ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


GU: Digitalteknik, fortsättningskurs (Digital-teknik syntes) Lp3 Vt12, DIT795

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-03-19
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Åsa Samdell»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

1 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 100%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

1 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 100%
100%»0 0%

Genomsnitt: 4


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

1 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 100%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag började och trodde kursen till största del skulle vara VHDL men minst lika stor del av kursen är automator.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

1 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

1 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3

- Tentan var mycket bra. Gick igenom det som man gjort i kursen. Dock var det lite förvirrande att det stod tillståndsgraf och sedan tillståndsdiagram. Jag insåg även först efter tentan att klockan var aktiv låg på trean, dock var det ju bara slarv att jag inte läste uppgifterna tillräckligt noga.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 100%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det var lite förvirrande med inlämningsuppgifterna, speciellt de felmeddelande man fick tillbaka som ofta inte hjälpte till alls i felsökningen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

1 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Under labbarna var det ganska lagom storlekar på grupperna. Man behövde inte sitta speciellt länge att vänta på att få redovisa.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 100%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var visserligen mycket omkring denna period men jag måste ju ändå dela min upplevelse. Labbarna hade massvis med fel, vilket gjorde att de tog mycket längre tid än vad det behövde. Samma sak med övningsuppgifterna samt extrauppgifterna. Fel i svaren! även på övningstentorna. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentan var väldigt bra upplagd av vad man gått igenom i kursen. Möjligtvis lite mer poäng till minimeringen. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Materialet. Det behöver kollas över och rätta felen som är för det är en del och förtydliga uppgifterna på laborationerna.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen är bra men det behövs gås igenom laborationspm så att de blir med konsekventa. På vissa uppgifter stod det både mealy och moore på samma uppgift så man blev väldigt förvirrad om vilken man skulle göra. X-uppgifterna har fel i svaren bland annat på minimeringarna i karnoughdiagrammet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från