ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-Inledande matematik TD 09/10, TMV176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-23 - 2009-10-29
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 66%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»3 13%
Cirka 25 timmar»6 27%
Cirka 30 timmar»5 22%
Minst 35 timmar»7 31%

Genomsnitt: 3.63

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 13%
100%»19 86%

Genomsnitt: 4.86


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 40%
Målen är svåra att förstå»3 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 18%

Genomsnitt: 2.22

- Vissa oklarheter över vilka bevis som studenten ska kunna bevisa.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- inte mkt att säga.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- Förutom matlab-duggan, som i princip var omöjlig att få alla rätt på utan förkunskaper i programmering.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.93

- Ett bevis som kom upp på tenten hade aldrig klargjorts under föreläsningarna.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»14 63%
Mycket stor»4 18%

Genomsnitt: 2.95

- FLER EMEPELRÄKNING. Det borde dessutom poängteras mer om hur viktig analysen börjar bli i denna högre grad av utbildning. (Eller görs detta med bristen av exempel i föreläsningarna?).» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit svåra att förstå och relatera räkning till. Övningarna har varit väldigt bra, och det skulle kunna vara lite inblandade räkneexempel på föreläsningarna med.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna hade en viss tendens att börja långsamt, för att i den sista kvarten tryckas ihop rejält (då speciellt de svårast bitarna som det hade behövt mer tid att förklara). Några i klassen uttryckte att det var klarare att läsa i boken än att lyssna på föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Mer strukturerade föreläsningar - jag förstod det mesta först på övningstillfällena.» (Ganska stor)
- bra övningsledare (Jan-Erik(?)), hyfsad föreläsare.» (Ganska stor)
- mer konkreta exempel under föreläsningarna, lite mer information runt problematiken och inte bara "pang på"» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»13 59%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.72

- mer lättförstålig kurslitteratur» (Ganska liten)
- Byta matebok» (Ganska liten)
- Det är väldigt bra kurslitteratur, men ändå svårt att läsa in allt och förstå. Sammanfattningar av något slag skulle kunna ligga på kurshemsidan.Som då inte behöver vara matematiskt korrekta, utan bara förklara så man förstår. Som ett komplement.» (Ganska stor)
- en bok på svenska hade inte varit fel.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»16 72%
Mycket bra»4 18%

Genomsnitt: 3.09

- Lite rörig kurshemsida. » (Ganska bra)
- Är väldigt rörigt upplägg på kurshemsidan när uppgifter ska hittas. Tar tid att hela tiden gå igenom schemat för att hitta det man ska ha. Man kanske inte vet vilken vecka det var ifrån. Kategorisera efter typ av information, inte när den kommer.» (Ganska bra)
- Delar av kompendiet Beräkningsmatematik refererar till gamla upplagan av boken - lite förvirrande.» (Ganska bra)
- förbättra navigeringen på hemsidan» (Ganska bra)
- Gör en ny hemsida som är mer dynamisk och som uppdateras och så att ni inte behöver göra en ny hemsida för varje år som går!» (Ganska bra)
- ingen kanon sida kan tyckas men den funkar. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

22 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»7 31%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.36

- Matlab: läraren var jätteduktig men man var tvungen att vänta i princip hela övningen för att få hjälp, om man överhuvudtaget fick en egen dator. Mycket dåligt!!» (Mycket dåliga)
- Under föreläsningarna gavs lite utrymme för frågor, men under övningarna var det mycket lättare. Så mer övningar kanske.» (Ganska bra)
- övningsledarna var bra men för få. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»9 40%
Har ej sökt samarbete»4 18%

Genomsnitt: 3.77

- Det skulle kunna uppmuntras att arbeta tillsammans med uppgifter mer, som på SI-matten. Ger bättre förståelse.» (Ganska bra)
- det har ju inte varit ngt direkt grupparbete. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 36%
Hög»12 54%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.72

- Bättre information om vilka avsnitt som kommer examineras..» (Hög)
- Tycker att vissa moment ska nedprioriteras, så som inlärning av satser, bevis ordagrant. Då jag tycker det borde fokuseras mer på att man ska förstå och inte lära utantill för att kunna skriva ner korrekt.» (För hög)
- lite av en chock men de kanske det skall vara också... » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 31%
Hög»11 50%
För hög»4 18%

