ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Byggnad 1 ht 07 (AHU055)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-17 - 2010-01-23
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Ulf Janson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1:

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten kunna redovisa exempel på samspel mellan byggnadsdetaljer och byggnaders karaktär i ny svensk arkitektur"? (Avser fallstudierna i kursens första del.)

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»40 78%
Mycket bra»10 19%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.17

- Då bemötandet på kontoret inte var särskillt bra fick vi inte med oss mycket information om projektet ifråga.» (Ganska dåligt)
- Inte så intressanta och tydliga husexempel i fallstudierna, men ändå roligt att få se så färska sådana, och besöket på arkitektkontoret var spännande, om än dock inte så informativt. Saknar variation och alternativ i exemplen, måste vi verkligen bli matade med en så likformig bild av vad som är "rätt" ? (man blir ju lätt trött på att "alla" använder velfac-fönster tex...)» (Ganska bra)
- Ganska olika förutsättningar i projekten och hur vi blev bemötta på kontornen. Inga totalentreprenader till nästa år!» (Ganska bra)
- Hade varit bra med en föreläsning där man såg mycket tydliga exempel på klassiska detaljer som såg olika ut och hur de gjorde att byggnaden fick olika karaktär.» (Ganska bra)
- Den fallstudie jag fick undersöka hade väl utförda detaljer något som gjorde att jag såg samspelet mycket tydligt.» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten kunna använda 3D-cad vid studier av byggnaders detaljutformning"?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»9 17%
Ganska bra»27 51%
Mycket bra»16 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.13

- 3D-CAD kursen var under all kritik, det saknades väldigt mycket av den kunskap som krävdes för att senare kunna göra 3d-detaljerna på ett bra sätt. Man fick helt enkelt prova och gissa sig fram till en lösning (som troligast inte var den mest tidseffektiva lösningen).» (Ganska dåligt)
- Alldeles för kort och genomstressat med endast två dagars genomgång av 3D-cad, dessutom med lärare som bara hoppar över de svåra delarna. Man får väl ändå kräva att läraren ska kunna det han ska lära ut!?» (Ganska dåligt)
- Undervisningen har varit under all kritik. Dator har saknats eller inte fungerat. Och undervisningen var mer en repetion av 2d cad, hade varit bättre med kontinuerlig undervisning och handledning i 3d.» (Ganska dåligt)
- För kort undervisning av CAD, ett invecklat program som man behöver mkt mer undervisning i, i och med att vi ska använda det så mkt.» (Ganska dåligt)
- Lite kort kurs. Jämför met AT som hade mer än dubbelt så lång tid för att lära sig CAD.» (Ganska dåligt)
- För kort tid och svårt för de som aldrig jobbat i CAD-tidigare» (Ganska dåligt)
- Cadläraren kunde inte i tillräckligt hög grad stå till tjänst med att svara på frågor etc. Under hans lektion (som inte hade bra eller relevant övningar) fick jag svaret när jag frågade om hjälp på en övning "ja, ja, jag vet inte varför det blir fel för dig men strunta i det, det är bara en övning" på så sätt kunde jag ju inte heller det när jag skulle göra det på riktigt.» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Men till vilken nytta? 3D-cad i autocad är alldeles för mycket jobb för vad man får ut. » (Ganska bra)
- Den Cad-undervisning vi hade var bra, men mer hade behövts. Gärna mer djupgående och med fler övningar.» (Ganska bra)
- Den undervisning vi hade i cad var bra, om än ngt kort. skulle behöva mer tid och fler övningar» (Ganska bra)
- Undervisningen i 3d-cad var lite undermålig men sen när man i uppgifterna använde 3d-cad själv mycket koncentrerat lärde jag mig jätte mycket.» (Ganska bra)
- För lite tid på CAD-undervisningen. Vill gärna ha kontinuerlig dataundervisning under hela utbildningen. » (Ganska bra)
- Hade velat ha mer handledning under själva ritandet i 3D-cad. Genomgången var ok men ganska snabb, sen kände jag mig utkastad att klara mig på egen hand. Fungerade hyfsat eftersom det fanns klasskompisar som kunde hjälpa ill, men hade som sagt behövt mer lärartid - att någon funnits tillgänglig på ritsalen under den andra delen av kursen.» (Ganska bra)
- Det var bra att så mycket tid fanns till att jobba i 3D cad då programmet var nytt för mig.» (Ganska bra)
- Är verkligen Autocad ett relevant program? Rhino m.fl?» (Ganska bra)
- Med förutsättning att man under tidigare projekt använt sig av CAD. Att vara nybörjare i CAD när denna kurs tar vid har visat sig svårt.» (Mycket bra)
- Hur ofta ritar man detaljer i 3d?» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Hur väl uppfylls lärandemålet: "Efter fullgjord kurs ska studenten genom detaljutformning kunna utveckla karaktären hos flerbostadshusen från kursen "Bostadens rum""?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»34 65%
Mycket bra»15 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23

- Vi har endast fått se få exempel, och det känns som att vi bara skrapat på ytan. De flesta av oss ha ringen aning alls om vad som går respektive inte är möjligt, utom just de få exempel vi fått förklarade vid kritiktillfället.» (Ganska dåligt)
- Lagom med handledartid inplanerad, men tyvärr fanns ingen inhoppare när den ordinarie inte kunde komma. Svårt överhuvudtaget att få tag i någon att fråga, varken om dataprogramstekniska eller konstruktiva frågor. Tack och lov att Peter fanns relativt tillgänglig i snickeriet, men fler personer att kunna rådfråga hade definitivt behövts.» (Ganska bra)
- Intressant att detaljstudera projektet» (Ganska bra)
- Hade dock velat ha lite mer "kött på benen" innan man började leta detaljer. Och ännu mer experthjälp i början.» (Ganska bra)
- Dock svårt att veta hur man väljer detaljer och gör dessa på korrekta sätt.» (Ganska bra)
- tja, eftersom vi saknade förkunskaper kring detaljutformning i allmänhet, gick den mesta tiden åt till att förstå hur man kan göra innan vi hade möjlighet att titta närmre på vad vi ville göra med våra flerbostadshus. Fokusen hamnade mer på konstruktionen än på uttrycket. men visst har man fått upp ögonen för detaljernas betydelse för helheten! » (Ganska bra)
- Det fungerade mycket bra att jobba vidare med sitt gamla hus.» (Mycket bra)
- Var mycket lärorikt att försöka omsätta flerbostadshuset "i verkligheten". Uppstod problem precis hela tiden, vilket var lärorikt och intressant.» (Mycket bra)

