ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2009/2010 Fysisk distributionsplanering, SJO680

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-13 - 2009-11-12
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

16 svarande

Högst 5 timmar»1 6%
Cirka 10 timmar»6 37%
Cirka 15 timmar»6 37%
Cirka 20 timmar»2 12%
25 timmar eller mer»1 6%

Genomsnitt: 2.75

- Jag har inte lagt speciellt mkt tid förutom lektionstiden.» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»4 25%
100%»11 68%

Genomsnitt: 4.62

- Intressant lektor som gärna ändå fick hålla sig till kursboken» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 12%
Målen är svåra att förstå»3 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 25%

Genomsnitt: 2.81

- Ett praktikfall som inte knyter an till kursboken gjorde det hela förvirrande.» (Målen är svåra att förstå)
- uppgifter har varit luddiga och han har haft mycket som inte har med kursen att göra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Komplicerad text som är krånglig att förstå» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vet ej» (?)
- Svårt att veta vad som man bör lära sig på kursen» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»5 33%
Vet ej/har inte examinerats än»6 40%

Genomsnitt: 3.13

- Tenta plus arbete med redovisning.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»3 18%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.56

- Varenda ord läraren har sagt och skrivit i ppt har varit direkt kopierat ur läroboken, även alla exempel han har tagit upp. Jag kunde lika gärna varit hemma och läst i boken själv.... » (Mycket liten)
- Lite fokus på kursen och mycket fokus på annat, dock inte bara en nackdel!» (Mycket liten)
- då han inte har planerade lektioner tar lektionerna inte så lång tid och endel av det han lär ut har vi aldrig hört talas om» (Ganska liten)
- Trevligt med yrkeslivs coaching, » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 2.93

- Än så länge har jag inte använt den men planerar att läsa ut boken innan tentan...» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 3.18

- Kurshemsidan funkade inte i början av kursen men mot slutet av kursen löste sig problemet.Tyvärr granskar inte alla studenter dagligen kurshemsidan så man kunde gärna hellre skicka information om dagens/kommande dags lektion per mail istället för att lägga upp information på hemsidan strax innan lektionen så att man inte kommer i onödan till skolan då lektionen är inhiberad.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.46

- Inte till någon direkt hjälp när vi haft problem med praktikarbetet, skulle behövt mer vägledning.» (Mycket dåliga)
- men luddiga svar» (Ganska bra)
- Claes har varit tillgänglig på både telefon och mail efter arbetstid.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 46%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.53

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»7 43%
Hög»6 37%
För hög»2 12%

Genomsnitt: 3.56

- Arbetsmängden var stor då man hade flera stora skolprojekt att lämna in samtidigt» (Hög)
- Det var väldigt svårt att förstå vad som behövdes för arbetet och det är lite för mycket att ha arbete och en tenta. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 31%
Hög»6 37%
För hög»5 31%

Genomsnitt: 4

- Två stora och omfattande inlämnings uppgifter i separata ämnen,många mindre inlämings uppgifter i engelskan samt två tentor gör att det totalt blir ganske mycket.» (Hög)
- För mycket med två stora inlämningar, massa små inlämingar i engelskan och tentor på en period.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»7 43%
Gott»5 31%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.62

- Claes Bohman har varvat kursens egentliga innehåll med suveräna gästföreläsare och ovärderlig arbetslivserfarenhet/karriärscoachning. Super!» (Gott)
- Bra gästföreläsare. Även bra att praktikfallet utgjorde en del av slutbetyget och inte bara var G eller U. » (Gott)
- Kursen kan vara ganska grå men Claes gjorde det intressant och lärorikt» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Claes, om ni har möjlighet att behålla honom. Det finns för många undervisare på Chalmers utan verklighetsanknytning. Claes försöker sätta kunskaperna i ett arbetslivsperspektiv. Borde finnas mer av den varan»
- Gästföreläsningarna!»
- Föreläsarens intresse av att förbereda oss för det kommande arbetslivet.»
- Alla gästföreläsare, de har varit mycket intressant.»
- Clas Bohman.»
- Mycket gästföreläsare med olika bakgrund inom olika logistiska branscher!!!»
- Bra med många gästföreläsare.»
- Läraren är väldigt duktig och trevlig. Dock är det lite svårt att få svar på vad som egentligen krävs. Detta är ingen redovisningskurs och jag tycker att det låg allt för mycket fokus på redovisningen. Dessutom fick vi reda på först på redovisningsdagen att den betygssattes. Jag hatar att redovisa och mådde jätte dåligt innan men läraren sa att det var bra att man redovisade om man egentligen inte gillar det, då är det lite osjysst att betygsätta det. Sedan gillar jag inte att det gavs så mycket kritik och i form av "för studental redovisning" när det som sagt inte är en redovisningskurs. Väldigt intressant med gästföreläsare men det hade behövts mer tid för att gå igenom det som skulle komma på tentan.»
- Mycket bra med gästföreläsningar man fick då en bra koppling mellan kursens teori och verkligheten. Det var bra att presentations tekniker diskuterades m.m. Sist tyckte jag att det var lite för mycket repetition av vad vi tidigare läst och kurslitteratur var upprepande i sig, samt att den dikterade att det som stod var det som gällde i princip fast så inte riktigt var fallet. Mycket av materialet i boken ströks eftersom det inte var väsentligt att lära sig och det var kansek därför vi hann med så mycket gästföreläsare. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget av undervisningen och ett praktikfall tydligt kan kopplas till kursen.»
- Denna kurs ska inte läggas samtidigt som Business Communication!»
- Lite fler lektioner som är relaterade till logistik, har varit intressant med presentationsteknik och liknande men har kännslan av att logistiken kommit i skymundan lite väl mycket. »
- Kursens mål för att matcha Claes innehåll?»
- Förklara tydliare vad som studenten skall lära sig under kursen»
- Mer fokus på kursen. Claes har mycket bra att dela med sig av, men det kanske borde vara i en annan kurs!»
- Fokus på redovisningen.»
- Att slutbetyget baserades på vår inlämnings uppgift, presentationen av den samt slutligen en tentamen. Självklart bevara gästföreläsningarna mycket intressant.»
- Ingen tenta!»

16. Övriga kommentarer

- Jag tycker att Claes är en skön kille, han har humor och han är rolig att lyssna på. Jag är dock lite fundersam över varför alla föreläsningar om logistik varit en timme kortare än schemalagd tid samt att han lagt cirka 40% av kursens lektionstid till att berätta om karriärmål, presentationsteknik mm. Det är intressant men har det verkligen i denna kurs att göra? Hade jag velat lära mig om det hade jag valt en sådan kurs och inte en logistikkurs. Sen att redovisningen ska betygsättas efter hur de presenteras och inte vad man har att säga (kursens mål?) är en annan sak jag är fundersam över. Jag valde en logistikkurs men fick en kurs i karriärval och hur man gör en bra presentation..... Jag har nog lärt mig mer om livet i sig själv än om fysiskditributionsteknik.»


Kursutvärderingssystem från