ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt11 Operativsystem, EDA092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-10 - 2011-03-30
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»9 40%
Cirka 20 timmar»8 36%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2

- less then 15 hours» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»4 18%
25%»4 18%
50%»6 27%
75%»6 27%
100%»2 9%

Genomsnitt: 2.9

- Föreläsningarna har varit bedrövliga. Arnes föreläsningar har varit svåra att förstå då han knappt kan göra sig förstådd på engelska och Marinas föreläsningar är osammanhängande med på tok för många slides vilket medför att det lätt blir virrigt.» (0%)
- Har gått kursen tidigare år.» (0%)
- Usla förelsäningar. Arne stod bara och läste innantill, Marina pratade så tyst så hon inte hördes.» (0%)
- Upptäckte att det var långsamt, men bra övningar däremot» (25%)
- we miss many class because it has same class timing with Distributed Sysetem Advance courss 2» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 31%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 31%

Genomsnitt: 2.59

- The course and exam exceeds the written goals.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.89

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»7 35%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.75

- Tentan känns rörig, ingen struktur utan bara flera småfrågor utan sammanhang. Det kanske finns ett syfte med, men det framgår i så fall inte.» (I viss utsträckning)
- Tentamen anser jag vara bra, laborationerna däremot anser jag ej testar någon typ av kunskap som är praktiskt eller teoretiskt användbar i fortsatta studier eller arbetsliv.» (Ja, i hög grad)
- Missade tentadagen» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»5 22%
Ganska liten»9 40%
Ganska stor»6 27%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.22

- Tyvärr hade båda föreläsare en röst och en art att jag nästan somnade varje gång jag var på en föreläsning. Efter de första 3 har jag inte deltagit längre.» (Mycket liten)
- Usla förelsäningar. Arne stod bara och läste innantill, Marina pratade så tyst så hon inte hördes.» (Mycket liten)
- har inte varit på alla föreläsningar» (Ganska liten)
- Jag tyckte föreläsningarna höll låg kvalitet. De var oinspirerande. Arnes overhead sidor fungerar mkt bra att läsa för att ta igen en föreläsning men det är för mycket text på dem för att de ska fungerar bra som undervisningsmaterial på en föreläsning.» (Ganska liten)
- The lectures wasn"t very good. Just a lot of slides and I found it hard to focus on what the lecturer was saying. Arnes slides had too much text on each slide.» (Ganska liten)
- Some of the lectures have been extremely boring, proven by the low attendance. A reason may have been that the lectures were too extensive. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 9%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»7 31%

Genomsnitt: 3.13

- Boken och Arnes slides har varit väldigt hjälpsamma» (Ganska stor)
- Bra och lättläst bok. Arnes slides är bra för bredvid läsning.» (Ganska stor)
- The book and the slides are very informative.» (Ganska stor)
- Bra kursbok.» (Mycket stor)
- Bra anteckningar (Arne). Marinas var riktigt dåliga och svåra att följa.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»4 18%
Ganska dåligt»7 31%
Ganska bra»8 36%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.45

- kurshemsidan e inte bra» (Mycket dåligt)
- Hemsidan är ett skämt, bokningssystemet är bedrövligt.» (Mycket dåligt)
- Rörig kurshemsida. Inte ens assistenterna kunde hitta information om labbarna.» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt rörig websida med länkar hit och dit i olika nivåer» (Ganska dåligt)
- Buggigt hand_in-skript samt Fire. Lab 2 kunde gärna haft tydligare beskrivningar av vad uppgiften gått ut på samt vad som menas med klock-algoritm(inte alla källor är överrens om vad det inbegriper).» (Ganska dåligt)
- För rörig hemsida. När vi skulle redovisa lab 1 fick flera grupper sitta ett par timmar bara för att vänta på att redovisa. Redovisningarna var stressiga för handledarna var stressade. » (Ganska dåligt)
- It was hard to navigate on the website. Far too many links. You should make the website easier to use for the students. The most important things should be found at the top.» (Ganska dåligt)
- The course website is very messy, it shouldn"t take 30 min just to find something.» (Ganska dåligt)
- Hade önskat mig att man inte behöver köpa de papperna men att de fans på hemsidan. Samma med denna queue för lab2.» (Ganska bra)
- Hemsidan var rörig, det var svårt att hitta bland all text på t.ex. labb-sidorna. I övrigt mycket bra sida.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»3 13%
Ganska dåliga»5 22%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»3 13%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 2.81

