ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Miljöfysik (2012), TIF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-20 - 2012-08-19
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

51 svarande

1 (inte alls)»2 3%
7 13%
15 29%
20 39%
5 (över förväntan)»7 13%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Grundupplägget och tanken med kursen var bra men resultatet av kursen blev att man inte lärde sig något direkt konstruktivt. Kursen tog istället tid i anspråk för att göra saker som man direkt glömde bort efteråt eller inte hade lärt sig ordentligt innan. » (1 (inte alls))
- Svårt att se helheten och känner inte att jag lärt mig något jag kan ha användning för. Flera små osammanhängande delar. » (2)
- Det känns som att man inte får med sig så mycket ifrån kursen.» (2)
- Väldigt lite som man inte redan sett i dagspress / populärvetenskaplig tidsskrift. Inga svårare modeller (i de få områden modeller fanns).» (2)
- Förväntade mig mer fysik och att kursen skulle hänga ihop mer med resten av utbildningen.» (2)
- Jag hade låga förväntningar.» (3)
- Jag hade förväntat mig mer kunskap som kan vara tillämpbar ute i arbetslivet på en industri där miljötänk ska implementeras. Exempelvis hade man kunnat ha mer prat om hur miljöarbete utvärderas och vilka index som finns för att mäta miljöpåverkan.» (3)
- Tråkig kurs eftersom dess innehålla inte alls intresserade mig. Tyckte inte heller att den var relevant för några andra kurser man läser heller.» (3)
- jag tyckte om föreläsningarnra, men examinationen blev lite körig.» (4)
- Jag tyckte kursen var väldigt rolig och jag tyckte förändringen gjorde att förväntningarna om att kursen skulle vara tråkig och jobbig krossades. Jag lärde mig massor av nyttigt!» (4)
- Jag tycker att kursen har varit väldigt intressant. » (4)
- Baserat på äldre studenters åsikter om kursen som den varit trodde jag inte den skulle vara så intressant som den var.» (5 (över förväntan))
- Kursen har varit beryktat dålig, något som inte alls stämde med det nya upplägget.» (5 (över förväntan))
- Mycket bra och intresseväckande kurs!» (5 (över förväntan))
- Hade hört hur jobbig och tråkig kursen var innan, så jag blev väldigt positivt överraskad!» (5 (över förväntan))
- Kursen var roligare och mer intressant än förväntat, fast en del inlämningsuppgifter var mindre roliga (E1 och informationskompetensuppgiften).» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

52 svarande

1 (ej relevant)»5 9%
7 13%
14 27%
16 31%
5 (mycket relevant)»9 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.33

- Den hade kunnat vara relevant om man ser på presentationstekniken och skrivningarna. Tyvärr så var inte fackspråksdelarna bra och konkreta nog medan kursen bara kändes onödig eftersom man inte lärde sig mycket.» (1 (ej relevant))
- Huvuddelen av kursen var argumentationsteknik, något jag inte tror på. Miljöbitarna var intressanta och bra allmänbildning, men inte mycket ny kunskap för min del. "Fysik"-delen av kursen var skrattretande irrelevant.» (1 (ej relevant))
- Miljöfysik skulle kunna vara högrelevant, dock känns det som att det med gästföreläsningar enkelt blir väldigt populärvetenskapligt. Det är svårt för gästföreläsare att lägga sig på en lagom nivå för den kunskapen vi har och det blir lätt att det antingen blir för svårt eller för simpelt.» (2)
- Det relevanta är utspätt och mycket kan man sedan tidigare.» (2)
- Att läsa populärvetenskaplig tidsskrift ger aningen mindre då det saknar de modeller som ibland räknades på. Men i områden där modeller saknades var det ingen skillnad.» (2)
- Miljökunskap är relevant, men det var väldigt mycket som var alltför allmänt. Några av gästföreläsningarna var inte så informativa.» (3)
- Det är bra allmännyttig information, men jag känner inte att jag lärt mig något mer ingående.» (3)
- Känns inte helt relevant, känns mer som något man kan inkludera lite i andra kurser och sen lägga någon med samma innehålla som valbar för folk som är intresserade.» (3)
- Den var lite för flummig.» (3)
- Man lär sig egentligen inte så mycket konkret, det är mer en intresseveckande kurs, och ur den synvinkeln tycker jag den är relevant för utbildningen. Det är viktigt att ha ett intresse och en medvetenhet om miljön.» (3)
- Skulle vara bra med mer yrkeskoppling, jag är osäker på när jag ska använda kursens innehåll sen. Den känns väldigt frikopplad allt annat vi gör.» (3)
- Jag tycker absolut det är relevant för oss på F att se begränsningarna och fördelarna hos alternativa energikällor.» (4)
- Momenten var kanske inte så givande, det var mycket man redan kände till. Men tänket är väldigt viktigt att få med sig, tror att F kanske har lite för dålig inriktning på miljö i många anseenden» (4)
- Den är väldigt relevant, men det finns utvecklings kvar att göra med kursen. » (4)
- Det är viktigt att börja få in ett hållbarhetsperspektiv och att aktivt börja tänka på sådant, med lite underlag.» (5 (mycket relevant))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.45


Examination

Kursen examineras genom räkneuppgifter, essäer och projekt.

3. Hur stort inlärningsvärde hade räkneuppgifterna?

51 svarande

1 (inte alls bra)»5 9%
8 15%
16 31%
16 31%
5 (mycket bra)»6 11%

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Framför allt R2 kändes på det hela taget menlös. Räkneuppgifterna var beräkningsmässigt simpla men man fick inte ut något av resultaten. Jag har ingenting att återkoppla varken Eco Points eller hur snabbt en kärnreaktor bör accelerera, även efter föreläsningarna. R3 hade kunnat vara en intressant uppgift, tyvärr bygger den på gästföreläsningarna som sällan var optimerade för att bygga upp en räkneuppgift utan att söka reda på nytt material i stora mängder, till den graden att det nästan inte kändes som uppgiften var baserad på föreläsningarna längre.» (1 (inte alls bra))
- Räkneuppgifterna lär inte ut något nytt material. Blir ändå att man lägger ner mycket tid på att få det snyggt och verkligen se till att man inte har några fel då det examineras.» (1 (inte alls bra))
- Räkneuppgifterna var mestadels konstiga och osammanhängande utan någon bra solid teori innan. Föreläsningarna var trevliga men de innehöll inte mycket stoff utan var mest en jätte jätte jätte liten orientering i ämnet. Om man hade en bättre presentation av teori under föreläsningarna och om räkneuppgifterna varit bättre anknytna till teorin med en anspelning på vad vi lärt oss i tidigare kurser så hade det varit myckert bättre. Det hade dessutom varit bra om Patrik blandade sig i räkneuppgifterna mer så att missförstånd försvinner och de bättre riktar sig till studenternas kompetensnivå.» (1 (inte alls bra))
- Känndes mest som att de var där för att vi på fysik "tycker om att räkna", jag lärde mig ingenting på dem!» (1 (inte alls bra))
- man räknade dem och så, men jag känner inte nu att jag hr fått med mig så mycket ifrån dem, det var mer jobb som behövde göras.» (2)
- Vissa räkneuppgifter var bra men det var svårt att få ett sammanhang och kunna relatera resultaten praktiskt. » (2)
- Man lärde sig ingenting av dem och de var dåligt formuerade, vilket gjorde det otroligt svårt att veta vad man ska svara på.» (2)
- Nivån på dom var kanske lite låg! MATLAB-projekt? Växthuseffektuppgiften kändes lärorik... R2 var lite sämre» (2)
- LCA var bra. Första var bra. Kärnteknik var att använda en formel / modell från föreläsningen, gav viss förståelse men var väldigt enkel. Vind och Väder var mek 2 och skalanalys. De 2 sista egna var dåliga, då det som gick att räkna på redan hade tagits upp. Man fick istället leta allmänt i andra källor efter potentiella saker att räkna på. Man lärde sig lite annat men kanske inte det som kursen handlade om.» (2)
- Jag vet inte riktigt vad det var man skulle lära sig.» (2)
- Den första inlämningen var ganska bra, men resten var otydliga, ojämna och hade en massa fel. R3 var en bra idé, men borde gett mer poäng.» (2)
- De var luddigt formulerade. I denna typ av kurs tycker jag inte att det är något bra. » (3)
- R1 - bra. R2 - klimatdelen med corioliseffekten var bara en massa råräkning, vad lärde vi oss av det egentligen? R3 - gav ingenting.» (3)
- Det var olika för olika räkneuppgifter. Vissa av dem kändes väldigt vettiga och det gav mycket att göra dem för att man fick en bättre uppfattning om ämnet. Andra räkneuppgifter kändes inte som att de överhuvudtaget hade med ämnet miljö att göra. Framförallt uppgiften om vind var sådan. Jag hade generellt önskat att fokuset hos räkneuppgifterna inte i första hand var att lösa matematiska problem utan att öka våran förståelse för olika frågor inom området miljö. » (3)
- MKt tid för inte så mkt poäng av betyget, jag hade gärna haft mer fokus på räkning med miljöinriktning är tvärtom.» (3)
- Superskönt för oss som har svårt för tentor med en kurs där man kan lägga upp arbetet som man själv vill. » (4)
- Det var ganska varierad svårighet på räkneuppgifterna vilket förvirrade lite. Men de var en bra hjälp att sätta sig in i ämnena.» (4)
- Mycket svårt att skriva vettiga, inte krystade uppgifter på R3 då gästföreläsningarna inte gav särskilt många uppslag för räkningar utan mest var översiktliga» (4)
- Innehållet i inlämningsuppgifterna är ju helt klart diskuterbart men idén är ganska bra och projektet var bäst. Det är dock för många och för krävande inlämningsuppgifter för att lära sig något på riktigt, nu blir allt bara så ytligt. » (4)
- Räkneuppgifterna var de man lärde sig est på. Dock anser jag att de är för många. Skippa R3 till nästa år.» (5 (mycket bra))
- Vissa uppgifter kändes inte miljörelaterade. Corioliseffekt räknar vi i Mek B, det lärde oss inte mycket om miljön att göra det igen.» (5 (mycket bra))
- Tyvärr tar det längre tid än vad man tror att skriva in på datorn, speciellt vid långa uträkningar, som i LCA-uppgiften. R3 behövde man lägga ner mycket arbete på och det var inte lätt att hitta rätt information alltid.» (5 (mycket bra))

