ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-4 Kommunikation, engelska och ingenjörskompetens, TDA517

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-10
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»17 89%
Cirka 20 timmar»2 10%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.1

- Kandidatarbete prioriterats» (Högst 15 timmar)
- Kandidatarbete» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»1 5%
25%»2 11%
50%»2 11%
75%»4 22%
100%»9 50%

Genomsnitt: 4

- Då jag var nära på att ge upp i kursen så deltog jag inte i någon undervisning efter ett tag utan jobbade ikapp på allt obligatoriskt på slutet» (25%)
- Ej obl. lektioner medförde att fokus lades på kandidatarbetet.» (25%)
- Alla föreläsningar. Inte allt på EngOnline, eller frivillig engelskaövning i biblioteket.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 38%

Genomsnitt: 2.83

- Det är otydligt exakt vilka krav som ställs på rapporten, och vad i kursen som bidrar till godkänt respektive vad som bidrar till högre betyg. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 33%
Ja, målen verkar rimliga»10 66%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Rätt mycket enkel grammatik som man borde kunna borde vara mer fokus på akademisk engelska.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»1 6%
I viss utsträckning»8 53%
Ja, i hög grad»6 40%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisning och respons från lärare och kurskamrater varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»3 16%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 2.44

- den feedback man har fått på uppgifterna har varit mycket bra. Även varit lätt att fråga om det har varit några oklarheter.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur (kursmaterial som fanns på kurshemsidan) varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»7 38%
Ganska liten»7 38%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.88

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»5 27%
Mycket bra»8 44%

Genomsnitt: 3.11

- Pingpong är ingen bra platform» (Ganska dåligt)
- All information (t.ex. vad som krävdes för rapporten) fanns inte samlat på ett ställe. Vissa krav fanns i ett separat betygsdokument, andra krav fanns i introföreläsningen (men ingen annanstans).» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»6 33%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt samarbete»6 33%

Genomsnitt: 4.11

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»2 11%
Låg»7 38%
Lagom»9 50%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Det totala arbetet var inte högt, men det var vissa moment där krav ställdes på när man skulle göra uppgifter (med korta deadlines).» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 27%
Hög»9 50%
För hög»3 16%

Genomsnitt: 3.77

- Bra med en lättare kurs i slutet på kandidatarbetet» (Hög)
- Läste 4 kurser, inkl. kandidat.» (För hög)
- Kandidatarbete» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»8 44%
Gott»6 33%
Mycket gott»2 11%

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen innefattade inget nytt lärande, utan bara examinering. Sämsta kursen på Chalmers hittills. » (Mycket dåligt)
- bra med tester osv.» (Godkänt)
- Det var vissa saker som inte stod på kurshemsidan, så man behövde fråga lärarna i kursen. Det var otydligt exakt vad» (Godkänt)
- Hade blivit mycket gott om kandidatarbetet hade gått lite smidigare än det gjorde, då känslan var att engelskakursen tog för mycket tid från kandidatarbetet. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget»
- Rapportskrivandet»
- tester»
- Grammtikdelen i engelskan. Självreflekterandet i Karriärsplaneringen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer interaktiv grammatikinlärning. Tufft att ha det sista timman under ett pass på tre timmar.»
- Hela kursen bör göras om. Mer fokus på övningar och lärande. »
- Mer en extra inlämning av rapporten innan slutversionen.»
- Mer tydlighet i att sluttestet på grammatik är en ordinarie tentamen»
- Kommer tyvärr inte på något nu. Hade nog varit bra med separat kursutvärdering för de två momenten dock (Karriärsplaneringen och engelskan) så att man lättare kan komma ihåg Karriärsplaneringen.»
- Allting borde stå tydligt på kurshemsidan. Exakt vilka moment är obligatoriska, och vad måste man göra för att klara av kursen? Måste man gå på alla föreläsningar? Medverka vid presentationer? Lämna in planeringsrapport i början / påbörjad rapport efter några veckor? Måste man delta i peer review? Måste det vara 2 personer som ger feedback vid peer review, eller blir man underkänd i kursen annars? Betyg på delmoment borde ges ut tidigare. För presentationen strax efter att den är gjord. För slutrapporten, samtidigt som man får »

16. Övriga kommentarer

- Jag tyckte att de lektionstillfällen som gavs var givande. Det var dock inte så hög närvaro. En högre närvaro hade gynnat min inlärning då man även lär sig av varandra.»
- När man fick feedback från läraren på rapporten (Sara Sheldon) så var det massa text som var gulmarkerad. Denna text använder specialfunktioner för pdf-formatet som inte stöds av alla pdf-läsare. Av den anledningen kunde jag inte läsa vilka kommentarer jag hade fått, bara se var någonstans det var fel. Av den anledningen så blev inte alla fel rättade till slutversionen. Lägg gärna upp en text-version av kommentarerna på hemsidan, eller var tydliga med vilka format som används så att alla (även de som använder linux) inte missar några kommentarer som ges på rapporterna.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.38

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.38
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från