ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Arkitektur och optimerade strukturer HT12, ARK295

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-18 - 2013-02-03
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Syfte

Kursen syfte är att utveckla studentens förmåga till självständig arkitektonisk utformning innefattande rumslig gestaltning, organisation av en byggnad och arkitektonisk syntes. Hur har detta syfte uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 25%
Bra»8 50%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 4

- Jag tycker att vi fick bra handledning och uppmuntran till att jobba konceptuellt.» (Bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att gestalta ett komplext byggnadsverk i ett stadsrum/landskapsrum.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Bra»10 62%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 4

- Spännande val av landskapsrum! Det är svårt hur man å ena sidan ska göra en komplex byggnad och å andra sidan "hinna" igenom på så kort tid. Jag tycker ändå det har känts rätt bra, som att man har kommit ganska djupt i projektet. Man skulle kunna vara ännu tydligare, i utbildningssituationen att prioritera vad man inte arbetar med. Tror att det hade varit bra för en själv att tänka på det, att man inte ska hinna lika djupt inom projektets alla områden. » (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att uppvisa en förmåga till att utveckla koncept genom konceptmodeller med fokus på byggnadens funktion och dess bärande struktur.

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 18%
Ganska bra»7 43%
Bra»4 25%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3.31

- Att det var ett viktigt mål framkom inte, det är inget som tryckts på tidigare direkt och skulle därför behövts en bättre genomgång.» (Ganska dåligt)
- Funktion och bärande strukturer fick vi ingent riktigt stöd i att jobba med. Konceptarbetet fick vi däremot stöd i, rent generellt!» (Ganska bra)
- Riktigt bra workshop i början, där det också uppmuntrades från lärarhåll att man fick "sno" andra idéer, någonting som ibland kan vara känsligt. Det märktes mycket på slutprodukterna att denna öppenhet har funnits, folk har vågat prova, ta och välja om.» (Mycket bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att uppvisa en förmåga till ett utforskande och reflekterande arbetsprocess (till exempel genom dokumentation av processen och genom en omfattande produktion av skissmaterial)
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»8 50%
Bra»5 31%
Mycket bra»1 6%

Genomsnitt: 3.31

- Gensvarsgrupperna var en bra idé som hade behövt fångas upp bättre, till exempel genom att kräva att få se loggboken. Min gensvarsgrupp var ganska ointresserad av den aspekten av kursen. Generellt hade mer prat om skissprocessen varit bra!» (Ganska dåligt)
- Det fanns inte så mycket tid att göra omfattande mängd skisser» (Ganska dåligt)
- Upp till var och en. Inte så att det påtvingats» (Bra)
- Lärandemålet hade kunnat kommuniceras bättre.» (Bra)

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar på en kurs under AT-programmets femte termin?

16 svarande

För låga»0 0%
Låga»1 6%
Bra»10 62%
Höga»3 18%
För höga»2 12%

Genomsnitt: 3.37

- För en kurs som heter Arkitektur och Optimerade Strukturer var det väldigt lite fokus på optimering av strukturer. Jag tycker att ambitions och kravnivån på den arkitektoniska gestaltningen var bra, men konstruktivt var det för låg nivå. Kursen skall inte behöva bero av att eleverna får konstruktionshandledning av KG i rasterna på strukturmekaniken.» (Låga)
- Kändes för en gång skull som om det har känts som en lagom nivå, personligen tyckte jag det var skönt att få tid över jul att komma ifrån, för att sedan producera efteråt med lite ny energi» (Bra)
- Ok, med tanke på tiden vi hade.» (Bra)
- Egentligen svårt att säga för att det var svårt att läsa vad läraren egentligen hade för krav- och ambitionsnivå. Men samtidigt är det positivt att man fick känslan att han individuellt utmanade oss.» (Bra)
- Genom att ha inlämning efter jul känns det underförstått att vi ska arbeta under lovet» (Höga)
- Kursen var för stor. Det ska inte behövas ett jullov för en kurs på 7.5 hp att klara av!!» (För höga)
- Det var en lärorik kurs. Dock fanns det inte nog med tid för att arbeta. Det känns inte bra att börja kanditatterminen utan att ha haft ledigt sen i somras. Speciellt då terminen kommer att kräva mycket. Det känns krystat att börja med ett nytt projekt utan att i haft tid att reflektera över det just avslutade projektet.» (För höga)

6. Hur var kursens organisation och planering?

Hur väl har kursens uppläggning i sex faser (1. Film landskap, 2. Koncept ny slussled, 3. Koncept besöksnav, 4. Skiss besöksnav, 5. Utformning besöksnav, 6. Presentation) hjälpt dig att utveckla uppgiften?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»5 31%
Ganska bra»5 31%
Bra»6 37%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.06