4. Hur stort inlärningsvärde hade essäuppgifterna?

52 svarande

1 (inte alls bra)»4 7%
7 13%
22 42%
15 28%
5 (mycket bra)»4 7%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningen (singular) som skulle hjälpa en skriva dessa essäer var otydlig, och det var väldigt svårt att se vad man konkret kunde använda för att bli bättre på att skriva. Alldeles för lite feedback, i den feedback man fick kändes det som att lärarna hade ganska lite belägg för de betyg de satt (ironiskt). Det var svårt att veta vilket format som önskades, och man förväntades kunna saker som referenshantering (i texten) som ingen nånsin lärt en. Det kändes som att det som förväntades var att man skrev så att det var lätt att analysera texten med Magnus argumentationsteorier, inte hur bra den var på att faktiskt övertyga. Det var väldigt svårt att skriva fyra sidors "debattartikel" (vilken debattartikel har referenser?), och att vara tre personer gjorde det inte lättare. Jag blev bara förvirrad av essäuppgifterna, och har ingen aning om jag har lärt mig något.» (1 (inte alls bra))
- Jag lärde mig inget nytt på essäerna. Det var som att skriva en argumenterande text på gymnasiet. Behöver kopplas mycket mer till teknisk fysik. Och fackspråk måste bli bättre, Magnus var inte bra och lyckades inet få fram ngt nytt alls.» (1 (inte alls bra))
- Lite svårt att veta vad som förväntades.» (2)
- Det finns nytta i att kunna argumentera sina ståndpunkter, oavsett vad man argumenterar om. En del ämnen kändes som att de var för politiskt baserade och hade varit mer relevant för utbildningen med en tydligare teknisk bas.» (2)
- Det hade inte så mycket inlärningsvärde annat än att öva sig på att skriva. Gav inte mycket.» (2)
- E1 kändes inte så givande.» (2)
- Ser man till argumentationsteknik tror jag att det är lite mycket att direkt börja med att skriva hela texter. Även om jag drar mig för att föreslå en ökning av arbetsbördan vore det bra med några övningar där man delar upp argumentationsteknik i mindre delar.» (3)
- E1 var konstig, den saknade avgränsningar och det var svårt att förstå vad Patrik ville. E2 var super! » (3)
- Gör att man tar till sig resultat och statistik man annars inte hade sett.» (3)
- Första inlämningen var annorlunda utan en ordentlig ståndpunkt att argumentera för. Den andra var bättre.» (3)
- Det var otydligt hur mycket man skulle fördjupa sig. Dessutom var dessa så korta att möjligheten till djup aldrig fanns.» (3)
- E1 gav inte mycket alls. E2 lärde man sig mycket av, men i övrigt en tråkig uppgift.» (3)
- Debatten, och därmed E2, hade bra inlärningsvärde. Dock kändes det inte som att E1 var sarskilt relevant.» (3)
- Första essäuppgiften var lite otydlig med vilket typ av innehåll som förväntades. Om en lite tydligare beskrivning skulle ges tror jag att man skulle få ut mer av den.» (3)
- Första essän var frågan väldigt öppen och luddigt ställd. Andra kändes det som det var svårt att knyta samman de båda ämnena (ex: kött och biobränslen). Men bra att öva på att skriva mer sammanhängande texter!:-)» (3)
- Man lärde sig något lite om ett väldigt smalt ämne, mest värt för kommunikationsdelen.» (3)
- Jag tyckte väldigt mycket om den andra essäuppgiften, alltså debattartikeln. Det var roligt att få sätta sig in mer i ett ämne och det var tydligt vad som skulle göras. Den första uppgiften tyckte jag dock inte var så bra. Tanken var god och jag tycker att det är bra att vi får öva på att debattera, men uppgiften var alldeles för generell och knepigt orealistisk. Tid som jag hade hoppats kunna lägga på själva texten gick åt till att försöka tolka frågan och komma på ett någorlunda okej sätt att besvara den på. » (3)
- Kursen är för liten (högskolepoängmässigt framförallt) för att kunna återge ämnena som behandlas i den rätt.» (3)
- E1 gav ingenting, och det var svårt att veta vad som förväntades av studenten. E2 var roligare och mer lärorik.» (3)
- E2 var bra, men det torde vara mer tydlighet kring E1, exempelvis genom att ge ett exempel på text av motsvarande genre. » (3)
- Essäuppgifterna var man tvungen att ha en relativt djup förståelse för för att kunna göra.» (4)
- På ett sätt var det kanske bra. Man fick ju läsa en hel del, så man lärde sig allt... Men tycker att upplägget känns artificiellt/krystat. Jag känner mig inte kvalificerad att uttala mig om vilken miljöpåverkan som är värst -- det slutar med att man bestämmer sig för något och ger sig ut på quotemining för att desperat hitta små citat som kanske stödjer ens åsikt. Men som sagt, jag vet inte. Jag kan mycket mer nu än tidigare om flera miljöfrågor, så det var inte utan inlärningsvärde. Man känner sig dock lite smutsig efter att ha dragot ihop en riktigt kass artikel och får bra poäng -- för hur skulle du kunna kräva något mer av en i den typen av uppgift? (disclaimer: har aldrig riktigt tyckt om essäuppgifter - inte säker på om jag är en representativ F-student eller om det över huvud taget är menat att vara roligt)» (4)
- E2 var kanon, man satte sig verkligen in i ämnet. Men E1 var enligt mig inte lika bra, det var ett för stort ämne som skulle behandlas på en väldigt kort text.» (4)
- E2 var absolut mest lärorik. E1 hade väl en poäng i att man fick bra feedback på sin argumentation.» (4)
- Speciellt under arbetet med E1 tvingades man till överinlärning för att kunna bena ut hur allt hänger ihop.» (5 (mycket bra))
- De kan bli lite klarare i sin formulering.» (5 (mycket bra))

5. Hur stort inlärningsvärde hade projektet?

49 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
3 6%
10 20%
21 42%
5 (mycket bra)»13 26%

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gjorde ej projekt» (?)
- Jag hade ett ganska samhällskopplat ämne och lärde mig inget nytt eller teknikinriktat. Kändes som gymnasienivå och inget nytt eller motiverande. Mer teknisk fysik koppling och bättre fackspråk som säger ngt man förstår och ger konkreta förbättringsförslag. » (1 (inte alls bra))
- Det beror mycket på vilket projekt man blev tilldelad, jag tror att en del av projekten kan ha väldigt bra inlärningsvärde. Dock var en del av projekten väldigt politiska som grund, vilket medans det är intressant inte känns som det mest relevanta för utbildningen.» (2)
- lärde mig typ att det finns väldigt många förslag på lösningar och man kan argumntera för det mesta, har inte fått någon faktiskt kunskap annat än lite som stödjer en given hypotes, men om det är bästa lösningen är jävligt svårt att säga.» (3)
- Antar att det är debatten som menas här, eftersom E2 är en essä. Debatten var framför allt ett roligt och annorlunda examinationsmoment. Jag tror också att man satsar lite hårdare när man skall debattera än inför en vanlig presentation.» (3)
- Gör att man tar till sig resultat och statistik man annars inte hade sett. » (3)
- Gjorde projektet förra året» (3)
- Återigen var användningsområdet för det man lärde sig väldigt begränsat.» (3)
- Man lärde sig en del om det område man hade, men på grund av vårt områdes natur blev det mycket mindre miljöfysik och mer politik än man kunde hoppats.» (3)
- Projketet är momentet i kursen som faktiskt gav något ordentligt. Bra inlärning och rolig examinationsform. » (4)
- Man lärde sig en hel del om det projektet man jobbade med, men det var också det ända inlärningsvärdet man hade under kursen. Bra att man får träna på muntlig presentation, men det hade varit väldigt trevligt att få feedback på den muntliga delen medan det fortfarande fanns i färskt minne. Jag inser dock att det skulle ta för mycket tid med nuvarande planering.» (4)
- Det var bra, man var tvungen att sätta sig in i ämnet ordentligt, speciellt då man var tvungen att argumentera mot andra.» (4)
- Inlärningsvärdet var stort. Dock så handlade det oftare om politik eller ekonomi än om miljötänk.» (4)
- Kul och lärorikt med debatt! Kändes lite sammanpressat och stressat tidsmässigt dock» (4)
- Det var väldigt intressant att få sätta sig in djupare i ett ämne. I och med att det också var en debatt fick man med många olika aspekter av det hela. » (4)
- Det var kul och jag lärde mig väldigt mycket.» (4)
- Upplägget på uppgiften var väldigt bra. Däremot kan teserna förbättras för att ge intressantare debatt och ytterligare tydligthet. » (5 (mycket bra))
- Man blev mycket insatt i det specifika ämnet. Bra redovisningsform i form av debatt.» (5 (mycket bra))
- Det var fantastiskt roligt! Tjoho!» (5 (mycket bra))
- Man fick verkligen en inblick i ämnet och kunde då till och med argumentera för sin sak.» (5 (mycket bra))

