ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursvärdering Tillverkningsteknik, MPR094

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-04-08 - 2008-04-24
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

79 svarande

Högst 15 timmar»21 26%
Cirka 20 timmar»26 32%
Cirka 25 timmar»17 21%
Cirka 30 timmar»8 10%
Minst 35 timmar»7 8%

Genomsnitt: 2.41

- Kom inte igång förrän det närmade sig tentan» (Högst 15 timmar)
- Endast föreläsningar och labbar. Inget eget arbete» (Högst 15 timmar)
- Läser om kursen» (Högst 15 timmar)
- hade ju i princip inga övningar alls, eller schemalagt heller för den delen...» (Cirka 20 timmar)
- Massa läsning men lite lektionstid.» (Cirka 20 timmar)
- Alla föreläsningar med ytterst lite eget studerande.» (Cirka 25 timmar)
- Tar tid att lära sig formler som inte är logiska.» (Cirka 25 timmar)
- Mycket tid i förhållande till poängen » (Cirka 25 timmar)
- Det var väldigt mycket att läsa, vilket tog en hel del tid.» (Cirka 30 timmar)
- Tog mycket tid och gav inget resultat» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

79 svarande

0%»7 8%
25%»5 6%
50%»12 15%
75%»12 15%
100%»43 54%

Genomsnitt: 4

- föreläsningarna jag gick på var inte de mest engagerande, varför jag valde att helre försöka läsa själv.» (25%)
- Om man som föreläsare se att det sitter 40 personer på första halvan och 20 på den andra i en klass på ca 150 pers. borde man själv inse att något är fel. Med tanke på att Mekatroniken samtidigt var fullsatt är det inte oss det är fel på» (50%)
- Missade många föreläsningar eftersom det inte var nån idé att gå. » (50%)
- jag hade dålig uppslutning främst tackvare sjukdom» (50%)
- P.g.a. schemakrock» (75%)
- När föreläsningarna är bokstavligen sövande och helt utan relevans orkar man inte med dom.» (75%)
- Varierande kvalité och nivå på föreläsningar.. Vissa (ex fogning) har varit ett sömnpiller för dem som redan kunde det, andra har varit så att folk har kännt sig nollade efteråt» (100%)
- Det lilla som erbjöds» (100%)
- 90-95%» (100%)
- Lektionerna höll mycket låg klass» (100%)
- Föreläsarna i gjutning och plastisk bearbetning var bra men i övrigt var kvalitèn på föreläsningarna låg. För mycket powerpoint och för lite exempel. Föreläsaren i fogning var ett riktigt lågvattenmärke. Han satt ner och visade powerpointbilder hela föreläsningen och kunde mindre om ämnet än en del av eleverna. Mer än halva klassen gick hem i pausen vilket säger en hel del. Han var dessutom inte insatt i vad vi hade för förkunskaper. Killen som föreläste om tillverkning hann inte med allt sitt material. Sedan frågade han på tentan om just den biten han inte hann med att ta upp. Jag är sammantaget missnöjd med föreläsningarna.» (100%)
- Eftersom föreläsningarna behandlade så olika ämnen var det bra att vara på alla föreläsningar.» (100%)
- Den del av undervisningen som getts har jag deltagit i. Men när föreläsaren inte kommer dit är det ju svårt att delta...» (100%)
- Tyvärr vore bättre att läsa själv då föreläsare inte vet vad dom pratar om. eller hur man föreläser. Varför inte ha en licens svetsare som föreläsare istället för någon som inte kan annat än det som står i boken?» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

78 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 26%
Målen är svåra att förstå»15 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 16%

Genomsnitt: 2.43

- Då det är så många olika delar är det svårt att få en övergripande blick över kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Tyvärr stämde inte målen överens med vad som frågades efter på tentan.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»42 67%
Nej, målen är för högt ställda»20 32%

