ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


12lp3åk2: IAR087 Industriell Verksamhetsutveckling

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-04-16
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»11 20%
Cirka 20 timmar»20 37%
Cirka 25 timmar»10 18%
Cirka 30 timmar»7 13%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.52

- Sjuk mer än halva läsperioden så arbetade väldigt hårt i slutet men ca 15 timmar i veckan totalt skulle jag tro att jag lade ner.» (Högst 15 timmar)
- Arbetet har tagit mest tid men även genomgång av kurslitteratur.» (Cirka 20 timmar)
- Arbetet tog mycket tid» (Cirka 20 timmar)
- En stor del av tiden är arbetet» (Cirka 20 timmar)
- Merparten av tiden har lagts ner på caset som tog betydligt mer tid än alla tidigare case. Detta var dock ett bra inlärningssätt som innebar mindre plugg till tentan.» (Cirka 20 timmar)
- La ner väldigt lite tid i början » (Cirka 20 timmar)
- mycket material att beta igenom och lära in, men det var samtidigt stimulerande opch det var hela tiden väldigt tydligt vad som var viktigt och inte» (Cirka 30 timmar)
- Arbetet tog upp mycket av den tiden» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»2 3%
25%»6 11%
50%»4 7%
75%»11 20%
100%»30 56%

Genomsnitt: 4.15

- Extremt många lektioner låg samlade under samma vecka, då jag var borta. Inget optimalt upplägg...» (25%)
- Sjuk en längre period» (25%)
- Beroende på att jag varit sjuk och bortrest av olika anledningar. Varit bra föreläsningar dock och med hjälp av föreläsningsmaterial har jag ändå kunnat följa med i tempot.» (50%)
- Tyckte att mycket av det som sades på föreläsningana fanns i materialet, speciellt i kompendiet vilket var bra, då kursen blev mer sammanhängande.» (50%)
- För att ha en föreläsning som obligatorisk tycker jag att den måste innehålla relevant information angående kursinnehållet, vilket jag itne alls tyckte att Skanska föreläsningen gjorde. Det var intressant att veta hur de delat upp företaget i regioner, men det hade snarare passat som en lunchföreläsning. » (75%)
- Alla föreläsningar kändes inte så givande, då man lärde sig exakt samma sak, fast snabbare via Power Pointsen.» (75%)
- väldigt bra föreläsningar! det enda negativa som jag kommer på är att fia hade en föreläsning om argumentation som var två timmar men skulle kunnat vara 15min och denna saknade bra exempel på texter, lågstadietexter är inte acceptabelt på chalmers! men hennes poster föreläsning var mycket givande, så ta detta till dig och gräv inte ner dig för du är en duktig kommunikatör ochalltid väl förberedd. och torbjörn du är så jävla skön! :)» (100%)
- Missade en föreläsning så 100% ger inte en helt okej bild.» (100%)
- Ca 90» (100%)
- Jag har deltagit i all undervisning, men ibland kändes föreläsningarna väldigt teoretiska. Det hade varit bättre med fler exempel från verkligheten och hur man arbetar med det ute på företag idag.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 30%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 43%

Genomsnitt: 2.81

- Känns som en ganska spretig kurs, många moment, svårt att få grepp om.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- det bästa kurspm:et vi sett hittils på chalmers!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- tyckte att det var bra att de hade målen för varje föreläsning uppskrivna i powerpointen, då blev det lättare att förstå målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»36 90%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2

- Egentligen lär vi oss inte tillräckligt för att kunna uppnå målen. Det är ju bara en grundkurs så inte så konstigt men målen är väl egentligen för högt ställda.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker målen är orimliga. Det känns inte som om vi kommer vara kapabla till det som står i kursmålen efter denna kurs!!! De bör verkligen formuleras om!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Praktikfallet reflekterade väl kursens målsättningar

45 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»0 0%
Instämmer bra delvis»17 37%
Instämmer helt»28 62%

Genomsnitt: 3.62

- Borde begränsat arbetet till ett mindre område så man kunnat gå in djupare.» (Instämmer bra delvis)
- Det är väldigt erformigt upplägg på alla kurser som hålls av MEI, ständigt ett dokument som ska produceras. Lite variation och förnyelse vad gäller examinationsform hade ju minst sagt piffat upp.» (Instämmer bra delvis)
- Man fick mer förståelse för praktikfallet ju längre in i kursen man kom och när man pluggade på tentan fattade man mycket som man hade kunnat ha med i praktikfallet. Det sades att praktikfallet skulle hjälpa en på tentan, jag upplevde det som tvärtom.» (Instämmer bra delvis)
- Det var nog det bästa praktikfallet vi har haft hittills. Kul med poster o allt sånt. Jag tycker dock att lärarna kunde ha förvarnat att alla 4 skulle sitta där och ställa frågor. Det var oväntat o onödigt att inte nämna det innan. » (Instämmer helt)
- roligt case, rolig presentationsform!» (Instämmer helt)
- Absolut det Case hittills som stämt bäst överens med kursinnehållet!» (Instämmer helt)
- Jättebra case där man lärde sig mycket» (Instämmer helt)
- Det håller jag med om, där fick man tänka mer själv, dock som tidigare sagt hade jag velat ha mer input från företag och verkligheten!» (Instämmer helt)
- Praktikfallet va lärorikt men vi tyckte i min grupp att det va svårt att diskutera arbetet med vår handledare eftersom han inte hade någon insikt i hur arbetet såg ut. » (Instämmer helt)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»21 41%
Ja, i hög grad»26 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.6