4. Är lärandemålen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal? (10,5 hp)

52 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»42 85%
Nej, målen är för högt ställda»6 12%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.1

- Ingenting om att man ska kunna utforma detaljer så att de funger avseende bäraning, fukt, värme, vattenavrinning?» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är nog inte orimliga i sig. Däremot skulle vi definitivt behövt mer assistans och handledning på ritsalarna. Att spendera den mesta tiden med att googla och leta i produktkataloger på egen hand är ganska värdelöst jämfört med att ha någon att fråga och diskutera lösningar med! Peter i snickeriet gjorde ett hästjobb! Men hade vi haft fler assistenter & handledare hade vi kunnat komma längre i vårt arbete och lärt oss mer! » (Ja, målen verkar rimliga)
- Möjligtvis för mycket nytt att lära på samma gång. Mycket av tiden har gått till att lära sig 3d-cad i stället för att utveckla sina idéer.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det hade dock varit bra med föreläsningar i t.ex. presentationsteknik liksom kanske ett samarbete med ex. v-studenterna» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men det behövs mer CAD-undervisning för att inte okunskaper i program ska hindra utvecklingen av projekt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen har varit otroligt lärorik, och målen bör inte sänkas. Det borde kompletteras med mer information och exempel på detaljutformningar i början av kursen. Handledningen gav tyvärr nästan ingenting. "Det kanske kan gå".» (Nej, målen är för högt ställda)
- tja, eftersom vi saknade förkunskaper kring detaljutformning i allmänhet, gick den mesta tiden åt till att förstå hur man kan göra innan vi hade möjlighet att titta närmre på vad vi ville göra med våra flerbostadshus. Fokusen hamnade mer på konstruktionen än på uttrycket. men visst har man fått upp ögonen för detaljernas betydelse för helheten! » (Nej, målen är för högt ställda)
- Saknades mkt förkunskaper, både byggnadstekniskt och inom cad.» (Vet ej)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur, länkar och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»8 15%
Ganska liten»27 51%
Ganska stor»15 28%
Mycket stor»2 3%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.21

- Länkarna var bra men fick vi ngn riktig kurslitteratur? Det hade varit till stor hjälp...» (Mycket liten)
- Jag förstår inte att vi inte har ordentlig kurslitteratur! Jag vet att det ständigt kommer nya lösningar och ny teknik, men varför får vi inte lära oss standardlösningar till att börja med så vi har något att utgå ifrån? Som det är idag får vi ju framför allt information från företag som kommer för att sälja in sina produkter!» (Mycket liten)
- Har ej använt mig av något sådant. » (Mycket liten)
- Ingen användning för länkar. Dåligt med bra grundläggande litt. som är lätt att förstå.» (Mycket liten)
- Föreläsningar och diskussioner har gett mer.» (Ganska liten)
- Jag minns inte att vi hade kurslitteratur.. det hade nog vart bra om man fick lära sig mer om hur man som arkitekt arbetar med och väljer detaljer.» (Ganska liten)
- Mer litteratur- och andra källtips hade vart bra! Den mesta kunskapen inhämtades i kontakt med handledare (Nice och Peter i snickeriet).Mer handledartid vore därför bra. Och Peter borde ingå i kursen, eftersom alla ändå sprang till honom för hjälp...» (Ganska liten)
- Externa länkar och sökningar direkt hos företag har varit helt avgörande för ett bra slutresultat.» (Ganska liten)
- Skulle vara bra om man hade tillgång till en konstruktör.» (Ganska liten)
- Iformationssökande har skett nästan uteslutande på egen hand.» (Ganska liten)
- Känner inte att jag lärt mig någon metod för hur jag ska gå till väga, har trevat mig fram. Kanske är det så det är!» (Ganska liten)
- Gällande kurslitteraturen skulle jag gärna se mer obligatorisk inläsning med efterföljande seminarier och disskusioner på schemat. Jag erkänner att jag själv annars tenderar att glömma bort litteraturen (...och vet att jag inte är ensam om detta).» (Ganska stor)
- ehum, vilken kurslitteratur? Det har mest varit en uppflod av länkar till diverse företag och tillverkare, vilka alla säger att deras produkt är den bästa. Svårt för en oerfaren att sålla i detta, något mer allmänngiltigt om exempelvis hur en vägg är uppbyggd kunde vara bra att få tips på.» (Ganska stor)
- Länksamlingen som låg uppe på studieportalen var ett bra verktyg att ta till om man körde fast. Utöka den gärna!» (Ganska stor)
- Tycker nog gärna att det kunde ha varit mer obligatorisk kurslitteratur.» (Ganska stor)
- Fram för allt har jag använt mig mycket av att söka på internet. Biblioteket var svårare att hitta handfast info på. » (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

52 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»28 56%
Mycket bra»17 34%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.22

- Som alltid så är det rörigt när det gäller planering som tar ondigt mycket kraft från studierna. Jag har tex. hundar som jag måste komma hem till på lunchen så att man drar övertiden eller börjar lektioner tidigre ställer till det väldigt mycket.» (Mycket dåligt)
- Överlag för hela A så är det en katastrof vad gällande ”,kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc”,. Det är ofta svårt att hitta korrekta scheman och när man väl tror sig göra det hänvisar schemat viss information till ett ”,separat schema”,. Och detta separata schema är aldrig uppsatt på samma ställe. Framförallt brister det i hur information sprids, det finns allt för många kanaler som används. Varför inte lägga upp alla scheman och schemaändringar på studieportalen och kanske till och med skicka ut ett mail när en ändring inträffat. Nu läggs oftast bara det preliminära schemat ut på studieportalen och ändringar kommer upp på anslagstavlor och liknande.(Det händer att ändringar hamnar på studieportalen). Men detta bara leder till mer förvirring, när det är svårt att veta vilket schema som gäller…, » (Ganska dåligt)
- Som vanligt. Vi behöver Time Edit eller motsvarande som standard.» (Ganska dåligt)
- Parallellköret med konstruktionen (fukt och värme) hade behövt fungera bättre. Kommunikationen mellan de kursansvariga verkar varit dålig. Hade vi fått reda på alla uppgifter tidigare (gäller framförallt konstruktion) hade vi kunnat fördela tiden på ett mycket effektivare och mer pedagogiskt sätt » (Ganska bra)
- Det fungerade överlag, men som i flera andra kurser vill man få så mycket information i förväg som möjligt, speciellt schema. Vi förstår att vissa föreläsningar m.m. kan vara svåra att skriva in på schemat långt i förväg, men skicka då hellre ut preliminära scheman där det sedan blir en del ändringar än inga scheman alls.» (Ganska bra)
- Tror jag, minns inte riktigt.» (Ganska bra)
- Enda administrationen som inte fungerade var gruppindelningen i CADdelen, problem som sådana försvinner om lärarna har bättre kommunikation sinsemellan.» (Mycket bra)