Genomsnitt: 2.32

- vet ej» (?)
- Enligt svar i fråga 3 kan jag inte yttra mig. » (?)
- Läste inte kurserna i höstas men det kändes inte som att jag hade för dåliga förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om bara målen hade stämt överens med det som frågades efter på tentan där man uppenbarligen borde ha lärt sig alla tabeller i boken utantill.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men tentan relaterar ju inte till målen. Bara massa jävla detaljkunskap.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Känns som man försökt klämma in en 7,5 på 4,5 poängs kurs» (Nej, målen är för högt ställda)
- Behövs ingen förkunskap. Men det är löjligt att kursen enbart ger 4.5 poäng. Alldeles för stor.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tentamens omfattning speglar inte poängtalet på kursen. "Läs för förståelse" var ett genomgående mantra, men man hade vunnit mer på att lära sig mycket om lite och inte tvärtom. Det känns lite snedvridet.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Då det är så många olika delar, med lika många föreläsare, som vill fråga på det svåraste i deras del. Gör att det blir alldeles för höga mål.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För omfattande» (Nej, målen är för högt ställda)
- 4,5 poäng?? Då borde man få poäng för genomförda labbar.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Man får läsa som om kursen vore 7,5 hp.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på att kursen bara var 4,5 poäng var det för många olika delar. Ska det vara så många olika saker får man dra ner på skärande eller plastisk bearbetning så att de två inte är så omfattande.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen känns höga i förhållande till de 4,5 hp som kursen är värd» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är en trepoängskurs som tar oändligt med tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Poängen motsvarar minst 7.5p» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»14 21%
I viss utsträckning»31 46%
Ja, i hög grad»18 27%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.15

- vet ej» (?)
- Frågorna var mest på irrelevanta saker, faktakunskap som man kunde slagit upp i vilken katalog som helst och på så sätt lärt sig på två minuter.» (Nej, inte alls)
- Hur ska man kunna veta vad man ska läsa? en bok på 600 sidor, oh bilder... Riktigt dåligt uppstyrt och ingen klarhet alls tycker jag.» (Nej, inte alls)
- Väldigt intelligent att ställa frågor på sådant som inte ens står i kurslitteraturen och som eventuellt i så fall kanske nämnts i en mening på en föreläsning. Hela tentan va i princip ett test i hur mycket av en tjock bok man kan komma ihåg i huvudet då många frågor var tagna helt random ur något slumpmässigt avsnitt.» (Nej, inte alls)
- Han testade helt andra saker. var ju fem examinatorer och alla tycker att deras del är viktigast. tentan tog upp begrepp som inte ens stod i boken.» (Nej, inte alls)
- Vissa frågor på tentan var relevanta medan andra som tex frågan om sinterstål vars svar ej ens går att finna i kurslitteraturen eller nämnts på föreläsningen var helt orimliga. Tycker att examinationformen bör ses över man ställer väldigt precisa frågor i väldigt brett ämne vilket gör att ens kunskap inte avspeglas på ett korrekt sätt. » (I viss utsträckning)
- Testade bara små delar. Eftersom det var sådan enorm detaljkunskap blev det väldigt många delar som inte dök upp på tentan. Luddigt formulerade frågor, men ändå specifik bedömning, inte OK.» (I viss utsträckning)
- Luddig och kass rättning. Om ni vill ha ett specifikt svar så specificera det i frågan, dvs gör den mer snäv. Fråga inte på saker som inte tagits upp (ex sintring som endast nämndes i förbifarten att den fanns)!» (I viss utsträckning)
- För höga krav överlag. Återigen hade man vunnit på att kunna mycket om lite istället för att kunna lite om mycket, vilket inte framgick under kursens gång.» (I viss utsträckning)
- Ta med det som föreläsaren fokuserat på och INTE sån skit som knappt nämndes. T.ex uppgiften om pressgjutning!» (I viss utsträckning)
- Vissa av frågorna på tentan kändes relevanta men flera av frågorna var alldeles för specifika. Att man som maskinteknolog har en bred och övergripande kunskap om olika tillverkningsmetoder och deras respektive för och nackdelar är en självklarhet. Att då fråga på tentan efter specialistkunskaper som aldrig nämnts på föreläsningar, i kurslitteraturen eller i den uppsjö av powerpointslides som förekom i kursen tycker inte jag känns som en rimlig test av mina kunskaper. Dessutom ställdes det frågor där man tydligen borde gissat sig till att de egentligen menade att fråga efter något annat om man ska döma efter de svarsförslag som lämnades ut vid granskningen. Vidare har det bara förekommit ett enda gransknigstillfälle och inget andra finns inbokat i dagsläget.» (I viss utsträckning)
- Alldeles för specifika frågor. Det är ju ändå 400 sidor att läsa.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker det var riktigt dåligt av pulvermetalurgi-föreläsaren att först säga att inget som han inte tagit upp på föreläsningen kommer på tentan, och sen ta nått som han inte sagt ett ord om i alla fall. Så gör man inte! (jag gnäller inte för att jag kuggade nu alltså, jag klarade mig ändå. Men det är dåligt iaf)» (I viss utsträckning)
- det kom frågor på examinationen som inte ens fanns i kurslitteraturen och enligt mig inte var något som påtalats tydligt under föreläsningar eller på annat sätt framställt som viktigt» (I viss utsträckning)
- Alldeles för krävande tenta i förhållande till poängen» (I viss utsträckning)
- tyckte inte riktigt tentan avspeglade kursen» (I viss utsträckning)
- Alldeles för precisa frågor på tentamnen, borde vara mer övergripande frågor som visar att man har förstått det viktiga inte att man kan lära sig saker ur boken utantill. Den typ av kunskap försvinner snart.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

