ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp4, Styrteknik, SSY036

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-22 - 2012-06-15
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

12 svarande

Högst 15 timmar»5 41%
Cirka 20 timmar»4 33%
Cirka 25 timmar»1 8%
Cirka 30 timmar»2 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

12 svarande

0%»0 0%
25%»1 8%
50%»0 0%
75%»2 16%
100%»9 75%

Genomsnitt: 4.58

- Har arbetat (upplärning inför sommarjobb) De få föreläsningar jag kunnat gå på har dock varit mkt innehållsrika!» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 25%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 33%

Genomsnitt: 2.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»8 66%
Vet ej/har inte examinerats än»4 33%

Genomsnitt: 3.33

- Tentan tog upp det mesta från kursen. Tyckte dock att själva vissa av frågorna var otydligt formulerade bl.a den sista hydralikfrågan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 8%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»6 50%

Genomsnitt: 3.41

- Har läst och jobbat med automation i flera år men detta var en grundlig utbildning och uppfräshande för min del.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»6 50%
Mycket stor»2 16%

Genomsnitt: 2.75

- Tycker att labbövningarna var mycket bra vad gällde relä, tryckluft och hydrauliken. Till PLC:t hade jag gärna haft 2 tillfällen alt. en labb och en inlämning för att komma in i tänket lite mer. Dock fungerade det inte speciellt bra att ladda ner plcprogrammet från mitsubishi då det var en nyare version.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 8%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»7 58%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt samarbete»2 16%

Genomsnitt: 4.08

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»7 58%
Hög»4 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Hade goda förkunskaper.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 50%
Hög»5 41%
För hög»1 8%

Genomsnitt: 3.58


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»3 25%
Mycket gott»6 50%

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket rolig kurs med stor variation. Labbarna var jättebra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna, lärorika och många aha-upplevelser!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade nog sett en plc-labb till alt. en inlämning på den. Tyckte det var svårt att hinna klart alla plc-övningar på labben trots att jag hade förberett. Sen tycker jag att man kanske skulle kunna få poäng på labbarna också och inte bara via tentamen.»
- sista labben tog lång tid och göra, det var inte alla som blev klara med den.»

16. Övriga kommentarer

- Tycker kursen låg på en lagom nivå där man börjar från grunden och till slut faktiskt programmerar plc.»
- En eloge till Både Morgan osbeck och Lennart widden som brinner för sitt ämne och är mkt duktiga på att förklara och lära ut!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.25
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från