Föreläsningar

Bedöm värdet av följande föreläsningar som ingick i Byggnad 1

7. Magnus Rönnmark: GOLV (26 nov)

52 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»6 12%
Ganska bra»36 75%
Mycket bra»6 12%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3

- Mest reklam.» (Ganska dålig)
- ganska onyanserad och branschartad föreläsning. saknade arkitektoniska dimension. hade varit mer intressant med principiella beskrivningar än produktbeskrivningar.» (Ganska dålig)
- bortser man från att han ville göra mycket reklam och att han gillade platsgolv bäst så var det en bra föreläsning som var inspirerande.» (Ganska bra)
- Jag behövde en överblick över olika golvtyper.» (Ganska bra)
- Helt ok.» (Ganska bra)

8. Barbara Rubino och VVS-konsult: VÄGEN TILL ENERGIEFFEKTIVA HUS (28 nov)

52 svarande

Mycket dålig»2 4%
Ganska dålig»16 34%
Ganska bra»25 54%
Mycket bra»3 6%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.63

- Ifall de kursansvariga hade bättre koll på vad vi studenter redan kan hade den här föreläsningen inte behövts. Det är ett viktigt och intressant ämne, men då vi redan har haft flera föreläsningar om detta i ettan och det dessutom har ingått i värme/fukt-föreläsningarna nyligen är det totalt onödigt att ta hit någon som står och säger samma sak på en sådan ytlig nivå igen. Det är dags att fördjupa ämnet om det ska vara någon nytta med det!!» (Ganska dålig)
- kommer ihåg första bilden i bildspelet och inte mycket därefter.» (Ganska dålig)
- VVS konsulten kändes onödig för jag tror att vi just haft en liknande föreläsning i byggnadskonstruktionen» (Ganska dålig)
- Bra, men jag skriver ändå ganska dålig eftersom detta var upprepningar av sådant vi redan både hört och arbetat med tidigare. Liknar Michael Edén och Hans Ek. » (Ganska dålig)
- kunde varit på högre nivå med fler konkreta exemepel på vad det är som har betydelse! dessutom hade föreläsningen varit mer relevant i kursen bostadens rum eftersom det var då man la fast de grundläggande systemen i huset. i detaljkursen kund eman bara ändra mindre saker som rörde energi.» (Ganska bra)
- kommer ej ihåg» (Vet ej)
- Minns inte den föreläsningen särskilt väl.» (Vet ej)

9. Ulf Janson: TRAPPOR (30 nov)

52 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 2%
Ganska bra»10 20%
Mycket bra»38 77%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.75

- Bra upplägg!» (Mycket bra)
- ulfs föreläsningar är guld! synd att så många skolkade..» (Mycket bra)
- rolig kuriosa tillsammans med bra fakta. funderade mycket över trappor i hela kursen innan och efter så den var till stor hjälp och inspirerande i arbetet» (Mycket bra)
- Inspirerande bilder» (Mycket bra)
- Ulf alltid rolig att lyssna på! Saklig och lättsam och informativ, perfekt.» (Mycket bra)
- Varför höll inte Ulf alla föreläsningarna? dom är mycket bättre genomgående! Bra exempel, bra bredd och tydlig genomgång.» (Mycket bra)
- Inspirerande bilder» (Mycket bra)
- Kommentar för punkt 9, 10, 11. Bra och inspirerande föreläsningsserie. Trevligt presenterat. Kräver ju dock att man har kompletterande föreläsningar om de tekniska specifikationerna gällande fönster.» (Mycket bra)
- Ulfs egna föreläsningar har varit mycket informativa och inspirerande över lag.» (Mycket bra)

10. Ulf Janson: FÖNSTER (3 dec)

50 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 2%
Ganska bra»14 29%
Mycket bra»33 68%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.66

- Bra upplägg!» (Mycket bra)

11. Ulf Janson: TAK OCH TAKFOT (10 dec)

51 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»16 34%
Mycket bra»31 65%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.65

- Om alla ulfs föreläsningar: inspirerande, men för lite om hur detaljerna verkligen är konstruerade för att se ut och fungera som de gör. Detta skulle vara till stor hjälp för utformningen av våra egna detaljer.» (Ganska bra)
- Bra upplägg!» (Mycket bra)
- Alltid bra upplägg och fina bilder i Ulfs föreläsningar» (Mycket bra)
- Bra föreläsningar som diskuterar det viktiga på ett begripligt sätt. Mycket bra upplägg i presentation!» (Mycket bra)
- Gäller alla Ulfs föreläsningar: Mycket bra och otroligt inspirerande! Bra hade varit om det tydligt stod var bilder är tagna eller på vilket hus eller vilken fotograf, så man själv kan leta reda på bilden om man gillade den.» (Mycket bra)
- Minns inte den föreläsningen särskilt väl.» (Vet ej)


Arbetsklimat

12. Hjälp under kursens första del (fallstudierna)?

Peter i verkstaden och Adrian från Bygg- och miljöteknik stod under vissa tider till förfogande som hjälp att tolka ritningar tillfallstudier. Hur stor hjälp var det?