76 svarande

Mycket liten»15 19%
Ganska liten»43 56%
Ganska stor»17 22%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 2.05

- Värdelöst upplägg» (Mycket liten)
- katastrofala föreläsnigar med dåligt engagemang och väldigt utspritt på 4-5 föreläsare med helt separata föreläsningsområden. Ingen röd tråd alls-» (Mycket liten)
- Kinanders föreläsningar var jobbiga att förstå och sätta sig in i, han är så enformig i sitt sätt att föreläsa, man motiveras inte och känner att det är intressant.» (Ganska liten)
- Hattigt med så många olika föreläsare. Dessutom var han som hade gjutning egentligen den enda som höll måttet någorlunda.» (Ganska liten)
- Inte så klockrena föreläsningar. Praktik i exempelvis prototyplabbet hade varit mycket bättre.» (Ganska liten)
- Var mer specifika mot lärande målen.» (Ganska liten)
- Förutom föreläsningarna i gjutning är det riktigt dålig klass på föreläsarna. Hade jag kunnat betygsätta dem här(vilket är under all kritik att jag inte kan) så hade betygen varit 1 eller för någon enstaka en svag 2a på en femgradig skala. Fullständigt ***** underkännt med andra ord.» (Ganska liten)
- Kinnanders föreläsningar saknade helt inlevelse och pedagogik. Övningarna var inte alls bra då vissa handledare endast gav vilka ekvationer man skulle använda till varje uppgift. Det är väl inte att lära ut?» (Ganska liten)
- Vissa föreläsare var bra och gjorde ämnena intressanta. Andra gjorde tvärtom.» (Ganska liten)
- Otroligt ostrukturerad kurs överlag.» (Ganska liten)
- Föreläsaren som hade skärande bearbetning gick bara inte att lyssna på, det var helt hopplöst. Så de flesta av hans lektioner gick jag inte på. Gjutningsföreläsaren däremot var väldigt bra » (Ganska liten)
- Gjutningen var bra. rästen ångrar jag att jag deltog i. wikipedia hade fungerat bättre» (Ganska liten)
- fruktansvärt tråkiga lärare, förutom han som pratade om gjutning» (Ganska liten)
- zzzuck» (Ganska stor)
- Mycket varierande boroende på föreläsare.» (Ganska stor)
- En del föreläsningar var väldigt bra, medan andra var ganska värdelösa att gå på.» (Ganska stor)
- Svetsningsföreläsningen var dock skandal» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

77 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»15 19%
Ganska stor»39 50%
Mycket stor»20 25%

Genomsnitt: 2.98

- Alldeles för mycket info på för många sidor. Överblick existerade inte» (Mycket liten)
- Slöseri på pengar, ge ut ett kompendium med relevanta uppgifter!» (Mycket liten)
- Det är via boken som man får hämta in kunskap, den är väl inte jättebra men funkar.» (Ganska liten)
- wikipedia hade fungerat bättre, samt att gå in i xp och se hur maskinerna fungerar.» (Ganska liten)
- Det man inte lär sig på föreläsningar får man ju läsa sig till.» (Ganska stor)
- På tentan frågades det saker som ingen föreläst om utan endast stod i boken.» (Ganska stor)
- Kan inte säga att litteraturen var speciellt roande eller pedagogisk men man tager vad man haver när man inte kan få ut något av föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Det märks att boken är ett hopkok av flera delar. Den är inte ordentligt korrekturläst utan är full av upprepningar, irriterande stavfel samt direkta faktafel i form av felaktigheter i figurer och felskrivna formler. Trots detta var ändå kurslitteraturen det mest informativa i kursen.» (Ganska stor)
- Den språkliga nivån i kursboken är vidrig.» (Ganska stor)
- Boken och Power point pressentationerna från nätet var ju det som behövdes. Det var ju väldigt lite utöver det som fanns på nätet som föreläsarna gick igenom.» (Ganska stor)
- Fast en massa feltryck....» (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)
- Utan den hade det inte gott» (Mycket stor)
- Men boken är under all kritik. Den bör genomgå en ordentlig korrekturläsning!» (Mycket stor)
- Mycket av det man lärde sig läste man i böcker.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

