ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-4 Digital och datorteknik, EDA216

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-04 - 2013-09-15
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»7 18%
Cirka 20 timmar»11 29%
Cirka 25 timmar»14 37%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.48


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»1 2%
25%»5 13%
50%»5 13%
75%»13 35%
100%»13 35%

Genomsnitt: 3.86

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

37 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»3 8%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»33 89%
Målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 3.78

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 21%
Ja, i hög grad»28 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»20 58%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 3.17

6. Hur har laborationerna fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»24 66%
Mycket bra»8 22%

Genomsnitt: 3.05

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»7 20%
Mycket stor»18 51%

Genomsnitt: 3.2

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»11 29%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.81

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»15 41%

Genomsnitt: 3.25

10. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Övningsledaren som hade eftermiddagspasset, kommer inte ihåg vad han heter men en ung kille, tycker jag var väldigt bra. Han hjälpte mig med många saker. Vissa labbar var lite röriga och man kanske ska satsa på fler tillfällen med mindre elver eller fler handledare/tillfälle eftersom man fick sitta och vänta på hjälp väldigt länge annars.»
- Lite väl mycket papper delades ut under kursen, blir svårt att hålla koll på allt, och dessutom svårare att plugga när det finns en ganska stor hög med lösa papper att gå igenom.»
- Kanske dags att lämna krita och griffeltavla? Det finns modernare sätt att presentera, som går snabbare. Mycket tid går åt att vänta på skrivandet på tavlan. Lite stenålder?»
- Undervisningen och kursadministration har funkat väldigt bra! Dock kanske en förändring på kursmaterialet samt tydligare föreläsningsanteckningar»
- Laborationsanvisningarna hade varierande kvalité. Det gick utför kan man säga, tom laborationshandledarna klagade över det skrivna stundtals. Vad gäller föreläsningar var de guld värda - grymt givande. Att vi blev testkaniner för nya datorvägen FLISP var kanske ingen hit men någon måste ju vara det.»
- För mycket utdelat material i pappersform.»
- Laborationerna fungerade väldigt dåligt. Utrustning fungerade inte och några av handledarna var arroganta och satt och pratade istället för att hjälpa till och svara på frågor.»
- Deltog inte så mycket av föreläsningarna p.g.a. förening, men av det jag var med på så hade föreläsningarna varit 10/10 om han kunde göra en anteckning bredvid det som skrevs istället för att ha ett overhead-blad. I efterhand när man tittar i sin anteckningsbok så stod det bara 1 och 0 överallt och med en text på inte mer än två, tre rader så hade det underlättat att förstå.»
- Bra och givande föreläsningar. Ganska bra blå bok och bra arbetsbok.»
- Jobbigt med många utdelade papper. Bättre att lägga upp det på hemsidan»
- Alldeles för mycket utdelade papper.»
- Boken var bra för att lära sig grunderna men efter det så använde jag den inte alls. Föreläsningarna var bra men mycket enformiga, jag förstår att det är svårt att försöka förklara ett sådant abstrakt ämne men det var så jag upplevde dem.»
- Fruktansvärt mycket fysiskt utskrivet material, trots att allt finns väldigt snyggt och prydligt på kurshemsidan. Spara träd!»
- Laborationerna försvårades emellanåt av dåligt/ej fungerande labutrustning»
- Mycket bra material som låg tillgängligt på kurshemsidan. Tyckte dock det var aningen spritt och jag använde kursboken väldigt lite och fick en känsla av att den var överflödig.»
- Det fanns mycket bra kursmaterial, men det var ALLDELES för spritt! Helt ohållbart att ha en kurs med en bok, en arbetsbok och en ocean av papper! Det känns som en dålig sak ur miljösynpunkt och väldigt svårt att som student veta vad man behöver och inte behöver, vad som hör ihop med vad, vilka uppgifter man ska göra osv när det delas ut så mycket papper! Arbetsboken var väldigt bra, men jag tycker att man antingen ska behålla kursboken och sluta dela ut en massa papper eller skrota boken helt och bara dela ut/sälja ETT ordentligt kompendium med alla papper samlade. Nu var det bara virrigt och svårt att veta vad man eventuellt borde skriva ut från hemsidan och krångligt om man missade en föreläsning där kanske ännu mer papper delats ut.»
- Det är inte så bra att ligga så långt före laborationerna i föreläsningarna, om laborationen kommer i slutet på en vecka är det inte så bra att gå igenom den labben i början av veckan innan... men det egentliga problemet med kursen var i första hand: DET FUNKAR INTE ATT DELA UT EN PACKE PAPPER VARJE FÖRELÄSNING!!!»
- Väldigt mycket papper som delades ut. En lätt förvirring uppstod med den bunten man fick. »
- Mycket bra lärare, men jag slutade gå då lektionerna mest bestod av exempel på programkod, då det är helt omöjligt att försöka hänga med. Lättare att sitta hemma och lära sig den.»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»20 54%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.81

12. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

35 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»3 8%
Förbli densamma»29 82%
Höjas lite»3 8%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

13. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

37 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»4 10%
Förbli densamma»31 83%
Höjas lite»2 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.94


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 21%
Gott»22 59%
Mycket gott»7 18%

Genomsnitt: 3.97

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna är bra»
- Labbarna»
- Gästföreläsningen var mycket givande.»
- Lärarens intresse för elevernas frågor. Och det trevliga bemötandet som läraren visade.»
- Kurshemsidan sköttes väldigt bra. Föreläsningar var väldigt tydliga.»
- Lars-Eric Arebrink.»
- Labbarna»
- Kursmaterialet»
- Läraren»
- Laborationerna.»
- Laborationerna, både upplägg och rådande utrustning (förstås, efter att ev. trasig utrustning reparerats), gästföreläsningen var fantastisk, »
- Jättebra föreläsningar och genomgångar på tavlan, roliga labbar. »
- Labbarna, man tvingas hålla sig i fas och man fick mer förståelse under labbtillfället, samtidigt som det är bra att göra något praktiskt.»
- Labbförberedelserna»
- Jättebra laborationer.»
- Laborationerna var intressanta, de bör bevaras. Man fick testa på vad man kan göra med det vi har lärt oss.»
- FLISP»
- Labben och uppdelningen av kursen mellan två olika föreläsare.»
- Bra och hjälpsamma handledare på labbarna! Arbetsboken och tillgången till DigiFlisp var väldigt bra.»
- Föreläsaren är bra, labhandledarna är också pålästa och bra, även om det var svårt för dom med det nya flisp ist för det gamla flex»
- Väldigt roliga labbar.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- I någon form av mer övningar med maskinkod (datordelen)»
- Lite kortare tenta kanske, känndes som om väldigt många inte han klart med tentan, inte för att den var för svår, utan för att det var dåligt med tid.»
- Skrota kritan! Animerade powerpoint eller liknande? Måste finnas effektivare sätt att visa räkneexempel och liknande. T.ex. Karnaughdiagram i powerpoint på OH-projektor.»
- Mindre utspridda kursmaterial. Gärna fler flispanpassade tentor. Laborationerna kan ibland kännas som vi har alldeles för tidig genomgång.»
- Lab-PM:n. Ta även tillbaka register B till datavägen FLISP. Ingen hit med upplägget på FLISP just med borttaget av register B. Annars föredrar jag såklart FLISP framför FLEX.»
- Laborationerna»
- Skrivna kommentarer till föreläsningarna.»
- Uppdatering av flyttalsberäkning till IEEE 754-2008, simulatorn gick inte att se på majoriteten av deltagarnas egna datorer - scrollar skulle lösa problemet, »
- Laborationerna var ett enda kaos. För lite tid att ställa frågor & redovisa, eftersom att många kom till labbarna oförberedda och behövde hjälpas igenom hela labben. Antingen får det vara hårdare krav på att vara förberedd inför labbarna eller så måste labgrupperna bli mindre. Helst både och.»
- Overheaden och papperna »
- Att inte skynda igenom kapitel/föreläsningar »
- Sluta skriva ut allt material som finns på kurshemsidan. Slöseri med träd.»
- Vissa av tentamensuppgifterna innebar framställande av tabeller, figurer och annat som var mycket tidsödande men ej gav många poäng och egentligen bara hade estetisk funktion. Därmed hann jag inte med alla uppgifter. Det hade varit bra om det till dessa uppgifter istället fanns färdiga mallar att fylla i.»
- Bättre kommunikation mellan föreläsarna inför att tentan skrivs. Tyckte inte att den var väl balanserad i år! Jag hade också gärna sett mer övningar eller uppdelade övningstillfällen. Jag tyckte aldrig att jag kunde arbeta effektivt i fyra timmar i sträck.»
- Övningarna bör se över, DigiFlisp kan eventuellt behövas fixas med, då det inte fanns en "scroll"-funktion och programmet inte rymdes på allas datorskärmar, utformningen av tentan tyckte jag var hård, då för lite poäng låg på tentans första hälft, fortsätta förtydliga skillnaden på Flis och Flex när det kommer till tentan och så tycker jag som sagt verkligen att man borde se över allt de spridda kursmaterialet.»
- Mängden papper som delats ut...»
- Tentamen. Alldeles för stor och mastig. Jag vet att många inte hann göra alla uppgifter, och de som hann göra alla hann inte kontrollera sina svar. Uppgifterna var bra i sin helhet och testade målen, men de var omfattande uppgifter som tog lång tid på sig att göras, även om man visste tillvägagångssättet. »

