ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-2 Miljö- och elteknik, EEK136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-01 - 2010-01-24
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: David Carlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»11 37%
Cirka 25 timmar»4 13%
Cirka 30 timmar»6 20%
Minst 35 timmar»5 17%

Genomsnitt: 2.96

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»4 13%
75%»6 20%
100%»18 62%

Genomsnitt: 4.37

- Detta avser föreläsningarna» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 27%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 37%

Genomsnitt: 2.72

- Lite flummigt och svårformulerat ämne.» (Målen är svåra att förstå)
- Dock känns det inte som att gruppernas arbeten har bedömts efter målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Matrisfråga

- Det var väldigt otydligt vad man skulle kunna till tentamen. Enda kurslitteratur man hade var ett gäng powerpoints tillhörandes föreläsningarna (och de laddades inte upp till alla föreläsningar heller)»
- Tentamen var en riktad tentamen, dvs. det som examinatorn tycker är bra ska man svara på frågorna. Blir mer synpunkter och inte alls relevant fakta.»
- KUrsen skall väl påvisa miljömedvetenhet, examinationen handlade om extrema situationer.»
- Varför fick vi ingen feedback? Vad gjorde vi dåligt/bra mm...»
- Skulle vara bra om man fick lite mer feedback på innehållet i rapporten och konferensen.»

Tentamen
25 svarande

Nej, inte alls»4 16%
I viss utsträckning»13 52%
Ja, i hög grad»6 24%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.24

Rapporten
25 svarande

Nej, inte alls»6 24%
I viss utsträckning»8 32%
Ja, i hög grad»11 44%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.2

Konferensen
26 svarande

Nej, inte alls»3 11%
I viss utsträckning»11 42%
Ja, i hög grad»9 34%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.46


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»9 31%
Ganska liten»11 37%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har endast varit på 1 föreläsning» (Mycket liten)
- den har ju varit hur dålig som helst. Man pluggade ingenting till tentan, man visste ju inte vad som skulle komma. hade likagärna kunnat köra en tenta om fåglar eller något.. allt handlade om förkunskaper, gick ju bra ändå» (Mycket liten)
- Föreläsningarna behövde man inte ha gått på för att ha klarat tentan.» (Mycket liten)
- Den största delen spenderade man ju på projektet.» (Ganska liten)
- Visste mycket innan, sånär som på siffror som sedan kom på tentan.» (Ganska liten)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

Matrisfråga

- Alltså, Olas powerpoint text har inget att göra det det han säger känns det som, så väldigt svårt att veta vad han vill att vi ska kunna.»
- Har endast varit på 1 föreläsning och då med Yngve som föreläsare.»
- Ola Carlsson tog sig inte tiden att göra egna powerpointslides. Istället kopierade han några norska slides om vågkraftverk. På tentan fick vi i uppgift att namnge och beskriva två vågkraftverk och detta blev lite svårt när informationen som vi hade fått var på norska.»
- Tyckte inte Yngves föreläsningar var mycket att ha. »
- Aningen onyanserad bild av vindkraften gavs.»

Yngve Hamnerius
29 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»7 24%

Genomsnitt: 2.86

Ola Carlson
29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»16 55%
Mycket bra»6 20%

Genomsnitt: 2.93

Magnus Gustafsson
28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»11 39%

Genomsnitt: 3.32

8. Hur upplevde du att projektarbete var som undervisningsform?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»8 27%

Genomsnitt: 3

- Jag upplever det i detta fall som en oerhört dålig undervisningsform men projektarbetet ingår i lärandemålen så frågan är för mig förvånande.» (Mycket dåligt)
- Gillar projektarbeten över lag och större delen av gruppen fungerade som sig bör. Hade dock en enorm belastning av en gruppmedlem som inte var det minsta intresserad av grupparbete.» (Ganska dåligt)
- För lite egentligt arbete. Bara formalitet och hackande på andras arbete.» (Ganska dåligt)
- Jag har full förståelse för undervisningsformen med tanke på hur en civilingenjörs arbetssituation ser ut. Dock bekymmersamt att en lågpresterande individ drar ner betyget för andra och dessutom kan "slinka igenom" kursen om övriga är desto bättre.» (Ganska bra)
- tills det visade sig att lärarna inte var lika seriösa som oss. Kändes som tidsbrist då det knappt ens granskat rapporterna ordentligt, DÅLIGT!» (Ganska bra)
- Man får ta med i planeringen att ett projekt ofta tar mer tid än traditionell undervisning.» (Ganska bra)
- Helt okej dock tar det mycket tid. » (Ganska bra)
- Funkade kanon i år, men beror mycket på vilken grupp man får!» (Mycket bra)
- Alltid bra med projektarbeten!» (Mycket bra)
- Man lär sig arbeta i grupp» (Mycket bra)