51 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»13 25%
Mycket stor»31 60%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 3.68

- Men hade behövts fler tillfällen och mer tillgängligt!!» (Ganska stor)
- Då vi inte hade någon annan info att tillgå och ritningar som inte stämde var det inte lätt..» (Ganska stor)
- Men det borde finnas fler Peter, han kan inte ta hand om allas frågor.» (Ganska stor)
- Peter behövs även som hjälp under detaljutformningen till flerbostadshuset! Alla går och frågar honom i vilket fall...» (Mycket stor)
- Peter i snickeriet har varit till otroligt stor hjälp och jag tror att han har lagt väldigt mkt mer tid på oss än vad som ingick i hans uppgift.» (Mycket stor)
- De har varit väldigt duktiga och hjälpsamma.» (Mycket stor)
- Speciellt Peters hjälp har varit mycket betydelsefull. Dock ett stort problem att inte tid avsätts för honom att kunna hjälpa enbart oss, då vi haft stor hjälp av honom och därmed krävt mycket av hans tid. » (Mycket stor)
- Peter var till mycket stor hjälp.» (Mycket stor)
- För lång kötid. Hade varit bra om man kunde boka tid med Peter. » (Mycket stor)
- Bra med Peters hjälp bara för att förstå vad vissa saker var, och vad de var till för.» (Mycket stor)
- Både Adrian och Peter har varit till stor hjälp, speciellt Peter som alltid hade tid och på ett väldigt pedagogiskt sätt förklarade ritningar o dyl.» (Mycket stor)
- Den mesta kunskapen inhämtades i kontakt med handledare (Nice och Peter i snickeriet).Mer handledartid vore därför bra. Och Peter borde ingå i kursen, eftersom alla ändå sprang till honom för hjälp...» (Mycket stor)
- Peters hjälp har varit ovärderlig, men detta grundar sig mycket i att han alltid finns tillgänglig. Adrian har jag inte ens sett.» (Mycket stor)
- har ej behövt söka hjälp men förstod det på de som behövt att det var uppskattat. hade jag behövt hjälp var det enkelt att få tag i hjälpen.» (Har ej sökt hjälp)
- har visst missat att möjligheten fanns..» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp av ritsalsassistenten under kursens andra del (flerbostadshusens detaljutformning)?

52 svarande

Mycket dåliga»4 7%
Ganska dåliga»15 28%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»18 34%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Assistenten hade ingen kunskap om konstruktion.» (Mycket dåliga)
- Ritsalsassistenten har gjort ett jättebra jobb utifrån sin förmåga. Dock behöver vi konstruktörer som assistenter och inte arkitekter. Formgivningen är inte problemet, det är att förstå principerna för de tekniska systemen och hitta möjligheter i dessa som måste klaras av. Något som endast konstruktörer klarar att svara på. Förhållandet borde vara det omvända. Konstruktör på ritsalarna och arkitekt som gör ett besök under kurstiden. Ett problem som uppstår i samband med detta är att vägen till informationen blir väldigt krånglig, så man måste leta efter en person med kunskap om konstruktion varje gång man har en fråga. Man måste också förklara sitt projekt och sin avsikt varje gång. Detta tar tid. Tid som kunde användas till en designprocess som nu desvärre föll bort till stor del på grund av ett allt för tids- och energikrävande inhämtande av nödvändiga förkunskaper.» (Mycket dåliga)
- Hade inget att tillföra. Kunde inte svara på funderingar. Undvek samarbete.» (Mycket dåliga)
- Alldeles för lite tid. Hade varit bra med två handledare, en konstruktör och en arkitekt.» (Ganska dåliga)
- Jag tyckte att vi fick för lite tid och hjälp av ritsalsassistenten i början av projektet, att starta upp. Jag kände mig ofta i behov av hjälp när jag varken kunde hitta informationen jag behövde på internet eller i böcker. Peter i snickeriet var ofta upptagen och det var ett stort stressmoment då det stod folk i kö efter en som också behövde hjälp. Jag menar inte att ritsalsassistenten var dålig men jag hade behövt någon som satte sig ner i lugn och ro. Kanske hade det varit bra om alla fick en kvart var istället?» (Ganska dåliga)
- dels fungerade det dåligt med tider för handledning. sen tyckte jag att handledaren inte hade rätt kompetens. kunde inte ge svar på frågor om hur man faktiskt löser saker och ting.drev inte projektet framåt så mycket tycker jag.» (Ganska dåliga)
- Känner inte att jag fick något bra stöd, jag var osäker på vilken frihet jag hade i detaljutformningarna.» (Ganska dåliga)
- Mer handledartid vore därför bra. » (Ganska dåliga)
- Se kommentarer punkt 4.» (Ganska bra)
- Kändes ibland som det saknades kunskap i de tekniska delarna om hur en detalj i verkligeheten utformas. Positivt var dock assitentens engagemang och att han var där ofta och kunde svara på frågor som dök upp under arbetets gång.» (Ganska bra)
- Vi fick all hjälp hon kunde ge och hon var mycket ambitiös att vilja hjälpa oss. Dock var de problem vi stötte på sällan av de slag att hon kunde hjälpa oss, inte för att hon inte kan sin sak utan för att den hjälp vi hade velat ha skulle en konstruktör kunnat hjälpa oss med. Nästa år tycker jag absolut att en konstruktör ska dela handledarjobbet med arkitekten.» (Ganska bra)
- Hade behövts om möjligt ännu mer konsultation i början, plus längre konsultation med leverantörer och konstruktörer.» (Ganska bra)
- Vi hade behövt mer hjälp på konstruktionsområdet än vi fick. Dels hade assistenten inte tillräckliga kunskaper och mötet med konstruktörerna kom lite för sent, även om det naturligtvis var till stor hjälp.» (Ganska bra)
- Mer tid hade behövts.» (Ganska bra)
- Tid fanns det gott om. Men kände att det var bristfälliga kunskaper hod handledaren.» (Ganska bra)
- Många tillfällen men svårt att få hjälp i de intensiva delar där den egna improvisationen sker. Saknade delvis feedback på uppritningen av speciallösningar trots att handledaren (Nice)var både bra och kunnig.» (Ganska bra)
- Kändes som om man lagt den mesta energin på att lösa konstruktioner (då vi inte gjort det tidigare..)därför hade det varit lämpligt att ha en ingenjör/konstruktör som handledare istället för en arkitekt!» (Mycket bra)
- ordentligt schema när var och en av grupperna skulle ha handledning. Mycket givande, lärde mig otroligt mycket genom att diskutera och få svar på mina frågor.» (Mycket bra)
- Möjligheterna var stora. Men efter tre tillfällen ville vi inte boka in hos mer då vi inte fick någon som helst nyttig information.» (Mycket bra)
- Fantastisk assistent! Jonny.» (Mycket bra)
- johnny väldigt bra som assistent!» (Mycket bra)
- Vår handledare Anna var mkt hjälpsam och tagigt reda på svar på våra frågor.» (Mycket bra)
- Det har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Skulle ändå vara bra om man hade haft en ingenjör eller konsruktör på ritsalen. » (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i projektgruppen fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»21 40%
Mycket bra»24 46%
Har arbetat ensam»1 1%