6. Hur tycker du att poängviktningen mellan olika uppgifter har fungerat (sett utifrån nedlagt tid)?

49 svarande

1 (inte alls bra)»4 8%
8 16%
15 30%
15 30%
5 (mycket bra)»7 14%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har ej reflekterat över detta» (?)
- Projektet ger för mycket poäng.» (1 (inte alls bra))
- Svårighetsgraden på uppgifterna skilde sig markant trots att de gav lika mycket poäng. Uppgiften om väder och korioliskraft var avsevärt svårare än den som handlade om kärnkraft.» (1 (inte alls bra))
- För stor vikt vid debatten/andra essäuppgiften.» (2)
- Lite för mycket poäng på projektet (E2 + debatt), nästan hälften, men inte halva tiden» (2)
- Tex R3 har tagit för mycket tid med att komma på en orginell uppgift, göra research och sedan besvara den. I förhållande till R1 och R2 var det mycket mer tid per poäng. Dessutom var det svårt att grunda den på något ur gästföreläsningarna, det var inte alltid så mycket innehåll i dem och det innehåll som fanns täcktes av r1 och r2.» (2)
- Ett projekt som egentligen kan handla om ekonomi / politik så knappt berör miljöfysik bör ej stå för halva poängen.» (2)
- Projektet upptar alldeles för mycket poäng.» (2)
- R1 tog t.ex. mycket mer tid än Kärnkraftsuppgiften. Och debatten var aldeles för mycket poäng, iaf om man tar hänsyn till att det var all den faktan som man sedan använde till E2. För själva debattartikelskrivandet tog inte långt tid, utan det var ju informationsletandet som gjorde det. Så antingen var E2 eller debatten för många poäng (och då tycker jag debatten eftersom den är svårare att bedömma).» (2)
- Projektet har alldeles för stor vikt, räkneuppgifterna tar också mkt tid och behöver komma upp i poäng.» (2)
- Debatten kanske är lite tungt viktad. Den tredje räkneuppgiften tog mycket energi och borde vara värd mer.» (3)
- Möjligen något mycket på essäerna/debatten.» (3)
- Känns som att essäuppgifterna (speciellt den andra) har betydligt mycket mer poäng/per nedlagt tid än exempelvis r3 som krävdes mycket jobb» (3)
- För mycket poäng på projektet.» (3)
- Om man toppresterar på räkneuppgifterna är man inte garanterad en fyra, men det är förmodligen tänkt så att projektet ska vara det som är mest avgörande. Men om man ser till poängviktning med avseende på överbetyg utifrån nedlagd tid är det nog lite mer på essäerna än på räkneuppgifterna.» (4)

7. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

48 svarande

1 (inte alls)»4 8%
6 12%
16 33%
14 29%
5 (Mycket bra avvägt)»8 16%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- kursens innehåll känns flytande, många av gästföreläsningarna var mest prat och man fick till slut kolla wikipedia och googla runt för att hitta användbar information om de berörda områdena.» (?)
- ? Vilken Examination?» (1 (inte alls))
- Mest på grund av att jag inte anser att kursen hade något innehåll annat än projektet.» (1 (inte alls))
- På gästföreläsnignarna blev man medveten om nya saker och de väckte intresse, men uppgifterna i sig känndes inte lärorika utan mer som att de var där för att man verkligen skulle gå på föreläsningarna.» (1 (inte alls))
- 3/5 av poängen i kursen kommer från argumentationsdelen av kursen, medan knappt en tiondel av undervisningstiden lagts på detta. Miljöbiten av föreläsningarna examineras knappt alls, utan allt krut läggs på skrivandet, som man knappt får öva på.» (1 (inte alls))
- Jag tyckte inte man fick speciellt mycket från föreläsningarna, men det gör heller inget i denna kurs. En viktig sak att lära sig hantera, speciellt inom detta ämne, är källkritik, varför det kändes logiskt att inte få allt serverat. Även om jag satt ett lågt betyg tycker jag upplägget var bra.» (2)
- Vissa examinationsmoment var bra. Upprepade förändringar och nya versioner av inlämningsuppgifterna förstörde däremot detta och det viljan att arbeta i god tid försvann helt eftersom det endast medförde extraarbete. » (2)
- Irriterande när instruktionerna för inlämningsuppgifter behöver kompletteras 3 gånger innan det är som det skall vara.» (2)
- Det esta av faktan fick man hitta på egen hand, föreläsningarna var intressanta med gav inte mycket hjälp till räkneuppgifterna.» (2)
- Det var väldigt mycket intressant i kursen som inte examinerades. Så fort jag förstod det slutade jag gå på föreläsningar eftersom det är en stressig LP. Synd då föreläsningarna var riktigt bra! Flytta den till första årskursen kanske?» (3)
- Uppgifterna gick väl allt igenom de flesta ämnena... Men finns lite rum för förbättring tror jag med räkneuppgifterna! Hoppas på lite bra idéer från R3orna» (3)
- Dum fråga? Ingen tenta. All examination skedde utav gästföreläsningar. De föreläsningar Patrik höll examinerades aldrig.» (3)
- Vilken tenta? :)» (3)
- Tenta?» (3)
- Jag tyckte att inlämningarna och föreläsningarna var väldigt löst sammanhängande och det var mkt inlämningsuppgifter som kändes onödiga eller som inte tillförde eller lärde ut ngt utan bara tog tid. Mer verklighet, mer teknisk fysik och mer räkning/ekvationer/optimering.» (3)
- Eftersom det är en så spretig kurs skulle det vara svårt att examinera allt.» (4)
- Det mesta examinerades på något sätt. » (4)
- Coriolisuppgiften kändes irrelevant, det fanns så många andra spännande områden att genomföra beräkningar på. LCA-uppgiften och solenergi-uppgiften kändes helt rätt.» (4)
- Alla inlämningsuppgifter handlade ju om olika ämnen.» (5 (Mycket bra avvägt))