75 svarande

Mycket dåligt»11 14%
Ganska dåligt»15 20%
Ganska bra»39 52%
Mycket bra»10 13%

Genomsnitt: 2.64

- Inställda övningar, flyttade föreläsningar, undermåligt labb-underlag...» (Mycket dåligt)
- Ge ut allt materiel innan kursstart så att man kan förbereda alla papper och böcker etc på en dag. Detta underlättar pluggandet väldigt mycket. Samtliga Förläsningsanteckninga, formelblad, upgifter. » (Mycket dåligt)
- Att boka in lektion samtidigt som andra har ganska obligatorisk handledning är inget bra drag» (Mycket dåligt)
- Fungerade inte alls. Föreläsningar/övnmingar blev inställda eller flyttades utan att någon visst varför och utan förvarningar.» (Mycket dåligt)
- Vi går på en teknisk högskola, då måste man kunna anmäla sig via internet till laborationer m.m.» (Mycket dåligt)
- Allt material fanns ej att tillgå på kurshemsidan. Vissa anmälningar kunde inte göras via hemsidan utan gjordes manuellt. Detta skulle kunna fungerat ok, men problemet var att listorna ibland inte hängde uppe.» (Ganska dåligt)
- Vi fick inte information om inställda föreläsningar etc.» (Ganska dåligt)
- Hyfsat virrigt :)» (Ganska dåligt)
- Bokning av labbar på papper funkar inte, sånt ska göras via portalen. Utdelat material funkade bra. » (Ganska dåligt)
- Man kan till exempel lägga upp bokningar istället för att sätta upp en lapp på väggen.....» (Ganska dåligt)
- Feltryck....» (Ganska bra)
- Lite fattigt med material på sidan och uppdateringstakten kunde varit bättre.» (Ganska bra)
- Lite rörigt i utdelat material dock.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

73 svarande

Mycket dåliga»5 6%
Ganska dåliga»14 19%
Ganska bra»29 39%
Mycket bra»4 5%
Har ej sökt hjälp»21 28%

Genomsnitt: 3.3

- Inga övningar, inga räknestugor och en stängd dörr till institutionen. » (Mycket dåliga)
- Föreläsare vet ju inte annat än det som står i boken och det kan jag läsa själv.» (Mycket dåliga)
- Övningar under kursens gång hade varit att föredra.» (Ganska dåliga)
- Hjälp kunde man ju bara få på lektioner och övningar eftersom dörren till inst. är låst.» (Ganska dåliga)
- Övningar i helklass har ju helt klart sina nackdelar. Att övningsledaren sen var borta större delen av kursen utan att nån tydligen hade planerat för nån vikare var ju inte heller helt lyckat om man säger så.» (Ganska dåliga)
- Vissa föreläsare var enklare än andra att få tag på.» (Ganska bra)
- Bland de föreläsare vi haft har ingen direkt uppmuntrat till att komma och ställa frågor. Vi har inte heller alltid fått information om vart vi ska vända oss för att kunna ställa frågor.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

76 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»18 23%
Mycket bra»52 68%
Har ej sökt samarbete»5 6%

Genomsnitt: 3.8

- Vi har löst alla uppgifter och även gamla tentor tillsammans.» (Mycket bra)
- Har varit tvungen att sammarbeta för att förstå något äver huvud taget.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 7%
Lagom»31 40%
Hög»21 27%
För hög»18 23%

Genomsnitt: 3.67

- Låg de första veckorna för att öka kraftigt när tentan närmade sig och dess svårigheter uppenbarades.» (Låg)
- Kursen som sådan upplevde jag inte som svår men den var gruvligt fel upplagd.» (Lagom)
- Mycket läsning...» (Lagom)
- Inlämningsuppgift kändes lite onödigt att ha med.» (Hög)
- den var hög om man ser till antalet poäng» (Hög)
- Det var väldigt mycket att läsa och väldigt skillda områden vilket gjorde att man behövde läsa väldigt många olika områden.» (Hög)
- Upptäckte ingen skillnad i arbetsbelastning mellan den och mekatroniken som var en 7,5 ETCS poäng» (Hög)
- Hög i förhållande till poängtal.» (Hög)
- Hade det inte varit för labbarna hade det ju varit mer okej. Men en så avancerad labbrapport är lite överdrivet på en 4,5p kurs. Och som sagt, ska det vara så många delområden kan skärande och plastisk inte vara så omfattande. » (Hög)
- Hög. Borde ha lagt ner mycket mer tid på att läsa, men övriga kurser tog mycket mer fokus.» (Hög)
- Men hade varit lagom om jag inte gått på föreläsningarna utan läst själv» (Hög)
- Den har varit för hög för att vara en kurs på 4,5 poäng» (Hög)
- Man kan inte räkna med att vi ska läsa in 350 ren kunskap på en så liten kurs. Dessutom med dessa värdelösa övningar och intsällda övningar.» (För hög)
- Alldeles för mkt innehåll i kursen.» (För hög)
- Kändes som att kursen snarare var en 7,5 poängs kurs än en 4,5. Jag har behövt lägga ner mer tid på tillverkningstekniken än mekatroniken. » (För hög)
- Man har ju lagt ner betydligt mer tid än vad man kommer att få poäng för. Det känns inte rätt.» (För hög)
- Det är bara en 4.5 poängs kurs, men den känns som en 7 poängs. » (För hög)
- Orimligt mycket att kunnat till antal poäng» (För hög)
- när de säger saker som "kursen är nu mera en 3poängs kurs (gamla poäng) men innehållet är det samma". Då börjar man ju undra. Arbetsbelastningen var på tok för hög.» (För hög)
- Det är en trepoängskurs(4,5), men den innehåller åtminstone lika mycket som en fempoängs (7,5) » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

