ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Instrumentell analytisk kemi 1 2009, LKT095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»4 36%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»1 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»2 18%
50%»1 9%
75%»5 45%
100%»3 27%

Genomsnitt: 3.81

- Då föreläsarens undervisning var under all kritik, kändes det meningslöst att gå. Gulnara är mycket svår att förstå.» (50%)
- Gulnaras föreläsningar var väldigt svårar att hänga med på då hon inte kan engelska så bra och inte har koll på raster m.m som vi verkligen behöver eftersom man måste koncentrera sig extra mycket för att förstå...» (75%)
- Dock var det helt befängt dåligt att ha 5 olika lärare under alla redovisningar. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 72%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 1.63

- var kunde man läsa det?» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 25%
Nej, målen är för högt ställda»3 75%

Genomsnitt: 2.75

- känns som att vi chalmerister kommer i kläm då GU studenterna har så mycket mer förkunskaper eftersom de läser den här kursen deras tredje år.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi har läst en termin och jag upplever att vissa avsnitt i denna kurs kräver betydligt mer förkunskaper än så.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»2 40%
Vet ej/har inte examinerats än»2 40%

Genomsnitt: 3.2

- Tentan var inte bra upplagt. Med så många uppgifter tror jag inte att det var någon som hann göra alla uppgifter. Dessutom var flera frågor mycket lika så varför kunde man inte bara strukit nägra frågor aå att antalet uppgifter var rimligt i förhållande till tiden?» (?)
- Tentan var för lång, 18 frågor med de flesta a-c, var för långt, fanns ingen möjlighet att hinna med alla. Räknade på ca 12 minuter per fråga och många utav dem var avsedda för att slå fram i boken och tiden räckte inte till.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»7 63%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- för många olika lärare» (Mycket liten)
- Ett fåtal föreläsningar har varit bra men många har faktiskt kännts helt meningslösa att gå på vilket jag aldrig upplevt innan. Labbarna däremot tyckte jag var bra och ändamålsenliga, dock är det under all kritik att en labbhandledare hade så många grupper samtidigt. De tillfällena bestod av mycket väntan kontra stress-genomgångar.» (Ganska liten)
- Huvudföreläsaren var dålig på såväl svenska som engelska och det var därför svårt att tillgodogöra sig mtycket av undervisningen. Ibland var det mer förvirrat efter föreläsningen än innan.» (Ganska liten)
- Labbarna var bra bortsett från att det var alldeles för lite tid. Med undantag från kromatografisk teori borde resterande vara heldagslabbar. Jag tycker också att man borde få lämna in åtminstone en mindre labrapport för att se att man förstått saker och ting rätt. Gunaras undervisning har varit under all kritik, det har helt enkelt inte gått att förstå henne. Jag tycker också att det är mycket dåligt att då vi ställde frågor på frågestunden att hon gav till svar att hon inte kunde ge oss svaren till tentan. Är det inte denna stund som man skall få chans att fråga på det man inte förstått? Det andra föreläsarna tycker jag har varit bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna med Gulnara var katastrof, hon var oförståelnig och frågeställningar missuppfattades ständigt. Vilkat också bevisades då i snitt fem studenter deltog.» (Ganska liten)
- Labbarna har varit bäst» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.63

- kurslitteraturen var inte den bästa: dess innehåll kunde lagts fram på ett mer intressant sätt och mindre tråkigt å svårläst sett. » (Ganska liten)
- Det mesta av min inlärning har ju bestått av literaturen då undervisningen varit mycket undermålig.» (Ganska stor)
- Boken är mycket innehållsrik och med en föreläsare som Gunara är det mycket svårt att ta till sig det som är viktigt.» (Ganska stor)
- Labhandledningárna var bra och lätta att förstå, boken var helt ok.» (Ganska stor)
- Laborationskompendiet var guld värt och boken bra men torr.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»9 81%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 3

- Det hade varit bra om föreläsarna la ut power pointen innan föreläsningarna så man har chans att läsa igenom dem innan samt föra anteckningar på dem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»5 45%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- inga frågestunder där man fick svar på frågor» (Mycket dåliga)
- Det känndes inte som att det fanns någon ansvarig. Ann-Sofie Cans har varit mycket hjälpsam men samtidigt är hon inte kursansvarig och fanns heller inte tillgänglig. Den person som stog som kursansvarig hade varken koll på saker eller var särskilt lätt att få hjälp av.» (Mycket dåliga)
- Vi hade exempelvis en frågestund när föreläsaren inte ville svara på frågor som hon tyckte sig redan ha gått igenom under föreläsningarna!? Jag menar då är det väl ingen frågestund? Vore väl konstigt om vi frågade om något som inte omfattades av kursen?» (Mycket dåliga)
- På labbarna var det inte tillräckligt med til att ställa andra frågor. Det var dessutom svårt att hinna med och gå igenom det frågor i tillhörande labkompendie vilket jag tycker är mycket dåligt. Gunara har jag vid ett antal tillfällen försökt ställa frågor till men hon har inte ens förstått vad jag menat, vi kan helt enkelt inte kommunicera.» (Mycket dåliga)
- Frågestunden vi fick, den var ingen frågestund utan frågor som ställdes fick vi bara till svar att det hade gåtts i genom på tidigare föreläsningar. Men är inte tanken att man skall fråga om sådant men inte förstått??! » (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»2 18%

Genomsnitt: 4

- Det var en ganska individuell kurs men när samarbete var av nöden så gick det bra! » (Mycket bra)
- självständig läsning var huvuddelen.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»4 40%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 4.2

