ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V1 Teknisk geologi, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-12 - 2009-05-30
Antal svar: 69
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 33%

Genomsnitt: 2.69

- Har säkert sett dem men minns inte vad de var.» (Jag har inte sett/läst målen)
- varit väldigt lite fokus på vad målen innebär...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men tentamen följde INTE kursmålen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 88%
Nej, målen är för högt ställda»6 11%

Genomsnitt: 2.11

- Ja, men som sagt är det ej rimliga tentafrågor i förhållande till målen.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

56 svarande

Nej, inte alls»7 12%
I viss utsträckning»24 42%
Ja, i hög grad»12 21%
Vet ej/har inte examinerats än»13 23%

Genomsnitt: 2.55

- många konstiga detaljfrågor som känns mindre relevanta» (?)
- Se ovan» (Nej, inte alls)
- Tentan är för "smal" för att testa kunskaperna på ett såhär otroligt brett ämne. skulle eventuellt behövas deltentor för att täcka in alla områden. I nu läget kan slumpen avgöra hur tentan går i stor utsträckning.» (Nej, inte alls)
- jag tycker inte tentan höll sig till målen. för svår tenta gentemot provtentorna! dessutom innehöll inte tentan alls det som trycks på under kursen att vi skulle kunna. Jag var väldigt intresserad av kursen och kände att jag hade lärt mig massor men blev väldigt besviken på tentan.» (Nej, inte alls)
- Det var bara detaljfrågor, inte över kursens helhet.» (Nej, inte alls)
- Den var ju inte alls lik tidigare tentor och de frågorna var för "nischade" och var inte så representativa för kursen. Det var inte en särskilt bra tenta. Den verkade vara i en helt annan dimension än tidigare tentor. » (Nej, inte alls)
- tentafrågorna kändes inte sammankopplade med undervisningen och kursmaterialet.» (I viss utsträckning)
- Ja, fast en del frågor känns som att de inte behandlats i kursen, föreläsningarna har skiljt sig lite åt från tentan. Man får en bild av att föreläsningarna är betydligt enklare än själva tentan» (I viss utsträckning)
- Många frågor som gick ned på detaljnivå i frågor som jag tyckte inte kändes som väsentliga för kursen.» (I viss utsträckning)
- för många följdfrågor som föll på att man kunde första delfrågan.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentan hade en lite högre nivå än vad som förväntas av en utifrån målen. Duggorna hade bra nivå utifrån målen.» (I viss utsträckning)
- Det var lite för mycket spetskunskap. Ex.fråga ett på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan var mycket svårare än tidigare tentor som vi fått att öva på. Orden som var i början kändes inte som att det hade varit de mest relevanta under kursens gång.» (Ja, i hög grad)
- Jag tycker att examinationen till viss del berörde sådan kunskap som lätt kan slås upp i tabeller och är därför inte relevant att kunna (exempelvis tidsåldrar o dyl.)» (Ja, i hög grad)
- tentamen var på en nivå som upplevdes högre än resten av kursen» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»37 53%
Mycket stor»25 36%

Genomsnitt: 3.24

- geo-resan gav väldigt mycket basic och gjorde att man lättare kunde ta till sig saker senare.» (Ganska liten)
- på geologi föll många bitar på plats.» (Ganska stor)
- Lärde mig mest under exkursionen!» (Ganska stor)
- Lite fel att förvänta sig att man skulle komma ihåg så mycket från georesan. Sista frågan på tentan stod det inte någonting om i något av de sammanfattande häften som vi fått uder georesan.» (Ganska stor)
- Att endast gå på föreläsningarna räckte inte och det var tydligt från början, men jag tycker att föreläsningarna ska ge en kunskap att få godkänt på en kurs.» (Ganska stor)
- Mycket redogörelse för geologiska processer har varit givande.» (Ganska stor)
- Framförallt georesan, annars har undervisningen varit ganska mycket upprepning, framförallt i slutet.» (Ganska stor)
- Bra för inlärning iaf till tidigare tentor men inte till denna!» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar och en väldigt intressant och rolig exkursion.» (Mycket stor)
- I första hand övningarna, som har varit jättebra! Föreläsningarna har inte varit lika bra. » (Mycket stor)
- väldigt informativa och roliga föreläsningar, med undantag för kemiblocket. » (Mycket stor)
- Exkursionen var toppen ur inlärningssynpunkt » (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»9 13%
Ganska stor»39 56%
Mycket stor»20 28%

