ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Designmetodik V11, LMU622

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»2 20%
Cirka 25 timmar»4 40%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 3

- Högst femton timmar i första delen av kursen (föreläsningar, teoriläsning, dugga). Tillämpningsprojektet jobbade vi nästan alla vakna timmar med. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 10%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9

- I den mån det har varit undervisning, har jag varit där, men bristen på lärarnärvaro gjorde det ganska lätt...» (100%)
- snarare ca 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 70%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 10%

Genomsnitt: 2.7

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 11%

Genomsnitt: 2.11

- Tillämpningsprojektet var för stort för den korta tid vi hade på oss. Hade vi fått tydligare instruktioner och en tydligare avgränsning hade projektet varit smidigare. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 40%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.8

- Den dugga som på sätt och vis examinerar oss i kursens teoridel är för omfattande för att kallas dugga! Mer tid eller mindre frågor efterfrågas!» (I viss utsträckning)
- Redovisning av kunskap i form av rapport och presentation.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»2 20%
Ganska stor»7 70%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Mycket dåligt med så lite lärarnärvaro, man lär sig inte så mycket om man tvinngas gå på tidigare kunskaper för att lösa alla problem...» (Ganska liten)
- Under sista halvan av läsperioden skedde ingen undervisning utan vi arbetade med projekt. Frånvaron av lärare på varje lektionstid den perioden kändes inte helt okej.» (Ganska liten)
- Lite rörig undervisning, hade gärna haft projektintroduktion i början av kursen även om projektet inte officiellt startar förrän i slutet av perioden. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»3 30%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2.4

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 50%
Ganska bra»5 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Inlämningar fungerade bra, men utdelad information kommer sent och på mail.» (Ganska dåligt)
- För mycket fysiskt utdelat material - bättre att spara på papper! » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»4 40%
Ganska dåliga»2 20%
Ganska bra»3 30%
Mycket bra»1 10%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Vi har haft en bra handledare i Jessica Dagman, men kursansvarig, Tomas, har knappt varit närvarande över huvud taget. Eftersom Jessica sitter på johanneberg har vi inte kunnat fråga henne särskilt offta, och om det varit några frågor om inriktning och innehåll i kursen, har hon inte kunnat svara på sådant då hon inte är den som bestämmer hur det ska vara.» (Mycket dåliga)
- Frånvaro av lärare under projekttiden var extremt frustrerande. Många kommer direkt från gymnasiet och vi har aldrig tidigare gjort konceptförslag. När vi dessutom skulle arbeta mot ett stort företag kändes det extra viktigt. Två handledartider var det vi fick. Att ha ett formulär på kurshemsidan där man kunde ställa frågor fungerar inte alls lika bra som att fråga en lärare direkt.» (Mycket dåliga)
- Thomas var inte närvarande över huvud taget. Frågor fick ställas via mail - inte okej. » (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- En viss skillnad i ambitionsnivå har gjort att arbetsfördelningen har blivit lite underlig.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»6 60%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 4

- Tung i slutet med projekt på kort tid» (Lagom)
- Sista 2 veckorna på LP4 har känts mkt stressiga och resultatet av det avslutande projektet hade nog blivit bättre om det inte hade varit för tidsbristen! Samtidigt kan man förstå om studenter ska tränas att arbeta under press med lite förfogad tid.» (Hög)
- för mycket att göra på för kort tid, i alla fall sista delen av kursen, då Mekaniken också tog mycket tid i anspråk. Stressigt.» (Hög)
- Alldelse för skiftande. Hur mycket man än planerade var det extremt ojämn arbetsbelastning.» (Hög)
- Jättetufft i slutet» (För hög)
- Teoridelen okej. Tillämpningsprojektet för kort tid för ett projekt med så lite handledning, sådan stor omfattning och otydlig avgränsning. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»5 50%
För hög»3 30%

Genomsnitt: 4.1

- Projektet tog betydligt mycket längre tid än 40 timmar. » (Hög)
- För dålig spridning på intensiteten på kurserna, allting skulle hända på en gång mot slutet. » (För hög)
- På grund av tillämpningsprojektet i Designmetodiken. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

10 svarande

Mycket dåligt»1 10%
Dåligt»2 20%
Godkänt»6 60%
Gott»1 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.7

- Bra kurs i sig med vettiga mål och roligt upplägg. Projektet hade varit jättekul och mycket bättre om Thomas hade varit närvarande och om det hade varit bättre planerat. » (Mycket dåligt)
- Allmänt flummigt, dålig information, dålig frammförhållning, dålig lärarnärvaro. » (Dåligt)
- Det kändes som att man var lämnad åt sitt öde efter att duggan var avklarad. Inga tydliga riktlinjer om vad rapporten skulle innehålla eller omfattningen av den gavs. Två exempel på tidigare års rapporter i ett annat ämne och med två olika upplägg vad gäller innehållet i dem, lades ut på kurshemsidan.» (Dåligt)
- bra kurs men projektet i slutet var rörigt» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningen om biomimiken!»
- Projektet har varit givande och roligt! Dock vore det bra om det skulle startas en aning tidigare, för att undvika ytterligare stress.»
- Projekt mot företag. Bra att powerpoint ligger ute på kurshemsidan. Bra med mycket träning på alla metoder och inte endast teori.»
- Samarbetet med ett företag. Det gör att man kommer igång redan i ettan att tänka utifrån ett företagsperspektiv.»
- Kursens upplägg. Anneli Selvefors var världens bästa handledare. Behåll henne! Första delen av kursen (teori) fungerade bra. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre dugga, föreläsare som besöker duggan. Mer projekttid!»
- Duggan är jag kritisk till. Frågorna var svårförståeliga och lärare fanns ej på plats för att förtydliga. Att bara lämna telefonnummer ifall någon vill fråga någonting räcker inte.»
- Tillgång till lärare vid varje schemalagd tid. Om man har en så begränsad tid för slutuppgiften är det inte hållbart att inte ha tillgång till någon att fråga om hjälp de gånger då det är schemalagd lektion. Om man kör fast på någonting, eller gör fel, får man inte hjälp/reda på det för än vid inlämningstillfället, och då är det redan försent.»
- Bättre handledning innan projektstart. Det var väldigt förvirrande och det tog nästa två dagar innan man kom igång på grund av att alla grupper uppfattat uppgiften olika och ingen riktigt visst vad som skulle göras, samt att föreläsaren inte var där för att besvara frågor. Hade man fått möjlighet att fråga direkt och hålla en dialog med föreläsaren innan projektets start hade man kommit igång betydligt snabbare och börjat på rätt riktning direkt.»
- Först och främst kanske man skulle se till att ha en lärare som har tid att vara lärare istället för att jobba med egna projekt vid sidan om. Klarare information vad gäller rapporten och vad konceptet ska behandla samt tidigarelaggd information om projektet så att tankar kan börja gro i väntan på projektstarten. Det skulle också vara trevligt med lite engagemang och uppmuntran från lärare.»
- tydligare riktlinjer»
- Som designingenjör under utbildning behöver man förmodligen mest stöd under sitt allra första tillämpningsprojekt - något vi inte fick. Riktigt, riktigt dåligt med information, inget stöd och dålig planering - detta måste åtgärdas. Tillämpningsprojektets tidsram räckte inte till för ett projekt med så otydliga avgränsningar - nästa år bör projektet handla om en produkt till exempel. »

16. Övriga kommentarer

- Åter igen lades ett kapitel till dagen före duggan. Så få det inte gå till.»


Kursutvärderingssystem från