäng fast man måste ju klämma in basic safety någonstans så man fattar ju ändå varför. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- instuderingsfrågorna.»
- Teoretiskt omfång i maskindelen.»
- Instuderingsuppgifter i Maskindelen!»
- Att lärarna lägger ut powerpointpresentationer så man har tillgång till dem när man pluggar inför tenta»
- Tec-sim, den är jävla bra. Växellabben också där lär man sig mycket om allt möjligt. Släng gärna in en till laboration om det finns möjlighet.»
- Dugga, övningstenta och instuderingsuppgifter har varit bra. Kanske kan vara bra med instuderingsfrågor även till materialtekniken. Det kan göra att det blir lättare att söka information i det stora utbudet av text.»
- Simulatordel samt laboration, gärna mer av båda istället för repetetiva lektioner.»
- Motorlabben där man fick skruva och fixa med växlarna. Där är Dan riktigt bra!»
- Instuderings frågor.»
- materiallära, Se känna prylarna på skrivbordet.»
- det var bra att dan tog me sig lite olika material till lektionerna som man fick känna på»
- Litteraturen till Maskindelen & Den praktiska delen i kursen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- se kommentarer i punkt 6.»
- simulatorn e hur bra som helst men med för lite tid. fick sitta säkert 20 timmar utöver schematid.»
- Lite tydligare föreläsningar för material- och konstruktionsdelen»
- Föreläsningarna borde vara tydligare. På materialdelen är det till stor hjälp om fler saker antecknas på tavlan.»
- Utöka kursen med praktiska laborationer, kanske emissionsmätning i motorlaboration under drift med med olika bränslen. Materialkompendie undermåligt, att lägga upp totalt cirka 400 sidor text med dåliga bilder och dålig layout är inte optimalt. Bättre att använda en bok av någor slag, kanske i form av "teknisk basbok", kompletterat med kompendie där så krävs. Mycket tämligen irrelevant material i materialkursen. Varför detta fokus på stålfaser och järn-kol diagram mm? Jag har svårt att se nyttan av detta i min framtida befattning. Det är visserligen intressanta ämnen, men det känns mer värdefullt att gå igenom hur du väljer material till och behandlar en ersättningsdetalj som du måste tillverka ombord.»
- Materialdelen måste blir mycket tydligare exakt vad som skall vara med, känndes mycket diffus! Mer instuderingsuppgifter samt att praktisk information hur man tillämpar kunskapen vi fått i materialdelen!»
- Göra nya kompendier för materialtekniken!! de var alldeles för otydliga och innehöll för mycket ovesäntligt material! kanske göra egna presentationer om det som är viktigt.»
- Förklaringar till systemen i Tec-sim, exempel Hydrophore tanken. Mer system mycket mindre miljö. Material: Generellt, hur fungerar lager inte vad de heter. Mer fokus på konstruktionselementen. Kemidelen i materialdelen känns inte alltid relevant. Ska det vara kemi med kan ni ju ta in någon som kan kemi. Fast det känns kanske inte speciellt relevant. Instuderingsfrågor till materialdelen hade varit mycket bra.»
- Mer undervisning i Tecsim.»
- Litteraturen och den röda tråden, bättre kursmål. »
- Snabba upp lektionerna, går alldeles fantastiskt långsamt ibland. Då lektionenerna ofta följt bok till punkt och pricka (framförallt då maskindelen), utan nästa några utsvävningar har det känts ovärt att gå på lektionerna då man mest sitter och väntar på att nästa sak skall avhandlas.»
- johans svenska och sinne för struktur»
- Mer tid i simulatorn och mer hjälp där.»
- Mer förståelse och mindre babblande av onödig fakta! »
- Kolla över studie materialet då det är svårt att veta vad man skall läsa på.»
- Matriallära Riktiga instuderings uppgifter liknande de som vi har i maskinteknik.»
- en förkortad variant av material pdf:en»
- TEC-sim övningarna»
- Bättre litteratur till materialdelen. »

16. Övriga kommentarer

- Bra Kurs i allmänhet.»
- ingen»
- En högskola som Chalmers borde kunna korrekturläsa tentan innan den lämnas ut, lite luddigt ställda frågor, annars gott.»
- Om man tänker till framtida yrken är de här kurserna de viktigaste spara inte in på dessa satsa kanske lite mer på det pedagogiska innehållet.»
- Materialdelen skulle kunna vara en kurs för sig lika gärna.»


Kursutvärderingssystem från