Genomsnitt: 3.34

- En del personer kunde inte passa tider, däk inte upp alls och gick inte att lita på.» (Mycket dåligt)
- Ibland svårt att komma överens men samtidigt känns det som om man fick lära sig att argumentera för sin sak och acceptera majoritetsval. Jag uppfattar även grupparbetet som bra och realistiskt då man inte fick välja grupp själv utan lära sig att samarbeta med de klasskompisar man kanske annars inte valt på egen hand. » (Ganska bra)
- Men projektet har blivit lidande, visserligen så har vi lärt vrandra mycket under tiden, men vi har inte fått fram ett projekt som jag är nöjd med.» (Ganska bra)
- Mycket tid har gått åt till att vela och kompromissa sig fram till lösningar. Det är väl naturligtvis en övningsfråga, men tycker det skulle varit intressant med en föreläsning om att arbeta i projekt, hur man gör ute på kontoren etc. Vad man kan tänka på för att effektivt ta sig an ett nytt projekt. » (Ganska bra)
- man slet ganska hårt på varandra efter en hel termin med samma grupp...» (Ganska bra)

15. Hur var arbetsbelastningen under kursens första del (fallstudierna)?

52 svarande

För låg»4 7%
Låg»11 21%
Lagom»34 65%
Hög»3 5%
För hög»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.69

- Alldeles för mycket ledig tid. Hälften av den schemalagda tiden räckte för att slutföra fallstudierna. » (För låg)
- man fick massa ledig tid, kursen kunde koncentrerats mer.» (För låg)
- Fallstudierna och arbetet med radhuset fungerade mycket bra! Det känns som alla lärde sig väldigt mycket tack vare klart formulerade uppgifter med kort projekttid. Skulle gärna se fler lite mindre projektinlämningar med kanske en veckas arbetstid.» (Lagom)
- Lagom fast nästan för låg» (Lagom)
- För lite datahjälp» (Lagom)

16. Hur var arbetsbelastningen under kursens andra del (flerbostadshusens detaljutformning)?

52 svarande

För låg»1 1%
Låg»4 7%
Lagom»27 52%
Hög»17 33%
För hög»2 3%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.29

- Kursen var så utdragen att det blev svårt att hålla energin uppe. Samma jobb kunde gjorts under färre, mer effektiva dagar.» (För låg)
- Vi hade lång tid på oss. Min grupp änvände den extra tiden till att rita om några saker på flerbostadshuset, vilket iofs var givande, men arbetet med själva detaljerna krävde inte så mkt tid som var avsatt.» (Låg)
- Är mycket en fråga om vilken nivå man själv väljer att lägga det på. Hur höga ambitioner man har med projektet. Tycker absolut att vi hade hunnit läsa mer teori. » (Lagom)
- Som vanlig svårt att lägga sig på en rimlig nivå, blir lätt att man jobbar för mycket. Kanske ännu mer i grupp, eftersom vi drev på varandra ganska mycket...» (Hög)
- Det var mycket att ta reda på och rita.» (Hög)
- Svårt att säga... Kändes som väldigt läng tid. Undrar hur det skulle fungera om man bröt upp hela projekttiden i olika delmål. ex: efter första 2 veckorna skall stommen och en grundplan var klar, efter ytterligare en vecka skall en sektion och sit.plan presenteras...o.s.v. Mellaninlämningarna (med gemensamma disskusioner ritsals-vis tillsammans med handledare) skulle förhindra att man lägger onödigt lång tid på vissa moment och ge mer struktur åt arbetet. Visst kan man sätta upp egna delmål, men istället för total självinlärning tror jag att de flesta skulle må bra av att skolan gick in och erbjöd en hjälpande struktur. Till skillnad från andra skolor får vi ju ingen undervisning i designmetodik eller liknande.» (Vet ej)


Genomgångar och kritik

17. Fallstudieseminarierna

Hur pass givande var de genomgångar vi hade i A-salen 19-20 nov med fallstudieobjektens detaljutformning?

52 svarande

Gav inget»1 1%
Ganska lite givande»20 38%
Ganska givande»25 48%
Mycket givande»6 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.69

- Mer diskution skulle gett mer. Nu gav det mest för just den grupp som för tillfället redovisade. » (Ganska lite givande)
- Blev lite långtradigt efter ett tag och det kändes som att det saknades diskussion kring detaljerna-var mer en uppläsning av vad som stod» (Ganska lite givande)
- alldeles för mycket att ta in, mycket bättre att ta det i små grupper med möjlighet till diskussion» (Ganska lite givande)
- Hade vart bra med mer förklaringar varför man valt att göta just som hade gjort.» (Ganska lite givande)
- Svårt att sätta sig in i andras detaljstudier av projekt på så kort tid. Detaljutformningen är antingen så generell att det räcker med att se dem en gång eller så specifika och specialanpassade att det är svårt att använda sig av dem. » (Ganska lite givande)
- Vi borde ha haft mer övergripande föreläsningar om detaljers utformande tidigare in i kursen så vi hade kunnat ha något att relatera till. Hade man t ex arbetat med utformningen av en grund så visste man en del om detta, men ingenting om vilken problematik som finns kring att utforma exempelvis ett tak eller en vägg. Mer baskunskaper krävs.» (Ganska lite givande)
- Hade nog varit bättre att dela upp klassen så att man hade haft längre tid att sätta sig in i de övriga gruppernas projekt och kunnat disskutera mer.» (Ganska lite givande)
- Mest givande att få studera och rita av ritningarna i 3d. Det gjorde att man blev tvungen att sätta sig in i hur och varför det såg ut som det gjorde.» (Ganska givande)
- Men som sagt, ganska oitressanta hus och detaljer. Man hade gärna sett något lite mer tydligt exempel på hur viktiga detaljerna är.» (Ganska givande)
- Svårt dock att ta till sig helt innan man själv har börjat sätta sig in i det.» (Ganska givande)
- Hade varit bättre med byggnader som skilde sig mer åt för att ge ett bredare spektra av detaljer.» (Ganska givande)
- blev mycket lika genomgångar. särkilt de som varit på nästan samma ställe. fler unika objekt hade gjort genomgångarna mer intressanta.» (Ganska givande)
- Blav ganska tjatigt efter hand. Alla sa samma sake fats med lite olika utgångspunkter.» (Ganska givande)
- Det blir lite väl långa dagar bara. Man orkar inte lyssna så länge vilket är synd. » (Ganska givande)

18. Slutkritiken

Hur pass givande var slutkritiken 17 januari över flerbostadshusens detaljutformning?