- Jag tycker att för många poäng har tilldelats projektet, vi råkade ut för en grupp där tre stycken inte la mycket tid alls på arbetet vilket gjorde att vi tre andra fick göra väldigt mycket, dock blev inte arbetet särskilt bra med tanke på att vi var tre som gjorde sex personers jobb. Det arbete som vi la ner kommer ju dock inte synas på betyget eftersom arbetet sannolikt kommer få låga poäng så att en femma på tentan inte kommer räcka...» (I viss utsträckning)
- Typade tentor är nice!» (I viss utsträckning)
- För att klara tentan hade man inte behövt gå på en enda föreläsning. Allt som kom på tentan stod i en 22 sidor lång sammanfattning...» (I viss utsträckning)
- Mycket punktlistor och inte så mycket eget tänkande...» (I viss utsträckning)
- Bra att tentan övergått till att vara mer analytisk. Tycker det är ett bra sätt att visa förståelse genom att få tillämpa teoretiska modeller när man löser problem. Att enbart rabbla upp punkter som på andra tentor kan på sin höjd visa på att du har ett bra minne.» (Ja, i hög grad)
- Det var en relevant tenta.» (Ja, i hög grad)

7. Postersessionen var ett bra sätt att redovisa praktikfallsarbetet

52 svarande

Håller inte alls med»4 7%
Håller inte med delvis»9 17%
Instämmer bra delvis»28 53%
Instämmer helt»11 21%

Genomsnitt: 2.88

- Det var jättebra träning och att vi fick prova på det men att stå och prata för 30 pers med en poster med textstorlek 12 är inte realistiskt. Antingen får det förbli minglandet i början och att man har en liten utställning, eller så får man ha en projektor som man kan slå upp postern på under presentationen. Presentationen ska ju fortfarande vara bra fast vi ska prova på nya presentationstekniker!» (Håller inte alls med)
- Svårt att komprimera slutsatserna så mycket när det är ett så brett område. Hade man fått mer tid/utrymme hade det varit enklare. » (Håller inte med delvis)
- Det var svårt att veta hur en poster skall utformas då föreläsningen i ämnet var rörig och endast belyste hur man inte skall utforma en poster. Vi fick ingen ledning i vilket program vi skulle använda och vad som skulle stå på postern. Jag anser att för många poäng på arbetet utgjordes av postersessionen då vi fått så lite och undermålig handledning i ämnet. Vid handledningstillfället fick vi än en gång endast höra vad som var dåligt med vår poster och inga förslag till hur vi skulle kunna förbättra den.» (Håller inte med delvis)
- Inget revolutionerande. En PowerPoint hade funkat lika bra. Nu fick man lägga utt massa printerquota och man fick fortfarande lyssna på identiska presentationer. Det var ju ingen som orkade läsa postersen eftersom alla var less på arbetet och glada att det var över. Kändes som man la ner mycket arbete på ingenting.» (Håller inte med delvis)
- Förstår att det är bra att lära sig men känns som det är väldigt oanvändbart » (Håller inte med delvis)
- Man får tänka på vad man egentligen kommit fram till och sammanfatta detta.» (Instämmer bra delvis)
- Det var roligt med någonting nytt.» (Instämmer bra delvis)
- Poster kul idé! Tyckte det var bra att det var seriöst och att alla gick in för det.» (Instämmer bra delvis)
- Det är inget revolutionerande och vi fick skriva ut vår poster 4 gånger eftersom det krånglade. Och det är tråkigt att lyssna på alla redovisningar för alla har kommit fram till samma sak. » (Instämmer bra delvis)
- Praktikfallsarbetet gick till hälften ut på att analysera nuläget. Denna analys fick litet utrymme i postersessionen.» (Instämmer bra delvis)
- Kul med poster, men är relativt svårt och tar lång tid att göra. Tveksamt om det var värt det. » (Instämmer bra delvis)
- Kul och annorlunda inslag. Roligt att få testa på något nytt!» (Instämmer helt)
- Det var bra, eventuellt bör det dock vara mer information om hur postern ska vara utformad!» (Instämmer helt)

8. Bedömningskriterierna för postern och presentationen av denna var tydliga

50 svarande

Håller inte alls med»8 16%
Håller inte med delvis»18 36%
Instämmer bra delvis»17 34%
Instämmer helt»7 14%

Genomsnitt: 2.46

- Hade nog velat ha lite tydligare direktiv.» (Håller inte med delvis)
- Vi hade gärna velat att någon lästa arbetet/delar av arbetet någon gång under tiden så att man kunde få feedback på innehållet. » (Håller inte med delvis)
- Ska postern vara mer gvande borde man ha minst en halv föreläsning om hur man gör en poster, vilket program, och vissa layoutkunskaper.» (Håller inte med delvis)
- kändes som att introduktionen till postern inte gav en enhetlig bild med det som presenterades på posterhandledningen.» (Håller inte med delvis)
- Olika bud från posterhandledare och föreläsare ang. poster.» (Instämmer bra delvis)
- Jag tycker man borde fått lite mer kunskap om hur man gör en poster, inte bara att "den bör vara kommunikativ och anpassas efter tillfället". Exempelvis har jag fått lära mig innan var läsare först hamnar med blicken. Lite mer info om HUR man utformar en bra poster hade varit lärorikt. » (Instämmer bra delvis)
- Är inte särskilt insatt i bedömningskriterierna...» (Instämmer bra delvis)
- Att bedöma en poster är väldigt subjektivt. Bättre med Godkänt moment än poäng. » (Instämmer helt)
- Ja det fanns tydligt med i intro-föreläsningen.» (Instämmer helt)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»17 32%
Ganska stor»25 48%
Mycket stor»7 13%

