ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-1 Lasthantering, SJO512

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»7 50%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»2 14%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 2.07

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

- Obligatorisk närvaro» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 3.21

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 15%
Ja, i hög grad»11 84%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.84


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 14%
Mycket stor»12 85%

Genomsnitt: 3.85

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»9 64%

Genomsnitt: 3.42

- Har ej haft någon beskrivande litteratur.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»10 71%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.14

- Fick övningstentan lite försent, dagen innan lektionen vi skulle gå igenom den. Blev svårt att hinna. Har heller inte fått besked om tentan trots treveckorsperioden.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt hjälp»5 35%

Genomsnitt: 4.28

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 4.07

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 64%
Hög»5 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»6 42%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 21%
Gott»7 50%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kommer tyvärr antagligen aldrig att ha någon nytta av kursen, läser sjuan för helt andra änsamål.» (Godkänt)
- Tomas Neptun Olsson får högt betyg av sitt sätt att lära ut och på de fantastiska sätt han förgyller en föreläsning.» (Gott)
- Mycket bra kurs, med kunnig och förtroendeingivande lektor som kan sin sak. Kursen har varit mycket välstrukturerad. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tomas Olsson Neptun»
- Thomas Olsson Neptun»
- Ha för guds skull kvar Neptun, tror inte de finns någon annan lärare som kan ha ett sådant tråkigt ämne och fortfarande hålla klassen engagerad.»
- Systemet med rasterna. »
- Läraren.»
- Tomas Neptun Olsson»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Fler övningar där vi kan applicera det vi har lärt oss på lektionerna. nu blev det mest föreläsningar fram tills tentamen och sen stressplugg på några uppgifter innan tentamen.»
- Vi hade en heldag med lastteknik försöka att undvik det, man blev rätt grötig i huvudet.»
- Läraren kan ibland sväva ut för mycket så att man tappar hela sammanhanget han pratar om. Även om det också är skönt med en del kunskap om onödig fakta.»
- NIL»
- detaljutlärningen kan vara lite större»

16. Övriga kommentarer

-
- Måste berömma lektor Neptun för sitt engagemang och konststycke i att hålla alla kandidater intresserade, då detta ämne var tungt och svårt att greppa i början.»
- Tummen upp för Neptun!»
- Mycket bra lärare! Kunde hålla klassen uppmärksam och aktiv under lång lektionspass.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.07

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.07
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från