ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09/10 Sjöfartsjuridik, SJO131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-14 - 2010-01-20
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»9 64%
Cirka 20 timmar»2 14%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»1 7%

Genomsnitt: 1.78

- Pga exjobbet har det inte funnits så mycket tid till andra studier» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»2 14%
50%»2 14%
75%»4 28%
100%»6 42%

Genomsnitt: 4

- pga exjobbet har jag ej haft möjlighet till att närvara på alla föreläsningar» (50%)
- Görans lektioner var skit, gick på första men ej resterande två.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 28%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 21%

Genomsnitt: 2.57

- Fick ej en klar bild över kursens innehåll. Hade varit till stor hjälp om man hade fått en gammal tentamen att gå igenom.» (Målen är svåra att förstå)
- Vi fick kurs info men den var ej komplett, en färdig dök aldrig upp.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Fick underkänt i kursen och har fortfarande ingen bra bild över vad jag måste kunna. Kan därför ej bedömma målen i kursen.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

12 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 8%
Ja, i hög grad»4 33%
Vet ej/har inte examinerats än»7 58%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»5 35%
Mycket stor»7 50%

Genomsnitt: 3.28

- Har ju inte varit på alla föreläsningar. Svarar för de föreläsnigar jag varit på.» (Ganska liten)
- Undervisningarna höll hög standard.» (Mycket stor)
- Robert Severin hade mycket bra föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»7 50%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.35

- Använda dock ej böckerna, bara lagtexterna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 2.92

- Powerpoint presentationerna lades upp i efterhand» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna baserades på power point-presentationer. Dessa publicerades ofta på nätet efter att föreläsningen ägt rum, detta omöjligjorde då att man kunde skriva ut dem inför föreläsningarna, detta för att lättare kunna hänga med under föreläsningen. P.P-presentationerna kunde gärna ha en sidnumrering så att man lätt kan se vilken av presentationerna och vilken sida som för tillfället är aktuell. » (Ganska dåligt)
- Materialet låg aldrig uppe i tid.» (Ganska dåligt)
- övningstenta/uppgifter kom upp lite sent.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.78

- Det var väldigt svårt att få tag i läraren. Då man ville söka upp honom ang övningarna som inte fanns utlagda.» (Ganska dåliga)
- Svårigheter att ta kontakt med läraren.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt samarbete»3 21%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 14%
Lagom»9 64%
Hög»3 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 35%
Hög»6 42%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 3.85

- Ex-jobb kräver mycket tid » (Hög)
- Pga av färdigställande av examensarbete...» (Hög)
- Exjobb....behöver man säga mer??» (För hög)
- exjobbet tar mkt tid och energi» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»3 21%
Gott»5 35%
Mycket gott»5 35%

Genomsnitt: 4

- Bra lärare som gjorde kursen mkt roligare än vad jag hade förväntat mig» (Gott)
- Mycket intressant kurs med en mycket trevlig och kompeten föreläsare» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- LÄraren»
- Lärare»
- Behåll Severin som lärare.»
- Föreläsaren Robert Severin»
- Powerpointföreläsningarna var till stor hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Göran»
- Mer inriktning på LAS. Då det är något som vi kommer i kontakt med dagligen ombord.»
- Bättre struktur på pingpongsidan. Få upp powerpoints och mtrl tidigare.»
- fler "övningar"»
- Bort med Görans gästföreläsningar!»
- Ta bort föeläsningarna med Göran Lindholm. Han pratade om sådant som har tagit upp i andra kurser. Tex innebörden av SOLAS och IMO, de har bla tagits upp i tankkursen.»
- Mer fallstudier att studera och diskutera kring.»
- Materialet skall läggas upp helst innan föreläsning. Det skall vara lättare att kontakta läraren vid frågor kring kursen. ( Vet ej vad detta beror på)»

16. Övriga kommentarer

- Mkt hjälpsam lärare. Tog gärna upp privata frågor om juridik.»
- Mkt bra lärare. Omtyckt av de flesta»

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»1 7%

- Har bara haft föreläsningar» ()

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från