ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-0 Datorintroduktion IT, TDA615

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-11-09 - 2009-11-20
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»12 63%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»3 15%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.78

- Jag kunde redan allt som kursen tog upp.» (Högst 15 timmar)
- Hade ganska goda kunskaper om programmering redan innan kursen, och behövde därför endast lära in att koda i Java.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»4 20%
50%»3 15%
75%»4 20%
100%»9 45%

Genomsnitt: 3.9

- Var bara där och gjorde uppgiften.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 40%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 45%

Genomsnitt: 2.55

- Letade inte och var inte så uppmärksam. Att jag inte såg målen låg helt på min sida. =)» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 17%

Genomsnitt: 2.94

- Om inlämningsuppgiften räknas som examination för kursen anser jag att den i hög grad testade om jag uppnått kursens mål.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.35

- Inget fel på undervisningen i sig, det var bara det att det inte var något nytt jämfört med programmering på gymnasienivå.» (Mycket liten)
- Kunde redan programmera på den nivå som utlärdes.» (Mycket liten)
- Själva undervisningen var inte dålig men jag hade aldrig programerat förut och lärde mig mest genom att göra utifrån intro-boken och ha möjlighet att fråga såna som kan, så där var Hannes och Natalie ovärdeliga!» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»4 20%
Ganska stor»7 35%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.35

- Har inte läst materialet.» (Mycket liten)
- Boken innehöll java-syntax som var nya för mig. Bra bok. Speciellt bra att man fick tillbaka pengarna sedan!» (Ganska stor)
- lätt och bra bok för någon som aldrig hållit på...» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»12 60%

Genomsnitt: 3.45

- Vet ej» (Mycket dåligt)
- bra med websidan som innehöll allt man behövde» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 10%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.55

- Var väldigt många som under föreläsningarna behövde hjälp, vilket ledde till att man behövde vänta väldigt länge.» (Ganska dåliga)
- Stort plus till natalie och hannes som hjälpte till bra och försökte förklara på olika sätt när man inte hängde med...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 30%
Mycket bra»11 55%
Har ej sökt samarbete»3 15%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»5 25%
Låg»3 15%
Lagom»12 60%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- ...För mig personligen.» (För låg)
- För mig som aldrig programmerat förr låg arbetsbelastning på en lagom hög nivå. Men jag kan tänka mig att de som tidigare programmerat hade det väldigt lätt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»5 25%
Lagom»12 60%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

- ...För mig personligen.» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 35%
Gott»7 35%
Mycket gott»6 30%

Genomsnitt: 3.95

- Bra och nödvändig kurs för dem som i princip aldrig har programmerat tidigare.» (Godkänt)
- Kunde varit mer pedagogiska föreläsningar.. Men det som missades på föreläsningar fixades i form av stor tid till individuell hjälp, så det var ingen fara tror jag!» (Godkänt)
- Kändes ganska enkel då jag programmerat lite grann tidigare, men kändes samtidigt ganska viktig då jag fick lära mig javasyntax.» (Gott)
- Som sagt, tar en på två veckor från ingenstans till att förstå lite grundprinciper i programering» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen»
- Kurslitteraturen. (Och kurshandledarna, om det går. Hannes och Nathalie gjorde ett oerhört bra jobb.)»
- "Lättheten" för nybörjare.»
- möjligheten till mycket hjälp har varit viktigast för mig när jag skulle lära mig!»
- Det mesta. Jag antar att det är en bra kurs för de som ej har programmerat förut, samt en bra kurs för de som har programmerat tidigare, men inte i java, just för att lära sig syntaxen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Svårare valfria uppgifter för de som har programmeringsvana.»
- Vet ej»
- Större möjlighet till hjälp för de personer som behöver det.»
- Se till att dom som aldrig har programerat får tillgång till datorna utan att behöva sitta två och två om man inte vill det, det är vi som behöver det mest i början, det satt en del folk som kunde programera och gjorde slutuppgiften och "tog plats"»
- Möjligtvis lite fler uppgifter/laborationer.»
- Tydligare mål och bättre struktur på undervisningen»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra med en introduktionskurs i Java-språket. Detta gör att man hinner bekanta sig med språket innan läsperioden börjar.»


Kursutvärderingssystem från