76 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 6%
Lagom»24 31%
Hög»32 42%
För hög»15 19%

Genomsnitt: 3.75

- men stötig.» (Lagom)
- Med tanke på ikoten som tog mycket tid.» (Hög)
- Förbannade IKOT som hindrade en från att ägna sig åt något annat» (Hög)
- Saker och ting krockade så vissa veckor blev alldeles för tuffa. Men det är nog mest mekatroniken som har ansvar för det.» (Hög)
- Chalmers är ju Chalmers. Hade det inte varit hög belastning hade man ju blivit förvånad. Något jag räknar med på denna högskola.» (Hög)
- IKOT:en tar alldeles för mycket tid i förhållande till de andra kurserna, speciellt som att den är färre poäng. Det påverkar både denna kursen och Mekatroik kursen negativt.» (Hög)
- Att även ha Ikot, som har tagit mer tid än det borde ta med tanke på hur många poäng kursen har och att tillverkningstekniken har tagit så mycket tid så har det varit en påfrestande läsperiod.» (För hög)
- Helger på skolan mellan 10-22 (ibland längre) talar för sig själv.» (För hög)
- IKOT tar mycket tid.» (För hög)
- I kombo med IKOT O Mekatronik var det alldeles för mycket» (För hög)
- den svarvlabben med rapporten tog musten ur en» (För hög)
- Speciellt IKOT:en tog mycket tid. Tillverkningsteknik hamnade i skymundan.» (För hög)
- Hade ni anpassat er till poängen hade belastningen varit rimlig» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