52 svarande

Gav inget»2 4%
Ganska lite givande»16 32%
Ganska givande»17 34%
Mycket givande»15 30%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.9

- Tycker man inte fick några svar från kritikerna när man ifrågasatte vad som var den lämpligaste lösningen. Tanken är väl att det ska bli en diskussion om olika läpmliga lösningar för delatjerna. Synd att mycket fokus lades på rittekniken...kanske beror på bristande undervisning i kursen. » (Gav inget)
- Fokus på fel saker. För lite fokus på hur detaljerna påverkade helheten och för mycket om det tekniska.» (Ganska lite givande)
- kritikerna hade inte så mycket att säga och det fanns inte mycket som det blev någon diskussion kring.» (Ganska lite givande)
- Kritikerna sa inte så mycket. De var lite för snälla. (Ritsal 3)» (Ganska lite givande)
- Vår handledare Johnny var mer kunnig och påläst än kritkerna.» (Ganska lite givande)
- Konstruktören kritiserade enbart den estetiska utformningen av själva presentationen, varken konstruktion, värme eller fukt berördes. Märkligt. Arkitektkritikern däremot hade desto mer att komma med, men på det hela taget en sedvanligt LAM kritik. » (Ganska lite givande)
- Det fokuserades för lite på hur man framhävt byggnadens karaktär med detaljerna. Det var mer fokus på mått och liknande.» (Ganska lite givande)
- Det kändes mer som att man höll en presentation, vi fick ingen direkt respons vilket kändes ganska tråkigt. Det skiljde sig nog mellan grupperna i och för sig. » (Ganska lite givande)
- CAD- och konstruktionslärarna gav ingen bra kritik på våra projekt. De letade verkligen fel och hängde upp sig på småsaker. Jag lärde mig inget av redovisningen. Den assistent som även var med sa ingenting. Vi fick även en komplettering som berörde en detalj som vi inte valt att visa bland de som vi valde ut.» (Ganska lite givande) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Alla kritikerna kände ju inte till projekten sen tidigare så en del tid gick åt både till att förklara husen som helhet och få kritik på projektet som helhet. Lite oklart vad uppgiften/kritiken avsåg: tekniska detaljlösningar, detaljernas samspel med det arkitektoniska helhetsintrycket eller stomsystemet uppbyggnad?» (Ganska givande)
- lagom stora grupper och lagom nivå på kritiken» (Ganska givande)
- Duktiga kritiker. » (Ganska givande)
- Det blev nästan som en nu genomgång av husen eftersom de kritikerna inte sett projekten innan. Hade varit bättre om det tydligare hade känts som en uppföljning av projektet sen innan.» (Ganska givande)
- Blev till viss del samma kritik man redan fått på huset. borde kanske varit mer detaljinriktad. » (Ganska givande)
- Lärorikt» (Mycket givande)
- Vi hade mycket bra kritiker (Johnny & Angela) och fick ut mycket av det. Framför allt gav de oss mycket generella tips.» (Mycket givande)
- Lagom stora grupper, samtidigt skulle det varit roligt att mixa ritsalarna» (Mycket givande)
- KG är ingående och förklarar bra. Lite lång genomgång dock.» (Mycket givande)
- Skönt att äntligen få respons.» (Mycket givande)
- Det som kändes mest givande på hela kursen, kritiken var intressant och lärorik. » (Mycket givande)
- Kritiken är som vanligt central i lärandeprocessen på skolan. » (Mycket givande)
- eftersom vi på slutkritiken för första gången får tillfälle att prata igenom presentationer och färdiga förslag med en konstruktör gav kritiken mycket. Synd bara att vi inte fått göra det tidigare så vi kunnat föra en längre pågående dialog samt fått en bättre slutprodukt. Vi söker ju trotts allt på portfolio och då vill man kunna visa upp så bra projekt som möjligt.» (Mycket givande)
- Var inte med, ska komplettera senare.» (Vet ej)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 5%
Godkänt»13 25%
Gott»28 53%
Mycket gott»8 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.78

