ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Energiteknik och miljö 2009 lp4, KVM033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»7 15%
Cirka 20 timmar»12 27%
Cirka 25 timmar»16 36%
Cirka 30 timmar»5 11%
Minst 35 timmar»4 9%

Genomsnitt: 2.7

- En hel del av föreläsningarna har inte gett mig något och jag har medvetet undvikit vissa föreläsare.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

44 svarande

0%»4 9%
25%»1 2%
50%»7 15%
75%»13 29%
100%»19 43%

Genomsnitt: 3.95

- Den ordinare föreläsaren hinner nästan aldrig klart med sin föreläsning så det är bättre att ta in informationen poå egen hand.» (0%)
- Lennart är inge vidare som föreläsare och föreläsningarna har tidigare år inte gett mycket inför tentan. Visst kan man lära för livet men just nu är mitt fokus på att klara tentan.» (0%)
- Har gått på allt utom de flesta av Elmeroths föreläsningar.» (50%)
- varit sjuk en stor del» (50%)
- Alla övningar har varit givande.» (75%)
- ev lite mindre» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 44%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 9%

Genomsnitt: 2.13

- Varken i kurs-PM eller vid inledande föreläsningar presenterades några mål alls.» (?)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»22 73%
Nej, målen är för högt ställda»6 20%

Genomsnitt: 2.13

- Kommenterade tidigare att inga mål gavs, så frågan går ej att besvara.» (?)
- för mycket lära sig utantill om pannor o pumpar... » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är en väldigt omfattade kurs i material. Ska man verkligen förstå det man gör är den för stor.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 29%
Ja, i hög grad»10 27%
Vet ej/har inte examinerats än»16 43%

Genomsnitt: 3.13

- Kommenterade tidigare att inga mål gavs, så frågan går ej att besvara.» (?)
- Miljödelen är ganska otydligt behandlad i examinationen. På sin höjd faktafrågor om miljöteknik eller energistatistik.» (I viss utsträckning)
- teorifrågorna var testade ej väl de som undervisningen hade fokuserat på» (I viss utsträckning)
- Räkneuppgifterna är bra och representativa för kursen. Teoriuppgifterna väldigt ojämna. Ibland bra, ibland väldigt stor andel poäng på ett relativt smalt avsnitt av en stor kurs.» (I viss utsträckning)
- teori-delen kunde varit bättre » (I viss utsträckning)
- Fast det var intressant hur begrepp som varken fanns i kursmaterialet eller föreläsningsanteckningar kunde komma på tentan, dvs den fråga om mängd koldioxid som släpptes ut om bränslet kom ut rent i luften. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»10 22%
Ganska stor»22 50%
Mycket stor»6 13%

Genomsnitt: 2.63

- Väldigt tråkiga föreläsningar och mycket irrelevant prat innan föreläsningen började» (Ganska liten)
- räkneövningar har varit bra, inlämningsuppgifter givande och bra, en del föreläsningar har varit mer eller mindre givande» (Ganska stor)
- Den delen som avspeglar miniprojekten har varit bra. Men jag har svårt att se poängen med dubbel examnination. Vilket blir fallet när man båda ska göra stora inlämningsuppgifter och en tentamen.» (Ganska stor)
- doktoranderna har varit grymt duktiga» (Ganska stor)
- Dvs övningarna har varit hjälpfulla.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit jättebra: pedagogiska, givande och lagom svåra, föreläsningarna mindre bra: röriga, inte hållit tidsplanen och ej kännts så givande.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit bra, föreläsningarna har varit dåliga.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna har varit mycket bra! Bra att det känts som att "alla frågor är ok". Föreläsningarna ibland ostrukturerade.» (Ganska stor)
- Demoövningarna och räknestugorna är väldigt bra för förståelsen till problemdelen. Karin och Stefan är hur bra som helst!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»23 52%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.72

