ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik 1, LNB761

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

7 svarande

Högst 5 timmar»2 28%
Cirka 10 timmar»5 71%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.71

- har skippat någon räkneövning, men gått på att föreläsningarna» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 42%

Genomsnitt: 3.14

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 50%
Nej, målen är för högt ställda»3 50%

Genomsnitt: 2.5

- Jag tycker att målen är orimligt högt ställda iförhållande till vilka förkunskaper som krävs för att bli antagen till utbildningen. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 28%
Ja, i hög grad»3 42%
Vet ej/har inte examinerats än»2 28%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.57

- Svårt att hänga med när läraren bara står och pratar framme vid tavlan från början till slut..» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»2 28%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- Mycket yr bok, som inte har någon struktur alls. 2 sidor text och fakta som inte säger allt för mycket och helt plötsligt bland all text kan det komma några uppgifter.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen kan stundtals vara svår att förstå.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 16%
Ganska bra»4 66%
Mycket bra»1 16%

Genomsnitt: 3

- jag har inte använt den i den här kursen» (?)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.71

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»1 14%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 57%
Hög»2 28%
För hög»1 14%

Genomsnitt: 3.57

- För mycket som ska läras in och förstås» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»1 14%
Låg»0 0%
Lagom»6 85%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Bristande intresse flr kurssen eftersom den presnterades på sånt koplicerat sätt under föreläsnigar, efter att ha tillägnat kursen tid på egen hand insåg jag att de inte var så svårt men hade reda prioriterat bort den under för långt tid.» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»1 14%
Dåligt»3 42%
Godkänt»1 14%
Gott»2 28%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.57

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med schemalagda räknetillfällen då man kan få hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- formelsamling skall vara tillåten på tenta och kurs!»
- Formelsamling på tentan. Sänk nivån i kursen så att nivån passar mer till de förkunskaper som gruppen besitter men tanke på att bara matte B krävs för antagning till programmet.»
- Bättre förklaringar på vissa saker och kanske sakta ner i tempot lite.»
- Att lägga mattekursen före alla andra kurser. Många av de mattekunskaper som man behöver på vissa av de andra kurserna fick man lära sig i efterhand eftersom mattekursen låg efter»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från