ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SJO770 lp3, Sjöfartens miljöpåverkan, SJO770

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 14%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»7 77%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»0 0%
75%»1 11%
100%»7 77%

Genomsnitt: 4.55


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»2 22%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 33%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»2 28%

Genomsnitt: 2.28

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»3 37%
I viss utsträckning»4 50%
Ja, i hög grad»1 12%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 1.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»4 44%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.66

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»4 44%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»2 22%

Genomsnitt: 2.22

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»3 33%
Ganska dåligt»3 33%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 2.33


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»2 22%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»1 11%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.11

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt samarbete»4 44%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 33%
Lagom»4 44%
Hög»0 0%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»3 33%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»2 22%
Dåligt»2 22%
Godkänt»4 44%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 2.55

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mycket bra föreläsare, som talade om sina respektive specialområden. Bra upplägg.»
- Ser inte meningen med att eleven skall kunna olika fn deklarat utantill och när de skapades, på vilket sätt påverkar det miljömedvetandet?»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- . Kändes som om tentan var för hög nivå om man tänker på att vi bara hade 3 föreläsningar. Var dessutom väldigt luddigt hur mycket vi skulle lära oss. Ett stort minus är att instuderingsfrågorna till provet var 4 stycken och att dom lades upp en dag innan tentan.»
- Lite mer fokus på innovationer för att minska utsläpp och bränsleförbrukning, tex vad det forskas om för att minska vattenmotståndet osv hade varit intressant. Kursen hade gärna fått vara lite större.»
- Mer lektionstid om kursen ska få ställa såpas höga krav som det gjordes i tentan. Mer relevant fakta ang. vad och hur vi kan minska utsläppen och göra förbättringar på miljön. Siffror och ord från höger och vänster kan vi pränta in men säger oss inget och det gör själva kursen meningslös eftersom vi inte får användning för den!»
- Kanske borde man testa elevernas kunskaper med en riktig tenta. Många klagade och ville inte riktigt ta provet på allvar. Personligen tyckte jag att det var bra...»
- Bättre och mer föreläsningar, bättre kursmaterial, Vi borde ha fått instuderingsfrågor och övningstenta vid kursstart! Ni kan väl inte skylla på att någon blev sjuk veckan innan tentan när ni har haft 4-5 veckor på er? Så ni skickar ut det dagen innan tentan? Varför - poäng på tentan?»

16. Övriga kommentarer

- Aktuellt och intressant. Synnerligen viktig information som egentligen berör alla. Mycket bättre kurs än väntat.»
- första lektionen var väldigt flytande. Kändes inte som om lärarna visste vad de skulle lära ut och vad som var viktigt att vi skulle kunna. endel hade vi också hört och gått igenom i andra kurser. »
- Den här kursen är ett ända stort SKÄMT!!! Skärpning!!! Dåligt!!! Chalmers Tekninska Lekskola??????»


Kursutvärderingssystem från