ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp2åk3: MTT030 Tillverkningsteknik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-01-08 - 2009-01-25
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»14 24%
Cirka 20 timmar»13 22%
Cirka 25 timmar»15 26%
Cirka 30 timmar»11 19%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.61

- det har varit svårt att veta hur man ska lägga upp läsningen pågrund av allt spretigt material och detta har lätt till att man har skjutit upp det så långt det går.» (Högst 15 timmar)
- Gjorde kursen vid sidan av ordinarie studier.» (Högst 15 timmar)
- har gått på alla föreläsningar och övningar men endast pluggat på egenhand veckan innan tentan.» (Cirka 20 timmar)
- Alla case i logistiken tog så mycket tid att jag knappt hann med tillverkningstekniken.» (Cirka 25 timmar)
- Var väldigt mycket hela tiden» (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för många olika områden som man skulle kunna specifikkunskaper på» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»4 7%
75%»18 31%
100%»32 56%

Genomsnitt: 4.36

- Var bortrest» (0%)
- andra kurser som krockade..» (50%)
- Men de flesta föreläsningarna gav ingenting. Grundläggande ord antogs vara självförklarande och examinators slides följdes av kommentarerna "det här kommer ni tycka är svårt", "den här bilden är pedagogisk" eller "det här står att läsa om i boken". Ytterst sällan förklarades slidsen utan kursen kan förklaras som 95 procent självstudier.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 35%
Målen är svåra att förstå»7 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»24 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 8%

Genomsnitt: 2.25

- jag har nog läst dem men minns inte nu.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hela kursen är svår att få en överblick över, därmed blir också målen väldigt svåra att förstå» (Målen är svåra att förstå)
- Vägledning i studierna saknades.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt "spretig" kurs så det är svårt att veta hur djupt i varje del man ska läsa in sig på. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»25 71%
Nej, målen är för högt ställda»9 25%

Genomsnitt: 2.22

- Svår fråga då jag inte tyckte att tentan motsvarade innehållet i kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- I regel är målen bra, här vet jag inte. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är väldigt spretig och man borde med utgångspunkt i kursmålen avgränsa och fokusera innehållet mer.» (Nej, målen är för högt ställda)
- utan vägledning...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

45 svarande

Nej, inte alls»6 13%
I viss utsträckning»28 62%
Ja, i hög grad»7 15%
Vet ej/har inte examinerats än»4 8%

Genomsnitt: 2.2

- Alldeles för många moment för ingående.» (?)
- Speglade inte vad som tagits upp på föreläsningarna (förutom Per Öhls del)» (Nej, inte alls)
- Tentat speglade inte kursen. Det som tagits upp och betonats kom ej istället ställdes detaljfrågor som knappts nämnts under föreläsningarna» (Nej, inte alls)
- Examinationen testade enbart detaljkunskap och inte hur bra man kunde ämnet översiktligt. En typisk fråga återfanns på tio rader i något av alla kompendier eller böcker vi fick under kursens gång.» (Nej, inte alls)
- Kursen var väldigt stor och på tentan frågades mest detaljfrågor.» (Nej, inte alls)
- Frågor om spånbildning kändes inte alls representativt för kursen. Frågor om PM gav ju bara många pånga för samma kunskap, ingen bredd på frågan. I övrigt ok, borde vara inriktat mer på förståelse o samband.» (I viss utsträckning)
- jag tyckte att det var en alldeles för detaljerad nivå på samtliga frågor. man borde även ha nån översiktlig fråga. » (I viss utsträckning)
- Det var svårt att studera inför examinationen eftersom flera föreläsare inte lyckades förmedla vad de ansåg tongivande inom respektive kursavsnitt. Det upplevdes mer som slumpen avgjorde om man hade samma inlärningsfokus som tentan.» (I viss utsträckning)
- för mycket detaljfrågor» (I viss utsträckning)
- Tentan tryckte på ej helt relevanta saker. Det känns som att när en kurs som denna består av så många delmoment som sätts samman av flera lärare så trycker varje lärare så hårt på sin del och gör den väldigt avancerad. Resultatet blir en svår tenta och svårt att se en röd tråd genom kurs/tenta.» (I viss utsträckning)
- Ointressant att veta förutsättningarna för lamellspån och flytspån.» (I viss utsträckning)
- fick inte uppfattningen att målen och examinationen stämde överens.» (I viss utsträckning)
- Vissa saker som var fokus på lektionen fanns inte på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tentan återspeglade inte det som föreläsare lagt vikt på.» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan representerade dåligt det som fokuserats på, på förälsäningar. Kändes mer som om den ville kontrollera om allt material var läst än att man förstått det som ansetts viktigt på föreläsningar.» (I viss utsträckning)
- Väldigt konstig examination där de viktiga delarna i kursen inte kom fram utan specifika delar som inte belysts under föreläsningar eller laborationer.» (I viss utsträckning)
- Bra tenta som återspeglade boken, svår.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»6 10%
Ganska liten»23 41%
Ganska stor»25 44%
Mycket stor»2 3%