8. Till vilken grad tycker du att informationssökningsmomentet från Biblioteket passar i kursen?

52 svarande

1 (inte alls)»18 34%
17 32%
8 15%
7 13%
5 (mycket väl)»2 3%

Genomsnitt: 2.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har i alla fall inte haft någon nytta av det momentet. » (1 (inte alls))
- Informationssökning är relevant för kursen, dock är informationssökningen hos biblioteket anpassat för de som skall börja med sitt kandidatarbete. Detta gjorde att momentet på det hela taget kändes malplacerat. Framförallt datoruppgiften i Pingpong var felplacerad - många av uppgifterna bygger på att man skall ha ett kandidatarbetesprojekt, vilket vi i F2 av naturliga skäl inte har ännu! Ifall momentet skall finnas i kursen bör åtminstone uppgifterna ändras för att återspegla vad vi håller på med just nu, inte om ett år. Annars får man flytta momentet ett år.» (1 (inte alls))
- Flytta den till inför kandidaten istället. Använde inget av det, kommer glömma bort allt till när jag behöver det, tog onödig tid från kursen!» (1 (inte alls))
- Informationssöksmomentet passar ingenstans, men någon gång måste det komma. Säg till dem att sluta använda ping-pong eftersom det SUGER!» (1 (inte alls))
- Kursen heter miljöfysik, inte informationskompetens, eller "googlesök" kanske passar bättre.» (1 (inte alls))
- Den hjälper marginellt när man jobbar med projektet. Del två var totalt onödig och det lilla man lärde sig minns man inte 2h senare.» (1 (inte alls))
- Skulle lika gärna kunna ligga tidigare under utbildningen, t.ex inledande teknisk kommunikation.» (1 (inte alls))
- Visserligen ett viktigt moment för utbildningen i stort men jag är lite tveksam till att det kläms in i en redan ansträngd 4,5 hp-kurs, som kanske redan borde vara 7,5 hp med tanke på Chalmers tanke om hållbar utveckling i programmen.» (1 (inte alls))
- Det vara bara tråkigt och onödigt. Tog fruktansvärt mycket tid i förhållande till vad man lärde sig (ingenting). Det man lärde sig hade man kunnat räkna ut själv genom att tänka en minut extra, vilket är bra mycket snabbare än tiden det tog att göra alla uppgifterna. Det var bra att man fick reda på vilka databaser som fanns och att referensguiden finns, men det kunde man kanske fått en kort föreläsning om eller ett mejl.» (1 (inte alls))
- Jag förstår inte alls vad det momentet gör i den här kursen. Kursen som biblioteket gav verkade vara helt riktad mot de som ska skriva kandidatarbeten. » (1 (inte alls))
- Lägg vid kandidaten istället då man behöver det! Annars är det helt bortkastad tid! Jag gjorde mitt kandidatarbete nu och hade glömt allt i detta moment på det året som gått. Idioti!» (1 (inte alls))
- jävligt tråkigt moment men jag kan förstå att man mste ha det någon gång och så här funkar....» (2)
- Hade varit bättre om man visste vilket ämne man skulle ha i projektet innan informationsmomentet..» (2)
- Passade inte alls, fanns lite användning vid projektet men åt andra hållet var det värre. Uppgifterna förutsatte att man höll på med ett kandidatarbete eller liknande och det var svårt att besvara. Vi fick improvisera ihop ämnen som vi "skrev om"...» (2)
- Man behöver kunna söka efter information i kursen, men det har man behövt tidigare också.» (2)
- Miljöfysik..? +1 för att man kanske utnyttjade sig av bibliotekets databaser i kursen mer än man hade annars.» (2)
- Relevant för utbildningen, men kanske inte som del av miljöfysikskursen. I så fall som kanske första kurs i LP1 årskurs 1.» (2)
- Mycket av det man fick lära sig kändes extrem krystat och passar snarare in 3:an i samband med kandidaten. Inlämningsuppgfterna var helt överflödiga och borde tas bort/göras om drastiskt!» (2)
- Skall man ha det någon gång kanske det passar i kursen. Men det hade vart bra att få veta vilket projekt man skulle ha innan bibliotekskursen, för i det fallet hade man ju kunnat leta relevant information. Fast å andra sidan tyckte jag inte att bibliotekskursen var lärorik över huvud taget.» (2)
- Halvbra –, momentet kändes också ganska värdelöst.» (2)
- Skulle funka bättre i en introkurs i t ex fysiken omkring oss. Den känns väldigt lösryckt. Och biblioteket förstod inte i vilket sammanhang vi läste den. Men det är ett bra moment bortsett från sammanhanget, speciellt databassökningen och hur man söker.» (2)
- De antar att vi har ett konkret projekt, vilket vi inte hade fått tilldelat då. Hittade man på ett fick man ändå godkänt, men att göra det är jobbigare än det låter.» (3)
- Vet vart jag ska titta när jag behöver skriva referenser och leta rätt på jobbiga vetenskapliga artiklar.» (3)
- Man hann inte göra riktigt infosök till uppgifterna. Det blev ofta boken eller google som blev källor ändå eftersom man inte hann gå igenom artiklar för den typen av uppgifter som vi gjorde.» (3)
- Eftersom man måste söka efter information på egen hand i väldigt stor utsträckning var det skönt att få en genomgång av bibliotekets resurser. Det kanske inte är 100% relevant, men skall vi ha det någon gång under utbildningen kan det ligga här.» (4)
- Det var relevant.» (4)
- Det fungerar och det måste ju göras nån gång under utbildningen. Man behövde helst ett projekt för att svara på uppgifterna och det hade man ju, så på så sätt passar det.» (4)

9. Vad tyckte du om Patriks föreläsningar?

52 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
12 24%
21 42%
5 (mycket bra)»16 32%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade tjänat på att ta upp lite färre detaljer och formler och fördjupa sig mer i färre delar. För mycket information på en gång i nuläget.» (2)
- Trevliga. Lite väl mycket statistik och diagram istället för ren fakta som man kunde använda i räkneuppgifter sedan.» (3)
- Skulle vilja ha mer djupgående än en powerpoint där han pekar och pratar lite runtomkring. Mer fokuserat, ekvationer och koppling till yrkeslivet.» (3)
- De var bra men kändes som att man inte var "tvungen" att gå för att lära sig, och då lägger man kanske hellre tiden på tentaplugg eller labbrapport.» (4)
- Lades på lagom nivå mellan allmänbildning och fysik inom ämnena» (4)
- Han var väldigt duktig och bra, och de var ju relevanta för momenten i kursen.» (4)
- Patrik är en bra föreläsare, men hans föreläsningar skulle må bra av lite mer innehåll. En stor del av föreläsningarna har bestått av en massa tätt packad info på hans slajds och en snabb genomgång av detta som sällan gett mer förståelse.» (4)
- Patrik har en bra presentationsteknik och utstrålar definitivt mer förtroende och presentationsskicklighet än Magnus. Tyvärr så hinner man inte gå in i ämnena med följden att ingen direkt nyttig information presenteras. » (5 (mycket bra))
- De innehöll mycket och bra information samtidigt som de var intressanta.» (5 (mycket bra))
- Patrik är härlig! Trevliga föreläsningar - lärorikt» (5 (mycket bra))
- Enda klagomålet är att det inte fanns mer tid att gå på djupet med vissa området. Exempelvis hade jag velat lära mig mer om nyckeltal, miljöpåverkansindex och liknande.» (5 (mycket bra))
- Han formulerade sig på ett bra sätt med bra avvägning på powerpoint» (5 (mycket bra))
- Väldigt relevanta föreläsningar.» (5 (mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.27


Gästföreläsningarna

Vad tyckte du om gästföreläsningarna? Alltså själva föreläsningarna, inte föreläsarna.

10. Vad tyckte du om föreläsningen om föroreningar?

51 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 21%
11 39%
10 35%
5 (mycket bra)»1 3%
Deltog ej»23

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Vad tyckte du om föreläsningen om vindkraft?

51 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
5 14%
11 32%
14 41%
5 (mycket bra)»4 11%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Vad tyckte du om föreläsningen om återvinning?

51 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 9%
12 36%
9 27%
5 (mycket bra)»9 27%
Deltog ej»18

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Vad tyckte du om föreläsningen om livscykelanalys (LCA)?

51 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
3 11%
6 22%
12 44%
5 (mycket bra)»5 18%
Deltog ej»24

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad tyckte du om föreläsningen om vätgas som energibärare?

51 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
7 26%
14 53%
5 (mycket bra)»5 19%
Deltog ej»25

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Vad tyckte du om föreläsningen om kärnkraft?

50 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
6 13%
18 40%
5 (mycket bra)»19 43%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

16. Vad tyckte du om föreläsningen om klimat och väder?

51 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 10%
12 31%
15 39%
5 (mycket bra)»7 18%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

17. Vad tyckte du om föreläsningen om elbilar?

51 svarande

1 (inte alls bra)»3 10%
9 31%
12 41%
2 6%
5 (mycket bra)»3 10%
Deltog ej»22

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt blandad nivå på föreläsningarna, men det är inte oväntat när det är så många olika föreläsare.» (2)
- De är mest intresseväckande. För inlämningsuppgifterna klarar man sig med pdferna från föreläsningarna och internet.» (2)
- På tok för lite information över alla fronter. För flashiga powerpoints. Föreläsarna behöver framför allt ha mer koll på vad vi som studenter kan och har läst i förväg.» (2)
- En stor del av föreläsningarna saknade djup, och tenderade nästan vara reklamföreläsningar. I så fall vill jag ha gratis lunch.» (2)
- Det var kul när de hade inriktat föreläsningen mot oss, teknisk fysik, beräkningar, koppling till yrkeslivet osv. Elbilsföreläsning var ganska tråkig då det bara var olika bilmodeller som inte sa mig ngt alls och ingen koppling till vilka vi var. Det kändes också ofta som att de hade behövt mer tid vilket hade varit kul om det gick att ordna.» (2)
- Det är svårt att minnas de enskilda föreläsningarna och deras kvalitet nu i efterhand.» (3)
- Bra koncept, men kanske lite för många. Alla kändes inte lika relevanta.» (3)
- Jag tyckte gästföreläsningarna var intressanta och bra! I och med att det var representanter från olika företag saknades dock ibland kritiska synpunkter. Kanske hade Patrik kunnat stå för dem.» (3)
- Vilken gästföreläsning om föroreningar? Om Patriks föreläsning i ämnet avses så var den bra. Tredygnslabben i Experimentell fysik gjorde att jag missade två av de andra gästföreläsningarna.» (5 (mycket bra))
- Tyvärr missade jag väldigt många. Hade velat gå på fler, det är allmänt väldigt roligt med kunniga utifrån som kan visa upp olika sidor.» (Deltog ej)
- Överlag intressanta föreläsningar, men ofta inte särskilt relevanta för "fysik"-delen av kursen (ex R3» (Deltog ej)

