ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ergonomi H11, LMU057

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-20 - 2012-01-22
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»2 12%
Cirka 25 timmar»3 18%
Cirka 30 timmar»5 31%
Minst 35 timmar»5 31%

Genomsnitt: 3.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 43%
100%»9 56%

Genomsnitt: 4.56

- Undervisningen gav inte lika mycket som att läsa i boken efter kunskapsmålen. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 50%

Genomsnitt: 3.18

- Jättebra att man arbetar så "målinriktat" hela tiden, och målen i sig var inte svåra att förstå. Det som var jobbigt var att målen inte var konsekventa, ibland fick man sidhänvisningar in i minsta detalj och sen fick man ett begrepp som inte gick att hitta i hela boken. Målen bör ses över, men är rimliga. Och ska man dela ut mål att uppnå inför en tenta ska dessa vara tydliga, strukturerade och rättvisa. Nu var de otydliga, slarviga och vaga. » (Målen är svåra att förstå)
- Del 2 av kursens mål var alldeles för detaljerade i förhållande till den väldigt övergripande undervisningen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De första målen var väldigt tydliga till tenta 1. Målen till tenta 2 var däremot svårare att förstå» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- kunskapsmålen var till stor hjälp för att samla ut viktig information ur kurslitteraturen» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det var tydligt men det var för mycket. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Kursmålen kunde ha delats ut tidigare» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 53%
Nej, målen är för högt ställda»7 46%

Genomsnitt: 2.46

- Syftar till del 2 och kommentar ovan.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Samma som kommentaren över. Rimliga och bra till tenta 1 och för svåra och förstora jämfört med vad som hade tagits upp på föreläsningarna.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Väldigt få frågor i förhållande till hur mycket man skulle kunna.» (I viss utsträckning)
- På grund av plötsligt tillägg av väldigt många delar inför sista tentan var de för högt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»10 62%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.87

- Det var svårt att koppla samman innehållet i föreläsningar, kursmål och texten i boken. Bra hade varit om man fick mer tid att anteckna under föreläsningarna och att det som nämndes tidigare kopplas samman ordentligt. Skriv inte så slarvigt på tavlan! » (Ganska liten)
- det var väldigt varierade mellan föreläsning tillfängelse föreläsning» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.18

- Boken är iofs bra, men mer som referens att slå upp i än litteratur att kontinuerligt läsa i.» (Ganska liten)
- Utan boken hade tenta 2 varit omöjlig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.37

- Det var bra att ha powerpoint presentationerna och annat kursmaterial på kurshemsidan men information (t.ex om lektionstider) fanns vid flera tillfällen på flera ställen och var flertydig. Jag vill att timeedit schemat och kursPM skall vara uppdaterat. det skall vara lätt att hitta information.» (Ganska dåligt)
- Allt material på kurshemsidan kunde ha strukturerats bättre. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»7 43%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.43

- Hans fanns alltid tillgänglig.» (Mycket bra)
- Hans har alltid svarat på frågor och varit enkel att få tag i.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- De flesta har de gått väldigt bra med.» (Ganska bra)
- Jobbar i en mycket bra grupp.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 12%
Hög»9 56%
För hög»5 31%

Genomsnitt: 4.18

- Projektet tar väldigt mycket tid, men i övrigt okej.» (Hög)
- Bra i början men kunskapsmålen för tenta 2 kom ut alldeles för sent och samtidigt som projektet var som tyngst. » (Hög)
- Tidsbegränsningen för projektet borde inte sägas vara 25 h per person, det är helt orimligt. I min grupp lade vi ner mer tid än så endast på rapportskrivningen exempelvis. Antingen borde projektets omfattning minskas ytterligare (eller snarare påpekas tydligare) eller så får projektet ges mer tid. Med tanke på att företagskontakt, möten, ergonomistudier, produktgenerering, rapportskrivning och presentationsförberedelser ska ingå så bör detta också ses över. » (Hög)
- Det jag lärt mig kommer jag inte minnas länge eftersom det var så mycket information på för kort tid så det fanns inte tid för tillräcklig repetition.» (För hög)
- Det blev lite väl mycket med en så stor tenta (även om det var deltenta) ett stort projekt och sen extra inlämningsuppgifter utöver det. Speciellt med tanke på att vi läste hållf samtidigt.» (För hög)
- 20h perp person på projektet är orimligt för att kunna göra ett bra och utförligt jobb med iterering» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 12%
Hög»5 31%
För hög»9 56%