Genomsnitt: 2.41

- Endast föreläsningarna med Per Öhl var värda att gå på. Han var den enda med lite känsla för pedagogik.» (Mycket liten)
- Ojämnt... Svårt att få en röd tråd när det var så många olika föreläsare. Per Öhl var väldigt bra, men bland de andra fanns många som var dåliga.» (Ganska liten)
- nivån på lärarna var väldigt varierande, anders kinnanders föreläsningar var opedagogiska, oinspirerande och ibland förutsatte han att vi redan kunde en hel del om tillverkningsteknik som iaf inte jag kunde. han borde även göra sina slides bättre så att man kan gå tillbaka och förstå vad dom betyder. per öhl var däremot jättebra och pedagogisk!» (Ganska liten)
- Förutom Per Ölhs föreläsningar som varit föredömliga» (Ganska liten)
- Det absolut mest kritiska att förändra i kursen och jag tror det till största delen är en fråga om attityder. Flera föreläsare upplevdes som mycket oförberedda och verkade mer vilja "presentera" istället för att "förklara". Likaså tycker jag många frågor under föreläsningarna avfärdades istället för att besvaras. Tydliga exempel är de återkommande frågor om skärgeometri under föreläsningarna om skärande bearbetning.» (Ganska liten)
- Var ju bara där 25%» (Ganska liten)
- etremt varierande beroende på vem som föreläste» (Ganska liten)
- Men fanns ingen röd tråd i kursen, bara massa olika föreläsare som tyckte att deras ämne var det viktigaste » (Ganska stor)
- Splittrad undervisning med många olika lärare...» (Ganska stor)
- Vissa föreläsare klart bättre än andra, tyvärr var det föreläsare vi hade många föreläsningar med som var riktigt dåliga medan de som vi hade en föreläsning med var bra.» (Ganska stor)
- Har varit olika beroende på vem som har föreläst.» (Ganska stor)
- det har hartit väldigt skiftande kvalitet på de olika föreläsningarna, tyvärr har många varit ganksa dåliga.» (Ganska stor)
- mycket skiftande beroende på föreläsare och område» (Ganska stor)
- på grund av att vi hadde så mycket kurslitteratur och jag inte hann läsa allt fick undervisningen ta större plats.» (Ganska stor)
- Sållar bland massa ointressant information och det är bra.» (Ganska stor)
- Vissa föreläsare var bättre än andra. » (Ganska stor)
- Jag har inte öppnat kurslitteraturen, all inlärning från föreläsningar och tillhörande anteckningar och utdelade presentationer.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»19 33%
Ganska stor»29 50%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.66

