ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjöfartsekonomi, LNC340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

13 svarande

Högst 5 timmar»3 23%
Cirka 10 timmar»5 38%
Cirka 15 timmar»2 15%
Cirka 20 timmar»2 15%
25 timmar eller mer»1 7%

Genomsnitt: 2.46

- Fick inget speciellt material att öva på föränn i slutet av kursen, (övningsuppgifter, frågor)» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 53%
100%»6 46%

Genomsnitt: 4.46

- föreläsningarna saknar struktur. » (75%) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»4 30%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 53%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 2.61

- Han berättade inte föränn i slutet av kursen hur den skulle vara.» (Målen är svåra att förstå)
- Den avslutande sammanfattningen Göran gjorde på tavlan borde han gjort första lektionen. Den var bra.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- Onödiga begrepp, t.ex Baltic exchange, mm. Väldigt svår tenta, onödigt stor, hann precis färdigt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 41%
Ja, i hög grad»7 58%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- men inte i "grundläggande" kunskaper som målen beskriver utan betydligt mer djupgående vilket jag inte alls förstår varför vi ska ha!» (I viss utsträckning)
- omfattande Tentamen+befraktningsuppgift+inlämningsuppgift är mer än nog för att testa.» (Ja, i hög grad)
- Omfattande tentamen som täckte det mesta. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»3 23%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»3 23%
Mycket stor»2 15%

Genomsnitt: 2.3

- Känns som lektorn sakna både auktoritet för undervisningen samt fördjupning inom ämnet. Sällan som man fått några klara svar eller som upplägget verkat helt genomtänkt.» (Mycket liten)
- Många av föreläsningarna var dåligt förberädda och det kändes stundals som att Göran Johansson inte hade koll på vad han pratade om. Ofta blev det långa pauser där frågetecknen hamnade på hög...» (Mycket liten)
- följer inte sin planering vilket gör det extra svårt att hänga med i kursen!» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Långsam undervisning, otydlig struktur och ältande i vissa frågor drog ner effektiviteten i undervisningen.» (Ganska liten)
- svårt att få något sammanhang under föreläsningarna...» (Ganska liten)
- Mycket velande. Ej pedagogiskt. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»5 38%
Ganska stor»2 15%
Mycket stor»4 30%

Genomsnitt: 2.61

- Dålig bok, dåligt register. Sidhänvisningarna vi fått har ej stämt (Fe100)» (Mycket liten)
- fin bok, men mycket blahaj.» (Ganska liten)
- boken stämmer inte överens med det som göran säger på föreläsningarna. t.ex Tab B är C osv.» (Ganska liten)
- Väldigt mycket utdelat material. Allt detta tycker jag också skulle finnas samlat på studentportalen.» (Ganska stor)
- Eftersom man inte hänger med i Görans resonemang så är kursliteraturen livsviktig.» (Mycket stor)
- Mycket bra och lättlast bok, Företagsekonomi 100.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»3 23%
Ganska bra»5 38%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 2.92

- löspapper varje lektion och dokument på internet ibland, inget sammanhang, vissa filer fanns bara på internet och vissa fanns bara att tillgå på lektionerna.» (Mycket dåligt)
- Övningsuppgifter som vi blivit lovade flera veckor innan tentan kom upp först två dagar före tenta» (Ganska dåligt)
- ALLT skall finnas samlat på studentportalen. I och med att det är så mycket som delas ut blir man osäker på om man har allt om man missar en eller två lektioner.» (Ganska dåligt)
- Man fick be om att få saker och ting utlagt på kurshemsidan ett flertal gånger innan något händer!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»1 7%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.23

- Lektorn verkar inte kompetent i sitt område. Många relevanta frågor som har ställts har besvarats med -"det vet jag faktiskt inte, det är ett bra ämne att skriva ett examensarbete om...". Var som sådanna är inte till någon vidare hjälp.» (Mycket dåliga)
- man kan ju fråga under och efter föreläsningarna.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»9 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.69

- Arbetat i grupper om tre vilket fungerat bra i både upplägg och arbetsfördelning» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 46%
Hög»6 46%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.61

- Med det stora arbetet OCH den stora tentan tycker jagatt det va lite väl mycket för poängen, jämfört med vriga kurser!» (Hög)
- onödigt arbete att sammanfatta en text! befraktningsspeler var däremot bra» (Hög)
- Det var 7,5 hp, så arbetsbelastningen var väl ok egentligen. » (Hög)
- Kändes som 2 inlämningsuppgifter och den stora tentan var för höga poäng för kursens 7,5p.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 53%
Hög»5 38%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»3 23%
Dåligt»3 23%
Godkänt»4 30%
Gott»3 23%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.53

- PGA den dåliga undervisingen.» (Mycket dåligt)
- Kursen blev ointressant då lektorn saknade fördjupade kunskaper, sällan kunde ge raka svar på frågor samt blandat ihop termer och uttryck vilket med andra ord betyder att han titvis har stått och lärt utt fullkomliga felaktigheter tills någon rättat honom» (Mycket dåligt)
- otroligt svårt att motivera sig när man inte hör och inte förstår.» (Mycket dåligt)
- Bra och nyttig kurs. Bra att fokus låg på sjöfarten och inte på industriell ekonomi.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursinnehåll. Befraktningsuppgiften (grupparbetet)»
- befraktningsspelet»
- Befraktningsgrupparbetet var intressant och roligt. Kunde dock gjort en lite mer strukturerad presentation av projektet så man hade kunna jämföra och lära sig av de andra grupperna...»
- Befraktningsspelet»
- Spelet var väldigt bra. »
- Befraktningsspelet.»
- Kurs litteraturen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den pedagogiska strukturen. Bättre förberedda lektioner och lite mer tid på ekonomiska begrepp.»
- Det mesta föutom befraktningsspelet»
- Byte av lektor»
- Lite mer struktur på föreläsningen. Göran fick med allt det viktiga, men borde sätta en rubrik på det han talar om så man vet vad det rör sig om. Inte bara börja skriva på tavlan. Ibland var det tvära kast mellan det vi pratade om, det vi pratade om förra veckan och det vi skall prata om nästa vecka för att helt plötsligt gå tillbaka till det vi pratade om nu. Sammanfattningen av texten gav mig inget jag inte lärde mig ändå i denna kursen och Sjörätten. »
- Inlämningsuppgifterna.»
- byte av förläsare» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Känns som ett bristande engagemang och kunskap från lektorns sida lyste igeom och som elev tappade man intresset för ämnet när undervisningen inte blir stimulerande.»
- Kan bli en bra kurs med lite omstruktureringar.»
- Bra och snäll lärare. »


Kursutvärderingssystem från