Genomsnitt: 3.86

- det är tur att övriga kurser inte tagit lika lång tid. hade inte tentaveckan varit ledig hade de varit sjukt svårt. » (Hög)
- Arbetsbelastningen var för hög, samtidigt som det kan vara bra att lära sig att ha högt studietempo redan från början. Vissa moment som inte är helt nödvändiga skulle kunna tas bort.» (För hög)
- Väldigt mycket schemalagd tid i skolan, svårtatt hinna med hemuppgifter.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 13%
Godkänt»12 54%
Gott»7 31%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.18

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningar och matlabövningar, dessa ger mest för inlärningen.»
- Det var bra med bonuspoäng från duggor. De som fått dessa kommer antagligen inte att ha problem med att få godkänt, men det lugnar folk rejält. Sen är det bra att ha duggor för studiemotivationen. | Matlablekttionerna.»
- Handledartillfällen»
- Övningstillfällena, klart mest givande. Matlab-övningarna (för TD) med engagerad lärare. »
- Skrivuppgiften om TD-ingenjörensroll var mycket lärorik men alldeles för otydlig. Det var mycket missförstånd och alla handledare hade inte samma information. Det var svårt att vet målet med skrivuppgiften.»
- Mattesupport i biblioteket. Annonsera mer om denna, de är jätteduktiga de som sitter där.»
- det är väldigt spretigt med mycket skilda områden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre "glosor" (lära satser, bevis och formler utantill) och mer räknekunskap och tänkande.»
- Mer exempel i föreläsningarna, och mindre teori.. se vad som är minst viktigt att kunna teorin om.»
- Fler hjälplärare till matlab. Hade varit bra med en snabb intro till programmering som fenomen. En sammanfattning över alla bevis hade varit bra.»
- Föreläsningarna gav mycket litet ur mattesynpunkt, mest en massa bevis som de flesta inte hängde med i redovisningen av. Hade antagligen klarat mig minst lika bra om jag hoppat över dessa. Nyttan av att memorera satser och bevis ordagrant till tentan bör ifrågasättas.»
- Det verkar viktigare att lära sig bevisen än att kunna räkna matten. Det bör vara viktigare att förstå hur man skall räkna. Det borde vara fler exempel på föreläsningarna. Övningarna bör ligga i fas med föreläsningarna. Det borde även finnas mer tid för frågor på övningarna, nu har det räknats exempel nästan hela tiden. »
- Matlab övningarna. Alla studenter bör få egen dator att arbeta på.»
- en kort intro till varje del av kursen där föreläsaren sammanfattar vad som skall göra och syftet med det man gör. till nu skall vi göra det här, det gör man för att uppnå följande resultat, så här kommer vi gå till väga. »

16. Övriga kommentarer

- Bättre förankring mellan det vi praktiskt räknade på och föreläsningarna vore mycket önskvärt.»
- Det är svårt att i börja komma in i mattetänket, då det är mycket nytt och helt nytt inlärningssätt om man kommer från gymnasiet. Sedan är det mycket nya mattetermer och tecken som man är ovan vid. Dessa skulle behöva mer tid då man hakar upp sig på de hela tiden och inte då häger med på matten. Skulle även tycker jag behöva en liten genomgång på hur kursen och kanske matte överlag på universitet är upplagd, med satser och bevis och så då man är ovan vid det och inte vet hur det systemet fungerar. I alla fall tog det mig ett tag att förstå vad det var vi egentligen menade när man skrev antaganden med mera vid alla satser. Matten på inledande matematiken var svårt att förstå på grund av det och det togs inte in i hur det fungerar praktiskt utan bara med satser och tecken som man inte var van vid.»
- systemet med duggor och bonuspoäng var kanon. mer sånt! »

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
- nej»
- Vad vi anser om föreläsare och övningsledarnas insatser.»
- Nej - men följfrågan "Hur skulle den kunna bli bättre?" är lite konstigt upplagd. Då känns det inte som om man ska säga vad man har tyckt varit bra med frågans ämne.»
- Nej.»
- nej»
- Tycker du man borde berätta lite mer om vad programmering går ut på innan vi börjar med Matlab?? svar JA»
- Nej»
- Vilka moment av kursen tyckte du var mer respektive mindre givande?»
- nej»
- nix»
- oklart»
- nej»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- kommer inte på någon.»
- nej»
- det tycker jag inte. »
- Nej»
- nej»
- vet ej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från