ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-4 Reglerteknik, LEU751

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-15
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»8 47%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»3 17%

Genomsnitt: 2.29

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»4 23%
100%»11 64%

Genomsnitt: 4.52


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 82%

Genomsnitt: 3.58

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»6 35%

Genomsnitt: 3.23

- Labben med simulink var bra!!» (Ja, i hög grad)
- Tidigare lagd sjöpraktik» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.47

- Pedagogiskt och bra» (Mycket stor)
- Bra matrial å smidigt via pingpong!! Bra jobbat! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»12 70%

Genomsnitt: 3.7

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 3.23

- Bertil har sagt att han ska kolla på att skicka inlämningen via pingpong till nästa år. Dessutom bör det bli bättre ordning på pingpong. Vid sjukdom underlättar det för oss att skriva det på pingpong så dyker det upp i våra mobiltelefoner. » (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.76

- Svår att få tag i, Bertil bör kolla mailen oftare. » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 17%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 11%
Lagom»13 76%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.82

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 11%
Lagom»13 76%
Hög»0 0%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 2.88

- Läste 4 kurser så min åsikt är inte rättvisande!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 29%
Gott»7 41%
Mycket gott»5 29%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanonföreläsningar! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Hela upplägget!»
- Kursen var bra anpassad för sjöfart»
- laborationerna Fortsätt med overhead!!! Mycket bra att inte övergå till powerpoint eftersom de flesta lärarna inte tycks veta hur det programmet ska användas.»
- allt»
- Ha kursen precis som den var :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade varit gött med lite fler labbar. Labbar och uppgifter där man fick tänka lite i denna kursen är ju allt serverat på silverfat.»
- Fler laborationer önskas och mer genomgång om Bodediagram. »
- Inget.»
- Kunde varit lite mer matematiskt utmanande. All matematik var i princip redan bekant.»
- Att pingpong används till inlämningsuppgifter.»
- inget»
- Att försöka gå ifrån handskrivna OH-blad till en mer digital version.»

16. Övriga kommentarer

- Bra upplägg och innehåll! Även vi äldre lärde oss något! Go" sommar»
- tack för allt, jag är mycke nöjd med undervisningar tack till läraren »
- Mycket nöjd med kursen!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från