- Kändes som om man bara bevisade att arkitekter inte kan detaljer på riktigt utan att man ska lämna över det till konstruktörer. Samt att det är precis så konstruktörerna tycker.» (Dåligt)
- Det är inte godkänt att en kurs som funnits så länge inte har kommit till rätta med en så uppenbar problematik som bristen på kompetens. Att googla lösningar på internet eller att läsa handböcker i biblioteket är för energikrävande i den här kursen. Jag säger inte att vi ska serveras färdiga patentlösningar av assistenterna, men dessa borde hur som helst vara där för att underlätta för oss och då måste de åtminstone ha den grundläggande kompetensen för att kunna utvärdera och svara på de frågor vi har gällande våra arbeten.» (Dåligt)
- för mycket fokus på CAD och konstruktion, för lite samband med uttrycket man ville förmedla. Hade kunnat rita delvis för hand för att få mer tid till funktion och utseende.» (Godkänt)
- Vi har känt oss lite ensamma, det var inte alldeles solklart från början vad uppgiften egentligen var och hur den skulle göras. Återigen lämnas vi att tolka uppgiften OCH hitta all information helt på egen hand» (Godkänt)
- Kursen var mycket givande och intressant, men gav upphov till en stor ångest då förkunskaperna var mycket dåliga och bra fakta var svårt att hitta.» (Godkänt)
- Kursen var något utdragen och det var rätt svårt att planera och strukturera projektet i och med att det är det första större projektet vi haft samt att det utfördes i grupp. Mycket att hålla koll på vilket tog bort fokus lite från att göra ett bra och fint hus.» (Godkänt)
- Mer förkunskaper om tillexempel hur en vägg ser ut. Tillgång till ingenjör.» (Godkänt)
- Man har lärt sig otroligt mycket i sitt sökande efter de rätta lösningarna» (Gott)
- Nyttigt att få rita EXAKT hur något ska se ut, att inte stanna vid skisser och idéer. Också bra att få lösa tekniska problem med arkitektoniskt språk.» (Gott)
- Jag har lärt mig väldigt mkt men hade velat få mer kunskap innan man började utforma egna detaljer.» (Gott)
- Ganska trist, men utan tvekan lärorik. » (Gott)
- Intressant kurs som äntligen gav möjlighet att gå in mer i detalj på hur konstruktion och formgivning samspelar. Kursen gav ett helt annat synsätt än det första årets ganska platta inriktning på snygga fasader. Tror de flesta i årskursen ser annorlunda på hus omkring sig nu. » (Gott)
- » (Gott)
- Har lärt mig mkt av att ställas inför problem att lösa på vårt hus. Isolering, detaljer och konstruktionslösningar osv.» (Mycket gott)
- Bra blandning av estetik och tekniska lösningar.» (Mycket gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- jag lärde mig mest sista dagen, på kritiken. föreläsningarna var jättebra. »
- Studiebesök i kombination med fallstudien. »
- Interaktionen mellan Bostadens Rum -Flerbstadshuset och detaljutformningen.»
- jag tycker det mesta i kursen funkade bra och så här i eferhand inser jag hur mycket man faktiskt lärt sig:)»
- Att man får fundera på olika detaljer»
- Ulf Jansons föreläsningar är klockrena och ger kunskaper samtidigt som de är inspirerande och ger vilja att skapa.»
- Ulfs föreläsningar»
- Att arbeta med sitt eget hus lär man sig mkt på.»
- Föreläsningarna som hade en bra bredd och gav en bra grund att arbeta vidare på.»
- Inspirationsföreläsningarna med ulf, cad-genomgång samt mkt tillgång till handledare»
- uppdelningen fallstudie och flerbostadshusgestaltning. föreläsningarna om olika detaljer.»
- De föreläsningar som hölls, och hjälpen vi fick av de specialiserade konstruktörerna (endast ett tillfälle).»
- föreläsningarna om golv, trappor, tak mm täta handledningstillfällen.»
- givande föreläsningar»
- Det var ett bra upplägg på kursen. »
- Ulfs föreläsningar. Ritsalsassisten Jonny. Hela sista delen var över lag väldigt bra.»
- föreläsningar och kunniga assistenter»
- Ulfs föreläsningar. Mkt handledartid.»
- Peters och Johnnys handledar insatser.»
- Tycker att upplägget varit bra. Kursen kan i stort bevaras i nuvarande form.»
- ..projektet. »
- Ulfs föreläsningar och att man utvecklar sina egna projekt. »
- Att Peter från snickeriet är med! »
- Ulfs föreläsningar. »
- Roliga föreläsningar samt studentinflytandet»
- Slutkritiken, Vi hade Jonny. Under denna intensivdag lärde vi oss mer än under hela kursen. »
- Flerbostadshuset, radhuset, detaljutformning. Ulfs föreläsningar. Besök på arkitektkontor.»
- Cad-undervisningen och användningen.»
- Tycker att det var ett bra upplägg, med en första del som är generell där man får titta på detaljer lite mer i stora drag, som ngn slags principer - för att sedan applicera på sitt eget hus. Kändes som man fick en bas att stå på i första delen av kursen, som man kunde lute sig tillbaka på under den andra delen. Så tycker att helheten var mycket bra och bör förbli!»
- Kritiken, föreläsningarna om de olika delarna, trappor, tak o.s.v.»
- Ulfs inspirerande föreläsningar! »
- Jag tror att det är nyttigt att studera befintliga byggnaders lösningar och även att rita upp dem i både 2D och 3D för att förstå sambanden. »
- Föreläsningar, samt Peters timmar på ritsalar.»
- Fallstudierna och att man gör detaljer till sitt flerbostadshus.»
- Konkret objekt under fallstudierna. Arkitekt som assistent.»
- Peter från snickeriet»
- Ulfs föreläsningar!»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer vägledning i ritandet av detaljer. mer insatta ritsalsassistenter»
- Mer litt.seminarier och gemensamma disskusioner. »
- Planeringen av de två sista veckorna (2008). Bättre med en vecka med normalstor arbetsbelastning och en extra ledig vecka istället. Nu kändes det lite överflödigt.»
- Konstruktörer som ritsalsassistenter, Bättre hjälp med cad»
- mer cad-undervisning eftersom det känses dom om vi fick lära varandra istället för att han en lärare att fråga.»
- Tycker att man kan byta ut 3D-caden som den ser ut nu till att bygga modeller i stället»
- Att byggnadskonstruktion legat parallellt har inte enbart varit bra. Mycket missar just i shemaupplägget (främst från byggnadskonstruktions sida). Jag önskar att någon slags konstruktionsdel funnits redan innan bostadens rum, ev parallellt. Allt för många småmissar i konstruktionen tog lång tid att rätta till, vissa kunde inte ens rätta till. »
- Mer tillgänglig rådfrågning!!»
- Bättre dataundervisning. Absolut mer handledning.»
- Hjälp med bra handböcker osv. Obligatorisk kurslitteratur i form av kanske ngn materialhandbok om det finns... »
- Mer tillgång till ren konstruktionshandledning.»
- Fler konsultationer med konstruktörer, mer cad undervisning»
- att alla får i fallstudierna mindre mer unika projekt att kolla på, både för att det är mer intressant och finns mer att lära sig därifrån då arkitekten/kontoret har mer att visa och berättta.»
- Slutkritiken bör bli mer saklig, handledningen behöver göras av assistenter som vet vad kursen handlar om och som har insikt i detaljutfomning och konstruktion.»
- Mer feedback på slutredovisning»
- bättre och mer konsultation från konstruktörer»
- Inlämningen direkt efter jullovet.»
- Mer CAD-undervisning. Förslagsvis olika grupper eller liknande för de som känner sig säkra och e som vill ha repetition av det gamla först. Eller någon frivillig del som introduktion där man går igenom det gamla.»
- mer info och varför inte en kursbok?»
- AutoCAD kursen. Relevanta övningar, en bra och kunnig lärare!»
- Mer vägledning och information om detaljutformning.Mer handledar tid.»
- Mer litteratur om olika lösningar på byggnadsdetaljer. »
- Kritiken. Och möjligheten att få hjälp av Peter. Tid MÅSTE avsättas för honom att hjälpa till under denna kurs. »
- Bättre handledning i detaljutformningen!»
- Mer Peter åt klassen!!!»
- Komprimera den schemalagda tiden lite. blev mycket dödtid. »
- Mer hjälp från Peter»
- Sättet vi söker de detaljlösningar som borde passa våra projekt. Alla var vilsa och visste inget, man dyker då in i nätets värld och tar de man hittar därifrån. Tyvärr gav inte mötet med vår ritsalshandledare så mycket och peter var till fantastisk hjälp men kanske inte till de vi behövde i upggiften»
- Mer CAD och hen del nya handledare med bättre kompetens»
- Lite mer förkunskaper angående detaljer behövs innan fallstudierna. Man visste inte riktigt vad det var man skulle kolla efter.»
- Mer "datorsupport" i ritsalarna under kursens andra del. Det vore bra om det fanns någon som kunde hjälpa en när man sitter och svettas med detaljen och undrar varför extrude-kommandot plötsligt vägrar fungera. Det uppstod många sådana frustrerande situationer när mycket tid gick åt för att det inte fanns någon att fråga om hjälp i hela A-huset. »
- Mer stöd om hur man väljer detaljer, hur stor frihet man har i detaljutformning utifrån sitt hus, därmed fler handledare för just detta.»
- Det som var mindre bra var att sitta och gissa hur saker och ting kan se ut i detaljutformning, att det inte fanns några direkta anvisningar ellre kurslitteratur där man kunde få se exempel. Att sitta och "hitta på" själv hur man tror att det ska vara är väldigt tidskrävande och frustrerande. »
- Mer handledartid med konstruktörer och gärna kvalificerade sådana, inga Lars...(pensionerad arkitekt med noll koll på konstruktion) Och gärna mer handledartid i allmänhet.»
- Bättre kommunikation med arkitektkontoren som presenterar sina projekt tror jag skulle höja den första delen av kursen. På Semrén och Månsson trodde de ett tag att vi kom från en gymnasieskola, de arkitekter som hade ritat huset hade slutat, ingen av de som presenterade ritnigarna var insatta i projektet och ritningsunderlaget var bitvis undermåligt.»
- Försök att skaffa någon slags litteratur, inte bara hänvisningar till olika bygg och materialföretags hemsidor.»
- Tillgång till ingenjör. Gärna en på ritsalen.»
- Allt! Kommunikationen mellan lärare, lärare och elever, lärare och assistenter och även mellan parallella kurser, vilka faktiskt påverkar varandra (kommunikation var något som helt saknades och inte bara skapar det förvirring utan även onödig stress). Uppläget bör även det ändras. Byggnaden måste betraktas som en helhet där olika delar ska verka för ett samlat intryck och system. Att delas upp i grupp och rita en detalj är helt fel sätt att skapa insikt om detta. Istället kunde man t ex ha en serie seminarier under en vecka där man går igenom grundläggande funktioner hos olika byggnadselement. Förslagsvis ett element per dag. Elever läser in sig på pedagogiskt material och diskuterar senare i grupp med en kompetent seminarieledare. Allt för att ge en helhetsbild. »
- Mer Peter från snickeriet eller bättre ritsalsassisteneter. Bättre förståelse för det tekniska. Mer diskussion.»
- Knyta ihop projekt flerbostadshus och dess detaljutformning bättre med en mellanliggande del med fokus på konstruktionen och klimatskalet samt tydligare redovisningskrav på detta vid slutkritiken på projektet.»