77 svarande

Mycket dåligt»15 19%
Dåligt»27 35%
Godkänt»29 37%
Gott»6 7%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Ostrukturerat, jobbigt med massa olika föreläsare och övningsledare.» (Mycket dåligt)
- För hög belastning och för höga krav med tanke på poängtalet. Administrationen av kursen kunde varit bättre, med anmälningsmöjlighet via kurshemsida och utdelat material via densamma.» (Mycket dåligt)
- Dålig oragnisation och föreläsningar» (Mycket dåligt)
- Rörigt, öndiga information, o för mycket... Utan ordentliga övningar, nåt fruktansvärt värdelöst!!!» (Mycket dåligt)
- Väldigt jobbigt med flera olika föreläsare, som dessutom verkar sakna kontakt med varandra. Hela kursen kändes länge mycket ostrukturerad och svår att få grepp om vad som var viktigt. Är den i särklass sämsta kursen på Chalmers så här långt.» (Mycket dåligt)
- Sämsta kursen jag har läst på Chalmers sett till det administrativa. Ingen vill ta ansvar för allt som uteblir osv. Någon hänvisar till boken den andra till föreläsning/övning som aldrig sker...» (Mycket dåligt)
- Pinsamt! Flertalet av övningarna och föreläsningarna håller så låg kvalitet att det är meningslöst att går dit. De personer som håller i dem verkar sakna även grundläggande kunskap inom pedagogik vilket leder till att de kan stå och rabbla hänvisningar till uppskrivna formler i 45 minuter. Att sedan tentamensrättningen har gjort slarvigt höjer inte intrycket av en kurs där alla verkar sakna engagemang, gör saker slarvigt och uppvisar en attityd att de föreläser för att de måste. » (Mycket dåligt)
- Den sämsta minst lärorika kursen vi haft hittils» (Mycket dåligt)
- Alldeles för mycket teori och på tok för lite praktiska moment i en kurs som handlar om tillverkningsteknologi. Maskinteknologer kan ta examen från Chalmers utan att någonsin ha sett t.ex. ett svetsaggregat. Alla har inte läst teknisk linje på gymnasiet innnan Chalmers!» (Mycket dåligt)
- avskaffa eller lägg ner. Pinsamt med föreläsare som inte har provat att använda maskinerna de pratar om.» (Mycket dåligt)
- Kursen känns lite 1975.» (Dåligt)
- Rörigt med så många föreläsare Vissa föreläsare upplevs som oerhört oengagerade och obekväma i sina roller» (Dåligt)
- för lite praktik i en väldigt praktisk kurs.» (Dåligt)
- Många saker som inte är konkreta och som föreläsaren ofta krånglar till. Man får inget bra grepp om vad kursen handlar om eller vad man egentligen ska lära sig. » (Dåligt)
- En 4,5-poängskurs som var större än den 7,5-poängskurs som gick parallellt (Mekatronik). Kursen okej, tentan alldeles åt skogen.» (Dåligt)
- Kursen kändes mer som en utfyllnad av läsperioden för att uppnå visst poängtal. Föreläsarna var måttligt intresserade/intresserande. Fler exempel från industrin och moderna exempel. Tillverkning på stenåldern kan man slå upp i en historiebok.» (Dåligt)
- För mycket snabbinlärning. Många detaljer och få övergripande frågor på examinationen.» (Dåligt)
- Vissa räkneexempel är uppenbart orealistiska. Det finns ingen försvarbar anledning att envisas med att ha konstiga räknetal. Bättre då att erkänna att det inte är möjligt att räkna på det på den nivån och i stället sträva mot förståelse för principerna.» (Dåligt)
- Otroligt rörigt. Massa olika föreläsare som inte vet nånting om nånting i princip. Övningar som bara behandlar vissa delar av materialet. Under hela kursen fick jag aldrig ens koll på vem som faktiskt var ansvarig för den... vet nog fortfarande inte vid närmare eftertanke.» (Dåligt)
- Ingen röd tråd. Dåliga föreläsningar som inte alls hängde ihop med varandra. Övningar i föreläsningsal funkar inte alls.» (Dåligt)
- ostrukturerad, för stor» (Dåligt)
- Många olika delar, svårt att veta vad som krävs vart.» (Dåligt)
- En del saker kändes lite gammelmodiga. Kursen tog inte alltid hänsyn till att om 4 år när vi har kommit ut i arbetslivet så kommer det kanske att finnas andra tillverkningssätt och andra material.» (Godkänt)
- Rörigt med mycket föreläsare och ingen stomme. En del föreläsningar som sköts upp dök inte upp igen.» (Gott)
- Kursen är bra. Men tentan var dålig. Frågorna ska visa vad man har lärt sig i det stora hela. En kurs som är på 4,5 poäng ska inte ha fördjupnings frågor på en tenta.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labben var givande»
- De olika processerna. »
- facit till övningar»
- Labben»
- Laborationen i skärande bearbetning, med tillhörande inlämningsuppgift var mycket lärorik. Man fick se iverkligheten vad som hände och sen räkna på verkliga fall. Mycket bra!»
- Föreläsarna från lindholmen»
- Laborationerna»
- Inget»
- Per Öhl»
- skärlaben»
- labbar»
- Svarvlabben var bra, Bulent Tasdelen mycket bra. Per Öhl godkänd»
- Svarvlabben.»
- Gjutningsföreläsaren»
- Laborationen och vissa föreläsningar.»
- ...»
- Det enda som var direkt bra i denna kurs var föreläsaren i gjutteknik. Behåll honom.»
- Den stackars enda praktiska labben som vi hade i skärande bearbetning. Den var det enda som gav någon egentlig praktisk koppling till tillverkning. Jag hade Bulent som labhandledare och han skötte det mycket bra. Han var tålmodig med oss studenter, tydlig i instruktioner och engagerad. Denna enda lab var den stora behållningen av den här kursen. »
- Bulent, bästa föreläsaren i kursen. + Kenneth»
- Bra att lägga ut alla PP på nätet, och gjutningsföreläsaren från Lindholmen, han var riktigt bra. ...Det är nog det enda bra jag kan komma på.»
- Kan inte komma på något specifikt. Möjligen laben som visserligen tog alldeles för mycket tid men var de mest lärorika vid sidan av kurslitteraturen.»
- Laborationsdelen»
- Boken. Den var lättläst och gav en bra förståelse.»
- Kursmaterialet»
- Föreläsarna»
- skärande bearbetnings labben.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Övningarna borde ändras. Övningar i helklass på fredag morgon..? Facit och förklaringar måste i så fall ut på kurshemsidan!»
- Få ner antalet föreläsare. Minska detaljkunskapen. Använd inte enbart power point på förelädningarna»
- Materialet (litteratur mm) bör vara korrekt!»
- Tydligare föreläsningar»
- Fler labbar, mer praktiska övningar! Se till att alla har labbarna innan föreläsningen inom samma område, då blir föreläsningen mycket intressantare!»