Genomsnitt: 2.69

- Jag har missat många av föreläsningarna, men de som jag medverkade på var inte givande alls. Ser man till föreläsningen med Skanska var det för lite fokus på verksamhetsutveckling enligt mig. Även föreläsningen med produktionsutveklin tror jag den hette sas det för ofta det tar vi i nästa kurs produktions. kändes som det inte var så mkt konkret för denna kursen» (Mycket liten)
- Mycket av det som sagts på föreläsningarna har varit onödigt eller rentav olämpligt för kursen. Det har pratats oerhört mycket om produktionsledningen och mitt förslag är att slå ihop dessa till en kurs.» (Ganska liten)
- Många föreläsningar har kännts klumpiga och icke givande » (Ganska liten)
- Mycket egenstudier. Föreslår fler föreläsningar och mer fokus på det som verkligen är viktigt! Fram tom tentaveckan så kändes det inte som att man hade lärt sig så mycket.» (Ganska liten)
- Det suger att lärarna inte lägger upp slides i god tid. Visst att torbjörn tycker att undervisningen ska vara levande eller vad det nu var, men om vi vill ha slidesen i tid så tycker jag att vi ska få det. Det är inga disney presentationer vi får uten torr fakta, därför blir det inte så himla mkt mer levande bara för att han inte lade upp dem i tid. » (Ganska stor)
- Det hade kunnat vara en tydligare struktur sammantaget på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- De flesta föreläsningarna var bra och relevanta.» (Ganska stor)
- Det mesta som sas kunde man väldigt enkelt läsa in själv i artiklar och kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar, speciellt med Lindér och Jacobsson. » (Mycket stor)
- som sagt väldigt bra föreläsningar hela vägen!» (Mycket stor)

10. Magnus Persson gjorde ett bra jobb

51 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»2 3%
Instämmer bra delvis»22 43%
Instämmer helt»27 52%

Genomsnitt: 3.49

- Jag vet faktiskt inte vem magnus persson är.» (Håller inte med delvis)
- Ganska oklart upplägg. » (Instämmer bra delvis)
- Tycker han kunde ha utnyttjat de tillfällen han hade bättre. Istället för att bara ha kursintro första föreläsningen och sedan gå, kund ehan ha börjat med de första ämnet, likaså på slutet kunde han ha gått igenom lite mer grundligt istället för att stressa igenom en sammanfattning av kursen och sedan gå. » (Instämmer bra delvis)
- Bra föreläsningsinnehåll med relevant innehåll, men lite monoton röst.» (Instämmer bra delvis)
- Han verkar kunna en del MEN som jag brukar säga på mitt jobb, ett leende är alltid önskvärt!» (Instämmer bra delvis)
- Ibland kunde föreläsningarna bli lite monotoma, kanske lyfta in något mer interaktivt moment? Annars bra information som presenterades!» (Instämmer bra delvis)
- Han var väldigt snäll och ödmjuk. Jag gillade honom!» (Instämmer helt)
- Föreläsningarna var lätta att följa, det enda är att vid sista föreläsningen fanns två timmar att utnytja för summing up men endast 35 minuter användes, en större sammanfattning nästa år?» (Instämmer helt)
- Jaaaaaaaaaaaa! han e söt och snäll och tillmötesgående, anstränger sig verkligen och det ligger i hans intresse att det skall gå bra för oss» (Instämmer helt)
- Lite för opersonlig och kall men får ändå 5/5 av mig. » (Instämmer helt)

11. Företagspelet - Magnus Persson m.fl. gjorde ett bra jobb

51 svarande

Håller inte alls med»2 3%
Håller inte med delvis»2 3%
Instämmer bra delvis»7 13%
Instämmer helt»40 78%

Genomsnitt: 3.66

- var inte med» (?)
- Var sjuk och missade detta. Anser att extra uppgiftens storlek inte alls överensstämmer med en missad föreläsning. » (Håller inte alls med)
- Jag hade hellre sett att det kommit senare i kursen när de teoretiska modellerna introducerats. Då hade det varit lättare att göra en pedagogisk koppling till vad som hände. » (Instämmer bra delvis)
- Det var ett bra upplägg och man lärde sig mycket. Extraupgiften för de som inte var med då verkar dock vara orimligt stor i relation till vad de missade.» (Instämmer helt)
- kul!» (Instämmer helt)
- Företagsspelet var bland det roligaste i kursen.» (Instämmer helt)
- Bra islag som gjorde att man fick förståelse för var fel kan uppkomma, och hur ltt de uppkommmer. » (Instämmer helt)
- Toppenspel! Väldigt applicerbart på hela kursen och caset!» (Instämmer helt)
- Kul sätt att lära sig på, kunde dock återkopplat mer till detta.» (Instämmer helt)
- Bästa i kursen» (Instämmer helt)
- Detta inslag i kursen anser jag vara mkt givande och bör absolut vara kvar. Man fick en snabb intro till vad kursen verkligen handlade om och något att referera till.» (Instämmer helt)
- JÄTTEBRA inledning!» (Instämmer helt)
- Väldigt bra, kul!» (Instämmer helt)
- Mycket bra inslag i kursen» (Instämmer helt)
- Det var bra!» (Instämmer helt)

12. Ida Gremyr gjorde ett bra jobb (föreläsning om Kvalitetsutveckling)

43 svarande

Håller inte alls med»1 2%
Håller inte med delvis»6 13%
Instämmer bra delvis»13 30%
Instämmer helt»23 53%

Genomsnitt: 3.34

- Missade denna.» (?)
- Kunde inte närvara.» (?)
- För mycket wikipediadefinitioner. Kvalitetsutvecklingsstegen och metoderna var bra, men det var endel orelevant/för basic runt omkring., Bättre att ge exempel på företag som använder sig av metoderna mm.» (Håller inte med delvis)
- Fick en bra inblick om vad som var viktigast.» (Instämmer bra delvis)
- Ida hade en av de absolut bästa föreläsningarna under kursen. » (Instämmer helt)
- väldigt informativa pp-bilder» (Instämmer helt)
- En av de bästa föreläsningarna!» (Instämmer helt)

13. Torbjörn Jacobsson gjorde ett bra jobb (föreläsningar om "Introduktion till OM" och "Typer av produktionssystem")

44 svarande

Håller inte alls med»4 9%
Håller inte med delvis»7 15%
Instämmer bra delvis»16 36%
Instämmer helt»17 38%

