ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


ZBASS - VT14 - Fysik, del B, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-17 - 2014-03-30
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Lars-Göran Ottosson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»12 29%
Cirka 20 timmar»8 19%
Cirka 25 timmar»10 24%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»6 14%

Genomsnitt: 2.63

- På tok för lite, prokrastineringen vann kampen den här läsperioden.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»1 2%
25%»2 5%
50%»3 7%
75%»6 15%
100%»28 70%

Genomsnitt: 4.45

- På grund av jobb har jag deltagit i 2 föreläsningar» (0%)
- Var inte på alla föreläsningar då jag känner att man kan få tillräcklig kunskap från böckerna. + att jag har svårt att komma upp på morgonen haha.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 47%

Genomsnitt: 2.87

- När man gått klart kursen är de tydliga, men med alla nya begrepp etc. är de luddiga att förstå då man först introduceras för dem.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- ej läst målen» (?)
- Målen verkade väldigt höga i början, men sedan jobbad man väldigt hårt och det gick. Möjligen på mattekursens bekostnad.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 8%
Ja, i hög grad»26 76%
Vet ej/har inte examinerats än»5 14%

Genomsnitt: 3.05

- ej läst målen» (?)
- Tycker det fanns en del "kuggfrågor" i tentan som mest fanns där för att sätta dit personer som inte klarade dem utan att egentligen värdera om vi förstått... under en tenta är en ju väldigt pressad och då kan just sånna där kuggisar fälla en, trots att en egentligen förstått principen och vet hur saker förhåller sig till varandra. » (I viss utsträckning)
- På en tenta där formelsamling är tillåten kan man tycka att fler av problemen borde varit av den typ där man inte bara kan fylla i a+b=c.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»16 39%
Mycket stor»21 51%

Genomsnitt: 3.34

- Jag har inte kunnat delta på lektionerna. Av de 2 föreläsningstillfällen bedömer jag att undervisningen var bra och lätt förstårligt» (Mycket liten)
- Tycker att det hade kunnat varit en tydligare struktur på föreläsningarna med mer grundlig förklaring av olika fenomen samt att grundformlerna skrivs upp innan en uppgift räknas ut med kanske 3-4 eller fler formler kombinerat - det är då svårt att riktigt hänga med vad som görs och hur saker hänger ihop.» (Ganska stor)
- De föreläsningar jag var på gav mig mycket, Arto var oerhört engagerad.» (Ganska stor)
- Vår ena övningsledare Johan var jättebra! Verkligen, stort tack till honom! Hans-Georg som vi hade ibland var inte till så mycket hjälp. Kändes som att detta inte riktigt var hans område. Man fick tala om för honom hur vissa saker fungerade osv. » (Ganska stor)
- Mycket bra undervisning, bra föreläsare!» (Mycket stor)
- Arto är en mycket duktig pedagog» (Mycket stor)
- Boken är för grundläggande och har ett barnsligt tilltal. Dess svepande information krockar ofta med Artos mer djupgående kunskap, vilket känns frustrerande att inte kunna läsa sig till.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»16 39%
Mycket stor»19 46%

Genomsnitt: 3.24

- Självförvållat då jag varit dålig på att studera utanför lektionstid.» (Mycket liten)
- Att göra uppgifter ger rutin och var på så sätt till hjälp för tentan, men inte för mitt faktiska lärande, som så ofta annars.» (Ganska liten)
- Tycker att övningsuppgifterna i boken gav en bra grundförståelse men känner att jag saknade uppgifter som var lite mer komplexa/kombinerade olika frågeställningar och moment.» (Ganska stor)
- Böckerna var ofta konstigt formulerade i sina frågor vilket ofta gjorde det svårt att förstå vad exakt de faktiskt vad ute efter, vilket såklart försvårade in lärningen av materialet.» (Ganska stor)
- Att använda sig av boken gav inte så mycket i vår studiegrupp vi hade mer användning av gamla tentor och exempeluppgifter. Boken var övrigt ganska rörig och uppgifterna byggde oftast på enstaka fall.» (Ganska stor)
- Fast böckerna var inte bra upplagda.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 31%
Mycket bra»28 68%

Genomsnitt: 3.68

- Dåligt med delad kurshemsida.» (Ganska bra)
- Extrauppgifter lades ut på kurshemsidan. Dessa var dock långt över den kompetens man lärde sig på föreläsningar. Inte ens min övningsledare kunde lösa uppgifterna. Detta är meningslöst och ohållbart. En bra ide vore att lägga upp extrauppgifter från tidigare tentamen som behandlar den aktuella veckans teori. » (Ganska bra)
- Mycket bra utformning på exempeltentor!» (Mycket bra)
- Det utdelade materialet (sammanfattningar av föreläsningar) var väldigt bra och tydligt.» (Mycket bra)
- Gillade Artos sammanfattning varje vecka. Hade han inte haft dem vet jag inte vart jag hade tagit vägen..» (Mycket bra)
- Det var roligt att Arto upplevdes så engagerad i kursen och verkligen ville ge oss en djupare förståelse för ämnet. » (Mycket bra)
- Arto använder ping pong mycket väl för att sprida information. » (Mycket bra)
- Väldigt bra strukturerat! Underlättade enormt. Bra med sammanfattningarna!» (Mycket bra)
- Arto var en hjälte på alla sätt och vis, väldigt engagerad i kursen och kom med mycket information via mejl.» (Mycket bra)
- Arto är hittills den bästa med att ha allt redo och ute i tid på Ping-Pong!» (Mycket bra)
- Bra med veckosammanfattning och lätt att hitta den extrainfo som gavs ut.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»18 43%
Mycket bra»7 17%
Har ej sökt hjälp»13 31%