- det att redovisningarna varje gång tog upp olika kap från boken-hoppade fram å tillbaxs-gjorde det lite jobbigt att veta vad man skulle läsa samt att det var brist på lärare under laborationerna!» (Hög)
- För hög nivå» (För hög)
- Då föreläsningarna inte gav någonting blev boken istället väldigt tung, och chansen att faktisk hinna ta in allt minskade.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 18%
Hög»5 45%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.18

- Tre tentor i samma period är väl inte direkt drömscenariot... man blir lätt lite kluven...» (Hög)
- Tre tentor på en vecka är för mycket, synd att man skall behöva prioretera kurser man vill klara när man faktiskt är har för att lära sig inte bra försöka klara tentorna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»4 36%
Dåligt»5 45%
Godkänt»2 18%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- för få lärare under laborationen. för många olika lärare under redovisningen. För dåligt schemalagt -ex 4 timmar redovisning måndag morgon. » (Mycket dåligt)
- Dåligt skött, vissa föreläsningar dåligt förberedda, labbarnas genomförande var under all kritik trots duktiga labbassistenter.» (Mycket dåligt)
- Jobbigt med så många olika föreläsare som föreläste på olika språk. Dåligt med personal på laborationerna, vilket resluterade i ca 7timmars väntan och 2 timmars laboration. Tröttnar på kursen när det är på detta vis, inte för att den inte är rolig i sig utan för att upplägget med föreläsare och labbar var som det var.» (Mycket dåligt)
- Mycket virrigt med alldeles för många lärare. TRåkigt att huvudansvarig och därtillika examinator aldrig har undervisat tidigare och dessutom inte på ett tillfredställande sät behärskar varken svenska eller engelska.» (Dåligt)
- Jag hade stora förväntningar på den här kursen eftersom jag tycker att anl. kemi är ett mycket intressant ämne. Men jag tycker att det har varit väldigt rörigt. Det känns som kursen helt och hållet har saknat struktur. Gunnara tycker jag helt enkelt inte passar som examinator, dels saknar hon kan inte hålla föreläsningar som studenterna förstår. En närvaro på i snitt på 5 personer tycker jag talar för sig själv. Labbarna har varit alldeles för komprimerade, dock stort plus till labbhandledarna som varit helt fantastiska, vilket drar upp snittbetyget från mycket dåligt.» (Dåligt)
- Labbarna var helt ok, men en lärare på två grupper är dock för lite, särskilt när de har två olika labbar, detta bidrog till att man fick sitta och vänta ibland över en timma. Labbhandledningarna var bra och lärarna gjorde verkligen sitt bästa för att hinna med alla.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ok att Gu elever läser tillsamman med CTH elever. »
- Labbhandledarna var duktiga men behöver mer tid/grupp Lanekofs, Rogers föreläsningar var mycket bra.»
- Laborationerna och att man får ta med boken på tentamen.»
- labbarna var bra men lite dålig planering. behövs mer än en lärare till 4 grupper!»
- labhandledarna, boken»
- Labbahandledningarna var bra och boken helt ok.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- antal lärare under redovisningar Och laborationer och Bättre kurslitteratur. »
- Byt kursansvarig. Vissa avsnitt/föreläsningar var alldeles för hög nivå, exempelvis elektrokemin. Jag tror inte någon i vår klass fattade någonting av den föreläsningen trots sympatiskt och engegerande föreläsare.»
- anställa lärare som kan prata engelska, en av lärararna kunde inte prata så tydligt eller bra. vilket även märktes då det aldrig var fler än 5 elever på plats. »
- Ja... det mesta skulle man nästan vilja säga här... men ok låt oss se: 1. Kursansvarig (måste vara en person som det går att resonera med, som alltså behärskar svenska eller engelska i så pass utsträckning att vettiga samtal kan föras utan att alla blir förvirrade.) Dessutom bör ju kursansvarig inte undervisa för första gången under kursen utan få chansen att vara med tidigare kursansvarig innan man så att säga tar över kursen. 2. Antalet undervisande lärare. (det är väldigt svårt att få en överblick över vad som är viktigt då varje lärare givetvis tycker att dess undervisning är allra viktigast. Med en eller två lärare kan man känna av var tyngdpunkten ligger men nu var det omöjligt. Gick dessutom inte att fråga lärarna (har försökt) då de själva inte visste! 3. Laborationerna skulle behöva en laborationshandledare till varje moment inte en halv som det var i år, fruktansvärt stressigt och lång väntetid för att få hjälp/kunna gå vidare till nästa steg.»
- Antalet och kvalitén på föreläsare. Fler handledare vid laboration alternativt schemalägga labortion för en grupp i taget och inte för 4 på samma gång med en lärare som det var detta år. »
- svenska föreläsare, inte så många olika. bättre med en enda förläsare.»
- Allt i stort sett med undantag från ovan. »
- Vissa föreläsarna bör kanske bytas ut.. Skall föreläsningarna vara på engelska måste föreläsarna kunda behärska språket i både tal och skrift!»

16. Övriga kommentarer

- Bör införa en dugga i kursen som ett hjälptest -så man vet hur man ligger till.»
- Mycket besviken på denna kurs, särskilt då den känns som en viktig del av utbildingen. Dålig information Dåligt upplägg»
- Förstår inte poängen med att samläsa med GU förutom av kostnadsskäl alltså. Det gav oss inget mer än förvirring tror jag eftersom deras kurs är större och de har andra laboration och så vidare... frågan är om denna kvalitetssänkning är godtagbar eller om man sparat in på fel saker.»


Kursutvärderingssystem från