18. Vad tyckte du om föreläsningarna av Fackspråk?

52 svarande

1 (inte alls bra)»13 28%
9 20%
11 24%
10 22%
5 (mycket bra)»2 4%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 2.53

- Lärde mig inte mycket nytt...» (1 (inte alls bra))
- Mestadels ingetning nytt samt riktat till folk som arbetar med kandidatprojekt. Se antingen till att rikta det mot sådant som vi håller på med eller lägg momentet när vi faktiskt håller på med kandidaten.» (1 (inte alls bra))
- Vi fick väldigt bra föreläsningar av Hans i början av expfysen. De som var nu var bara konstiga.. » (1 (inte alls bra))
- Ta tillbaka Hans! Magnus utstrålar och personifierar precis allt som vi skall lära oss att undvika vid muntliga presentationer. Grundidén är bra men den föll platt här. Sen använde sig Magnus av precis samma powerpoint och föreläsningsmaterial som Hans använde förra gången vi hade informationsteknik!! Vi fick alltså bara en sämre repetition på vad vi redan hade lärt oss av Hans!!» (1 (inte alls bra))
- Tråkiga och innehållslösa.» (1 (inte alls bra))
- De kändes ostrukturerade och flummiga. Hade varit bättre med något slags PM med saker värda att tänka på som man kunde använda sig av när man skrev essäerna. Hans interaktiva övningar under föreläsningarna kändes som slöseri med tid.» (1 (inte alls bra))
- I princip allt som sades hade man redan hört tidigare. Kändes väldigt grundskoleaktigt. Jag tror verkligen att det är ett viktigt moment i skrivandet, men det måste bli mer greppbart och applicerbart. Återkopplingen från Magnus borde vara mer konkret (säger jag utifrån den respons jag fick på min e1). Varför är han inte med i rättningen av e2 (det känns nästan mer relevant)?» (1 (inte alls bra))
- Kändes som att det var saker vi redan lärt oss. Och dessutom när man haft Hans innan, som är typ bäst på sånt, så tycker jag inte att magnus är bra alls, och då blir det ganska ointressant.» (1 (inte alls bra))
- Magnus är inte en bra föreläsare, och då undrar man hur han ska kunna lära en att tala och skriva bättre. Nä, dess föreläsningar lärde man sig mycket lite på. Hans hade antagligen varit bättre på detta.» (1 (inte alls bra))
- Magnus lyckades inte förmedla vad det var han ville. Övningarna mitt i genomgången gav ingenting och var bara förvirrande och han sa samma sak som jag lärde mig på gymnasiet. Med den föreläsnaren och det formatet tillförde de ingenting. Hans kommentarer på essän gav inte ngt konstruktivt heller. Jag tror att Hans skulle lyckas bättre.» (1 (inte alls bra))
- Deras argumentationsövningar fungerade inte bra. Istället för att uppmuntra oss till att argumentera bör man visa hur man gör detta bra. Bör prata om vad det innebär med "essä" respektive "debattartikel".» (2)
- Kändes inte så givande. "Öviningarna" kändes ganska onödiga.» (2)
- Känner att jag redan besitter den kunskapen. För mig beror kvaliteten på det språk jag levererar på hur mycket tid jag lagt ned på det.» (2)
- Lite samma som för informationskompetens, flyttar fokus från det kursen borde handla om.» (3)
- gillade hans moment bäst» (4)
- De små övningarna hade för höga ambitioner för den utsatta tiden, men de fungerade uppiggande.» (4)
- Jag är inte särskilt intresserad av fackspråk, men det var väl nyttigt att få lite undervisning om argumentationsteknik.» (4)

19. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

51 svarande

<25%»4 7%
25-50%»10 19%
50-75%»13 25%
>75%»24 47%

Genomsnitt: 3.11

- Beror främst på utlandsvistelse» (<25%)
- Som sagt, tidsbrist. » (25-50%)
- Det händer mycket annat denna perioden» (25-50%)
- Hade gärna varit med på fler men hade inte tid tyvärr» (25-50%)
- Hade velat närvara på fler.» (25-50%)
- Var på annan ort ett tag och jobbade.» (50-75%)
- Krockade ibland med andra kurser som jag läste.» (50-75%)

20. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

1 (Mycket liten)»9 18%
7 14%
17 34%
13 26%
5 (Mycket stor)»3 6%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Som sagt så gav inte föreläsningarna någon bra eller faktisk kunskap. Resultatet var att man fick leta/gissa själv. » (1 (Mycket liten))
- Man fick mer hjälp av boken på R1, R2 hade man kanske lite nytta av gästföreläsningen i klimat och väder. Dock hade jag ju lärt mig mycket mindre utan föreläsningarna.» (1 (Mycket liten))
- Jag vet inte om jag har lärt mig något.» (1 (Mycket liten))
- Minimal inlärning.» (2)
- Har skött det jag behövt göra mest på egen hand eller med studiekamrater.» (2)
- Använde mig mestadels av boken och föreläsningsmaterialet som lades ut på kurshemsidan.» (2)
- Kollade snarare upp på internet i efterhand än lärde mig nyttiga saker på föreläsningarna. Skulle behöva vara mer än bara intresseväckande och mer djupgående och fokuserade på teknisk fysik och vad vi kan göra.» (2)
- Jag lärde mig mest på egen hand (ej bok eller föreläsningar). Det kändes som att kursen var gjord lite så också.» (3)
- Jag hade definitivt gått på fler föreläsningar om jag hade haft möjlighet. De verkade inspirerande och spännande. Det var svårt att göra räkneuppgifter på områden där jag inte varit på föreläsningar eftersom PowerPointarna ofta innehöll lite information.» (3)
- Mycket kom från uppgifterna» (4)
- Man fick söka mycket information själv också utöver föreläsningsmaterialet i samband med inlämningsuppgifterna.» (4)
- Inte så mkt fokus på studielitteraturen» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.5


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

21. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

49 svarande

Ja»0 0%
Nej»49 100%

Genomsnitt: 2

22. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

1 (För låg)»1 1%
2 3%
22 42%
18 34%
5 (För hög)»9 17%

Genomsnitt: 3.61

- Mycket skrivande på projekt under vissa perioder. Dock pga egen bristande planering.» (2)
- Låg - men lagom med tanke på hur mycket annat man har den här läsperioden» (3)
- Mot vad jag hört från tidigare år tyckte jag att belastningen var lagom.» (3)
- Väldigt lagom. Tillräckligt mycket för att man ska känna pressen, men inte överväldigande.» (3)
- Tillsammans med de andra kurserna blev det dock tungt men det bör inte gå ut över miljöfysiken» (3)
- Precis lagom. Jag gillade arbetssättet.» (3)
- Lagom nivå. Inte så mycket onödig mängdinlärning som det ryktades om!» (3)
- För många olika uppgifter jämtemot innehållet i dem. Även om man inte får ut mycket av uppgifterna tar de upp en del tid.» (4)
- Mycket jobb för ganska få poäng. De andra kurserna denna period har blivit åsidosatta.» (4)
- Inlämningar skapar alltid belasting och tar alltid prioritet.» (4)
- För många inlämningsuppgifter flr innehållet och längden på kursen.» (4)
- Som på alla andra kurser i vår utbildning, egentligen lite för hög men man fixar det ändå. Det hade säkert varit samma känsla om man sänkt nivån.» (4)
- Lite för hög. Det är många kurser samtidigt och denna känns inte som en av huvudkurserna men samtidigt är det mycket att göra.» (4)
- Även om den troligtvis var lägre än de andra åren så tycker jag fortfarande att den är för stor.» (4)
- Inlämningsuppgifterna tog tyvärr en hel del tid, men jag anser inte att man borde minska på det särskilt mycket.» (4)
- Med allt annat som är den perioden, speciellt expfys är det svårt att hinna med alla inlämningar. Det ar typiskt dåligt att ha två deadlines precis innan tentaveckan, speciellt när jag hade en som skrev kandidatarbete i min projektgrupp och det gick före projektet. Det var svårt att hinna med allt. Se över deadlinesen.» (4)
- För 4.5 hp: alldeles för hög. Men för att vara en F-kurs är det inte helt ovanligt.» (5 (För hög))
- Den var i sig inom den övre delen av vad som är acceptabelt, men i kombination med ExpFys blev det en väldigt jobbig läsperiod.» (5 (För hög))
- Detta är en kurs på 4,5hp med man känner ändå att det hela tiden finns en inlämningsuppgift eller essä att göra, som i många fall var väldigt tidskrävande. Därtill är projektet väldigt omfattande med informationssökning, rapportskrivning och debatter. Några saker bör skäras ner på.» (5 (För hög))
- För hög för en en 4.5 hp-kurs!» (5 (För hög))
- Jag vet att Patrik inte kunde styra upplägget så mycket, men det är inte rimligt att en kurs på 4,5 hp har så hög arbetsbelastning.» (5 (För hög))
- Antalet högskolepoäng är för få i jämförelse med innehållet.» (5 (För hög))
- Inlämningar som känns irrelevanta och som gör att man inte hinner plugga till tentan är inte kul.» (5 (För hög))