17. Övriga kommentarer

- Det var lite jobbigt med att gå från flex till flisp balnd annat för att vi inte hade instruktionerna till flex och och det var jobbigt att göra de gamla tentorna pga det och att sen lägga på yttligare moment på tentan gjorde så det blev ont med tid på tentan och många missa sista uppgiften för att den låg sist »
- Grundlig och bra kurs. Trevlig och intresserad lärare. Lagom arbetstakt.»
- Härlig Kurs, väldigt intressant. Tråkigt att man skulle behöva vara försökskanin för FLISP just med avseende med tentan bara. Svårt att studera på de mer kluriga uppgifterna pga detta.»
- Uppgifter på tentan tog väldigt lång tid och personligen kände jag att det var tidspress redan på tidigare tentor med sju stycken frågor. Åtta stycken kändes för mycket. Att man inte får använda miniräknare förbryllar mig också, då det uppkom beräkningar som bara tog tid, speciellt frågan om hur lång tid det tog för en viss subrutin att uföras.»
- Tentan var alldeles för lång och man fick spendera mängder av tid att rita av tabeller eller söka i instruktionslistan. Detta medförde att tentan mer testade på hur snabbt man kunde huvudräkna, leta i tabeller och rita av tabeller. »
- Missade rätt mycket p.g.a. cortège och förening runt mitten av läsperioden så har kanske inte fått hela intrycket av kursen.»
- Blev missnöjd över "två stycken 8-poängsuppgifter på tentamen". Känner att jag inte visat min förmåga då jag "bara" nått till 7:nde uppgiften vilket i föregående tentamina kunnat resultera i betyg 5 medan jag sannolikt nu på denna tenta får betyg 4. Detta kan tolkas som om att jag anser att överbetygsgränserna då 2st 8-poängare är närvarande, är för högt ställda.»
- Tentan hade liknande uppgifter som förra åren fast med lägre poäng och istället några fler uppgifter där de resterande poängen låg... Blev alltså sämre utdelning för samma uppgifter och lite ont om tid.»
- Bra initiativ med frågestunderna inför tentan! »
- Hade varit fint med en frågestund strax innan tentan (kanske svårt att hinna med...?), annars en bra kurs med en engagerad och tydlig föreläsare.»
- Kul med gästföreläsningen. »


Kursutvärderingssystem från