ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioseparationsteknik, KAA150, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-09-03
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»3 50%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Sen ska det tilläggas att jag haft alldeles för fullt upp med kandidatarbete och haft en allmänt väldigt hård läsperiod av diverse orsaker och mer eller mindre prioriterat bort denna kursen i sin helhet.» (Högst 15 timmar)
- Inklusiv obligatoriska laborationer» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»1 16%
50%»1 16%
75%»2 33%
100%»2 33%

Genomsnitt: 3.83

- Sen ska det tilläggas att jag haft alldeles för fullt upp med kandidatarbete och haft en allmänt väldigt hård läsperiod av diverse orsaker och mer eller mindre prioriterat bort denna kursen i sin helhet.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 50%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»2 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 60%

Genomsnitt: 3.6

- Har dock inte sett en uppgift med ett inflöde med delvis gas, delvis vätska innan.» (Ja, i hög grad)
- Gick sorgligt nog ej upp på examinationen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- De föreläsningar och övningar jag varit på har varit i vad man väl kan kalla världsklass.» (Mycket stor)

7. Gav laborationskursen förståelse för hur industriella separationer genomförs?

6 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»0 0%
Ganska mycket»3 50%
Mycket»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Absolut, rent generellt lär man sig sällan väldigt mycket av labbar men dessa var lite mer konkreta och framförallt inte fulla med onödig skräptid, man var faktiskt intresserad under den tid labben höll på.» (Ganska mycket)
- Bra labar! Pedagogisk och strukturerad handledare.» (Mycket)

8. Hur var balansen mellan föreläsningar, övningar och räknestuga?

6 svarande

För lite övningar och räknestuga»0 0%
Väl avvägt»6 100%
För många övningar och räknestuga»0 0%

Genomsnitt: 2

- Ingen egentlig åsikt, inte varit på nog av de olika.» (Väl avvägt)
- Hade gärna sett några fler räknestugor. Hade uppskattat en sal med riktiga bord till övningar och räknestugor då föreläsningssalens bord är väldigt smala!» (Väl avvägt)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Beror på att jag inte använt boken så mycket, men boken i sig verkar bra.» (Ganska liten)
- Boken beskriver processerna, men ibland aningen krångligt och kan vara svårt att ta till sig. Övningsuppgifterna är bra, dock skulle jag tycka det vore bra om det fanns lösningsförslag till dessa. Speciellt då jag är en sån person som inte gärna ber andra om hjälp när jag inte förstår.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Krister har vart jättebra. Om man missat någon föreläsning där han delat ut papper har han haft med och delat ut det på nästa föreläsning.» (Mycket bra)
- Men lite svårt med så mycket lösblad. Hade gärna sett att även material som man får på övningar kunde ligga på hemsidan också.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt hjälp»2 40%

Genomsnitt: 4.4

- Vänligt bemötande och bra svar vid funderingar.» (Mycket bra)
- Pedagogisk och då det var svårt att få tag på föreläsaren fanns alternativ så som mail och bestämma en tid för konsultation.» (Mycket bra)
- Känner dock att goda möjligheter har funnits.» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»3 50%
Har ej sökt samarbete»1 16%

Genomsnitt: 3.83

- Har inte sökt något större samarbete utan valt att läsa själv. Då kandidatarbetet tar mycket tid är det ibland svårt att plugga tillsammans.» (Ganska bra)
- I den lilla mån jag sökt det.» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Ingen egentlig kommentar, för mig var pressen under läsperioden sammantaget alldeles för hög, både på grund av kandidat och mer personliga anledningar, och jag kan inte skilja ut enskilda delar av det på ett bra vis.» (Lagom)
- Bra med övningar och tydliga sidhänvisningar.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»3 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Kandidatarbete tar mycket tid. Hade velat lägga mer tid på kursen» (Lagom)
- Aningen för hög möjligvis, det är faktiskt väldigt svårt att söga» (Hög)
- Mestadels beroende på kandidatarbetet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»1 16%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»1 16%
Mycket gott»4 66%

Genomsnitt: 4.16

- jag ser fram emot omtentan i denna kurs :) Ska bli roligt att faktiskt lära sig ett såpass intressant ämne!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer, övningar, föreläsningar»
- Den organiserade undervisningen.»
- Föreläsningarna och övningarna är pedagogiska och lätta att förstå. Man förstår det mycket bättre genom dessa än genom läroboken. Laborationerna är bra och relevanta!»
- Nästan allt. Är mycket nöjd med kursen. Fortsätt använda färgade kritor! Bra med OH som målas på steg för steg. Bra upplägg, schema, struktur. På föreläsningar tas det som är viktigt upp och onödig utfyllnad skippas, Bra!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursboken»
- Möjligtvis mindre over-head, då det ibland görs många anteckningar på dessa under en föreläsning/övning måste man nästan måla av den innan man kan hänga med på resten (om man nu antecknar noggrannt vilket jag för all del sällan gör) och detta kan vara stressigt. Hade nog varit bättre att faktiskt byta till pp eller motsvarande system.»
- Kursen är bra som den är anser jag. Kanske lite mer fokus på teoridelen, vad som är viktigt gällande den då boken inte alltid är så tydlig.»
- Hade velat ha lösningar till uppgifterna. Eller ledtrådar till lösningar, och delsvar, om man löser en uppgift och gjort ett litet fel på vägen kan detta leda till helt fel siffra i slutet, hade då vart bra med "delsvar". Byt sal för övningar och räknestugor, föreläsningssalarna är för trånga.»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från