ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Givare och don, LEU028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-10 - 2008-04-06
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»8 50%
Cirka 20 timmar»6 37%
Cirka 25 timmar»1 6%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»1 6%
75%»6 37%
100%»8 50%

Genomsnitt: 4.31


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 50%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»6 42%

Genomsnitt: 3.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»11 68%
Mycket stor»4 25%

Genomsnitt: 3.18

- don-delen kunde det ha räknats mer exempel på» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»2 12%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.37

- Kompendie för Don är helt omöjligt att slå upp saker i, finns ingen struktur och inget logiskt index.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»6 37%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 2.62

- Inga gamla tentor och en okomplett formelsamling på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Dåligt att ALLT utdelat material ej fanns på hemsidan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»12 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»13 81%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.93

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»8 50%
Hög»6 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 53%
Gott»6 40%
Mycket gott»1 6%

Genomsnitt: 3.53

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med mycket laborationer.»
- trevligt ämne, bra labbar!»
- Övnings tillfället, engång i veckan. Utan de skulle man inte klara kursen.»
- Laborationerna, de var nyttiga och det var ett brett spektrum på de olika labbarna.»
- Övningar»
- Allting fungerade helt ok förutom studiematerialet.»
- Givaredelen var bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kompendiet Don.»
- Mer exempel på don-delen. Tydligare vad som ska utföras på laborationer.»
- Boken till Don-delen är svår att hitta i. Riktig sidnumrering vore bra.»
- fler gamla tentor»
- Få fler tal att räkna på.»
- Öka trefas-delen på kursen.»
- Studiematerialet. Boken tycker inte jag var bra alls. Kompendiet var bra men svårt att hitta i.»
- bättre strukturerade laborationer! Ge tydliga anvisningar om vad som ska hinnas med.»
- På don delen bör mer exempeluppgifter räknas på tavlan»

16. Övriga kommentarer

- Ofta var båda handledarna upptagna/frånvarande vid labbarna, vilket ledde till dödtid.»
- kurslitteraturen dåligt sammankopplad med examinationskrav för kursen.»


Kursutvärderingssystem från