Genomsnitt: 3.04

- Mycket trevlig som person men han borde strukturera upp sina föreläsningar bättre och säga klart varje mening innan han börjar på nästa. det hade varit enklare att följa hans föreläsningar då.» (Håller inte alls med)
- Tyvärr upplevdes föreläsningarna som något ostrukturerade och man blev förvirrad. I efterhand var dock Torbjörns slides bra.» (Håller inte alls med)
- Väldigt mycket ovidkommande information, hade kunnat presenteras på smidigare och mer pedagogiskt vis. Att prata om att "detta kommer i Produktionsledningen" är inget man bryr sig om när man läser en annan kurs.» (Håller inte alls med)
- Det var svårt att förstå vad som va viktigt och mesta tiden av föreläsningarna handlade om vad som ska tas upp i produktionslednings-kursen. Det var svårt att få svar på frågor.» (Håller inte med delvis)
- Monotona föreläsningar, bra innehåll men gör föreläsningarna mer levande.» (Håller inte med delvis)
- Jag tycker att andra föreläsningen var bra, men den första var lite förvirrad. det var mycket prat om lite allt möjligt. Typ saker som att kunna använda uttryck på arbetsintervjuer.» (Håller inte med delvis)
- Skulle vilja se PP innan för att ha möjlighet att kunna anteckna och hänga med samtidigt» (Instämmer bra delvis)
- Bra, men lite "hoppigt" ibland.» (Instämmer bra delvis)
- Väldigt många svåra ord som inte förklarades förrän senare som gjorde att man hakade upp sig. Ibland kändes det som en tävling om att kunna säga så många ord på så kort tid som möjligt, utan att avsluta föregående mening. » (Instämmer bra delvis)
- Lite diffus och oklar ibland, men generellt bra» (Instämmer bra delvis)
- Skulle gärna vilja haft powerpoint bilderna iförväg så att man kunde ha antecknat på dem. Anteckningarna blev lätt röriga när man inte själv va med på föreläsningens upplägg.» (Instämmer bra delvis)
- Han va skit skön! Typ bäst av lärarna. Men han kunde lagt upp sina slides innan föreläsningarna!!!» (Instämmer helt)
- han är fantastisk, väldigt intressant person och han lyckades säga 35 "då" på 5 min! haha» (Instämmer helt)
- Torbjörn är en kul kille!» (Instämmer helt)
- Han är väldigt rolig men han missar kärnan eftersom att han ska ta med så mycket som möjligt på en gång. Om studenterna vill ha en övergriplig bild av kapitlet kan de själva skumläsa texten, man vill att lärare går in på djupet.» (Instämmer helt)

14. Jan Lindér gjorde ett bra jobb (föreläsningar om Arbetsmotivation, Team och Förändringsledning)

49 svarande

Håller inte alls med»0 0%
Håller inte med delvis»2 4%
Instämmer bra delvis»23 46%
Instämmer helt»24 48%

Genomsnitt: 3.44

- Föreläsningen om arbetsmotivation var mycket bra, en av de bästa föreläsningarna under kursen. Däremot var hand andra föreläsning om team inte lika bra, den var oklar och innehållet svårt att greppa trots att hans text ur kompendiet noga studerats innan.» (Instämmer bra delvis)
- Bra, men skulle kunna korta ner hans föreläsningar. Han pratade rätt mycket runtomkring så det kändes väldigt ostrukturerat ibland.» (Instämmer bra delvis)
- Långsamtgående föreläsningar, men med bra material.» (Instämmer bra delvis)
- Otydliga slides när man läste igenom dom efter men bra föreläsningar.» (Instämmer bra delvis)
- Generaliserade ibland tämligen avancerade saker och fick komplexa saker att verka självklara medan de för andra än han själv kanske inte är det.» (Instämmer bra delvis)
- Han var duktig föreläsare men hans texter o ppts var svårbegripliga o ostrukturerade » (Instämmer bra delvis)
- Han var duktig och svarade bra på frågor men power-pointsen är lite otydliga och inte alltid logiska.» (Instämmer bra delvis)
- Var bra, men ibland var powerpointsen lite otydliga. T.ex. de som handlade om mellannliggande faktorer» (Instämmer bra delvis)
- Han var duktig. Det var kul att ha med ett moment som handlade om det psykosociala också. Det känndes väldigt värdefullt!» (Instämmer helt)
- Tyckte att han var bra!» (Instämmer helt)
- väldigt trevlig man, inspirerande föreläsare och han bjöd på bra pausunderhållning» (Instämmer helt)
- Han gjorde det interessant. » (Instämmer helt)
- En man med stor kunskap! Man tappade aldrig intresset att lyssna på honom.» (Instämmer helt)
- Lindér var mkt bra anser jag var dock några av hans slides som inte stämde överens med litteraturen» (Instämmer helt)
- Väldigt roligt att ha honom som lärare, men han tog upp så många olika modeller hela tiden. Efter ett tag visste man inte vad man skulle göra av alla.» (Instämmer helt)

15. Peter Fredriksson gjorde ett bra jobb (gästföreläsning från Skanska)

48 svarande

Håller inte alls med»13 27%
Håller inte med delvis»14 29%
Instämmer bra delvis»13 27%
Instämmer helt»8 16%