- Kompendiet är mediokert, som bäst. Ibland snarare försvårande för inlärningen eftersom det är oklart formulerat, illa korrekturläst och uppbyggt av material som är så gammalt att man inte vet vad man kan lita på. Jag har många gånger sökt upp motsvarande material själv för att förstå de saker vi ska lära oss. Energiläget är en mycket bra skrift som har förklarat många saker. Toppen!» (Mycket liten)
- Väldigt rörig kompendium. Varierande kvalite på kapitlen, känns inte korrekturläst, en sida kommer två gånger. En del väldigt inaktuella artiklar. Dålig förklaring av olika beteckningar på variabler. Kompressibel strömning kompendiet var bra liksom formelbladet. Övningshäftet var också bra, jättebra med ledtrådarna som gavs!» (Ganska liten)
- Mycket variernade. Kompendieformen är bra, men materialet i den av skiftande kvalitet. Böckerna (framförallt www) är ganska tunga och är inget man kan förstå kursmaterialet av utan hjälp.» (Ganska liten)
- Lustig kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Men den är väldigt bristfällig och kan förbättras mycket.» (Ganska stor)
- har inte läst mycket men inlämningsuppgifter givit mest till inlärning hittils» (Ganska stor)
- Jag gillar de lösta exemplena som finns men önskar att det fanns flera fullståndiga lösnignar till problemen. Det borde som minst finnas en lösningspärm med fullständiga lösnignar.» (Ganska stor)
- WWW är som alltid vettig, medan kompendiet är av mycket varierande kvalitet. » (Ganska stor)
- Kurskompendiet bör skrivas om så att det blir mer enhetligt och mer lättorienterat.» (Ganska stor)
- fast transportboken kunde vara bättre» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»27 62%
Mycket bra»11 25%

Genomsnitt: 3.11

- dåligt att inte allt material finns med i komp. utan att man måste kolla i andra böcker och på lecturenotes» (?)
- Det var några föreläsningsanteckningar som var väldigt sent upplagda.» (Ganska bra)
- Oftast låg ppt ute långt innan föreläsningen, annars fick man den vid föreläsningstillfället. Övningarna väldigt bra de ggr man fick papper, samt bra att man fick projektuppgifterna utdelade.» (Ganska bra)
- De flesta saker fanns att hämta på institutionen. Rättningen efter inlämningsuppgifter gick oftast fort! Lab-PM kom inte ut på nätet. Materialet om kompressibel strömning delades endast ut på en föreläsning och inte via kurshemsida eller på institutionen - men jag hittade det själv på Internet. Energiläget fanns inte till alla studenter - jag fick slutligen beställa den själv från Energimyndigheten.» (Ganska bra)
- Bra att materialet kom upp fort, men vissa saker saknas (tex utdelat material i askhantering). För att det ska vara en bra hjälp måste allt utom just kurslitteratur finnas där.» (Ganska bra)
- det strulade lite med inlämningsuppgifter. uppgifter som redan var godkända hade inte förts in men det ordnade sig...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»18 40%
Mycket bra»19 43%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.54

- Hade önskat med övningar med genomgång!» (Ganska bra)
- Tycker det var lite tid till atts tälla frågor på vanliga övningsuppgifter men vid inlämningsuppgifterna var det jätte bra hjälp. Vill tillägga att Karin och Stefan varit mycket bra.» (Ganska bra)
- Väldigt lättillgängliga och duktiga övningsledare!» (Ganska bra)
- frågade inte ås mkt» (Ganska bra)
- Man har alltid varit välkommen men jag tycker övningstillfällena även skulle täcka in räknedelen och inte bara fokusera på miniprojekten.» (Mycket bra)
- grymt bra med konsultations tiderna» (Mycket bra)
- Övningsledarna har varit mycket bra och tillmötesgående. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»25 56%
Har ej sökt samarbete»7 15%

Genomsnitt: 3.86

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»20 45%
Hög»15 34%
För hög»8 18%

Genomsnitt: 3.68

- först kändes inlämningsuppgifterna för mycket att göra, men de har gett mycket då de varit obligatoriska och man har gjort dem samt att det fanns utsatt lektionstid till att räkna.» (Lagom)
- Vissa perioder blev det väldigt mycket inlämningar på en och samma gång som gav en hel del problem om man inte hade möjlighet att delta vid de övningstillfällen som hade anknytning till uppgifterna.» (Hög)
- Tycker det var högre än vad jag upplever att en 6 poängs kurs ska vara.» (Hög)
- Åtta inlämningsuppgifter och eventuella returer på dessa tar mycket tid i anspråk. Denna tid kunde ha utnyttjats mycket effektivare till att självständigt räkna exempel. En inlämningsuppgift måste sammanställas i ett inlämningsbart skick och returer måste i större eller mindre utsträckning räknas om medan ett vanligt räknetal kan räknas snabbare och vid fel räcker det att notera var felet ligger och sedan gå vidare, på det sättet får man en avsevärt mer effektiv inlärning. Inlämningsuppgifterna stal tid!» (Hög)
- man hade svårt att hinna med att räkna i både boken och göra inlämningsuppg. » (Hög)
- Alldeles för mycket inlämningar i denna och andra kurser.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 6%
Lagom»17 39%
Hög»11 25%
För hög»12 27%