- Antalet föreläsare, det är idag alldeles för många till en kurs som är 4.5 poäng.»
- Det är svårt med räkneövningar i helklass. Fungerar bättre med räkneövningar i mindre grupper om handledare finns att tillgå.»
- Upplägget på föreläsningarna, mer korta och tydliga förklaringar om metoder m.m. innan man går in mer på djupet så att man kan bilda sig en ordentlig bild i inledningen.»
- En formelsamling på tentan, meninglöst att plugga formler bara för att komma ihåg, man glömmer dem lika fort. Bättre att försöka nå förståelse. Kursen blir inte så sammanhängande med så många olika föreläsare. Många föreläsningar känns som "powerpoint race" inte så lyckat »
- Anders Kinnander bör avlägsnas från kursen. Maken till dålig föreläsare är inte ofta man ser, jag var på varenda föreläsning och försökte dessutom lyssna men man lär sig helt enkelt inget av honom! Försök ta in färre föreläsare med bredare kunskap så att kursen blir mer homogen. Avsnittet om bearbetningsekonomi kan strykas, det är fruktansvärt tråkigt och känns inte helt relevant för kursen - bättre att ge den tiden till annat.»
- Alldeles för rörig struktur. Ingen att fråga. Obegripliga mål. För mycket deltaljfrågor på tenta, när det står "läs för förståelse". För stor kurs för så lite poäng.»
- examinationen. Det är ju bara en 4,5 poängs kurs nu, inte en 5 poängare. tentan bestod av för mycket fjutt frågor på detaljkunskaper.»
- Mycket »
- föreläsningar»
- Kent Hamberg var under all kritik, opedagogisk utlärning. Föreläsaren ska helst inte peka åhörare och tvinga dem på svar. Nära mobbing kan hans föreläsningsteknik beskrivas. Dessutom sexistisk. Anders Kinnanders föreläsningar var opedagogiska och direkt tråkiga. Dessutom är det bra om föreläsaren pratar om allt som ska komma på tentan så man slipper lära sig hela kurslitteraturen utantill. Föreläsarna bör pratas samman mer innan kursen för att tentamen mer rättvist ska avspegla kursens innehåll.»
- INNEHÅLLET. REVIDERA.»
- Per Öhl skrämde ordentligt med massa formler som gjorde att man tappade intresset för kursen. Sedan testades knappt kunskapen om dessa så det kändes välldigt onödigt.»
- -Ge alla föreläsare och övningsledare en grundläggande kurs i pedagogik -Låt examinatorn sitta med på föreläsningarna så att han kan se vad som händer hans kurs. -Skriv en tenta som inte uppfattas som flummig och där man kan göra mängder med tolkningar av vad som efterfrågas. Det skall inte vara så att man efterfrågar en maskindetalj men sätter fel för en perfekt beskrivning av "Nödstopp". »
- Vissa föreläsningar och examinationen.»
- föreläsningarna bör bli roligare och intressantare»
- Mycket. Bättre föreläsningar. Ge en bättre helhetsbild i stället för detaljkunskap.»
- Tentan bör pröva studenten på mer relevanta delar, pedagogiken hos de flesta föreläsarna bör förbättras, belastningen av kursen kan minskas i förhållande till antal hp, övningarna var under all kritik. att ge ett facit till uppgifterna där det enda lösning man får är vilka ekvationer man ska använda är ju slöseri med föreläsningstid. Visa hur man gör istället. »
- Upplägget. Det borde verkligen förekomma betydligt många fler praktiska moment. Man skulle lära sig mycket mer om man fick prova på praktisk tillämpning av tillverkning än att bara få det förevisat via powerpoint. I en kurs i tillverkning borde praktisk tillämpning vara det dominerande.»
- De sega föreläsningarna med powerpoint gav inte så mycket. Att ha så många olika föreläsare gjorde att det kändes lite som att ingen riktigt brydde sig om kursen.»
- Lite mer entusiastiska föreläsare hade inte skadat på vissa områden. Mindre specifika frågor på tentan.»
- Jobbigt med så många olika förläsare. Bättre med övningar i mindre grupper så man kan få hjälp med räkneuppgifterna. Boken var inte så jättebra eftersom det till och med fanns faktafel i den.»
- Föreläsningarna om tillverkningsekonomi m.m. av examiatorn tillförde inget, det skulle vara en födel om föreläsarna kom när föreläsning är utlyst och om man inte strök summerande tillfälle»
- Vissa frågor på tentan var löjeväckande. "Beskriv fem delar i en verktygsmaskin". Då beskriver man fem delar men får inte poäng ändå. Här är det så att de flesta har förståelse för de delar de har räknat upp. Givetvis vet jag hur en elmotor ser ut, men jag får inte poäng för det ändå. Jag har stått över 100 timmar vid en svarv, men får ändå inte poäng för min beskrivning av en chuck. Det är uppenbart att det är kontrollen av kunskapen som brister, inte själva kunskapen. En sådan fråga tar ni med för att kunna rätta ner folk godtyckligt och därmed trycka ner betygsstatistiken, inte för att testa kunskap.»
- Föreläsarna! När det kommer nån som ska prata om svetsning och han själv erkänner att han inte kan svetsa, då tar man honom inte på särskilt stort allvar. Och föreläsaren i skärande bearbetning som mumlade entonigt och var rena sömnpillret. Fixar ni bra föreläsare så kan kursen nog ta sig.»
- Föreläsningarna bör ha en röd tråd, föreläsarna kan försöka förmedla sin kunskap, inte bara stå och mala. Räkneövningarna kan göras i mndre salar alternativt ses över. Dock creds till räkneövnngs ledaren, den enda jag minns kunde väcka intresse.»
- EXAMINATIONEN och rättningen därefter var otroligt dåligt utfört. Vad prövas vi på egentligen? Detaljfrågor från en gästföreläsning. Varför baar ett granskningstillfälle och då bara skrivgranskning? Tar de inte kursen på allvar??»
- Mer info om vad som är relevant i kurslitteraturen»
- Mer övningar, och mindra grupper. Övningarna i sin nuvarande form är helt värdelösa.»
- Föreläsningen. »
- Kursens omfattning, trodde det var en kurs där man skulle få en allmänbildning, dvs kunna lite om mycket. För att klara kursen var man istället tvungen att kunna onödigt mycket om mycket.»
- Det som nite står på ovanstående svar. " "»
- Ikotkursen bör minskas. Den tar upp för mycket tid.»
- mer tid i XP så att studenterna verkligen får se vad tillverkning är. Många studenter har klarat den här kursen utan att veta hur en fräs/svarv/plåtbit ser ut vilket är väldigt tråkigt.»