22. Övriga kommentarer

- Eftersom man var så vilsen när det gäller den konstruktioner/lösningar känner jag att detaljernas estetiska utformning fått komma i andra hand.. synd med tanke på kursens syfte! »
- Möjligehet för alla att ha tillgång till en dator skulle vara ett plus. »
- Bra kurs. Jag har lärt mig otroligt mycket under min tredje termin, till stor del beror det på just denna kurs.»
- Intressant kurs men med ganska stora brister.»
- den bästa kursen hittils var gäller information och kommunikation, något jag värderar högt.»
- Väldigt lärorikt, men det känns som att man fortfarande inte lärt sig tillräckligt för att inte bli dumförklarad i slutkritiken.»
- Jag har lärt mig mycket och det var kul att få uteveckla flerbostadshuset.»
- Detta var nog den kursen jag har känt mig mest frustrerad i men jag har samtidigt lärt mig mycket också. Jag vet inte om det hade gått att minska den frustrationen genom ett annat upplägg eller om det bara är en del av processen. Jag kan nog känna att för min del tog det väldigt lång tid att förstå exakt vad en en detaljutformning innebar. Att den ska förstärka byggnadens karaktär. Jag vet inte om det är jag som är trög men JAG hade gärna sett att det förtydligades mer från första början. Exakt vad det går ut på.»
- ska man verkligen rita detaljer i 3d? flera gånger upplevdes det bara mer otydligt när man gjorde något tredimensionellt. det skulle vara bra med tydligare redovisningskrav, på vilket sätt man ska göra ett snitt i en tredimensionell detalj för att det ska bli tydligt. också mer tydligt vilka detaljer som är mest relevanta att studera.»
- Ulf, du borde sträcka på dig! Dina kurser är alltid bra!»
- En konstig fördelning över kursens gång. Istället för att ha tre/fyra inlämningar strax före och efter jul och kritik och redovisningar samlat under en vecka hade de varit bättre att ha inlämning och redovisning på något innan jul och tvärtom»
- Pekka fantastiskt bra handledare.»
- Bra och lärorik kurs, som troligtvis gav resultat pga mycket frustration, svordomar och svett!»
- Det som var mest problematiskt var att veta vad man skulle välja för detaljer, att rita helt egna hade jag för dåliga kunskaper för.»
- Snårigt att söka info i denna djungel av konstruktionslösningar på egen hand, men slutändan har man lärt sig en hel del ändå! :-)»
- Det var svårt att under kursens gång lyfta blicken från sitt specifika projekts unika lösningar och se en vidare helhet. Det var svårt att jämföra alternativa lösningar för byggnaden eftersom man blev hänvisad till att hämta information direkt från olika producenter som alla vill sälja sin produkt. När systemen sen skulle detaljutformas och anpassas till projektet så blev det många gissningar och egenhändigt skapade kombinationer av olika produkter vilka inte alltid passade ihop. Större översikt eller mer ingående hjälp skulle underlätta. »
- Skärpning! Ge oss kompetenta handledare så Peter i snickeriet slipper göra deras jobb.»
- En mycket lärorik kurs, dock blev hösten lite mastig och "torr" utan en enda konstlab och så långa perioder i streck då man mest satt och tragglade med cad.»
- En rolig och lärorik kurs!»


Kursutvärderingssystem från