23. Hur väl tyckte du att gruppindelningen inför projektet fungerade? (1-5 + kommentar)

51 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
9 19%
19 40%
5 (mycket bra)»19 40%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.21

- Det fungerade bra.» (3)
- Det hade varit bättre om examinatorn delat in oss i grupper.» (3)
- Jag var sjuk den dagen indelningen informerades om och hade därför svårt att hitta en grupp. Men jag tycker däremot att det är bra att vi själva får bestämma arbetsgrupp, det bör behållas!» (3)
- Hade tur och hamnade i bra grupp, men eftersom de flesta i klassen är trevliga så är det inga problem att lotta. Hade dock varit kul att få argumentera för någonting som man faktiskt trodde på..» (4)
- Bra att man får välja kompisar själv. Större chans att man hamnar i grupp som fungerar då.» (4)
- Jag fick tips av en klasskompis om en grupp jag kunde hoppa in i, så det gick bra.» (4)
- Allt blir mycket lättare när man får välja grupp själv.» (5 (mycket bra))
- Vi blev en bra grupp och jobbade bra tillsammans. » (5 (mycket bra))
- Allt klaffade fint. Jag hade missat indelningen initialt men Patrik grejade det direkt. En stor eloge till Patrik för hans engagemang för kursen och hans mailbevakande/svar.» (5 (mycket bra))
- Eftersom man fick välja grupp och jag kom med dem jag valde har jag inget att klaga på. Mycket lätt att samarbeta med folk man känner bra vilket gör att debatten blir bättre.» (5 (mycket bra))
- Lite rörigt i början, då det var många grupper. Men utfört det fungerade det utmärkt!» (5 (mycket bra))
- Gjorde projektet förra året» (Deltog ej)

24. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 25%
Mycket bra»35 68%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.8

- Svårt att skriva så mycket text tillsammans, särskilt när ingen riktigt vet vad vi förväntades skriva om.» (Ganska bra)
- Hade inga som helst problem att arbeta med gruppen» (Mycket bra)

25. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»14 27%
Mycket bra»22 43%
Har ej sökt hjälp»12 23%

Genomsnitt: 3.84

- Svårt att hitta någon att fråga, mycket basseras på gästföreläsningarna. » (Ganska dåliga)
- Jag mailade hur många frågor som helst till Patrik och fick snabba, hjälpsamma svar på alla. » (Mycket bra)
- Patrik var väldigt bra på att besvara de frågor som man hade.» (Mycket bra)
- Patrik har varit extraordinärt tillmötesgående och trevlig, både i mail och personlig kontakt, vilket har gjort att man inte dragit sig för att ställa frågor. Utan tvivel den föreläsare som varit absolut bäst på studentkontakten hittills. Heja Patrik!» (Mycket bra)
- +!» (Mycket bra)
- Föreläsarna svarade gärna på frågor de gånger jag frågade något efter föreläsningarna.» (Mycket bra)
- Patrick var väldigt duktig och bra på att svara på mail, cred för det!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

26. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

52 svarande

1 (ej prisvärd)»20 51%
9 23%
4 10%
6 15%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»13

Genomsnitt: 1.89

- Minns inte vad den kostade, men jag hade bara användning av den till den första räkneuppgiften. Det kanske vore en idé med ett kursupplägg där boken inte alls behövs?» (1 (ej prisvärd))
- Kostade ganska mycket och användes desto mindre» (1 (ej prisvärd))
- Den användes helt enkelt inte.» (1 (ej prisvärd))
- Den har använts till en knapp tiondel av kursen och kostade alldeles för mycket. Det finns ingen anledning att ha kvar den i kursen.» (1 (ej prisvärd))
- Man behövde knapt öppna boken» (1 (ej prisvärd))
- Sämsta kursboken jag haft på F. Inlämningsuppgifterna är gjorda så att man ska behöva göra mer än att läsa i boken, och då detta är allt som examineras blir boken värdelös. Använde den en eftermiddag för R1.» (1 (ej prisvärd))
- SLÄNG DEN BOKEN I EN FÖRBRÄNNINGSKAMMARE!!! På så sätt så kan den ju ända göra nytta som energi till fjärrvärme. Boken saknar all form av nyttig fakta och består till största del av tramstext och "orientering", man skulle ha kunnat tro att den var amerikansk med den lilla skillnaden att den inte har information mellan raderna. Grymt Oprisvärd. Dessutom så använder siog inte kursen av boken annat än vid R1. Jag anser att det är bättre att skippa boken helt och hållet till nästa år och bara ge ut en orienterande pdf istället. Skall man ha en kursbok så skall den innehålla fakta utan struntprat och så bör kursen använda sig av boken regelbundet.» (1 (ej prisvärd))
- Det sämsta köpet i mitt liv -- alla kategorier.» (1 (ej prisvärd))
- Till vilket moment användes kursboken? Räkneövning 1 användes en modell som lika gärna kunde stå på lösblad. (eller digitalt utdelat material.)» (1 (ej prisvärd))
- Sämsta kursboken jag haft. Framför allt var den dyr för sitt innehåll vilket höll en väldigt låg nivå. Dessutom behövdes den bara till R1 så det kändes onödigt att ens ha en kursbok.» (1 (ej prisvärd))
- Köpte boken men använde den bara till R1.» (1 (ej prisvärd))
- Jag använde den typ enbart i R1, övrigt information fanns på nätet.» (1 (ej prisvärd))
- Boken användes BARA till R1, och för det är det inte värt att köpa en kursbok... Bättre att skippa den helt nästa år och bara köra på föreläsningsanteckningar» (1 (ej prisvärd))
- Areskoug användes bara till första räkneuppgiften och sedan ahr jag inte använt den alls. Dåligt köp och dåligt använd.» (1 (ej prisvärd))
- Bara användbar för att lösa vissa räkneuppgifter» (2)
- Boken i sig verkar bra, men används knappt i kursen så blir tveksamt prisvärd av den anledningen» (2)
- Vi använde den knappt men jag är glad att jag har den till framtiden. » (2)
- Hade bara hjälp av den till någon enstaka räkneuppgift.» (2)
- Känns som mycket i boken är irrelevant för kursen samtidigt som det som finns endast tas upp på en väldigt översiktlig nivå. » (2)
- Köpte begagnad» (2)
- Boken användes ju i princip bara till R1.» (2)
- Eftersom man var tvungen att ha den för R1 var det ju skönt att man hade den, utöver det använda jag den inte någonting. Verkade inte finns mycket relevant information i den.» (3)
- Jag läste inte många kapitel, men de jag läste var intressanta.» (4)
- Va slut på cremona och på internet så kunde inte köpa den.. Fick beskedet att den inte trycks längre» (Köpte inte boken)
- Då boken var slut på Cremona, Adlibris och Bokus var det svårt att skaffa den, därför dåligt att uppgifter togs ifrån den.» (Köpte inte boken)
- Lånade den på biblioteket» (Köpte inte boken)
- Lånade på stadsbiblioteket.» (Köpte inte boken)
- Lånade en gammal upplaga på biblioteket.» (Köpte inte boken)
- Man behövde knappt boken. Förstår inte vad den har i kursen att göra. (Förstår inte riktigt vad kursen har här att göra heller...)» (Köpte inte boken)

27. Vad anser du om nivån i Areskoug?

52 svarande

1 (för låg)»13 30%
13 30%
17 39%
0 0%
5 (för hög)»0 0%
Använde den ej»9

Genomsnitt: 2.09

- Tror Patrik sa detta första föreläsningen, men det kändes verkligen som en gymnasiebok.» (1 (för låg))
- Noll innehåll. Ungefär högstadienivå.» (1 (för låg))
- En gång, för ca 3 veckor sedan, ville en F:are fördjupa sig i ett ämne inför en inlämningsuppgift i miljöfysik. F:aren öppnade sin kursbok i miljöfysik och insåg att detta inte innebar någon fördjupning efter att ha gått föreläsningen relaterad till uppgiften.» (1 (för låg))
- SLÄNG DEN BOKEN I EN FÖRBRÄNNINGSKAMMARE!!! På så sätt så kan den ju ända göra nytta som energi till fjärrvärme. Boken saknar all form av nyttig fakta och består till största del av tramstext och "orientering", man skulle ha kunnat tro att den var amerikansk med den lilla skillnaden att den inte har information mellan raderna. Grymt Oprisvärd. Dessutom så använder siog inte kursen av boken annat än vid R1. Jag anser att det är bättre att skippa boken helt och hållet till nästa år och bara ge ut en orienterande pdf istället. Skall man ha en kursbok så skall den innehålla fakta utan struntprat och så bör kursen använda sig av boken regelbundet.» (1 (för låg))
- Alldeles för låg nivå för att vara värd pengarna.» (1 (för låg))
- Förra årets bok är mycket bättre nivå på.» (1 (för låg))
- En mer heltäckande bok borde sökas. Det skulle exempelvis vara bra i anknytning till E1, där Areskoug saknar detaljer. » (1 (för låg))
- Jag använde den bara till första inlämningsuppgiften, men i det avsnittet var den alldeles för rädd för formler för en kursbok på F.» (2)
- Lite för låg. Ofta anar jag att han utelämnar viktiga ämnen, vilket känns otilfredsställande. Han nämner t ex värmeväxlare och förklarar sedan inte vad det är för ngt. Modellen om växthuseffekten är bristande.» (2)
- Tråkig bok som vi inte använde och som inte har gett mig ngn bra insikt i miljöfysik. Behövs den ens?» (2)
- Bra bok, möjligtvis på lite väl låg nivå. Kunde varit mer djupgående på vissa bitar. Detta kanske inte hade platsat innanför kursens ramar men hade varit bra om man hade velat läsa boken av intresse. » (3)
- Boken i sig är bra, och jag tycker den har en lagom nivå, fast jag läste bara kapitlet som hörde till R1, så jag kan inte svara för hela boken.» (3)
- Använde den egentligen mest för att se klimatmodellen som efterfrågades i R1. Slog lite i den i samband med R3. Så boken kändes överlag överflödig.» (3)
- Använde den inte tillräckligt för att kunna avgöra nivån, bör integreras mer i kursen om den skall finnas kvar som kursbok.» (Använde den ej)

28. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

1 (Mycket liten)»14 26%
15 28%
12 23%
11 21%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hittade den mesta informationen på internet eller i annan litteratur.» (1 (Mycket liten))
- Det har inte använts alls.» (1 (Mycket liten))
- Infinitsimal» (1 (Mycket liten))
- Internet och wikipedia har varit min vän i den här kursen. Powerpoints har inte gett ngt att gå på då det var bara stödord och Areskoug var en dyr och onödig bok.» (1 (Mycket liten))
- De resurser jag använde mest var gästföreläsningarna (och deras slides på hemsidan sen) och Google. Jag tyckte att det fungerade bra, så det kanske inte ens behövs en kursbok i den här kursen.» (2)
- Föreläsningsanteckningarna var ett måste» (2)
- Kursboken användes endast till R1. Föreläsnings-slidesen var bra att ha till övriga inlämningar.» (2)
- Använde mest internet.» (2)
- pdf-presentationerna är bra och i princip allt man behöver för att klara kursen. Vissa av dem är möjligtvis lite luddiga om man inte varit på tillhörande föreläsning.» (3)
- Föreläsningspowerpointen (*rysning*) var till hjäl eftersom den innehöll isch en ekvation som behövdes vid räkneuppgifterna. Annars så gav powerpointen (*rysning*) ingenting. Vad gäller kurslitteratur: SLÄNG DEN BOKEN I EN FÖRBRÄNNINGSKAMMARE!!! På så sätt så kan den ju ända göra nytta som energi till fjärrvärme. Boken saknar all form av nyttig fakta och består till största del av tramstext och "orientering", man skulle ha kunnat tro att den var amerikansk med den lilla skillnaden att den inte har information mellan raderna. Grymt Oprisvärd. Dessutom så använder siog inte kursen av boken annat än vid R1. Jag anser att det är bättre att skippa boken helt och hållet till nästa år och bara ge ut en orienterande pdf istället. Skall man ha en kursbok så skall den innehålla fakta utan struntprat och så bör kursen använda sig av boken regelbundet.» (3)
- Kurslitteraturen endast på R1, slidsen har varit okej hjälp på resten.» (3)
- Främst använd kursmaterial ifrån kurshemsidan.» (4)
- Föreläsningsanteckningarna har varit bra att de legat uppe! Boken till hjälp till viss del i några avsnitt» (4)
- Om kursmaterial innefattar föreläsnings-pdf:erna så var de väldigt viktiga.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.38