16. Övriga kommentarer

- Försök inspirera vissa föreläsare...»
- Skulle gärna se mer praktiska inslag»
- Tentamen speglade inte vad som hade talats om på föreläsningarna vilket gör det svårt att kunna skriva en tenta.»
- Gärna lite intressantare föreläsningar, verklighetsanknytna med problem där man visar en klar och tydlig lösning.»
- Skulle gärna vilja veta hur rättningen av tentan gick till. Känner flera som har fått olika poäng trots exakt likadana svar. Förstår att det är en svårrättad tenta men alla måste ju få samma bedömmningen»
- Gör om kursen eller stryk den, enligt nuvarande M3 var den lika illa skött förra året vilket visar på nonchalans. Kan man inte längre säga till sina kompisar att det är en intressant och bra utbildning man går på Chalmers är det riktigt illa!»
- konstigt att föreläsarna pratade så dåligt om boken men tog mycket från den till tentan»
- Jag har inga krav på att föreläsarna ska vara lysande pedagoger och jag är tillräckligt gammal för att inse att det mesta av ansvaret ligger på mig som enskild person när det gäller inlärning av det som är kursens mål. Detta är första gången som jag är riktigt besviken på en kurs. Med ett par undantag var föreläsarna riktigt tråkiga. Detta var ett ämne jag hade sett fram emot att få läsa men med tanke på föreläsarna så känns det som om man borde akta sig för en avslutning inom tillverkning för jag vill inte bli en sådan fruktansvärt tråkig och träig person som (med undantagen) våra föreläsare var. Per Öhl är en kunnig och engagerande föreläsare och han som föreläste om gjutning var också bra. Båda hade en dialog med studenterna och höll oss vakna. I övrigt var föreläsningarna inte särskilt givande.»
- En kurs med en otrolig potensial men som idag saknar en sammanhållande administrativ kraft. Olika föreläsningar olika veckor som inte brydde sig om vad de tidigare sysslat med, spec. tydligt när föreläsaren som hållit första 2 h stack utan att invänta nästa föreläsare och denna aldrig kom p.g.a. "glömt bort"»
- Jag är inte bitter.»


Kursutvärderingssystem från