- Lite rörigt med förväntningar i de olika faserna, ändring av redivisningsformat osv. » (Ganska dåligt)
- De sex faserna var bra, fast jag kan tycka att det las orimligt mycket tid på slussen. Den tiden hade behövts till projektet. I övrigt var planeringen rörig. Tidsplaneringar fanns inte eller sprack och Mårten och Ulf verkade inte kommunicera med varandra tillräckligt. Ett lågvattenmärke var när Mårten bjöd in Trollhättan fast Ulf som handledare måste ha vetat att det var alldeles för tidigt.» (Ganska dåligt)
- Det skilde sig mycket mellan vad som förväntades på de olika delarna enligt PM och vad läraren hade tänkt.» (Ganska dåligt)
- Det kändes fel med mängden "lull" i projektets början ställt mot den stora mängd hårt arbete i slutveckorna. Det var heller inte kommunicerat att slutkritiken var innan jul. » (Ganska dåligt)
- Steg 1-4 känner jag inte gav så mycket till själva utformningen av projektet» (Ganska bra)
- Kanske att vi la lite för mycket tid på första två punkterna och för lite på det enskilda arbetet.» (Ganska bra)
- Det var ju viss förvirring kring slutet. Men en bra plan!» (Bra)
- Det var bra med en lång startsträcka, det hjälper en att snabbt komma igång då man väl börjar med det individuella projektet. Lite synd att den slutliga inlämningen hade väldigt lite att göra med det vi gjorde i början.» (Bra)
- Men del ett, ny slussled, fick lite mycket tid» (Bra)
- Bra och utvecklande uppgifter, dock kan jag tycka att de tidiga uppgifterna (nya slussleden) gjordes på bekostnad av slutresultatet till portfolion. » (Bra)

7. Handledning och kritik (tillgång)

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»2 12%
Ganska bra»3 18%
Bra»9 56%
Mycket bra»2 12%

Genomsnitt: 3.68

- Blev väldigt uppdelat med lika mkt kritik som handledning och där från olika håll som många gånger sa olika meningar. Hade varit bättre med endast en riktig mittkritik och mer riktig handledning. Skulle behövt mer handledning speciellt i slutfasen (efter jul)» (Ganska otillfredsställande)
- Handledningarna var bra och givande. Dock hade det behövts fler efter "slutkritiken".» (Ganska otillfredsställande)
- Eftersom vi hade inlämning i mitten av januari hade det varit önskvärt med handledning i början av januari också. För ja, det var då alla jobbade som mest!» (Ganska bra)
- Ja, men jag hade gärna haft mer handledning, speciellt på detaljen.» (Bra)
- Vi skulle fått detaljhanledning» (Bra)
- Mer konstruktionshandledning men bra med grupperna» (Bra)

8. Handledning och kritik (kvalitet)

Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»1 6%
Ganska bra»3 18%
Bra»6 37%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 4.06

- Jag hade gärna haft mer konstruktiv kritik kring vad jag hade kunnat utveckla. Kritiken kändes lite mesig.» (Ganska otillfredsställande)
- Ibland var det svårt att veta vad som väntades vid de olika kritiktillfällena. Första kritiken stod att vi skulle ha med planer och då ville Morten bara se skisser. Andra kritiken trodde han att vi skulle vara helt klara, fast det var över en månad till inlämning...» (Ganska bra)
- Handledningen ofta bra men inte kritiken. Vid kritiken skilde det mycket från vad som stod på kurs-PM och vad läraren ville se. Man fick mer kritik på vad man inte hade med vid kritiken än på det man faktiskt hade med.» (Ganska bra)
- Hade varit givande med handledning angående mer tekniska bitar av projektet. Tex ritning av detalj.» (Bra)
- Kritiken kändes viktig och relevant för att ta projektet vidare. Jag blev mycket inspirerad och fick självförtroende :)» (Mycket bra)

9. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 43%
Gott»6 37%
Mycket gott»3 18%

