ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktionskurs Kf KKA030 Lp1 2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-01
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»15 68%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.63

- var på all undervisning, men inget studerande utöver schemat.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 9%
100%»20 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 50%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 31%

Genomsnitt: 2.22

- Diffusa, känns som hela upplägget bara var att slussa in en på Chalmers, men utan att säga det» (Målen är svåra att förstå)
- var det några mål förutom att närvara?» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Problemet ligger i att alla inte har gått igenom exact samma, så därför är det rätt bra att ha det.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»2 11%
I viss utsträckning»10 55%
Ja, i hög grad»4 22%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.33

- Gjorde ingen examination utöver en lite inlämnging av ett diagram gjort i exel som gjordes av givna siffror.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»11 50%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.72

- Bra inledning i matten » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»6 30%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»6 30%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.3

- Vi fick en del stenciler på det vi skulle lära oss.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»6 28%

Genomsnitt: 3.19


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 9%
Ganska bra»7 31%
Mycket bra»9 40%
Har ej sökt hjälp»4 18%

Genomsnitt: 3.68

- ibland tog läraren för lång tid på sig för att hjälpa en elev, vilket ledde till att alla som hade frågor inte fick dem besvarade» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»16 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.81

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»1 4%
Låg»8 36%
Lagom»11 50%
Hög»2 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.63

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»11 52%
Hög»7 33%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- svårt att säga eftersom det är första läsperioden man har.» (Lagom)
- Under introduktionsveckorna» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»11 50%
Gott»9 40%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- Konstig kurs.» (Dåligt)
- Känndes inte som man gjorde nått, utan bara skulle ha uppehåll i nollningen» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kemi stökiometriinledning så man kommer in i det igen efter sommaren»
- studiebesöket»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre koll på närvaron vid obligatoriska tillfällen. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från