Kommentarsfrågor

29. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

51 svarande

Ja»45 93%
Nej»3 6%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.06

- Patrik har varit mycket bra med kursinformation.» (Ja)
- Studentportalen är ju som den är, men det är inte kursens fel.» (Ja)
- Bra och utförligt PM.» (Nej)
- Hemsidan fungerade inte. Kunde inte komma åt inlämningsuppgifterna så ofta jag ville» (Nej)
- Poängsättning borde preciseras för varje uppgift. Man hade väl kunna få reda på i mailen med resultat vilket betyg ens poäng motsvarar, annars säger ju inte resultatet någonting!» (Nej)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget i stort var väldigt bra.»
- Examinationsmomenten»
- Examinationsmoment med räkneuppgifter, essäer och debatten! Debatten var jätterolig. »
- Patrik, han gjorde hela kursen. Mycket positivt överraskad!»
- Formatet med en debatt var intressant och roligt.»
- E2 med debatt som examination»
- Debatten var rolig att genomföra även om den beroende på ämnet ibland inte alltid kändes högrelevant. »
- Innehållsrika föreläsningar»
- Att det inte är ngn tenta»
- Möjligtvis kan Patrik få vara kvar om han kan tänka sig att ändra allt annat. Kanske debatten kan vara kvar om man värderar argumentationsteknik.»
- Upplägget med räkneuppgifter och essäer.»
- Att har projekt och inlämningsorienterad examination är bra MEN det måste innehålla mer och ha en bättre grund från BÄTTRE föreläsningar.»
- Föreläsningarna»
- Tycker att Patrik är perfekt för kursen! Essäuppgifterna och projektet var ändå inte helt dumma»
- Även om jag inte deltog i projektet så känns det vettigare utformat med opponering samt att man har möjlighet att ändra rapporten efter denna.»
- Examinator och kursupplägget.»
- Patrik var bra. Konceptet med gästföreläsningar var bra men fick kanske lite stort utrymme. Skulle kunna dra ner på antalet något, alla kändes inte lika relevanta.»
- Kursens upplägg, väldigt intresseväckande! Patrik är grym.»
- Patrik gjorde ett kanonjobb och jag hoppas han fortsätter att ge kursen.»
- Debatten var ett bra inslag som fick många att engagera sig»
- Debattuipplägget på projektet, det var riktigt bra!»
- Upplägget med inlämningsuppgifter och projekt. »
- Patrik och projektet med debatten!»
- Föreläsningarna, i synnerhet de "miljöfysiska", dvs ej fackspråk.»
- Gästföreläsningar, examinationsformen. Debatten var ett kul inslag.»
- patrik»
- Patriks friska innovation. Debattinslaget, både artikeln och själva debatten. Kul att göra egna uppgifter, men fler uppslag och idéer bör presenteras under gästföreläsningarna»
- Projektet och gästföreläsningarna. »
- Idén med projektet. Det är bra att fördjupa sig i en sak och faktiskt hinna lära sig något.»
- E2, kul med ett projekt och man kunde verkligen gå in för det och lära sig mycket om en sak!»
- Debatt istället för redovisning var ett bra drag.»
- Frånvaron av dugga!»
- Trevliga, allmänbildade föreläsningar. R1 var bra. R3 var bra, behåll, men borde ge mer poäng. Det är mycket mer jobb att skapa en uppgift än att räkna den.»
- Jag tror att Patrick kommer göra den här kursen riktigt bra om ngt år. Behåll Patrick, han lyssnar på studenterna och verkar engagerad.»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer poäng på räkneuppgifterna, mindre på debatten och andra essäuppgiften.»
- Möjlighet till retur tidigare alltså möjlighet att göra restuppgufter tidigare»
- Den sista räkneuppgiften skulle kunna viktas tyngre, den var svår (men också väldigt rolig).»
- Tycker att man kan lägga mindre fokus på debatt etc. åtminstone när det gäller examination. Man kan ha kvar momentet men låta det väga mindre för betyget.»
- Arbetsbördan, antingen här eller i ExpFys. Kursboken behövdes inte och var inte särskilt bra heller.»
- Räkneuppgifterna och gästföreläsarna. Mera fokus och inte bara utspridda detaljer som saknar sammanhang. »
- Examinationssystemet på sin helhet hade behövt förändras: Färre examinationsmoment, det finns redan en stor mängd saker att ta hand om under läsperioden och det blir svårt att hinna med allt som det är. Gästföreläsningarna bör ses över, kan vara att föredra att hålla det till en föreläsare. Även om man tappar spetskompetens så blir det lättare att bygga upp en helhet. Oavsett bör examinationsmomentet byggas upp av den kursansvarige och inte av gästföreläsare: Det var både otydliga frågor som behövde uppdateras samt väldigt lite att ta till vara på ifrån uppgifterna.»
- Fackspråk. Bättre tydlighet i uppgifterna.»
- Lite mindre fokus på debatt- det känns mer relevant att studera miljön i ett mer analytiskt perspektiv. Nu har man letat fakta för att stödja en tes- bör vara tvärs om på en ingenjörsutbildning.»
- R1,R2,(R3), är alla för lätta. Kursbok kan man strunta i om man använder föreläsnings-pdferna eller fixar motsvarande material. E1, E2 får väldigt lite att göra med fysik F2:or kan ta till sig, hade varit kul om man kunde ha frågeställningar i dessa som enklare kopplas till fysik, känns som ett oseriöst gymnesie/grundskole projekt. Informationskompetensen är överflödig för alla som är födda på denna sidan av 70:talet. Då det inte finns någon dugga finns det få anledningar att lära sig mer än vad man precis behöver i uppgifterna. Varför får vi inte göra några simuleringar? Bör finnas mycket häftigt att simulera inom ämnet.»
- Jämnare arbetsbelastning mellan de olika inlämningsuppgifterna.»
- Bättre och mer givande föreläsningar med mer fakta. Skippa kursboken. Skippa Magnus återinför Hans. Se till så att biblioteket slutar använda ping-pong. Bättre samordning mellan Patrik och fackspråk. De har olika syn på hur ett arbete skall se ut. (Jag håller på Patrik).»
- Någon inlämningsuppgift borde tas bort.»
- Fräsha upp räkneuppgifterna (D-uppgifter? MATLAB!), kör utan kursbok»
- Räkneuppgifterna är för omfattande för en så pass liten kurs. Ta bort R3, då dessa ändå kändes väldigt abstrakta då man inte hade någon aning om var nivån skulle ligga.»
- Boken och mer intressanta gästföreläsare.»
- Jag vill ha ett tydligare fokus på miljöfysik. Som kursen ser ut nu kan den lika gärna kallas miljökunskap. Detta betyder inte nödvändigtvis bara räkneuppgifter men kanske ett större fokus på beräkningar och teknik. E1 skulle t.ex. kunna handla om teknik-optimering, så kunde föroreningar behandlas på en föreläsning.»
- R3 var överflödig och bidrog inte till någon inlärning.»
- E1, men svårt att säga hur. Kanske mer valfrihet om vilket ämne man ska skriva.»
- Färre inlämningar, mindre arbetsbelastning»
- Gör E1 lite tydligare i problemformuleringen»
- Vissa av gästföreläsningarna, gärna att de tar upp fler än endast ett synsätt/synvinkel. Gärna fler övningar i att tala/argumentera inför debatten, fackspråksföreläsning gav inget praktiskt kunnande inom retorik. Tror att Hans Malmström är mer erfaren, och att det kan bli bättre om han håller i föreläsningarna från fackspråk (som det borde bli när han inte är ledig).»
- Ämnet får gärna sväva iväg ytterligare från fysik för min del. Vi läser ändå så mycket fysik, så att få lite politisk allmänbildning tycker jag vore bra.»
- Försök göra kursen mindre spretig med färre extramoment och mer fokus på färre delar.»
- studieportalen»
- Första essäuppgiften, det var jättesvårt att ge ett bra svar på den när den var så luddigt formulerad som den var nu. »
- Att man får så få poäng för så mycket arbete. Kursen borde ha fler hp för att ha en chans att lära oss något djupare. Formuleringarna på inlämningsuppgifterna var jättedåliga, det var svårt att förstå vad man skulle göra och man var tvungen att maila föreläsaren massvis utan att förstå speciellt mycket mer. Korrläsa uppgifterna innan föreläsaren ber oss att göra dem vore bra.»
- Inte så många räkneuppgifter, man lär sig ingeting på dem. Om det nu ska vara räkneuppgifter, varför inte sammarbeta med t.ex. statistik-kursen och göra en mer ordentlig räkneuppgift där man använder sig av saker från båda kursena. »
- Mer djup i kursen! Mer fysik skulle vara trevligt. Känner inte att jag lärt mig något konkret, mer än att många omotiverade inlämningar är jobbigt. Mer poäng borde läggas på R3. Förväntas vi kunna referera måste någon lära oss det. Och så en liten rant om argumentationsteknik: Jag förstår inte hur argumentationsteknik gör mig till en bättre människa. Det sättet att tänka leder till en enkelspårig diskussion. Två sidor, gärna för och emot, där man blir tvingad att hävda något man faktiskt inte tror på, är en förenklad bild av världen som inte stämmer. Vill vi ha ingenjörer som har bestämt sig för vad de tycker och inte lyssnar på ny information? Nej, vi vill ha vetenskapliga ingenjörer som kan erkänna när de har fel och som ödmjukt tar emot ny information och utvärderar den. Att ha belägg för det man säger är bra, men när man tvingas tycka något man inte gör letar man efter belägg som stödjer det man ska tycka, snarare än tvärtom. Information ska forma åsikter, inte tvärtom! Risken är att vi hamnar i något som liknar miljö-"debatten" som varit i USA, där de som tror på global uppvärmning och de som inte gör det får lika mycket utrymme. Men all forskning pekar ju på att global uppvärmning sker! Ska åsikter få lika mycket utrymme som forskning? NEJ. Kolla, det är mycket roligare att argumentera om man får skriva om något man bryr sig om. :) Om man prompt måste ha argumentationsteknik för att någon annan har bestämt det, kan vi inte åtminstone öva på det på lektionstid? Föreläsningarna har gett nada, och jag menar, vem tror seriöst man kan lära sig något på två föreläsningar?»
- Poängviktnignen av essä vs. räkneuppgift. Mer cred till räkneuppgifterna och mer räkning i kursen. Inga gymnasieargumentationstexter utan mer teknisk fysik genom hela kursen. Bättre deadlines, inte innan tentaveckan och kandidatarbetesdeadline och försök att synka dem med de andra kurserna. Och mer framförhållning, lägg ut uppgifterna tidigare. Areskoug borde bort helt, det materialet kan ersättas med en powerpoint.»

32. Om du läst kursen tidigare, vad tycker du om förändringarna jämfört med tidigare år?

Hoppa över denna fråga om du läser kursen för första gången.

- Förändringarna känns inte jättestora, det ska bli intressant att se hur det blir när Patrik får utforma kurs-PM. Dock tycker jag att kompletteringsmöjligheterna har varit orättvisa för de som enbart behövt komplettera dugga eller inlämningsuppgifter. De som hade klarat duggan men inte uppgifterna behövde göra alla uppgifter medan de som kompletterade duggan behövde göra två stycken av dessa med något högre godkäntkrav. Detta verkar som om duggan inte var värd något att klara, vilket det borde ha varit. Förslagsvis så borde man enbart behöva göra E1,R1 och R3 (alternativt en del av R2 då jag anser att R3 ska bort). Behöver man komplettera duggan så gör man enbart R2. Detta då projektet är det som tar tid. Kursen kommer i så fall bli lättare än tidigare, men det betyder också att den för en gångs skull kommer motsvara de 4,5hp man får ut av den.»
- Mindre fysik. Sämre kursbok.»
- Rimligare nivå på examinationsmängd för 4.5 hp»
- Inte gått på föreläsningar, men examinationsformen har blivit vettigare och omfattningen av kursen rimligare.»

33. Övriga kommentarer

- Rolig, givande kurs!»
- Det jag hört från äldre studenter får mig att önska att jag läst kursen tidigare år. Då verkade man i alla fall ha intressanta inlämningsuppgifter. Man bör inte använda sticky-notes då typ bara en pdf-läsare klarar av dessa. Det här var den sämsta kursen jag läst på F.»
- Kursen innehåller för lite kunskap som man lär sig. Den tar nu mest för mycket dötid som inte kan motiveras eftersom man inte lär sig något. Jag ser ingen anledning till att läsa kursen över huvudtaget om den skall se ut som den gör nu. Dett främst för att kursen innehåller för lite stoff att lära sig (som man känner att man har nytta av). Patrik har varit en mycket anpassningsbar och lyhörd föreläsare och det är beklagligt att kursen levererar så lite. Jag har dock stort förtroende på att kursen kommer att utvecklas i positiv riktning.»
- Önskar man kunde lagt mer tid på denna kurs!»
- En intressant kurs med lagom tempo i en tuff period, kul att ha en något mer reflekternade kurs än bara räkningar. Nyttigt inslag i programmet. »
- Kursen överträffade mina förväntningar trots att jag struntade i det dåliga ryktet och var taggad redan innan. Patrik har gjort ett riktigt bra jobb med att förbättra kursen!:-D»
- Jag tycker att det är så fruktansvärt dåligt att vi inte får ha en miljökurs som är 7.5hp som den ska vara enligt Chalmers riktlinjer. Det är så fult av programledningen att mygla med poängen som de gör. Miljöfrågor känns som något som är väldigt viktigt att vara insatt i, både i arbetslivet och i livet i allmänhet. Den här kursen har sådan potential att utvidgas. Det hade varit roligt att ha tid till att gå in djupare på ämnen än att bara skrapa på ytan av dem som det känns som att vi gjorde i år. »
- I vindfysik-föreläsningens pdf fanns en otydlighet: Uttrycket för effekten i vinden innehöll konstanten Cp, som inte förklarades i pdf:en, vilket blev väldigt förvirrande. Dessutom ska p:et vara nedsänkt, annars tror man ju det handlar om tryck eller något. (Cp är Coefficient of performance)»
- Kursen verkar inte hänga ihop alls med programmet. Kursen bygger inte på någon annan kurs, och ingen kurs bygger på denna. Den verkar mest vara här för att vi måste ha den. Synd. Ser inte vad den tillför i nuläget.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.31
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från