- Hade ingen bok» (Mycket liten)
- Väldigt mycket information och till viss del väldigt dåligt strukturerat gör ämnet ointressant. Antagligen bättre att använda en dålig bok än många dåliga svårfunna artiklar.» (Mycket liten)
- Väldigt mycket kurslitteratur, svårt att veta vad som var viktigt och svårt att ibland ens hitta litteraturen. En bok, ett kompendium och flera olika artiklar på olika ställen känns som alltför brett. Svårt att veta vad man "behövde läsa".» (Ganska liten)
- Kursboken är katastrofalt dåligt skriven. (Låt gå för att flera föreläsare tycker att den innehållsmässigt korrelerar bra mot kursen.) Den språkliga standarden är låg, den förefaller inte ens vara korrekturläst och vissa stycken är helt obegripliga att utläsa om man inte befinner sig på samma kunskapsnivå som författaren. Att gjutkompendiet behöver korrekturläsas behöver jag väl inte ens påpeka...» (Ganska liten)
- Kursen var uppdelad i olika delar med olika föreläsare och varje föreläsare trodde vi var experter på hans område. Vi fick otroligt mycket litteratur att läsa och ingen sammanfattning eller röd tråd som visade vad vi gått igenom eller hur kursen ser ut. Katastrofalt! Sedan var det enbart detaljfrågor på eximinationen. Det går inte att ha såna typer av frågor med så mycket litteratur.» (Ganska liten)
- Det har varit svårt i och med att kurslitteraturen har varit så pass spridd. » (Ganska liten)
- Det var för mycket olika typer av kurslitteratur som gjorde det svårt att läsa in. Det vore bättre om allt material som inte står i kursboken finns samlat i kompendiet vi köpte på Cremona. Gjutkompendiet som låg på internet var väldigt svårläst eftersom det dels innehöll mycket fel (stavning, särskrivningar) och dels inte förklarade så bra eftersom många ämnesspecifikauttryck användes utan att förklaras.» (Ganska liten)
- den gav en viss detaljkunskap men jag skummade mest i genom materialet för att kunna få en bred kunskap inom området för att man inte hade en aning om vad som kunnde komma på tentan på grund av att området var så bred.» (Ganska liten)
- Kursboken behövdes inte utan kompendiet räckte gott.» (Ganska liten)
- Väldigt mycket litteratur, borde begränsas. När det är så många litteraturkällor blir det väldigt svårt att överblicka materialet.» (Ganska stor)
- Alldeles för mycket litteratur i jämförelse till hur mycket undervisning vi hade i vissa delar av kursen.» (Ganska stor)
- Det vore bättre att så mycket som möjligt av litteratur i samma bok. Det var rörigt och svårt att se en röd tråd med alla olika kompendier och e-böcker.» (Ganska stor)
- Samla all litteratur som ej finns i boken i kompendiet, om ni ändå gjort ett kompendium förstår jag inte varför inte allt kan finnas med där.» (Ganska stor)
- mycket skiftande beroende på föreläsare och område» (Ganska stor)
- Lärde mig allt från boken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Ganska dåligt»18 32%
Ganska bra»31 55%
Mycket bra»2 3%

Genomsnitt: 2.53

- Tittade aldrig där» (?)
- alldeles för mycket ändringar i läshänvisningar och dessutom var läshänvisningarna inte helt klara förrän ca v 5 vilket gör det svårt om man vill läsa litteraturen innan lektionen. » (Mycket dåligt)
- Oklara läshänvisningar, ändrad litteratur, oklar tyngdpunkt för kursen.» (Mycket dåligt)
- Kom nytt redigerat material hela tiden. Bättre vänta lite och göra det rätt första gången. Istället fick man kolla kurshemsidan hela tiden och se om det fanns något nytt.» (Mycket dåligt)
- Rörigt med kurslitteratur på många olika ställen, och nya uppgifter om vilken litteratur som tillhörde kursen kom under kursens gång. Kurssekreteraren (Gustav) verkade inte ha helt bra koll, och var inte speciellt hjälpsam.» (Ganska dåligt)
- Läsanvisningar MÅSTE gå att få ut direkt. Hur många gånger har KURS-PM uppdaterats egentligen? Det är ju extra viktigt i en kurs med så jäääävla många föreläsare som vi har haft i denna att man får en tydlig och klar överblick.» (Ganska dåligt)
- Rörigt. En viss del av kurslitteraturen byttes ut en vecka innan tentan» (Ganska dåligt)
- sena läsanvisningar och extremt sena uppdateringar av läsanvisningar» (Ganska dåligt)
- speciellt röriga läsanvisningar var jobbigt.» (Ganska dåligt)
- struligt med informationen.» (Ganska dåligt)
- Det var en del förvirrande ändringar i kursmaterial samt en extremt sen ändring. Sedan fick de som skrev labbrapporten sent ut en mall när flera redan hade lämnat in, vilket känns väldigt orättvist.» (Ganska dåligt)
- Svårt att få nån övergripande bild av kursen. Lite rörigt på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Gustav Grenmyr och hans "läsanvisningar" var åt helvete och ändrades och uppdaterades hela tiden.» (Ganska dåligt)
- Kurssekreteraren gjorde så gott han kunde, men kursens upplägg kan han ju inte ändra på...» (Ganska bra)
- Kursassistenten gjorde ett bra arbete. Dock var vi flera som upplevde att man kunde få ett väldigt korthugget och ibland otrevligt bemötande om man besökte studieexpeditionen.» (Ganska bra)
- läsanvisningarna var vinte så bra eftersom de uppdaterades och ändrades sent och var väldigt olika utförliga på olika områden, vilket gjorde att det var svårt att se vad som var viktigast. Slidsen från föreläsningarna lades många gånger upp för sent.» (Ganska bra)
- pendlar mellan ganska dåligt och ganska bra... sena nyheter oftast» (Ganska bra)
- Mycket flyttar av labbar. För sen retur på svarvlabb.» (Ganska bra)
- Mycket bra jobb med kurshemsidan. Grenmyr gjorde ett kanonjobb.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»17 29%
Ganska bra»25 43%
Mycket bra»3 5%
Har ej sökt hjälp»9 15%

