ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fartygsbefäl klass 7 - Engelska, LNA518

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-11-28 - 2007-12-28
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»4 80%
Cirka 20 timmar»1 20%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»5 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 40%

Genomsnitt: 3.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.4


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»3 60%

Genomsnitt: 3.4

- Jag lärde mig nästan allt under lektionstid. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 20%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»2 40%

Genomsnitt: 3.2

- Bra sätt att lära sig engelskan genom att upprepa och prata. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4

- Materialet som vi fick var fullständigt för att öva på det man behövde kunna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 20%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Hon är bra på engelska, men ingen sjöman direkt. Jag tycker ändå att hon var positiv till att lära sig och ta reda på fackuttryck som vi undrade över.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»1 20%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Alla är skitbra i klassen» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 60%
Lagom»2 40%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»2 40%
Hög»1 20%
För hög»1 20%

Genomsnitt: 3.4

- 5 tentor du vet..» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 80%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 20%

Genomsnitt: 3.4

- Det var en rolig och användbar kurs. Kändes bra att ha gjort den när man började på radion med Anton.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt. bra!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- något högre krav på eleverna o deras kunskaper»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från