Genomsnitt: 3.7

- dåligt med exercise, dåliga ledare i viss mån» (Ganska dåliga)
- Vår övningsledare var lite dåligt påläst vid de första övningstillfällena, men blev bättre efter hand. Var på en av övningarna med Arto och det var extremt mycket bättre!» (Ganska bra)
- Varannan vecka var det en excerise och varannan två. Jag hade önskat att det alltid var två. » (Ganska bra)
- Vi hade en mycket bra övningsledare som för en g+ngs sull kunde ge rättvist portionerad hjälp.» (Ganska bra)
- Vi hade en fantastisk övningsledare som jag tyckte var väldigt mån om att vi skulle förstå (en egenskap som jag upplever annars är bristfällig hos fysiker) så det var verkligen toppen! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 9%
Mycket bra»31 75%
Har ej sökt samarbete»6 14%

Genomsnitt: 4.04

- Vår grupp är dock mycjet splittrad på grund av att många bytt föreläsningsgrupp för att inte behöva ha Sverker i matematiken, detta gör att vi är väldigt få och som går på olika övningstillfällen och sällan möts vilket gör utbytet med andra något mer begränsat.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»24 58%
Hög»14 34%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.34

- Gräns mellan hög och för hög. Det var väldigt mycket övningsuppgifter som skulle göras och en vill ju gärna göra dem alla vilket kändes tufft att hinna med.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 9%
Lagom»16 39%
Hög»20 48%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.43

- Vet inte riktigt vad man ska jämföra med men om man jämför med period 1 så var denna låg, dock var det rätt så skönt.» (Lagom)
- Det var ju för att fysikprojektet hela tiden var vid sidan om. Mycket fokus sattes på det och man "glömde" av den riktiga fysikkursen ibland. Men det löste sig med planering. » (Hög)
- pga projektkursen» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 4%
Godkänt»6 14%
Gott»16 39%
Mycket gott»17 41%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har lärt mig mycket men tyckter att kunskapen hade kunnat knytas ihop och sammanfattas bättre.» (Godkänt)
- Det var intressant hela vägen. Mycket information men föreläsaren bröt ner det till bra nivåer. Så man förstod! » (Mycket gott)
- En av de roligaste kurserna, speciellt med så en så passionerad lärare!» (Mycket gott)
- Föreläsningarna med Arto var alltid bra och verkade väl förberedda.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- De praktiska demonstrationerna »
- Exempeltentor»
- Laborationerna är känns väldigt nyttiga och även föreläsningssammandragen.»
- Upplägget av information. Behåll Arto som föreläsare på denna kurs om möjligt. Tror han hade stor betydelse för att elever inte hamna efter.»
- Arto. Mycket bra och pedagogisk lärare!»
- Sammanfattningarna och strukturen i kursen.»
- Arto»
- Arto»
- Arto»
- Arto!»
- Föreläsningarna och dess uppbyggnad »
- Arto! Utan honom hade kursen fallit platt, helt enkelt därför att han år kunnig och på så sätt inspirerar.»
- Laborationerna och föreläsningarna.»
- vet ej»
- Bra föreläsare som visade engegemang. Det var positivt att man fick utföra labbar. Men framförallt att föreläsaren tog med sig experiment/komponenter och visade i föreläsningssalen. Detta uppskattades mycket av mig.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räkneexempel »
- Inget.»
- Kolla över övningsledarnas kompetens. »
- Experimenten kändes överflödiga då det var väldigt svårt att i bänkraderna uppfatta vad som hände. Bättre i så fall om experimenten gicks igenom på övningstillfällen när chansen att gå fram, se och fråga hade varit större. Dålig förberedelse inför labbarna också och stor förväntan att vi skulle förstå hur saker fungerade samt dålig handledning gjorde att det blev riktigt jobbigt istället för intressant och lärorikt.»
- Bättre och mer material att tillgå för att förbereda sig inför tentorna. De material som fanns att tillgå var på en lägre nivå än vad tentan låg på.»
- Inte ta frågor under föreläsningarna,de som vill fråga nåt kan göra det efter lektionen!»
- Ägna gärna lite tid till att prata om vad vi ska uppmärksamma under laborationerna, vilka fenomen vi ska titta efter och varför det sker. Jag tror att jag hade fått ut mer av själva labben om vi diskuterat det mer. »
- Eventuell komplettering till bokens svar, det hade varit till stor hjälp att veta varför svaret blir som det blir, i många fall kan man få rätt svar även om man tänkt fel.»
- Projektkursen, i den mån den ingår i fysik B, samt kurslitteraturen. Arto skulle kunna bli lite mjukare i sitt förhållande till okunskap.»
- Bättre upplägg på kurslitteraturen, var tvungen att hoppa fram och tillbaka och böckerna var ju ej de bästa.»
- bätttre excercis ledare»
- Extrauppgiftern som lades ut varje vecka bör anpassas till en nivå som åtminstone våra övningsledare klarar av. Min uppfattning var dessutom att de var en såpass hög nivå på dessa extrauppgifter att de inte var relevanta för kursen. De innehöll teori som inte hade lärts ut. »

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, men kändes bristfälligt i den mer grundläggande teorin - jag kan efter kursen räkna ut spänning/ström från det mesta á la fysikens magi, men jag vet inte vad det EGENTLIGEN är. Tryck/mängd? »
- Jag är ganska besviken på min egen insats med tanke på hur lättillgänglig hjälp fanns och hur bra föreläsningssammafattningarna var. Alla förutsättningar fanns för att klara kursen aldelles utmärkt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.17
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från