Genomsnitt: 3.13

- Tycker att kursboken är väldigt bra och intressant.» (Ganska stor)
- intressant kursbok, men inte så starkt knuten till fokus för föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Boken tycker jag personligen är lite sådär med, sakerna som man vill läsa mer om i boken från föreläsningarna står de oftast vädligt dåligt om» (Ganska stor)
- Power-point-föreläsningarna som Gunnar höll i kunde ha innehållit lite mer uppstaplade punkter. I vissa fall var det bara bilder och det var då lite svårt att komma ihåg vad som hade sagts angående detta. Lite ytterligare information hade varit till stor hjälp vid inlärning inför tentan.» (Ganska stor)
- Jag har lärt mig mycket genom att läsa kompendier och boken, fast det var svårt att veta vad som var viktigt eftersom boken tog upp mycket som kanske inte var relevant. Bättre direktiv hade gjort inlärningen mer komplett och tydlig.» (Ganska stor)
- Gäller exkursionskompendier men inte boken. Den var svårläst och intressedödane.» (Ganska stor)
- Boken var VÄLDIGT ojämn, vissa kapitel jättebra, andra helt obegripliga, tex kapitlet om mineraler (9) och kapitlet metamorfos. Övnings och exkursionsmaterial har varit mycket bra» (Ganska stor)
- kompendierna till georesan var väldigt bra» (Ganska stor)
- se förra kommentaren. » (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har geologiexkursionen varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 2%
Ganska stor»10 14%
Mycket stor»57 82%

Genomsnitt: 3.79

- kinnekulledagen och kvartärdagen var väldigt intressanta och informativa.» (Ganska stor)
- Jättekul och lärorikt.» (Mycket stor)
- Mycket bättre att göra så här än att försöka få in allt i föreläsningar. » (Mycket stor)
- FANTASTISKT BRA!» (Mycket stor)
- Verkligen skitbra!» (Mycket stor)
- Var väldigt kul att vara ute i fält och det hjälpte verkligen mig att komma ihåg det jag lärde mig. Var mycket intressantare att läsa i boken efteråt också när man faktiskt kunde referera till något som man sett i verkligheten.» (Mycket stor)
- Jag tycker att det är en bra form av inlärning att faktiskt se vad man läst om. Himla bra koncept. » (Mycket stor)
- Den var ordnad på ett sådant vis att man åtsög sig kunskap.» (Mycket stor)
- Fantastiskt bra, särskillt ur pedagogisk synvinkel.» (Mycket stor)
- TOPPENBRA!! Bättre väder nästa år :)» (Mycket stor)
- Dessutom kul :)» (Mycket stor)
- Riktigt riktigt bra! Tråkigt att vi hade så dåligt väder, annars hade vi kunnat anteckna mer.» (Mycket stor)
- Fast tentan gick ju inte bra för det eftersom det var världens sämsta tenta. alla håller med. » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

68 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»25 36%
Mycket bra»38 55%

Genomsnitt: 3.47

- varit sjukt mycket som man ska själv skriva ut, mer än vad man har i printerkvota.» (Mycket dåligt)
- bra med föreläsnings-OH på kurshemsidan. underlättar instuderingen» (Mycket bra)
- Inget att anmärka på.» (Mycket bra)
- Exkursionshäftena har verkligen hjälpt till mycket» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

69 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»40 57%
Hög»26 37%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.4

- Dock lite väl mycket att göra med kemin» (Lagom)
- Förutom tentan som var alldeles för svår. Alla håller med. » (Lagom)
- blir ju lite högre när det ingår kemi i samma kurs» (Hög)
- Många obligatoriska övniningar som tog tid,speciellt i cortégeveckan då det dessutom var tre duggor!» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

69 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»27 39%
Mycket bra»19 27%
Har ej sökt hjälp»19 27%

Genomsnitt: 3.75

- Övningstillfällen kan vara ett komplement. Med övningar menar jag att återkoppla till en eller möjligen två föreläsningars ämne. Det hade nog blivit en bra inlärningsmetod.» (Ganska bra)
- TYCKER ÖVNINGARNA HAR FUNKAT» (Mycket bra)
- eller på georesan var den mycket bra..annars inte så särskilt bra» (Mycket bra)
- Både under övning och exkursion var lärartätheten jättebra, dessutom fanns alltid möjligheten att fråga föreläsare» (Mycket bra)
- speciellt under exkursionen» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»21 30%
Mycket bra»43 62%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.68

- Vid rapportskrivningen i kemi blev arbetsbelastningen ganska ojämnt fördelad.» (Ganska bra)
- Vissa i min grupp på kemirapporten gjorde inte så mkt. Kanske borde ha bättre koll på den enskilda individen.» (Ganska bra)
- Har träffat nya vänner som jag även kunnat arbeta bra med.» (Mycket bra)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»36 52%
Hög»28 41%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.47