Genomsnitt: 3.74

- Har inte följt ordinare kursplan.» (?)
- Ibland för hög, pga alla inlämningar i ETM och reglerteknik för Kf.» (Hög)
- Tre kurser samtidigt. Samtilga med inlämningar.» (Hög)
- Man hinner inte räkna annat än inlämnings uppgifter pga projekt i kemiteknink och regler inlämningar.» (För hög)
- kombination reglerteknik, energiteknik och miljö båda med inlämningsuppgifter samt projekt i grundläggande kemiteknik med delrapporteringar/projekt att jobba på kontiuerligt under läsperioden har trycket varit högt under vissa veckor» (För hög)
- tufft med trer kurser samtidigt» (För hög)
- GKT-projektet som ligger parallelt tog mycket tid och det har gått ut över ETM-studierna!» (För hög)
- För många inlämningsuppgifter.» (För hög)
- projektkurs med ojämna rutiner för inlämningen gjorde den här lp till den tyngsta jag någonsin upplevt» (För hög)
- mycket pga gkt-projektet» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Dåligt»10 22%
Godkänt»20 45%
Gott»9 20%
Mycket gott»3 6%

Genomsnitt: 3.02

- För dåliga föreläsningar! De ger knappt något och är väldigt sega.» (Dåligt)
- Detta är en kurs som har flera problem. Innehållet och fokus är jätteintressant men presentationen bristande: * Kursmaterialet är bitvis riktigt dåligt. * Inlämningsuppgifterna är för många och i ganska stor utsträckning repetition av kursen i termodynamik.» (Dåligt)
- Ostrukturerade föreläsningar, men bra övningsledare. » (Dåligt)
- Men vill ha mer vettigt fokus. Jag vill inte sitta och känna att det här ger ingenting. Det ger mig ångest.» (Godkänt)
- Delar av teorin känns helt oväsentlig.» (Godkänt)
- Tycker att Lennart Elmerots föreläsningar varit väldigt dåliga då han inte verkar ha haft en planering eller i varje fall inga ambitioner att hålla dem i så fall. » (Godkänt)
- Men knappt. Framförallt p g a det minst sagt spretiga innehållet utan tydliga mål och den olämpligt stora kvantiteten inlämningsuppgifter.» (Godkänt)
- Som sagt, bra övningar, dåliga föreläsningar. » (Godkänt)
- Kanske lite väl enkel kurs? » (Godkänt)
- Rörig. Mycket information inom väldigt olika områden.» (Godkänt)
- Allt var bra förutom föreläsningarna» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Karin som övningsledare.»
- de obligatoriska inlämningsuppgifterna, dock bör svårighetsgraden jämnas ut något på dessa så att nerlagda tiden till att slutföra dessa ska ungefär vara samma»
- Övningarna är bra.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämmningsuppgifterna var mycket bra lagom nivå och man lärde sig mycket av dem. Thores föreläsningar var mycket intressanta.»
- Laborationerna, studiebesöket, övningsupplägget och lika bra övningsledare! Bra med lösningar till tentor upplagt. Bra med ledtrådar till övningsuppgifter.»
- Projektuppgifterna»
- Thelianders föreläsning om askhantering och Svanströms om miljö är mycket bra. Energiläget får gärna finnas kvar som kursmaterial. Studiebesöket på Värö är bra.»
- Övningstillfällen och möjligheten att arbeta med projekten på dessa. »
-
- Tentaform med teori+räkneuppgifter. Tillgång till material, (bra med många gamla tentor tex!). Studiebesöket var bra!»
- Upplägget med föreläsningar, demoövningar och räknestugor är jättebra! Doktorander som Karin och Stefan borde finnas i alla kurser på Chalmers.»
- inlämningsuppgifterna är bra för inlärningen men inlämningsdatumen kanske kunde ses över så att inlämningarna är mer fastställda till tex samma dag varje vecka. mycket lättare att planera sina studier när det är så mycket arbete under lp...»
- mindre inlämningsuppgifter»