Genomsnitt: 2.96

- ej svar på mail till examinatorn» (Mycket dåliga)
- "Gå hem och läs, facit ska vara rätt"» (Mycket dåliga)
- Underliga räkneövningar som knappt hjälpte något. Gustav verkade skriva av någon annans anteckningar och kunde inte svara på frågor...» (Ganska dåliga)
- På kurssammanfattningen visas en reklamfilm för Mac istället för att göra en sammanfattning av kursen, helt obegripligt» (Ganska dåliga)
- kurssammanfattningen var ett skämt tills per öhl tog över. anders och gustav borde kunnat gå igenom sina egna saker. men det är självklart svårt att samla alla föreläsare. » (Ganska dåliga)
- En dugga och räknestugor hade hjälpt inlärningen.» (Ganska dåliga)
- Eftersom olika föreläsare hade hand om olika delar..» (Ganska dåliga)
- Det var endast Per Öhl som hade kunskap att svara på frågor.» (Ganska dåliga)
- hänvisade hela tiden till kurslitteratur och svarade sällan på frågor» (Ganska dåliga)
- Det blir inte så lätt när man har så mga olika lärare..» (Ganska dåliga)
- Många olika föreläsare som gjorde det svårt att få en överblick av kursen.» (Ganska dåliga)
- föreläsare ville inte ens besvara frågor» (Ganska dåliga)
- När någon väl ställde frågor kunde dessa ofta inte ens svaras på. Per Öhl kunde dock svara!» (Ganska dåliga)
- Per Öhl var jättebra på att svara på frågor, men Gustav Grenmyr var ingen höjdare.» (Ganska bra)
- alltid tillgängliga lärare.» (Ganska bra)
- Är svårt att hinna ställa frågor när det är så stor klass.» (Har ej sökt hjälp)
- Eftersom det var så många olika föreläsare, vissa från skolan och vissa utifrån, kändes det bökigt att ställa frågor utanför föreläsningstid. Det hade varit bra om föreläsarna uppmuntrat till att ställa frågor och meddelat hur de hels vill bli kontaktade (telefon eller mail).» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»22 38%
Mycket bra»30 52%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.57

- Bra samarbete under laborationen.» (Ganska bra)
- Svårt med ett case på åtta personer bara.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»1 1%
Låg»3 5%
Lagom»19 33%
Hög»25 44%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.64

- Ansträngde mig inte eftersom jag bara läste en kurs, den andra.» (?)
- Det var väldigt mycket att läsa och med den tidskrävande logistikkursen samtidigt var det oerhört krävande att ligga i fas i båda kurserna.» (För låg)
- kan göras lagom genom bättre administration» (Hög)
- Ovanligt mycket material att plöja igenom och lite förvirrande med så många olika områden inom samma kurs.» (Hög)
- För utspridd kurs, många smådelar och eftersom vi hade olika föreläsare tyckte alla att just deras del var den viktigaste och gick in mycket djupare i ämnet än vad som var rimligt. Detta resulterade även i absurda mängder kurslitteratur i en kurs som skulle vara 50% räkning och 50% teori.» (För hög)
- För ingående på för många områden» (För hög)
- Alldeles för mycket att läsa.» (För hög)
- Hade för mycket material. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»9 15%
Hög»31 54%
För hög»16 28%