- Det var alldeles för lite handledare på labbarna, man fick vänta varje gång i 1-2 timmar tills man fick hjälp.» (Mycket dåliga)
- Laborationstillfällen då man skall få hjälp har mestadels åtgått till att vänta på att få hjälp. Labbhandledarna har även haft olika förväntningar/önskemål om hur redovisningen skall se ut vilket varit väldigt frustrerande för oss studenter.» (Mycket dåliga)
- tar för lång tid att få hjälp under labbtillfällena» (Ganska dåliga)
- We had the chance but there were too few assistants and it was many who needed the help.» (Ganska dåliga)
- Hjälpsamma föreläsare och labhandledare.» (Ganska bra)
- Asking questions to the lecturers was no problem at all, however the lab slots where poorly handled. It was very difficult to get any help and there were too few supervisors.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Instead of asking the assistants I asked some friends instead and they asked me.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»1 4%
Lagom»15 68%
Hög»4 18%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.13

- the first lab is fine but from the others i haven"t learned anything. The lab2.1 and 2.2 was a waste of time.» (För låg)
- Låg i början för att i slutet vara hopplös. Utslaget blir det lagom, dock kunde tiden disponeras bättre.» (Lagom)
- The second lab was too time consuming and I don"t think I learned very much from it that I didn"t already knew from the course literature.» (Hög)
- Mycket jobb med labbarna och svårt att veta vad som skulle göras.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»10 45%
Hög»10 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Läste bara denna» (Låg)
- I"m also writing my project for my Bachelor» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»6 27%
Godkänt»6 27%
Gott»6 27%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3

- The website was messy. The lectures wasn"t very good, much information in little time. The second lab was unnecessary. But the book was quite good.» (Dåligt)
- The course covers a lot of good topics.» (Godkänt)
- Bra orientering utan att dyka ner i detaljer allt för mycket.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna»
- Labbarna är bra och ger en förståelse, dem kan dock förbättras med tydligare PM och annat så man inte sitter med småproblem i onödan.»
- Övningstentor och labbarna.»
- Målen för kursen samt kursboken anser jag är det enda som bör bevaras, resten borde byggas om från grunden, helst med andra lärare.»
- Laborationerna, men då gärna tydligare PM.»
- Kursboken, labbarna»
- The laboratory assignments were very helpful for the understanding of the theoretical background of the course. »
- The book»
- lab»
- Kursupplägget/materialet i sin helhet var bra, och labbarna var roliga och lärorika.»
- Den höga kvaliten på föreläsningarna!»
- Kursboken.»
- Labbarna var bra! Även kursboken var okej!»
- Dmitry was awesome. The course book was good.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- websidan»
- Mer handledare.»
- Laborationsuppgift nummer 2 och utbyte av föreläsare.»
- Föreläsningarna»
- Nothing at all the course is very good. And after the completition you are able to understand the internals of an operating system.»
- Change the whole second lab. I did not learn anything from it. We just had a lot of problem but when it was done it was working just as we had expected the whole time. Arne should use less text on each slide. I think it then will be easier to know what he"s talking about.»
- Tydligare labbinstruktioner, och mindre torra föreläsare som kan variera röst- och tonläge»
- Tycker att föreläsningarna på engelska med Arne Dahlberg kunde vara svårförstådda och lite hackiga. Detta resulterade i att jag läste in materialet hemma istället. Marina var dock bättre. Inlämningssystemet för labbarna var lätt rörigt, lämna in både i terminal och i fire, samt bli avbockad av handledare. Lite redundant med terminal hand-in kanske?»
- Mer konkreta frågor på tentan. Mer programmeringsuppgifter på tentan. Facit till gamla tentor så man vet hur utförliga svar som krävs. Snabbare feedback på labbar.»
- Förenkla eller dela upp labbarna och ge tydligare instruktioner om vad som ska göras. Se också till att assistenterna kan hjälpa till och inte vara oförstående och dåligt pålästa om frågor man ställer. Låt Arne prata svenska för att få mer känsla i förläsningarna.»
- Labbarna och labbtiderna, fler tillfällen i veckan samt lättare. Här var det konstiga grejer som man skulle implementera i sin kod som inte talades om innan.»
- Labbtillfällena borde vara på bättre tider»
- You should be allowed to attend more than one lab slot each week.»

16. Övriga kommentarer

- som alltid är det svårt med föreläsare som inte är bekväma med att tala engelska, då blir det inbundet och mycket innantill-läsning, lika bra att läsa själv då.»
- Could you please send the course evaluation an in English to the international students because the google translate doesn"t work so well and maybe there are some inconsistencies in some questions due to the poor translation :-) Thank you very much. »
- the techer just read the slides and their voice were not clear. the letures were very boring.»
- why the questionnair is in swedish...»
- Spännande kurs.»


Kursutvärderingssystem från