Genomsnitt: 3.75

- Jag lärde mig mycket och hade kul.» (Godkänt)
- Lite rörigt, olika direktiv från olika håll. Men rolig och insprierande!» (Godkänt)
- En mycket bra kurs men arbetsbördan var katastrofalt hög» (Godkänt)
- Kul kurs och engagerade lärare.» (Gott)
- Det var en rolig och välutförd kurs. Det var ett lagomt program om tillgängliga lärare. Ibland uppstod förvirring kring vad som skulle göras till när. Speciellt i slutet av kursen var det många bud om vad som gällde. Det var ovanligt och otydligt att det var tänkt att våra ritningar skulle vara helt klara långt innan slutkritiken. En bra idé och målsättning, men då det är ovanligt skulle det behövts förtydligas.» (Mycket gott)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Programmet, workshops, gensvarsgrupper»
- Formatet med de olika faserna.»
- Studiebesök på platsen, gensvarsgrupper, hanledning i gensvarsgrupper, mittkritik. Ni kan behålla uppgiften också så har ni en fin landskapsmodell att arbeta med!»
- Rolig uppgift! Lägg mindre tid på första fasen och mer på det individuella preojektet. Tydligare i vad som ska vara klart när.Morten åär bra och inspirerande men kan vara fruktansvär nonchalant och respektlös när han inte kan passa tider, eller dela handledningstider lika mellan studenterna. Säger man inte till på skarpen får första man 20 minuter och den sista bara 2 för sen är dagen slut.»
- Fokus på konceptet»
- Uppgiften var rolig! Behåll landskapsmodellen ,)»
- Platsbesöket»
- Bra och väl inlästa externa kritiker. »
- Ulfs handledning!!!!»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Planen är bra i teorin, med de olika stegen, men bör implementeras bättre i praktiken. Organiseringen och kommunikationen blir ett störande moment om den inte funkar»
- Ta bort slussledsdelen och lägg tiden på att jobba med skissprocessen och huvudprojektet. Bättre och tydligare organisation. De som är först ska inte få en halvtimmas kritik och de som är sist tre minuter. Jag förväntar mig bättre ordning på högskolan. Jag skulle även vilja hitta ett sätt att uppmuntra klassen till att diskutera mer sinsemellan!»
- Tydlighet och kommunikation lärare i mellan.»
- Kursen måste bli mer uppordnad inför kritiken och vad som förväntas av oss. Inför mittkritik var det mycket oklart och dåligt planerat vart vi skulle vara, i vilka grupper, och vad vi skulle ha med oss. Detta fungerade inte alls!! Kursen är 7.5 hp men kusen var större, och det var många som behövde sitta med projektet på jullovet för att hinna med kursen och klara av strukturmekaniken. Så här ska det inte vara, det ska vara rimligt att göra ett bra projekt under terminen. Bygget av landskapsmodellen var också mycket dåligt planerat av lärarna som trodde detta skulle ta 2 dagar, men som hela klassen jobbade med under hela perioden, detta var ett sidoprojekt som tog tid och störde i kursen!»
- Under kritiken kom det fram att vi förväntas vara bättre än A-studenterna på att rita tekniska detaljer vilket enligt min uppfattning om AT är helt befängt. Detta var tredje detaljen vi ritat samtidigt som A har ritat betydligt fler. Våra ingenjörskurser bidrar inte med ett skvatt av förståelse till hur detaljer skall utformas så jag skulle vilja veta när det vad tänkt att vi skulle vara bättre än A på att rita detaljer. Ibland känna det som att lärarnas förväntningar på vad vi elever ska kunna inte alls motsvarar den kunskap som lärs ut på AT.»
- Tydligare och tidigare information om slutinlämning och mittkritik. Missförstånd om vad man skulle ha med sig till mittkritik samt att slutinlämningen ändrades gjorde att man tappade lite motivation. Bra med A3 format i inlämning,men det måste vara tidigare info om det. Landskapsmodelltillverkningen var en god idé, men logistiken fungerade inte och modellerna blev klara för sent för att vara till nytta. Jag tycker att vår tid borde bemötas lite mer respektfullt. Blev bättre i slutet, men mittkritiken måste vara bättre uppstyrt med lika mycket tid till alla och någon form av schema.»
- Jag och flera med mig är ganska övertygande om att den här kursen varit mer omfattande än 7,5 hp. Eftersom vi inte hann ha inlämning före jul, lades inlämningen 15 januari, men det var bara schemalaggt en dag efter nyår att jobba på. Alla satt och jobbade som bara den ee två veckorna efter nyår, vilket kanske inte var tanken. Men självklart blir det så när vi har tenta precis före jul och ni lägger inlämningen i mitten av januari. Om kursen varit på 7,5hp borde det ju hunnit bli klart innan jul kan man tycka. Samtidigt var ju strukturmekaniken börja redan i lp1 för att den skulle hinnas med. Två kurser om 7.5 ska ju få plats i en lp, och eftersom de nu inte gjorde det måste de krävt mer tid än vad en 7.5hp-kurs ska och det känns taskigt att vi ska arbeta mer men bara få 7,5 poäng för det...»
- Tydligare, ingen visste att man skulle vara i princip klar till kritiken innan jul. Mer konstruktionshandledning med detaljer etc när det är ett så stort fokus på det»
- Själva upplägget kan jobbas med, kritik efter lovet var bra men inlämningen skulle kunna vara tidigare »
- arbetet med den nya slussleden bort. Varför lägga tid på den då resten inte hade nog med tid? Även ett mer definierat konceptmodellbyggande.»
- Fokusera mer på konstruktion, och kommunikationen till eleverna måste bli bättre. Det var dåligt att kursen många gånger drog över lunchraster som eleverna behöver. »
- Inte kritik efter jul»
- Bättre information från lärarna till studenterna!»Kursutvärderingssystem från