ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Maskinteknik/Elteknik, LNC070

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-20 - 2010-09-19
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»7 46%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- ej motiverad att gå på föreläsningar som till 50% bestod av raster...» (Högst 15 timmar)
- Lektionerna var tydliga och hjälpte väldigt mycket så det inte behövdes så mycket på egen hand» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»1 6%
75%»6 40%
100%»7 46%

Genomsnitt: 4.26

- se ovan...» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 26%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 53%

Genomsnitt: 3

- men läraren verkade inte förstå kursens mål...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 35%
Ja, i hög grad»8 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- kommer inte ihåg» (?)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»6 40%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 13%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 2.66

- helt under all kritik... samt läraren var difus och bagatelliserande kring ämnet.. oinspirerad är en underdrift.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»3 20%
Ganska liten»3 20%
Ganska stor»5 33%
Mycket stor»4 26%

Genomsnitt: 2.66

- mycket bra bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»5 35%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 2.07

- läraren var beroende av att andra skulle hjälpa honom att lägga upp saker, vilket gjorde dem försenade.» (?)
- Uruselt!» (Mycket dåligt)
- det fanns nog knappt någon kurshemsida» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»5 33%
Har ej sökt hjälp»4 26%

Genomsnitt: 3.86

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»9 60%
Har ej sökt samarbete»3 20%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»2 13%
Låg»6 40%
Lagom»7 46%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- inget vidare tempo...» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 13%
Lagom»11 73%
Hög»2 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»3 20%
Dåligt»3 20%
Godkänt»4 26%
Gott»3 20%
Mycket gott»2 13%

Genomsnitt: 2.86

- Läste samma kurs på gymnasiet (gav iaf Maskinbefäl VIII) och den höll betydligt högre standard än vad som gavs av en teknisk högskola. Dags att försöka få fram ett nytt upplägg på kursen. » (Mycket dåligt)
- simulatorn var väll bra men det känns inte som att jag har lärt mig speciellt mycket. hade lärt mig mer av att bara läsa boken.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktiska lektionen i motorlabben.»
- anders är en mycket bra lärare gillar att han använder tavlan så att man slipper fler "power points"»
- Den blå maskinboken samt att tentamen är i två delar dvs maskin + el.»
- Praktiska delen»
- den praktiska maskinlabben»
- Labbtillfället»
- Labbtillfället»
- Bra lärare i motor labben»
- genomgången i motorlabbet var bra med en annan mycket bra lärare!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tanke bakom simulatorövningarna då jag kände att det inte gav något av att bara sitta vid datorn och köra "trail and error". Hade nog varit nyttigare om jag hade vetat varför och vad man skall göra. Mer fokus på det som kan vara nyttigt för oss på däck, t.ex. hydraulik (kursen innehöll endast någon timme).»
- rasterna är väldigt långa! bättre om man fick sluta tidigare/ börja senare istället»
- Tydligare inlämningsuppgift.»
- bättre föreläsningar»
- Kursansvarig!!!»
- mer vikt vid saker relevanta för nautiska befäl tex pumpsystem och hydrauliska system.»
- Mera el lära, bättre struktur av ut lärandet och fler simulator körningar »
- Byta lärare. Vill ha mer praktisk träning, få förståelse för en fartygsmotot kan man inte få genom att endast sitta och läsa en bok. Man måste få se hur systemen är uppbyggda och få testa i verkligheten. Det finns ju möjligheter för detta i skolan.»
- Mer labbtillfällen. Mer fokusering på motorer, mindre på pv-diagram»
- föreläsningarna var inget vidare, behöver bli mer konkreta och effektiva»

16. Övriga kommentarer

- inga»
- Hyfsat höga förväntningar på kursen som inte infriades. Läste samma kurs i gymnasiet som gav betydligt mer, ändå får man inte tillgodoräkna sig kursen eftersom Chalmers anser att den här ger mer än en klass 8. Bullshit. man kunde lärt sig lika mycket om maskin på baksidan av ett mjölkpaket.»


Kursutvärderingssystem från