Genomsnitt: 4.08

- Med bara den andra kursen var det lågt tempo» (Låg)
- läste 1.5 tempo.» (Hög)
- den har blivit snefördelad med låg arbetsbelastning i början och för hög i slutet av perioden.» (Hög)
- Läste logistik samtidigt» (För hög)
- Tillsammans med det andra ämnet som krävde ännu mer tid, hann jag tyvär inte riktigt med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»5 9%
Dåligt»25 45%
Godkänt»24 43%
Gott»1 1%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Vet för lite om kursen för att ge nåt vettigt svar» (?)
- Den sämsta kursen jag läst. » (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt tråkig, ointressant och i största allmänhet dålig kurs. Överlag dåliga föreläsare (vissa bra), värdelös kurslitteratur (främst boken "modern" tillverkningsteknik), meningslösa och orelevanta labbar. » (Mycket dåligt)
- Alltför bred och djup kurs som spretade åt alla håll och kanter pga så många olika föreläsare.» (Dåligt)
- För utspritt mateterial, ingen röd tråd i kursen, svårt att fokusera då kursen blir decentraliserad.» (Dåligt)
- Kursen är för djup inom respektive tillverkningsmetod. Typiskt problem när man har så många föreläsare är, precis som i denna kursen, att tentafrågor förutsätter så djupa kunskaper som om man haft t.ex endast svarvning under kursens gång (och inte svarvning och gjutning och massa andra områden). » (Dåligt)
- Föreläsarna som hade hand om de större delarna av kursen var inte bra. De hastade igenom viktiga delar med argumentet "det här kan ni". Vissa delar skulle jämföras med hållfasthetsläran, en kurs som vi på I läser i vår. Alldeles för mycket litteratur för att vara vettigt. Alldels för rörig kurs med många delar som bara var en föreläsning men 65 sidor avancerad litteratur. Kursen hade tjänat på att bara ha en föreläsare, då skulle den avgränsas på ett bättre sätt (baserat på tidigare erfarenhet). Det är framförallt en bättre avgränsning som måste göras för att kursen skall förbättras. » (Dåligt)
- Den höga arbetsbelastningen gjorde att kursen blev för tung» (Dåligt)
- Den kritik jag framfört är uppriktig och noga övervägd. » (Dåligt)
- Det fanns ingen röd tråd i kursen, för många olika delar och föreläsare.» (Dåligt)
- Vissa lärare verkade inte riktigt veta vad de pratar om.» (Dåligt)
- Det har varit rörigt i och med att det har varit så många olika föreläsningar. » (Dåligt)
- Kursen kändes rörig och jag hade svårt att förstå vad som var viktigt att lära sig.» (Dåligt)
- Håll kursen på en lägre nivå och gör den användbar.» (Dåligt)
- Oklart vad som var fokus i kursen. Väldigt omfattande litteratur med flertal olika böcker och internetkällor» (Dåligt)
- Rörigt med många föreläsare, detaljkunskaper inom väldigt många olika områden.» (Dåligt)
- Dåligt strukturerat, vissa föreläsare var riktigt dåliga och alla tycks tycka att deras område är det viktigaste. Mer generell kunskap hade varit lättare att ta åt sig och lära.» (Dåligt)
- Framförallt engagemang från examinatorn saknas.» (Dåligt)
- Själva kursen känns relevant och föreläsningar generellt, men när det görs en tenta som inte representera kursens fokus blir jag lite irriterad.» (Dåligt)
- Mer övergripande helhetsperspektiv kunskap hade varit önskvärt. » (Godkänt)
- Det var väldigt rörigt att ha så många olika föreläsare. Det var svårt att få en överblick över kursen och alla föreläsare var inte insatta i hela kursens mål/syfte.» (Godkänt)
- rörigt med så många olika litteraturanvisningar och svårt att veta vad som ingick i kursen» (Godkänt)
- Som nämnts tidigare, så saknades en tydlig koppling mellan alla olika moment. Integrationen mellan alla lärare och delkapitel saknades. Sammankoppling och upplägg förstods alltför sent in i kursen. » (Godkänt)
- Var för splittrad. Kändes inte som alla föreläsarna hade koll på varandra. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Per Öhl! Bästa föreläsaren, borde övertalas att hålla i hela kursen... Laborationen, perfekt med små grupper där man verkligen hade tid att fråga handledaren.»
- Per Öhl»
- Per Öhl, det enda som gjorde kursen intressant»
- Per Öhl och gästföreläsare»
- Svarvlabben, det var då man förstod vad de olika vinklarna var. Däremot borde svarvningsekonomidelen i labbrapporten tas bort. Kändes inte som den gav mycket. »
- Per Öhl. Han får gärna ansvara för större delen av kursen»
- per öhl»
- -Tillgången till kunskap i form av kompetenta föreläsare. -De föreläsare som faktiskt gillade att föreläsa och förklara, t.ex. Kennet Hamberg och gästföreläsaren från ARCAM.»
- Per Öhl»
- Inte mycket, enstaka föreläsare, men det känns som att hela kursen är onödig och meningslös. Byt ut denna kurs!»
- de väl genomförda lektionerna»
- Per Öhl.»
- Per Öhl»
- Föreläsningar och att försöka ge ngon form av övergridande röd tråd genom kursen.»
- Per Öhl och Kenneth.»
- Per Öhls föreläsningar har varit väldigt bra. Systemet med olika prioritering på olika saker i litteraturen är bra. »
- plast föreläsningen.»
- Sammanfattning av kursen på slutet, men den kan dock göras bättre än den var från somliga.»
- Svarvlabben var bra men kunde gärna legat tidigare i kursen, direkt efter skärande bearbetning. Roligt med föreläsare från näringslivet.»
- Per öhl, han var jättebra! Hade strukturerade föreläsningar och var mkt hjälpsam.»
- labben och kompitensen bland föreläsarna tex. per-öl »
- Kursmaterial och innehåll i kursen och mer kunniga lärare.»
- praktiska laborationer»
- svarvlabben men ta bort delen med att välja verktyg själv ur en katalog.»
- plastdelen, plastisk bearbetning och gjutning var bra delar, med bra föreläsare. Plastdelen var, trots sin ringa omfattning, så bra både vad gäller föreläsning och litteratur att jag lärde mig mer på denna än någon annan del.»