Genomsnitt: 2.33

- Kunde inte medverka. » (?)
- missade föreläsningen» (?)
- Föreläsningen handlade i stort sett endast om Skanska och inte vad föreläsningen skulle handla om. Jag kan inte se varför denna föreläsning var ett obligatoriskt moment då jag inte fick ut något som helst vettigt ur den.» (Håller inte alls med)
- Kopplingen till kursens resterande material känns tveksam. Men han gjorde ju fin reklam för Skanska. » (Håller inte alls med)
- Tyvärr upplevdes detta som en lång "lunchföreläsning" där huvudsyftet var att berätta om Skanska. Det kanske var primärsyftet men då förstår jag inte riktigt varför en sådan föreläsning ingår i kursen och dessutom är obligatorisk. » (Håller inte alls med)
- Föreläsningen var bra, men irrelevant för vår kurs. Borde varit en lunchföreläsning. » (Håller inte alls med)
- Mycket ovärd föreläsning. Var den obligatorisk bara för att uppvisa närvaro för skanska? Intetsägande, och tråkig. Som en lunchföreläsning fast utan lunch. tummen ner!» (Håller inte alls med)
- Vad handlade föreläsningen om? Det man minns är 1, äta orm 2, miljö och etik 3, inga kvinnor i ledningen» (Håller inte alls med)
- Vad hade denna föreläsning med kursen att göra? Det lät innan som om denna föreläsning skulle bli mycket intressant men det pratades ju mest strunt och ingen ny information framhölls.» (Håller inte alls med)
- Kändes mer som en lunchföreläsning än en obligatorisk föreläsning i verksamhetsutveckling. Det är intressant med exempel ur företag men föreläsningen kunde ha varit mer inriktad på vår kurs.» (Håller inte med delvis)
- Var inte så relevant för kursen som sådan, kändes mer som reklam för Skanskas arbete.» (Håller inte med delvis)
- Jag förstod inte varför han kom, man lärde sig igenting utan han stod bara där och reklamerade skanska. » (Håller inte med delvis)
- Lite mycket tal om Skanska. Kunde varit lite mer om förändringsledning som det skulle handla om.» (Håller inte med delvis)
- För mycket om skanska som inte kunde kopplas till kursen» (Håller inte med delvis)
- Jag anser det var för mkt rekryteringsprat och väldigt mkt allmänt vad Skanska gjorde. Skulle vara mer fokuserad på verksamhetsutvekling anser jag» (Håller inte med delvis)
- Jag tyckte inte att denna föreläsning var så givande. Han var säkert duktig men kopplingen mellan föreläsningen och kursen var inte självklar, kände inte att jag lärde mig så mycket. Vem har han mutat för att få komma och säga att vi ska jobba på Skanska?» (Håller inte med delvis)
- Föreläsningen handlade till stor del om Skanska i stort. Istället för att få insikt i hur skanska tillämpade teorin fick man istället veta mycket om skanska som företag. Mindre intressant i kurssammanhanget.» (Håller inte med delvis)
- Onödig föreläsning för kursen o tentan men han var väl skön antar jag.» (Instämmer bra delvis)
- Han gjorde säkert ett bra jobb, men det var svårt att få ut något konkret ur föreläsningen.» (Instämmer bra delvis)
- Jag tycker inte att den föreläsningen gav så mycket mer än reklam för Skanska.» (Instämmer bra delvis)
- lite för lång presentation men annars mycket bra» (Instämmer bra delvis)
- Han var bra men behövde inte spendera 95% av lektionstiden på att promota Skanska och sprida deras propaganda (exempelvis att Hallandsåsen var ett lyckat projekt....)» (Instämmer bra delvis)
- Skön snubbe» (Instämmer helt)

16. Fia Börjesson gjorde ett bra jobb (föreläsning om Argumentation)

48 svarande

Håller inte alls med»8 16%
Håller inte med delvis»9 18%
Instämmer bra delvis»24 50%
Instämmer helt»7 14%

Genomsnitt: 2.62

- Var inte där» (?)
- Borde anpassa det mer till vår uppgift annars meningslöst» (Håller inte alls med)
- Det som behandlades var på allt för låg nivå och ingenting som vi hade direkt nytta av i praktikfallet.» (Håller inte alls med)
- postern var mycket bra däremot, hon kan, men den här föreläsningen var inte bra» (Håller inte alls med)
- Här sas inget jag inte redan visste. » (Håller inte alls med)
- Tråkig föreläsning som inte alls var givande. Bland de sämsta jag haft.» (Håller inte alls med)
- Stämde inte överens med handledningen.» (Håller inte alls med)
- Den praktiska tillämpningen var alldeles för svag. Det som Fia gjorde bra var att föreslå en struktur på hur argumentation kan gå till men jag tror nog inte riktigt förstod hur det skulle gå tillväga praktiskt. Ett exempel på hur argumentation byggs upp? Så som det är nu hade jag hellre sett en halv föreläsning om argumenationstekniker/argumentationsfel (såsom bygga halmgubbar, hänvisa till auktoriteter, ad hoc argument etc etc). Det verkar mer ha varit symptomatiskt för de grupper som jobbat, svårigheten i att argumentera på samma nivå.» (Håller inte med delvis)
- Tyckte att den föreläsningen inte gav så mycket. » (Håller inte med delvis)
- På denna föreläsning sades inget som man inte redan visste och man hade kunnat spara massa tid genom att bara lägga upp lite punkter att tänka på på kurshemsidan.» (Håller inte med delvis)
- Bättre än förra gången. Hennes argumenternade föreläsning var nog det mest ovärda någonsin. Måste dock säga att hon annars var bra.» (Instämmer bra delvis)
- Hon är duktig!» (Instämmer bra delvis)
- Lite för låg nivå tycker jag. Många saker soms as var självklara. » (Instämmer bra delvis)
- Väldigt basic, kunde lärt oss mer på dessa två timmar!» (Instämmer bra delvis)
- Fia är grym.» (Instämmer bra delvis)
- Hade varit bättre om hon hade med exempel på argumentation i facktext och haft ett bra och ett dåligt exempel t.ex. Ingen ide att visa argumnetation i en debattartikel...» (Instämmer bra delvis)
- Fia levererar alltid. Koncis är hon.» (Instämmer helt)
- Helt värdelösa föreläsningar, man blev inte klokare av dem. Det gick inte att applicera hennes rekommendationer eftersom att de var riktade till en annan publik.» (Instämmer helt)

17. Arbetet med praktikfallet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

51 svarande

Håller inte alls med»1 1%
Håller inte med delvis»3 5%
Instämmer bra delvis»8 15%
Instämmer helt»39 76%

Genomsnitt: 3.66

- Dessa praktikfall är för lite pang för tiden som krävs. » (Håller inte alls med)
- Oerhört svårt att dela upp arbetet i denna kurs där allt går in i vartannat. För att man skulle fått förståelse för IVU hade det krävts att man skulle gjort praktikfallet en och en.» (Håller inte med delvis)
- Praktikfallet har mycket problem, men hur utvecklar man ett företag utan lika tydligt beskriva problem?» (Instämmer bra delvis)
- Caset var nog viktigast i kursen» (Instämmer bra delvis)
- Allt föll mer på plats när man började läsa på inför tentan. Men det var kanske då pengen ramlade ner. » (Instämmer bra delvis)
- MYCKET bra praktikfall. Intressant och mycket material att arbeta med.» (Instämmer helt)
- nyskapande! » (Instämmer helt)
- Verkligen jättebra case!» (Instämmer helt)
- Mkt bra praktikfall anser jag.» (Instämmer helt)

