ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Teknik, SJO341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»7 41%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»3 17%

Genomsnitt: 2.47

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 29%
100%»12 70%

Genomsnitt: 4.7

- Tycker att undervisningen varit ojämn, att det saknats en röd tråd i undervisningen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 23%

Genomsnitt: 2.82

- har aldrig visats såvitt jag minns» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 78%
Nej, målen är för högt ställda»3 21%

Genomsnitt: 2.21

- med tanke på antalet hp-poäng så va kurser lite väl djupgående.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 29%

Genomsnitt: 3.11

- Läraren sa att några beräkningsuppgifter på elläran inte skulle komma på tentan, men den sista delen av tentan bestod av ca 4-5 st sådan uppgifter. Dessa uppgifter var också av sådan karaktär som vi inte gått igenom på föreläsning eller som gick att hitta bra exempel på i kurslitteraturen. Dåligt! Det visade sig också att man skulle ha med sig miniräknare på tentan, vilket det inte uppmanats till/getts information om på kursen. Tentan kändes lite för lång, 7 sidor med frågor sög musten ur en.» (I viss utsträckning)
- otroligt stor tenta med tanke på hp-poängen.» (I viss utsträckning)
- Ojämnt fördelat med väldigt mkt el att räkna på medan det inte varit så mkt tid på lektionerna som lagts på att just räkna på el» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3.12

- Under laborationstillfällena i maskinsimulatorn skulle det ha funnits en extra handledare på plats. Det räckte inte med endast en lärare till alla studenter eftersom man arbetade individuellt. Man blev sittande och fick vänta länge på hjälp av läraren under större delen av labbtiden då man körde fast. Läraren borde också ha uppmärksammat vilka studenter som kommit en bit på väg i laborationen och koncentrera sig på att hjälpa de studenter som inte kommit igång/kommit så långt mer.» (Ganska liten)
- Patrik har varit en bra lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»3 17%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.05

- boken var bra men med sådär svenska» (Mycket stor)
- Bra med föreläsnings-slides ect.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 3.52

- ping-pong fungerar som vanligt lite dåligt. Det samma gäller för chalmers hemsida i allmänhet.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.94

- Som tidigare sagt, det skulle behövts minst en till handledare/lärare för att hjälpa de studenter som körde fast vid simulatorövningen.» (Ganska bra)
- Kunnig lärare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»12 75%
Har ej sökt samarbete»2 12%

Genomsnitt: 3.93

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»13 76%
Hög»1 5%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.05

- jag kan tycka att det var mycket i förhållande till att det bara är en 3,5p kurs» (Hög)
- en 3p kurs som innebar arbete som för en 7.5p. 500 instuderingsfrågor är inte rimligt. Någon begränsning är uppenbarligen j-vligt svårt för vissa» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»9 52%
Hög»4 23%
För hög»2 11%

Genomsnitt: 3.35

- se ovan» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»6 35%
Gott»8 47%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 3.41

- en bra kurs, men som sagt en extrem arbetsbelastning» (Dåligt)
- Lite för mycket detaljinformation osv. Det känns inte så väldigt relevant för blivande sjöfartslogistiker att lära sig grundläggande ellära på gymnasienivå eller lära sig detaljkunskaper om ventiler i motorn.» (Godkänt)
- även om den är basic så är det ganska mycket..återigen om man tänker på att det är en 3,5p kurs» (Gott)
- Överraskande bra med en bra nivå på lektionerna» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tycker att lärarens, takten och upplägget har funkat bra i denna kursen. =)»
- Samma lärare»
- Besöket på Maritiman»
- boken, patrick»
- maritiman och simulatorn»
- Undervisningen»
- Labben på maritiman, intressant och bra att få öva i ett riktigt maskinrum.»
- den maskintekniska delen»
- Upplägget»
- studiebesöket på maritiman»
- Studiebesök»
- fortsatt bra lärare.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer motorer och hur de praktiskt ser ut i verkligheten»
- Längre tid i simularotn så man kan sätta sig in i momenten djupare.»
- jag vet inte hur mycket simulatorn ger..»
- Om målen är lika med en maskinbefäl klass VIII, varför får vi då inte ut något certifikat?»
- Korta ned tentan, ta endast med det som gåtts igenom på tentan. Se till att det finns ytterligare en assistent/labbhandledare tillgänglig vid simulatorkörningarna.»
- el-delen framför allt. Ge färre, och mer relevanta instud. frågor.samt info om vad man/hur mkt man ska kunna till provet»
- Studiebesök i all ära, men uppgiften kopplad till Maritiman var ganska dålig. Den gav ingenting.»
- Väldigt många frågor på tentan för en så liten kurs, många smådetaljer som känns orelevanta för oss. Ingen kommer ändå någonsin att fråga oss om hjälp med motorproblem..»
- Ta bort kursen eller minska den till ett par föreläsningar i allmänbildande syfte och lägg i någon annan kurs.»
- strunta i elläran»
- Bygga om tentamensfrågorna, mindre frågor/mer poäng per fråga.»
- Om verkligen en tenta på 125 poäng är nödvändigt för en 3 hp-kurs.»
- Väldigt få har erfarenhet av maskin sedan tidigare. Tydligare lektioner med mer grundläggande förklaringar på lättare nivå.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs»
- gav bra allmänkunskap men lite väl mycket för oss solare kanske..»
- Man kan kanske lägga till ett simulatorpass till för dem som inte hann klart då det var väldigt lärorikt.»
- Tycker man skall inför både i denna kursen och i navigationskurserna för SoL att man får ut certifikat för både FB Klass VIII och MB Klass VIII när kurserna är avslutade.»
- Undervisningen visade sig vara vilseledande i den aspekten att 1/3 av tentan eller mer utgjordes av ellära vilket vi inte hade lagt särskilt fokus på i undervisningen. Att räkna på restistans mm omfattade ca 10p vilket vi inte har blivit undervisade i utan endast lades upp i en 70 sidor långt power point presentation på Ping pong.»


Kursutvärderingssystem från