ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp2 11/12 Computer aided design, LBT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»7 25%
Gott»11 39%
Mycket gott»8 28%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den är lite kort för att man ska hinna lära sig programmen,skulle nog fortfarande behöva hjälp om jag ska göra något arbete med dessa program. » (Godkänt)
- Kul med något nytt. » (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.89


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) producera och förklara ritningar i 2D.
2) skapa husmodeller i ett 3D BIM-system.
3) rekonstruera tidigare lösningar för förändringar i redan producerade ritningar och modeller.
4) tillämpa programvarorna Autocad och Revit.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 46%

Genomsnitt: 2.92

- Först nu jag får se målen som tydligen funnits. » (Jag har inte sett/läst målen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

- Kursen tidsoptimistisk» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»18 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.81

- Vi hade ingen examination utan inlämningsuppgifter vilka testade kunskaperna på ett bra sätt.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»3 11%
Ganska liten»3 11%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.03

- Brevkurs filmerna får gärna bli bättre o att det används manus.» (Ganska stor)
- Bra undervisningsform med äldre studenter som har hållit o större del av kursen. » (Ganska stor)
- Korta ned undervisningstiden för varje tillfälle och öka tillfällena. Vid inlämningsuppgifter finns få tillfällen att få hjälp.» (Ganska stor)
- Bra när man väl fick hjälp, men ibland kändes det som att det var för få övningsledare.» (Mycket stor)
- Dock skillnader i muntlig info vs skriven/förinspelad info» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»12 42%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.42

- Ej haft någon litt.» (Mycket liten)
- Kursledarna ovärderliga » (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 3.1

- Kursledarna ovärderliga » (Mycket dåligt)
- Instruktionsfilmerna var något opedagogiska emellanåt. » (Ganska bra)
- Efter pingpongs förutsättningar bra.» (Mycket bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»19 70%
Hög»4 14%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.07

- Kunde redan CAD sen innan, så inte så konstigt att det var lätt.» (Låg)
- Kursen tidsoptimistisk » (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»11 40%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Stundtals lång väntan på hjälp» (Ganska bra)
- Kunde ta ett tag ibland.» (Ganska bra)
- Svårt att få bra svar ibland, men oftast bra hjälp. » (Ganska bra)
- Se tidigare kommentar» (Ganska bra)
- Som sagt, för få ledare ibland.» (Mycket bra)
- Att det är elever som själva är med och hjälper till var väldigt bra. De var duktiga och kunde förklara bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»16 61%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.69

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 29%
Hög»15 55%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.85

- Många olika kurser upplevdes vara en nackdel» (Hög)
- fyra olika kurser är för mycket.» (För hög)
- Fyra kurser samtidigt känns för mycket. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ledarna.Bra killar som visste vad de gjorde.»
- bra att man får lära sig både CAD och Revit»
- Undervisningen av äldre studenter»
- Materialet som vi fick utdelat och att man har möjlighet att ladda ner det hemma.»
- Studenter som lärare»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Brevkursfilmerna»
- Fler lektioner. Uppdaterat inlärningsmaterial, främst filmklippen på bimlabs.»
- passen kanske skulle vara kortare och då fler tillfällen i veckan.»
- Kan gå och väva in kursen i exemplevis byggteknik. »
- Borde vara en riktig lärare. Om det trots allt ska vara elever från högre årskurser som håller i det måste de veta vad som gäller, de kan inte ge olika info till olika individer.»
- Instruktionsvideosarna kunde varit lite mer detaljerade och inte så mycket "ehm:ande", större genomgång av funktionerna i programvaran.»
- Bättre planering av de som lär ut, vi som var i måndagsgruppen fick väldigt dåliga instruktioner pga att våra "lärare" inte hade pratat med varandra, de som hade lektion på ons eller fredag verkar dock inte ha lidit av detta.»
- Uppdatera inspelat material»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Tycker att kursen ska få större utrymme än vad den fått. Ge fler poäng och mer lektioner så att det man lärt sig sitter kvar ett tag efteråt också.»
- det har ej vart ett enda kursutvärderar möte under hela kursen. detta bör förändras!»
- Det känns som om kursen skulle ha behövt vara längre.»
- Kanske inte behöver vara en enskild kurs, utan kan istället kanske vävas in i exempelvis byggtekniken. »
- Jag känner att 90% av det jag lärt mig har varit självlärt. Hde givit lika mycket att sitta hemma och arbeta med programmet ett par timmar i veckan.»
- Revit kändes som man bara gjorde för att få klart. Programmen känns som man behöver sitta med en längre tid. Det fanns ingen tid för att själv upptäcka programmet. Eftersom jag tidigare har arbetat med Cad kände jag detta mer med Revit. Bra att filmerna ligger på internet så kan titta och repetera när man vill. »
- Mycket utskriven mindre viktig info blandad med viktig som försvann i mängden»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.89
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från