18. Företagsspelet har hjälpt mig att skapa förståelse för Industriell Verksamhetsutveckling

49 svarande

Håller inte alls med»3 6%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»15 30%
Instämmer helt»30 61%

Genomsnitt: 3.46

- Nja, "det är komplext" ungefär. Iom att man inte hade kunskapen om vad som hände skapade spelet endast ett intresse, inte insikt i vadd som hände. Det hade varit intressant att göra det igen, fast i slutet av kursen.» (Instämmer bra delvis)
- En bra början» (Instämmer bra delvis)
- bra exempel » (Instämmer helt)
- Jättebra företagsspel med.» (Instämmer helt)

19. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»7 13%
Ganska stor»25 49%
Mycket stor»16 31%

Genomsnitt: 3.05

- Skitböcker, slidesen är mycket bättre. Rubenowiz var den enda som var riktigt bra. » (Mycket liten)
- föreläsningarna var det bästa» (Mycket liten)
- har inte läst ett ord» (Mycket liten)
- Jag tycker att det som gav mest i kursen var kompendiet och slides från föreläsningarna Slack var inte nödvändig alls för kursen, man klarade sig bra utan den.» (Ganska liten)
- Artikeln av Beer var inte bra men resten var helt ok.» (Ganska stor)
- Kompendium >> Rubenowitz > Slack >> Artiklar» (Ganska stor)
- Kompendie och föreläsningar. Slack - mest snack.» (Ganska stor)
- Kompendiet var väldigt bra» (Ganska stor)
- Det va tydligt vilken litteratur och vilka delar i den som ingick.» (Ganska stor)
- Litteraturen blir mycket viktig då praktikfallet är så nära kopplat till materialet. » (Mycket stor)
- Hade man inte haft litteraturen hade tentan inte gått bra...» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

50 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»24 48%

Genomsnitt: 3.38

- allt borde ligga ute från början» (?)
- Ok, detta är snarare en åsikt om chalmers IT generellt. Det är alltid lika meckigt att hitta rätt, ska det vara gamla portalen? nya? Ping-Pong? Fire? Pling-plong? eller kanske VLE? Eller kanske en egensnickrad kurshemsida? Den från 2009? Den som kommer upp på google? ...ja, ni fattar. :)» (Mycket dåligt)
- Lägg upp slides i tid!» (Ganska dåligt)
- Fick kurs PM för sent.» (Ganska dåligt)
- Man vill gärna ha slidesen innan så att man kan anteckna direkt på dom.» (Ganska dåligt)
- Det hade varit bättre om alla föreläsningsanteckningar hade kommit upp i förväg.» (Ganska bra)
- Skulle vilja ha alla pp innan föreläsningarna» (Ganska bra)
- Det var lite segt att få ut information, t.ex hur vi skulle lämna in praktikfallet.» (Ganska bra)
- Jobbigt när man måste logga in o det inte är en egen hemsida» (Ganska bra)
- Kurshemsidan krånglade i början eftersom jag loggade in via den nya studentportalen som i sig är ett skämt. Använde efter kurskamrats råd den gamla studieportalen istället och då fungerade det utmärkt! Tänk på att påpeka det till studenterna nästa år!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»19 38%
Mycket bra»16 32%
Har ej sökt hjälp»12 24%

Genomsnitt: 3.74

- Svårt att få hjälp med praktikfall när man inte kan få någon att läsa det. Möjlighet till praktisk feedback var liten. » (Ganska dåliga)
- Att man inte hade möjlighet att skicka in arbetet för feedback var mycket tråkigt, det hade hjälpt oerhört mycket och man hade kunnat bolla mycket mer idéer med handledaren. Dessutom låg handledartillfället för tidigt, alternativt hade man behövt ett tillfälle till.» (Ganska dåliga)
- Dåligt att handledarna inte läser igenom casen, det är främst det man vill ha hjälp med, så att man vet att man är på rätt väg.» (Ganska bra)
- Svårt att få svar på frågor om case när handledaren int eläst det man skrivit och int ehar en aning om hur man resonerat. På våra frågor blev svaret ofta: "Det beror på...", "Man kan göra på båda sätten.." "Det beror på hur ni gjort innan i arbetet..." etc. » (Ganska bra)
- Duktiga handledare, men de borde ha resurser att läsa casen. Annars ger det inte så mycket med så pass många handledninagr som faktiskt fanns. Och man utvecklas inte lika mycket i sin argumentationsteknik.» (Ganska bra)
- Tycker att handledarna borde läsa, iaf en del av texten. Annars kan de ju inte bilda sig en uppfattning.» (Ganska bra)

22. Björn Söderberg gjorde ett bra jobb (handledare)

38 svarande

Håller inte alls med»2 5%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»9 23%
Instämmer helt»26 68%

Genomsnitt: 3.55

- hade inte honom.» (?)
- Hade inte björn» (?)
- Han var väldigt dryg. Gillade inate alls honom!» (Håller inte alls med)
- sjukt dryg kille! störd i huvudet, nä men allvarligt han betedde sig som värsta översittaren under våra handledningsmöten om man ens kan kalla dem för det, jag menar han hjälpte ju inte till för fem öre, han ville ju inte ens läsa arbetet, dessutom hade han en onödigt elak ton under presentationen av postern. ta åt dig för jag är inte den enda som anser detta!» (Håller inte alls med)
- Fick mycket bättre konstruktiv feedback i industriell marknadföring när hanledaren läste arbetet.» (Instämmer bra delvis)
- Kunde tagit sig mer tid att läsa arbetena» (Instämmer bra delvis)
- De två tillfällen som gavs för handledning kändes bra att få. Dock saknade vi att kunna få hjälp med texten innan inlämning. » (Instämmer helt)
- Väldigt glad över att det var så riktigt bra handledare, de har känns intresserade, engagerade och haft ett grymt bra bemötande!» (Instämmer helt)
- Jätteduktig trevlig och kompetent välvillig.» (Instämmer helt)
- Björn var grym!» (Instämmer helt)
- Väldigt bra och trevlig, kunde förklara pedagogiskt och förstod våra problem. 10/10» (Instämmer helt)
- var vår handledare och gjorde ett bra jobb!» (Instämmer helt)

