ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfasthets lära, del A, LNB801 0106

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-22 - 2008-11-09
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Ulrika Borre»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»9 52%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»4 23%
Minst 35 timmar»3 17%

Genomsnitt: 3.05

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»15 88%

Genomsnitt: 4.88


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 76%

Genomsnitt: 3.76

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 70%
Nej, målen är för högt ställda»5 29%

Genomsnitt: 2.29

- tänatn var onödigt svår i jämförelse med övnings talen» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 41%
Ja, i hög grad»10 58%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Tentan var omotiverat svår jämfört med utbildningensmålen.» (I viss utsträckning)
- Tyckte examinationen kändes svår.» (I viss utsträckning)
- Svår tenta i förhållande till de övningstal som finns i boken...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»11 64%
Mycket stor»5 29%

Genomsnitt: 3.17

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»3 17%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.7

- Boken har konstiga frågeformuleringar.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 88%

Genomsnitt: 3.88


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.76

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 29%
Hög»9 52%
För hög»3 17%

Genomsnitt: 3.88

- med tanke på hur svår tentan var» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»10 62%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Detta märks framförallt under tentaperioden då man har 4 st tentor på 4 dagar så blir det att man inte har tid att förbereda sig så mycket som man skulle vilja.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»6 35%
Gott»8 47%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.64

- kursen är bra men täntan skall vara i nivå med övningsupgifter det var den inte denna gånge utan mycket svårare» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarns upplägg, räknestugorna.»
- Det mesta.»
- Bra upplägg med mycket tydlig lektionsplanering.»
- kuren med lärare är bar och det är ett svårt ämne så skulle inte vilja ha någon anna lärare»
- Upplägg med föreläsningar och kurslitteratur samt föreläsningsmateriel»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske en dugga efter halva perioden på statikdelen, som i sin tur gav bonuspoäng på tentan.»
- Ny litteratur samt en tenta som är mer orienterad till kursen mål och med en mer realistisk svårighetsgrad. »
- Tentan. Jag tycker inte att tiden ska vara något problem. Jag hann inte klart och att höja tiden till 6 timmar är inte rätt således bör upplägget ändras. I kursen mätgivare så var tentan 2 timmar och det räckte gott och väl.»
- att tentan motsvarar övning upgifter»
- Mer lagom tentamen.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket pedagogisk lärare.»
- kursen i sig är riktigt bra»


Kursutvärderingssystem från