ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E12/13-1 Flervariabelanalys, TMA043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-26 - 2012-11-08
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»4 10%
Cirka 20 timmar»8 21%
Cirka 25 timmar»9 24%
Cirka 30 timmar»12 32%
Minst 35 timmar»4 10%

Genomsnitt: 3.1

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»3 8%
25%»5 13%
50%»1 2%
75%»10 27%
100%»18 48%

Genomsnitt: 3.94


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

37 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»0 0%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»1 2%
Målen verkar rimliga»34 91%
Målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 4.02

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»10 27%
Ja, i hög grad»24 64%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.72


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»16 44%
Mycket stor»7 19%

Genomsnitt: 2.72

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»19 54%
Mycket stor»7 20%

Genomsnitt: 2.88

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»18 50%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.38

8. Hur bra har övningarna fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»22 62%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.65

9. Hur bra har MATLAB-momentet fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»11 33%
Ganska bra»14 42%
Mycket bra»8 24%

Genomsnitt: 2.9

10. Hur bra har kryssuppgifterna fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»19 59%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3.09

11. Hur fungerade SI:n i kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 5%
Mycket bra»9 25%
Ej närvarat»24 68%

Genomsnitt: 4.62

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- detta är inte första gången jag läser denna kursen.»
- Johan är en mycket bra föreläsare. Väldigt tydliga kursmål. Pedagogiska föreläsningar av bra kvalite.»
- SI-handledaren skötte sig utmärkt. Övningsledarna kändes ibland inte pedagogiska. Kryssuppgifterna kändes som ett skämt ibland då viss elever klarade sig med att i princip skriva upp facit bara, istället för att lära ut till klasskamraterna som är tanken.»
- De olika uppläggen av övningsledarna med kryssupgifterna gjorde att det var väligt ojämnt antal deltagare i de båda salarna. I den jag var så var vi mellan 4 och 10 personer där inte alla kryssade och i den andra var de närmare 20. Jag tycker att detta skall läggas upp på ett bättre sätt så att detta inte uppstår i framtiden. »
- Jag har andvänt mycket annat via internet för att lära mig.»
- Dåliga övningsledare, kändes frånvarande och inte inlästa på ämnet.»
- Undervisningen som helhet har varit bra. Att ha en mittenta var väldigt bra!»
- Fanns det si? »
- Närvarade endast vid ett SI-möte och detta var Mycket Bra. Tycker kryssuppgifterna borde ge bonuspoäng per uppgift och inte 4 för 15 och 0 för 14. Tycker även att båda övningsledarna borde ha samma system, så det blir mindre ojämna grupper. Jag anser också att matlab borde räknas för arbete och inte närvaro.»
- Hade varit bra ifall han som hade hand om övningspassen hade varit mer påläst. Kände inte att han kunde hjälpa mig med de uppgifter jag inte förstod. »
- Den ena övningsledaren hade väldigt dålig koll...»


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»5 13%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»8 22%
Har ej sökt hjälp»13 36%

Genomsnitt: 3.75

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

36 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»9 25%
Förbli densamma»27 75%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.75

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

35 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»5 14%
Förbli densamma»30 85%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.85


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»14 36%
Gott»16 42%
Mycket gott»6 15%

Genomsnitt: 3.68

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan Jonasson, framför allt!»
- Mitt tentab»
- Listan över kursmål.»
- SI-möterna, jag tycker att de är ett mycket bra sätt att lära sig på med diskussioner och olika synvinklar. Jag tycker att det ger en möjlighet till djupareförståelse i kursen. »
- Mittentan»
- Matlab momenten har funkat bra och bör vara kvar.»
- behöver vi övning ledare som kan svara när man ställa frågorna»
- Hur tentan är uppbyggd.»
- Läraren»
- Mittenta»
- SI:n»
- Mittentan»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite väl stor differens på svårighetsgrad på Del 1 och Del 2 på tentamen.»
- Möjlighet att få svar gällande provresultat. Examinator behöver inte svara på alla e-postmeddelande men någon personal bör göra det.»
- Byt ut personerna som håller i övningarna, de var ej kvalificerade att hjälpa en !!»
- Föreläsaren borde använda samma beteckningar i svärisksubstition som beta! »
- Tentan behöver lite extra marginaler»
- det bör bli seriösare runt kryssuppgifterna. inte svårare utan seriösare.»
- Marginalerna för att klara godkänt på tentan är tämligen snäva, ytterligare några möjliga poäng på del två hade gjort det rimligare att klara i alla fall godkänt. »
- Jag tycker att matlaben bör förändras så att det krävs lite mer än att bara komma dit. Upplägget gjorde att jag inte kände mig motiverad att verkligen lägga ner energi för att lära mig att hantera de moment som vi arbetade med. »
- Mer tentaexempel på föreläsningarna»
- Att man i början av kursen har en repetition av grunderna ett par föreläsningar, så att man verkligen hänger med från start. Det tror jag skulle vara mycket hjälpsam.»
- Övningsledarna»
- gränserna på tentamen. Lägg til en extra uppgift på båda delarna så man kan få göra slarvfel. »
- Vet ej»
- Kryssuppgift systemet.»
- Kompetensen på övningspass ledaren. »

19. Övriga kommentarer

- Jag anser att godkänt del2 på tentamen är lite väl hård jag skulle antingen vilja se att gordekäntkravet sänks med 1poäng eller att det kommer en till 3poängs uppgift. då man nu måste klara alla uppgifter. Har man otur och får hjärnstillestånd på en uppgift i del2 går det inte att klara den.»
- Det är ganska sanslöst med en kurs som kontinuerligt kuggar över 50%, men det är ju inte meningen att man ska behöva anpassa sig efter dåligt studentmaterial. Blir man däremot sjuk en vecka, så finns det knappt en chans att ta igen det. Studenter är fantastiskt duktiga på att gå på föreläsning sjuka, vilket gör föreläsningssalen till en veritabel smittohärd. Speciellt efter sommaren, då immunförsvaret hunnit lugna ner sig lite.»
- Nej.»


Kursutvärderingssystem från