9. Vad tycker du om Fackspråks engagemang i kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»6 21%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.67

- Va? Fackspråks engagemang? Vad exakt menar du?» (?)
- De trodde vi gick i ettan..» (Mycket dåligt)
- Roligt att de engagerade sig men tyckte samtidigt att det de hade att säga var meningslöst. De tog bara tid på sista träffen när vi hade mycket annat bättre att göra. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsning om posterpresentation,opposition och redovisning borde varit en vecka tidigare.» (Ganska dåligt)
- Har ingen aning då jag inte var på Magnus föreläsning.» (Ganska bra)
- Kunde kommit lite tidigare i kursen.» (Ganska bra)
- Kunde vart med kanske två torsdagar istället för en?» (Ganska bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»12 41%
Ganska liten»7 24%
Ganska stor»9 31%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.96

- Vilket kursmaterial?» (Mycket liten)
- Hade knappt någon kurslitteratur.» (Mycket liten)
- vilken kurslitteratur, pdferna räknas ju knappt... flera 100 sidor lixom» (Mycket liten)
- Men kan nog vara svårare att klara tentan om man inte gått på föreläsningarna.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»20 71%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 3.03

- Hela kursen kändes helt felplanerad, t.ex. projektarbeten som man skulle få feedback på var bara igenomskummade dagen innan trots att de hade en vecka på sig. Tycker jag är under all kritik. Planera bättre och gör om och gör rätt!» (Mycket dåligt)
- KursPM var mycket informativt och jag hade mycket nytta av detta, även av Chalmers skrivanvisningar för rapporter. Chalmers bibliotek hade förr en egen guide (kurs) till harvardsystemet, vart tog den vägen?» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 37%
Mycket bra»10 34%
Har ej sökt hjälp»8 27%

Genomsnitt: 3.89

- Jag tycker att de obligatoriska tillfällena med Robert och Jörgen har varit mycket bra.» (Mycket bra)
- Bra med hjälp på gruppträffarna» (Mycket bra)
- Mycket bra i och med att vi träffades varje torsdag» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»13 44%
Mycket bra»12 41%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.24

- Detta är fullt normalt så jag lägger inte in någon negativ värdering i det hela, jag har endast försökt att svara ur ett mer objektivt perspektiv.» (Mycket dåligt)
- Ogillar grupparbete då vissa inte gör vad de blivit tilldelade.» (Ganska dåligt)
- Det har fungerat bra. Men i vissa fall har andra gruppmedlemmar haft dåliga förkunskaper vilket leder till att vi andra får göra deras jobb och dubbelkolla allt de gör eftersom det är ett gruppbetyg. » (Ganska bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Som sagt, får man en bra grupp så är projektet inga problem.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 51%
Hög»11 37%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.58

- Beror på vart man som grupp lägger målet..» (Lagom)
- Jag har arbetat mycket mer med rapporten än många i gruppen.» (Hög)
- Det är alltid för hög arbetsbelastning för min del.» (För hög)
- mest beroende på att jag fick arbeta dubbelt pga annan gruppmedlem.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 17%
Hög»19 65%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 4

- Elfält är inte att leka med direkt.» (Hög)
- Elfält?» (För hög)
- Det är alltid för hög arbetsbelastning för min del.» (För hög)
- pga elfält» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»10 34%
Godkänt»7 24%
Gott»10 34%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.13