- Jag tror nog det varit den "skönaste" läsperioden hittills.» (Lagom)
- Jag prioriterade bort mekaniken för att klara geon, fast de är mekaniken som är tung inte geon.» (Hög)
- Väldigt mycket material. Ev minska antalet sidor att läsa i boken eller kort ner häftena?» (Hög)
- Bitvis var det väldigt mycket samtidigt. T ex blev det intensivt med alla duggor på en och samma dag.» (Hög)
- Mekanik, Geologi och Cortege är en sak för mycket.» (För hög)
- Har givetvis med Corègebyggande att göra, men jag tror att även utan de dagarna hade det varit väldigt mycket att göra.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- exkursionen»
- geologiresan såklart!»
- Excursionen»
- Hela geologikursen.»
- exkursionen»
- Geologi exkursionen»
- lägg inga duggor under Cortége veckan, speciellt inte då rektorn skickat ut brev om att man ska vara med och kursansvarig har varit så väldigt gott instäld till Cortégen. fungerade inte att göra båda, och resultatet blev där efter.»
- exkursionen»
- geologiresan :)»
- Georesan.»
- Exkursionen»
- Geologiresan, Lars Rosen och Gunnar!»
- Upplägget och entusiasmen från föreläsare»
- Geologiexkursionen var riktigt bra! Man lärde sig väldigt mycket samtidigt som man hade väldigt roligt!»
- Georesan»
- Exkursionen»
- exkursionen»
- Exkursionen»
- Geolabbar och exkursion!»
- Exkursionen»
- Exkursionen»
- exkursionen»
- exkursionen»
- Georesan. Övningstillfällena var bra också.»
- Exkursionen»
- Exkursionen.»
- Georesan»
- Georesan, övningarna»
- Georesan»
- georesan, förläsningar och allt var väldigt intressant och bra förberett.. mycket bra!»
- exkursionen! övningarna»
- Chester!»
- allt som det är»
- georesan»
- geologiexkursionen»
- Geologiresan»
- exkursionen»
- Georesan, den lärde man sig enormt mycket av!»
- exkursionen»
- Exkursionen och Chesters frågestund för det var mysigt. »
- Georesan - Det betyder mycket att få se allt i fält.»
- Georesan»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget speciellt»
- Ökade möjligheter att byta övningsgrupp för att minska risken att missa obligatoriska övningar/labb.»
- Lite mer anpassade föreläsningar i början med tanke på att de flesta inte har några förkunskaper.»
- Inget speciellt.»
- bättre övningar när man ska lära sig mineraler/stenar/jordarter eller ta bort det momentet helt»
- Utdelning av dags-PM på exkursionen i bussen så man hinner läsa igenom det innan dagen börjar»
- tiden för duggorna. mycket av Kemin var repetition från Miljö och resursanalys»
- vet ej»
- Mindre att göra under byggveckorna, så att alla känner att de hinner med att bygga cortege (för det är väldigt roligt).»
- Kemin, förklara mer varför det är en viktig del och integrera den mer i geologin. Ge exempel vid laborationen varför just detta experiment är bra att ha gjort och förstå.»
- Kemilabben bör gås igenom bättre så man vet vad man gör. Även kraven på labbrapporten bör antingen bli lättare eller så behövs mer handledning...inte bara en boklåda att söka svaren i!»
- Tentan var för svår och testa bara en liten del av kursen. Det fanns väldigt mycket saker som var väldigt relevanta och som hade lagts fram som viktiga som inte alls kom med på tenta.»
- En hel del av laborationen kändes väldigt onödig gav inte så mycket i jämförelse vad det tog i tid. »
- Föreläsningar mer anknutna till relevanta saker»
- kemidelen»
- Omfattningen litteratur»
- Fokuset på tentan kanske?»
- Tydligare frågor på tentan. »
- Kemidelen, den kändes inte bra.»
- kemidelen. den kändes inte som en del i kursen, utan som ett irriterande extramoment»
- provet. inte så många följdfrågor»
- Lite tydligare föreläsningsmaterial.»
- Tydligare direktiv om vad som är viktigt och vad som är försumbart.»
- Tillsätta övningar som återkopplar direkt till det som sas på en föregående föreläsning.»
- Inte duggor i cortegeveckan. Vi hade ju dessutom mekanikdugga och jag tycker det var lite klantigt av ansvariga lärare att inte kolla upp vad vi har att göra i andra kurser. 3 duggor på tre dagar är inte OK och ganska lätt att undvika.»
- Kemin kändes lite för tung, skulle behövas ett enklare kemikompendium där det inte förutsattes att man kommer ihåg det man lärde sig för LÄNGE sen på gymnasiet och där det förklarade enklare och tydligare. Samt inte blandade in sånt som för kursen inte var särskilt relevant. »
- Jag ska inte säga att kemilaben kändes onödig, men jag kan heller inte säga att jag har lärt mig särskilt mycket av den. Även duggan kändes lite sådär, hade kanske vart bra att få se lite fler exempelfrågor innan den gjordes. Det var svårt att veta vad som skulle pluggas på, och omöjligt att plugga på allt om man ska hinna med allt annat också. De flesta verkade gå till duggan med inställningen att bara klara den, det fanns inte så mycket intresse eller tid till att verkligen förstå. »
