ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi 2009 Lp2, KOO081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»4 26%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»3 20%
Cirka 30 timmar»2 13%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»1 6%
100%»13 86%

Genomsnitt: 4.8

- Har haft en ganska jobbigt höst, för att familjemedlemmar har gått bort. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 66%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 6%

Genomsnitt: 1.66

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 63%
Ja, i hög grad»1 9%
Vet ej/har inte examinerats än»3 27%

Genomsnitt: 2.63

- Duggan vi hade innehöll uppgifter som knappt hade anknytning till det vi hade gått igenom, många orelevanta avsnitt gicks igenom djupt som inte alls föreläsningarna lagt någon tyngd i.» (I viss utsträckning)
- Kommentar på dugga innan jul. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»6 40%

Genomsnitt: 3.2

- Det känns inte som om föreläsningarna ger en bra bild av vad man ska kunna på kapitlet. Övningslektionerna är de som lär en något.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»10 66%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 3.06

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.4

- Lite oklart gällande bl.a. biblioteksföreläsningen som var dubbelboked. Power Point presentationer borde läggas upp innan eller direkt efter föreläsningarna» (Ganska bra)
- En hel del dubbelbokningar som skapat problem, men annars har det varit ganska tydligt. Men att laborationsdatum ändras dagen innan laboration är lite väl sent. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Känns som om det inte finns så mkt tid till att ställa frågor. Konsultationstiden är mkt bra, men mer på övningarna hade varit bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»7 46%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.6

- Alldeles för mycket på en gång med projekt, inlämningsuppgifter, prov, labbar.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»6 40%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»4 26%
Gott»9 60%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.66

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Antalet laborationsrapporter»
- Antal labbrapporter. »
- Konsultationen!»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om det går, inga laborationer i läsvecka 7»
- Mer koll på att salar inte dubbelbokas. »
- Mer tid för frågor på övningar... och mer tid för räkning. »
- Någon till föreläsning i veckan så att tidigare saker kan tas upp igen som repetetion»
- Fler lektioner? blev mycket ogjort då man fick så mycket att göra på sin fritid..»

16. Övriga kommentarer

- nej»
- Duggan om jämvikter och termodynaik blev väldigt förvirrande pga två (av tre) felskrivna frågor. Kändes som en orättvis examination.»
- Övningslektionerna var mycket bättre än föreläsningarna.»


Kursutvärderingssystem från