- lite knepig föreläsningsdel av kursen.» (Dåligt)
- En helkonstig kurs som skulle ha kunnat bli bra bara all planering sköttes bättre, med projektarbeten och så.» (Dåligt)
- Tycker att projektet drog ner kursen. Vi skulle under projektets gång få veta var vi låg beroende på vad vi satsade på för betyg. Men det fungerade inte alls. Andra saker som sades i början blev heller inte som det var tänkt. Inte nöjd med projektet men "miljön" och tentan var bra och roligt att det var flera föreläsare (omväxling).» (Dåligt)
- Att ha ett gruppbetyg är så fruktansvärt orättvist. Speglar inte alls varje individs prestation.» (Dåligt)
- Detta är den kurs jag lärt mig minst i. Det var endast hög arbetsbelastning pga oengagerad grupp.» (Dåligt)
- Dåligt att vi inte får välja grupperna själva. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jodå, jag har då allt lärt mig en hel del om saker jag överhuvudtaget inte är intresserad av. Detta är i mitt tycke ett gott omdöme.» (Godkänt)
- Tråkigt att man inte får något omdömme av examinationen. Bara ett betyg och hejdå..» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag har svårt att uttala mig om detta.»
- Konferensen var kul»
- konferensen.»
- konferans»
- Tentamen och föreläsningarna»
- projekt»
- Att slumpa ut grupperna kändes till en början inte rätt men jag tror att det är bättre då det återspeglar arbetslivet på ett bättre sätt.»
- Våran affish!»
- Projektarbetet»
- Konferensen. Jag tyckte det var mycket roligt att få en försmak av hur det ser ut och går till när man ska presentera ett arbete.»
- Projektarbetsformen om något tekniskt»
- Fikat på konferensen!»
- Slumpmässig gruppindelning.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Olas föreläsningar! Inget ont om Ola, men de är väldigt förvirrande.»
- Mer tyngd på hur man arbetar i projektform. Jag önskar att där kunde finnas mer konkreta sätt att hjälpa elever till personlig utveckling och inte helt överlämna detta till eleverna. Om det överhuvudtaget är möjligt så kanske en tentamen på vad som står i kursPM skulle bli obligatoriskt, det är påfallande få som ens läst kursPM.»
- ska vi göra ett sånt stort arbete krävs att det blir mer seriöst från lärarhåll.»
- Powerpointslides som är gjorde av föreläsningarna. Ett av kursmålen är att lära sig Harvardsystemet och det känns helt menlöst att lära sig när föreläsarna bara snor slides från norrmän och schweiziska forskare. »
- mer information om exempelvis opponering.»
- Planeringen, tentamen!»
- abstrakta frågor på föreläsningstenta»
- Projektdelen får nog kollas över rätt mycket»
- unconvenient truth outdated»
- Jag är väldigt skeptisk till gruppbetyg, allrahelst när grupperna inte får väljas själv. Examinationen testar överhuvudtaget inte vad individen har lärt sig under kursen. Det skulle ha varit mycket bättre om projektet gav godkänt, och man var tvungen att skriva tentamen för högre betyg. Nu finns ju höjningstentamen, men det är ändå fruktansvärt orättvist med gruppbetyg.»
- Lite olyckligt att ha ett projekt samtidigt som den svåra kursen i elektromagnetiska fält. Hade inte tid över för att räkna från elfältens exempelsamling.»
- Ta bort tentan»
- Avskaffa gruppbetyg!!!!!»
- Gruppbetyg. Individuellt betyg är mycket bättre därför att det är många som bara flyter med.»
- Tyckte mallen man använde för att rapportera gruppmedlemmarnas respektive arbeten var konstigt utformad, istället för att fråga efter vad som gjorts på torsdagen och vad som ämnas få gjorts till nästa vecka, kan man väl fråga vad man ämnar få gjort till nästa vecka och konkret skriva vad som faktiskt gjorts under den gångna veckan (så man har möjlighet till någon form av uppföljning av arbetet). Tyckte nämligen att en något felaktig bild av arbetsfördelningen gavs i vår rapportering.»
- Inget.»
- Välja grupper själv, Mer individuella betyg. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

19. Övriga kommentarer

- lite smått besviken nu när kursen är slut»
- Jag tror att det har funnits alldeles för lite tid att bedöma rapporterna. Jag är i alla fall tveksam till att de har lästs igenom ordentligt, det är hur som helst en känsla jag får när jag läser rapporterna och ser vilket betyg de har fått.»
- Att vissa personer får höga betyg utan att ens gjort ett handtag, visar hur jäkla orättvis denna kursen är.»


Kursutvärderingssystem från