- inlämningsuppgifterna»
- inlämningsuppgifterna»
- inlämningsuppg.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- nya och färre inlämningar»
- Lennart som kursansvarig»
- Kurslitraturen»
- inte lika djupa genomgångar på material som redan tagits upp eller inkluderats i tidigare kurser, utan mer snabbgenomgång/repetitionsstruktur på dessa områden möjligen.»
- bättre föreläsare (lennart är fruktansvärt långsam och står mest och pratar om irrelevanta saker..) det borde varit en bättre genom gång av en gammal tenta »
- Minska antalet projektuppgifter»
- kursmaterialet är ett hoppklipp av artiklar. Kan inte ens förstå att man får ha det som kurslitteratur. Någon borde sammanställa det viktiga för att få ut mer av kursens kursmål.»
- Vissa delar av kurskompendiet skulle behöva bytas ut ex vvx och ångpanneteknik.»
- Föreläsningarnas upplägg och kurskompendiet. Kurskompendiet bör uppdateras och fram för allt korrekturläsas. Föreläsningarna bör hålla sin tidsplan och fokusera på relevanta saker inte hurvida lunch serveras på studiebesöket eller inte.»
- Turbomaskinkapitlet i kompendiet och föreläsningarnas upplägg»
- Ta bort inlämningsuppgifterna. De stjäl tid från "riktig" räkning och andra kurser som går samtidigt. Tiden utnyttjas mycket bättre med "vanlig" problemräkning.»
- Kursmaterialet har många brister. Sämst är: * Avsnittet om teknisk förbränning som är illa formulerat och korrekturläst. Dessutom formulerat med många konstiga och besvärliga räknemetoder -- vi är bra på termodynamik och skulle gilla en presentation som känns mer "analys" och mindre "handbok". * Avsnittet om turbomaskiner, främst grundläggande teorin, är märkligt formulerat. Helt obegripligt. Inga härledningar finns med och inga andra lästips. Är multiplikationstecknen skalärprodukter? Ska det vara v eller grekiska ny? Betecknar vi tryck med P eller p?»
- Bättre kursmaterial.»
- Kurslitteraturen!»
- Korta ned antalet inlämningsuppgifter, eller så har man lika många men detta skulle kunna ersätta tentan.»
- Omfattningen av kursen, antingen ytligare på hela området eller skära ner i bredd. »
- Kurskompendiet behöver blir mer enhetligt och bättre skrivet. Omfattningen av teoridelen till tentan är på tok för hög.»
- Bättre föreläsare som kan hålla kursplanen. För svåra beräkningsuppgifter på tentan, i jämförelse med uppgifterna i exempelsamlingen. Beräkningsuppgifterna på tentan är svåra att förstå. »
- Lennart är ingen bra lärare!!!»
- Föreläsningarna och räkneövningarna borde hänga samman mer. De områden som bara togs upp på föreläsningarna kom i skym undan.»
- mindre utantill-kunskap»
- inlämningsuppgifterna bör ge bonus eller mindre tenta»
- kursliteratur»

16. Övriga kommentarer

- kursen har ändå gett en tämligen bred syn på vad som komma skall i framtiden när det gäller just energi och miljö, positivt»
- Se tidigare kommentarer till övriga frågor.»
- Karin och Stefan har gjort ett kanon jobb!»
- Väldigt bra övningsledare!!!»
- Innehållet i kursen är allt för splittrat och är många gånger tagna ur sitt sammanhang, som exempelvis kapitlet med turbimaskiner, med svår och nästan obegriplig teori som inte har någon koppling till resten av kursen. Detta bör förbättras. Dessutom bör man intergrera energi- och miljötekniken på ett bättre sätt. »
- Tråkigt många inlämmningar. Slå ihop dom till 3-4 lite större mer sammanfattade inlämningar istället. Dock var dom mycket bra för inlärningen och jag pluggade eg inget mer under hela perioden än gjorde inlämningsuppgifterna samt läste igenom kurskompendiet»


Kursutvärderingssystem från