23. Ludvig Lindlöf gjorde ett bra jobb (handledare)

37 svarande

Håller inte alls med»1 2%
Håller inte med delvis»1 2%
Instämmer bra delvis»4 10%
Instämmer helt»31 83%

Genomsnitt: 3.75

- Hade inte honom» (?)
- Hade ej Ludvig.» (?)
- Vet ej, hade Björn som handledare.» (?)
- Vår grupp hade ingen direkt kontakt med Ludvig» (?)
- Han kunde gett mer konkret feedback. Det lät nu som om ungefär allt man frågade om var bra. Dessutom gick min grupp från samtliga handledningstillfällen med HELT olika uppfattningar om vad Ludvig egentligen menat. Om detta beror på oss eller på honom vet jag ej, men lite mer tydlighet hade inte skadat.» (Instämmer bra delvis)
- Träffade aldrig honom.» (Instämmer bra delvis)
- Ludvig gav bra feedback som var konstruktiv. Det som var negativt var att vi inte fick möjlighet att handledaren läste igenom arbetet och gav feedback på de idéer man formulerat. Men det är å andra sidan något som inte Ludvig skall ha något negativt för.» (Instämmer helt)
- skulle dock gärna att man läser arbetet en gång innan inlämning för att man ska veta att man gör ungefär rätt» (Instämmer helt)
- Duktig. Gav mycket konstruktiv kritik och förstod frågorna som ställdes (vilket inte alltid är fallet hos handledare) och gav bra svar.» (Instämmer helt)
- vi hade inte honom men jag hoppas att han var trevligare än den andre» (Instämmer helt)
- hade inte honom» (Instämmer helt)
- Ludvig svarade bra på våra frågor vilket underlättade mkt för vårt genomförande av kursen samt praktikfallet» (Instämmer helt)
- Han gjorde ett bra jobb som handledare men man fick inte så mycket handledning ändå(antar att det är administrativa begränsningar som tvingade fram det). Han ville inte läsa igenom arbetet, och han ville inte ge konkreta tips, utan bara sade att våra idéer är bra och sedan var det slut. Vi vill att handledarna läser igenom och handleder en så att man lär sig något, inte vandrar runt i blindo och få en smäll när vi får tillbaka det färdigrättade arbetet..... Extremt låg efterinlärning på det.» (Instämmer helt)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»11 21%
Mycket bra»35 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Vår grupp fungerade inte alls.» (Mycket dåligt)
- Har aldrig varit med om något värre, var som att man fick deja vû upplevelser från högstadiet emellanåt. Att lägga in en halv föreläsning om saklig argumentation hade underlättat oerhört (bygga halmgubbar, auktoritetsargument, ad hoc mm).» (Mycket dåligt)
- Vi hade lite samarbetsproblem i gruppen» (Ganska dåligt)
- Spänt klimat i gruppen då sammansättningen blev lite sisådär...» (Ganska dåligt)
- Det va en för stor grupp i praktikarbetet, vi kunde inte komma överens om många saker och onödiga diskussioner tog lång tid.» (Ganska dåligt)
- Man kan inte älska alla och ibland hanmar man i samma grupp som människor som inte matchar ens aura. » (Ganska bra)
- Vi hade en grupp som vi inte haft tidigare och vi kom inte alla överens om hur vi skulle skriva och lägga upp arbetet vilket ledde till att vi inte kunde nå bästa resultat.» (Ganska bra)
- teamkänsla!» (Mycket bra)

25. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 13%
Lagom»31 60%
Hög»12 23%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.13

- Större ju mer man grävde.» (?)
- Skönt med kurser man vet att man kommer klara så man kan fokusera på matten.» (Låg)
- Caset tar mycket tid och är svårt att börja med innan stoffet tagits upp i föreläsningar. Gör att det blev en låg belastning i början men betydligt högre längre in.» (Hög)
- Tungt case.» (Hög)
- Belastningen borde egentligen varigt helt okej men det omfattande praktikfallet tog ohämmat mycket tid. Det är tidskrävande och stressande att få ihop ett arbete, en poster och en presentation samtidigt, även om man börjat i god tid.» (För hög)

26. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»13 25%
Hög»31 59%
För hög»7 13%

Genomsnitt: 3.84

- Matten var 80%...» (Lagom)
- Mycket matte så bra med case som man kan planera tiden för själv. Bra att caset kommer in tidigt, kunde kommit in ännu tidigare under perioden och tryckt ihop många verksamhetsföreläsningar första veckorna. Nu kändes det inte som verksamhetsutvecklingen drog igång ordentligt förrän efter två veckor» (Hög)
- mycket matte» (Hög)
- matten va cp.» (För hög)
- Vi åkte iofs. på en skidresa vecka 2» (För hög)


Sammanfattande frågor

27. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»10 19%
Gott»26 50%
Mycket gott»15 28%

Genomsnitt: 4.05

- Rolig kurs trots några minus» (Godkänt)
- Väldigt intressanta ämnen!» (Gott)
- Mycket intressant kurs. Hade tyvärr mycket annat att göra samtidigt, men detta är verkligen ett ämne som jag kan tänka mig att fördjupa mig i senare.» (Mycket gott)
- Känns som en extremt givande och viktig kurs som ger oss god inblick i ämnet och som verkligen känns relevant!» (Mycket gott)
- Väldigt bra och applicerbart på verkligheten» (Mycket gott)
- Nyttig kurs.» (Mycket gott)
- Kursen känns relevant för utbildningen.» (Mycket gott)

28. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kul att göra något som faktiskt känns relevant på riktigt inför framtiden med det psykosociala, göra nuläges analyser o lösa problem man ser.»
- Företagsspel och praktikfall.»
- Företagsspelet»
- Praktikfallet, fast med lägre totala poäng.»
- Kurs PM var enkelt att följa med all litteratur till alla olika föreläsningar. »
- Upplägget och föreläsarna. Föreläsarna håller en väldigt hög nivå på vad de tar upp under sina sessioner.»
- Ganska bra upplägg overall»
- Ida Gremyrs föreläsning, Jan Lindérs föreläsning om motivation och företagsspelet.»
- Praktikfallet.»
- Allt, bra handledare, bra föreläsare, bra case, bra företagsspel. »
- allt utom björn eller att han alternativt e kvar men lämnar sin dåliga attityd hemma»
- Praktikfallet»
- Företagsspelet! »
-
- caset och företagsspelet»
- Caset och företagsspelet. »
- Caset»
- Företagsspelet, caset, postern.»
- Arbetet gav en mycket bra insikt i vad verksamhetsutveckling faktiskt innebär, det bör verkligen bevaras. Även företagsspelet var en bra inledande aktivitet där man fick ett hum om vad kursen innebär.»
- Kurslitteraturen var bra. Kan tom använda den som skönlitteratur under sommaren. »
- Företagsspelet»
- Företagsspelet»
- Företagsspelet.»
- Praktikfallet »
- Företagsspelet.»
- företagsspelet var riktigt givande»
- praktikfallet»
- Företagsspelet»
- Företagsspelet, caset»
- Jag tycker kursupplägget, med avseende på kursen produktionsledningen, va tydligt. Det framgick vad som ingick i kursen.»
- caset»
- Kompendiet var riktigt bra och sammanfattade väldigt bra det viktigaste. Praktikfallet var lärorikt men kunde vart lite tydligare bara. »

29. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Handledaren jag hade var dum. Skippa kompendiet o artiklarna. De är ovärda!»
- Det är meningen att man ska göra beräkningar på linebalansering i praktikfallet, något vi inte fick någon konkret information om. Det är svårt att räkna när man inte fått reda på hur man bör göra. Fick dessutom motstridiga svar om hur man skulle göra från olika vi frågade.»
- Ev föreläsningsordningen för att göra att man kan starta med case tidigare»
- Om en föreläsning ska vara obligatorisk ska det läggas upp långt innan och den ska vara värd att gå på.»
- Kom igång med kursens föreläsningar tidigare. Kändes som att det var en väldigt seg start och det blev lite begränsande också när man skulle göra caset då man inte visste vad de olika områdena innebar eller var man skulle börja eller överhuvudtaget göra.»
- Språkinslaget»
- Lite tydligare riktlinjer för hur arbetet ska utformas.»
- Torbjörn bör på något sätt försöka få sina föreläsningar med strukturerade och tydliga.»
- Artiklarna kändes ganska onödiga. Hela förändringsarbetsmomentet känns lite intvingat och löst. Bör integreras bättre.»
- Ingenting»
- kursadministrationen måste fungera bättre, alla pp skall ligga ute första dagen!»
- Förbättra möjligheter till feedback i praktikfallet!»
- Det vore kul om man kunde byta case. Det kändes som att tidigare års elever hade haft väldigt liknande uppgift men med ett annat namn.»
-
- Få mer struktur i föreläsningarna hur det hänger samman och komma igång tidigare med kursen.»
- Handledarna borde ta sig tid att åtminstonde en gång under kursen läsa arbetena. »
- Fler föreäläsningar tidigare i kursen, så man kan ha meed sig allt när man börjar skriva caset. Att handledarna skall läsa caset.»
- Skanska»
- Föreläsningen om kvalietsutveckling och föreläsningen om posterpresentationer gav inte särskilt mycket. Man borde få mer vägledning i vilka program som kan användas för att göra postern och hur man faktiskt går till väga när man gör en poster.»
- Först bör man lägga upp kurs PM i tid, så man kan planera sitt liv utanför Chalmers med gott samvete. För det andra kan extrauppgiften för företagsspelet vara lite mer rimlig, både när det gäller tid och innehållsmässigt. Det var som ett litet Turbostolen-fall fast man inte hade någon information om situationen på företaget. »
- Extrauppgiften bör ändras till något inte så komplicerat. Det fungerar inte att ha så många föreläsare som vi haft i kursen (minst 5?), det blir bara rörigt och inte alls bra. Man får ingen kontinuitet och lär inte känna någon som man känner sig bekväm med att ställa frågor till.»
- Lägg ut slidesen tidigare»
- Kanske lite längre företagsspel?»
- Ta bort postern »
- Tydligare information om innebörden av postersession. Varför gör vi det och vad är målen?»
- postergenomgången, samt skanska förelsningen»
- Skanskaföreläsningen»
- Föreläsningarna och att dessa ligger ännu tidigare. Känns som att vi knappt kom igång förränn vi var klara. Känns också som det borde vara fler föreläsningar? »
- Fler föreläsningar»
- Lite tydligare om vad som betygskriterierna är i praktikfallet och vart fokus ska ligga, tyckte det var lite otydligt, ska det vara teoretiskt baserat eller ha mycket inslag av praktiska exempel och uppdelningen mellan nulägesanalysen och förändringsförslagen.»

30. Övriga kommentarer

- Det var en bra kurs, o man lärde sig väldigt mycket :9 »
- En intressant kurs! :)»
- Tack för en bra kurs!»
- juvlig kurs mycket bra jobbat, särskilt till kursansvarige, fantastiskt!»
- Satsa på teorin i början så man kan komma igång fortare att skriva och analysera caset. »
- Nöjd och glad över denna kurs.»
- Bra intressant kurs överlag! Det mest intressanta och relevanta caset vi har haft hittills! »
- Hade varit kul med ett studiebesök»


Kursutvärderingssystem från