- Kändes som det blev lite rörigt i början mellan kemi och geologi-delarna. Mycket fram och tillbaks innan det bara blev kemi för att sedan avslutas med bara geologi.»
- mer rättvis tenta. kemin tog lite för stor plats så grundämnet hamnade vid sidan av. lite för avancerad kemi dessutom.»
- kemi delen. det gav inte så mycket att planera labben själv, det hade varit bättre att använda de timmarna till något annat.»
- En annorlunda tenta, alldeles för detaljerad!»
- övningstenorna+tentan vi hade den 25 var svåra. Visst ska inte en tenta vara lätt men det känns ändå som att vissa frågor berörde saker man typ aldrig sett/hört. Eller saker som känns irrelevanta. Att ha läst igenom hela boken + kunnat häftena utantill + tagit reda på en del på egen hand ur annan litteratur + gått igenom alla föreläsningar å i princip kunnat dem räckte inte så långt som ja hade önskat. Vet inte vart jag vill komma med det här men.. aja skitsamma»
- Kemirapporten behöver bli lättare att förstå och mindre bara skriva en massa som man inte riktigt förstår.»
- Nägon ändring av kemiupplägget, var bra att den var för sig men var så mycket intryckt på lite tid så han aldrig få ett grepp på det. »
- examinationen»
- kraftigt sänkt medelålder på föreläsare och de som var med på exkursionen!!! »
- Det var synd att duggorna och kemiinlämningen krävde så pass mycket tid under cortégeveckan när många deltog i byggandet. Skulle kunna vara bra att skjuta lite på duggorna för att alla cortégebyggare ska kunna fokusera lite mera...»
- inte lägga duggor på cortegeveckan. det var sagt att tentan skulle testa våra kunskaper om geologi övergripande, den var alldeles för detaljerad och krävde orimliga kunskaper för oss.»
- tydligare frågor på tentan, upplysning om att tentan är på en mycket svårare nivå än allt annat som görs under kursen»
- lägg inte geologiresan under cortégeveckorna. »
- TENTAN!!! så den är som de brukar vara!»
- lite med tid till kemiinlämmningen. Oklart vad man ska kunna på kemidelen.»
- inga duggor och mindre övningar i cortégeveckan»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Teknisk geologi har varit den mest intressanta kursen hittills. Jag tycker upplägget var riktigt bra. G2 och Rosén håller väldigt intressanta föreläsningar.»
- TYCKER ATT V4-STUDENTERNA HJÄLPTE OSS MKT BRA»
- Skitkul kurs, intressant, bra föreläsare, inspeirerande.»
- Bra och Givande»
- Kemidelen var fruktansvärt dåligt. Oklart vad som ingick och vad som var viktigt. Dålig undervisning, dåliga instruktioner till lab, svårt att veta vad som skulle med i laborationen och i labrapport. olika nivåer på de olika handledarna. Sen upplevde jag också som inte har läst Kemi B att kursen utformades för de som hade gjort det..konstigt eftersom det inet krävs för att komma in på programmet. Kemidelen hade även väldigt dålig anknytning till övriga kurs. Svårt att förstå varför vi skulle läsa den. Ledsen, men jag har nog inget positivt att säga om Kemidelen, utan katastrof! en gång tyckte jag om kemi det gör jag definitiv inte längre!»
- Jättebra lärare genomgående i kursen, alla kändes väldigt kunniga och hjälpsamma. Rolig kurs!!»
- Det verkade som att handledarna som rättade kemilabben hade olika krav på vad som krävdes för G/MVG. I ena gruppen verkade fler än hälften få rest, medans de flesta i de andra grupperna verkade slippa det. Visst kan det vara så att de som fick rest verkligen skulle ha det, men på nåt sätt kändes det lite orimligt att nästan alla som hade en och samma handlerare skulle få det. De kanske skulle prata ihop sig lite mer och se så att deras förväntningar på den där labben ligger på samma nivå.. »
- tentan var svår, det fanns för lite frågor där man kunde visa baskunnskaper. tex. anser jag inte att man ska missa 10p av 90 för att man inte vet vad en horst är.»
- Betrakta inte kursen som en 10 hp kurs när det egentligen bara är 7,5 hp.»
- Hade varit bra om powerpointen innehöll mer text ibland då ibland det som togs upp på föreläsningarna inte va det som stod i boken. En intressant kurs över lag.»
- Tnetan är väldigt smal, gör den bredare.»
- Tentan var i en helt annan svårighetsgrad än tidigare tentor. Dessutom bättre att ha fler frågor med färre poäng, alternativt dela upp fårgorna mer så att amn har chans att få poäng även om man inte kan en del av frågan. »


Kursutvärderingssystem från