- RPMA»
- Per Öhl som föreläsare, laborationen (dock med mindre omfattande rapport).»
- plast»
- Engagerade lärare, exemplevis han som hade han om gjutning och plastisk deformation.»
- Mixen av föreläsare»
- Per Öhl var den som tog tag i alla frågor och kunde räta ut alla konstigheter som uppstod. Låt Per ta en större del av föreläsningarna då han var helt klart mest pedagogisk och mycket bättre än övriga föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Försök ha bara en föreläsare, eller åtminstone en huvudföreläsare som kan se till att det blir en tydligare röd tråd genom kursen.»
- Tydligare upplägg, en röd tråd och mindre litteratur.»
- anders bild med skärvinklar borde vara i 3D eftersom folk varje år har svårt att förstå den i 2D. mer struktur i administration»
- Anders Kinnander kanske inte ska hånskratta åt studenten när denne ställer frågor. Han är säkert mycket duktig inom sitt ämne men en usel pedagog. Annars borde man skära ner lite på alla småmoment och kanske hålla mer fokus på de viktiga bitarna.»
- Räkneövningar vore bra.»
- Det måste gå att ge oss på TD och I en kurs som har ett tydligare fokus på vad sådant som kommer vara viktigt när vi kommer ut i arbetslivet. Knappast kan ju sju olika svarvvinklar eller motsvarande detaljer vara det viktigaste för oss?»
- Bättre avgränsad kurs där man får djupare kunskaper om färre delar istället för att ha en föreläsning om massa delar och bara få ytliga kunskaper.»
- Kurslitteratur i mer samlat format, färre områden eller mindra ingående»
- annan examinator representativel tentamen givande föreläsningar tidiga läsanvisningar»
- Bristen på engagemang att förklara kursinnehållet för studenterna. Många föreläsare tar också för givet att alla har tillbringat tid i en mekanisk verkstad. Börja från början i varje kursavsnitt!»
- Allt annat. Framförallt måste det finnas en sammankoppling mellan de olika delarna och någon som ser till att mängden information att läsa och nivån på examinationsfrågor blir rätt.»
- omfånget, tycker att kursen berör för många olika delar»
- Tydligare struktur på föreläsningarna. Vi behöver inte en föreläsare som säger: detta är svårt det kan ni titta på hemma. Med den inställningen är föreläsningarna helt meningslösa.»
- Hela upplägget. Det är jobbigt med olika lärare. Man fick inget helhetsintryck.»
- Kursexaminatorn verkar inte bry sig om att det är Iare och TDare som sitter och lyssnar, och verkar vägra ta till sig kritik. Detta bör ses över»
- Arrogant attityd hos kursansvarig angående både faktafrågor och frågor om kursen/examimnationen i allmänhet.»
- vissa av föreläsarna använda sig av alldeles för många slides. och många som inte hade ngn relevans för kursen och som föreläsaren knappt visste själva vad de sa. Vissa föreläsare visade även bristande pedagogik.»
- Mer sammanhang i kursen. Föreläsarna verkar inte alltid veta vilken nivå vi ligger på och vissa föreläsningar, till exempel pulvermetallurgi har gått alldeles för fort fram och missat att ge de grundläggande kunskaperna. »
- mindre fokus på enskilda företag och deras metoder.»
- Byt examinator till någon som tycker att kursen är en bra och intressant kurs. Anders Kinnander var inte förberedd inför eller engagerad på sina föreläsningar. Ge en mer röd tråd genom kursen och förklara vad som är viktigt att lära sig. »
- Försöka hålla ihop kursen bättre. Tråkigt att föreläsaren i skärande bearbetning verkade utgå från att vi inte var intresserade av ämnet. Just skärande bearbetning började på detaljnivå kändes det som. Det hade varit bra med översiktsbilder i 3D på t.ex. svarvning innan metoden beskrevs i detalj.»
- Jag tycker att det var alldeles för detaljerade frågor på varje område med tanke på hur många och stora områden som var med på tentan.»
- kursliteraturen var alldeles för stor och spretig plus att efterarbetet på labben var alldeles för lång med tanke på vad man fick ut. ( man kunde ge tentapoäng för godkänt labb.) »
- Låt Per Öhl hålla i samtliga förelsäningar.»
- Tydligare struktur, bättre sammanhållning och en vettig sammanfattning av kursen.»
- Dela upp labben så att inlämnningsuppgiften del 2 blir en konstruktionsuppgift.»
- en tydligare röd tråd i kursen.»
- Bättre samarbete mellan föreläsarna. Det som fokuseras på lektionen borde vara viktigast i tentan vilket inte märktes.»
- Färra lärare, satsa på mer grundläggande kunskaper än "professor föreläsning" inom varje område.»
- Viktigt att få en tydligare bild av hur kursen ser ut och de olika delarna hänger samman, eftersom många föreläsare undervisade.»
- Kompendiet om gjutning hade så dåligt språk och sammansättning att det knappt var användbart. Delen om skärande bearbetning höll sig på en detaljnivå som kändes helt irrelevant.»
- Det mesta: bättre struktur, bättre föreläsare som är mer insatta i vad kursen innebär och bättre kurslitteratur (mer sammanfattat, inte hundra olika kompendier och en dyr bok som bara har några få kapitel av värde).»
- Gustav Grenmyr och examinator!»
- Byte av examinator.»
- Mindre antal gästföreläsare. Få föreläsare som lär oss det vi ska. Gå igenom mer och inte förutsätta att vi redan kan allting för då hade vi ju inte varit där. »
- Tentan»
- Examinationen var inte bra, det gick inte att visa vad man hade lärt sig på ett bra sätt. Kinnander bör överväga att låta någon annan ta han om hans föreläsningar. Visa filmer där man inte ser något är inget vi lär oss något på. »
- Det blir inget direkt sammanhang i kursen när den innehåller så många olika delar och olika föreläsare. Det skulle behövas en tydligare röd tråd.»