Genomsnitt: 4.43

- väldigt ojämn. extremt mycket i slutet jämfört med början/mitten. » (För hög)
- Hållftenta + ergonomitenta + projekt med arbetslivet blir ganska hög belastning med mycket stress.» (För hög)
- Som "naturare" är jag inte van vid kurser som denna som kräver att man måste plöja igenom en jättetjock bok och memorera en massa detaljer» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»2 12%
Gott»10 62%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.93

- Kursen var intressant och lärorik, ämnet kändes verkligen relevant för vårt kommande yrkesliv. Tyvärr blev det lite väl stressigt mot slutet.» (Gott)
- Mycket nyttig och intressant kurs, men lite väl mycke som klämts in på den korta tiden» (Gott)
- Den här kursen har varit jätteintressant med många spännande inslag. Jag älskade studiebesöket på Volvo och alla gästföreläsare. En bra balans mellan de olika delarna i ergonomin. SUPERbra att dela upp tentan i två. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De uppdelade tentorna. De små självtesterna man ibland fick efter föreläsningen.»
- Projektet!»
- Sune»
- projektet var roligt och givande»
- Deltentan, alla delkapitels målen och egentesterna»
- Två tentor!! Jätte bra. Kommer fortfarande ihåg vad först tentan handlade om vilket ibland kan vara svårt när det ofta bara blir en stress i slutet och töm och glöm metoden kopplas in. »
- Studiebesöket, gästföreläsarna, litteraturen, projektet, småprojekten, tvådelad tentamen. »
- Projektet, det var väldigt lärorikt.»
- jättekul att göra projekt med företag, jättebra också att läraren delade ut småprov som repetition samt att man hade möjlighet att skriva en deltenta, den hjälpte mig otroligt mycket»
- besöket från den funktionshindrade och möjligheten att prova olika hjälpmedel.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det får inte hända att stora delar som först ej skulle räknats in i kursen plötsligt lades till. Dvs bättre kommunikation mellan föreläsare så inte den som håller i de berättar att inget av följande kommer på tentan men att andra sedan lägger två 1,5 vecka innan.»
- Minska målen för del 2 av kursen och sätt undervisningen i relation till kraven som ställs.»
- tydligare och samlad information»
- Få igång projektet nån vecka tidigare. Bara så att man vet vad det ska handla om och så att man kan börja planera företag och besök. GENOMGÅNG om hur rapporten ska se ut och vad som ska finnas under varje rubrik. Alla lärare har olika uppfattningar och det är därför svårt att veta vad varje examinator vill ha.»
- Mängden kunskapsmål.»
- Kursmålen bör ses över noggrannt. Projektets omfattning alternativt tidbegränsning behöver också ordnas så att det passar bättre. 25 h per man är rimligt rent tidsmässigt men det blir ett väldigt litet projekt av det. »
- Mindre tenta och inga konstiga inlämningsuppgifter efter tentan som inte står med i kurspm. Man borde kanske ha att tentan är värd 55 % och projektet 45 % av betyget istället.»
- mer strukturerat schema»
- Kanske introducera projektarbetet lite tidigare.»

16. Övriga kommentarer

- Jätteroligt med ett arbetslivsrelaterat projekt =)!»
- Sluttentan kändes svårare än tidigare år. »


Kursutvärderingssystem från