16. Övriga kommentarer

- Många av föreläsarna borde gå pedagogikkurs och lära sig att disponera sin tillgängliga tid bättre.»
- Tack för kompletteringen med polymerdelen.»
- Vissa föreläsningar har varit väldigt dåligt förberedda och jag har uppfattat det som respektlöst när det märks att en föreläsare inte ens har kollat igenom sina slides innan föreläsning. Jag har uppfattat engagemanget från examinator som mycket lågt. Trots att det uttryckligen har sagts att det underlättar väldigt mycket för studenterna om föreläsningsmaterial finns på hemsidan innan föreläsningar har föreläsare oftast inte brytt sig om att fixa detta. »
- Trots att kursen hade så många olika föreläsare var inte en enda kvinna. Kanske speglar det hur verkligheten ser ut, men det är ändå något att tänka på för att inte verkligheten ska se lika tråkig ut för alltid.»
- Tack!»
- Byt ut examinatorn! Gör om kursen med en ny, fräsch examinator.»
- Jag är övertygad om att jag gjort den här utvärderingen en gång tidigare. Är det något fel i systemet som gjorde att min förra inte registrerades?»
- Lärarna förutsatte att vi hade haft hållfasthetslära men det hade inte I studenterns, endast TD. »


Kursutvärderingssystem från