ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Strukturmekanik VSM045, VSM045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-11
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten vara mycket väl förtrogen med last-deformationssamband för enskilda strukturelement såsom stänger och balkar. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»4 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.73

- På grund av dåliga föreläsning och ingen tillgång till lösningar har det varit svårt att lära sig. Föreläsningarna har inte tagit upp hur man räknar utan endast teorin bakom.» (Mycket dåligt)
- Kändes som jag teoretisk har mycket koll men när det kommer till att räkna så brister det» (Ganska dåligt)
- Finns ej kursplan/kurspm» (Ganska dåligt)
- Tack vare duggan» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna tillämpa förskjutningsmetoden på fackverk och ramar, både med handberäkning och datorberäkning. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 17%
Ganska bra»14 60%
Mycket bra»4 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.91

- På grund av dåliga föreläsning och ingen tillgång till lösningar har det varit svårt att lära sig. Föreläsningarna har inte tagit upp hur man räknar utan endast teorin bakom.» (Mycket dåligt)
- Bra med datornlabben men otydligt hur man ska göra för hand» (Ganska dåligt)
- Finns ej kursplan/kurspm» (Ganska dåligt)
- kan bli lite förvirrande av att man inte riktigt gör likadant» (Ganska bra)
- Tack vare duggan» (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunnatillämpa förskjutningsmetoden enligt 2.a ordningens teori för att analysera ramar map knäckning. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»4 17%
Ganska dåligt»8 34%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»2 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.39

- tycker 2:a ordningens teori är lite svårt och det står tyvärr inte jättebra förklarat i litteraturen.» (Mycket dåligt)
- På grund av dåliga föreläsning och ingen tillgång till lösningar har det varit svårt att lära sig. Föreläsningarna har inte tagit upp hur man räknar utan endast teorin bakom.» (Mycket dåligt)
- Ganska bra på balkar, men ramar är värre» (Ganska dåligt)
- Finns ej kursplan/kurspm» (Ganska dåligt)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten vara orienterad om olika koncept för strukturmekanisk modellering, såsom stela kopplingar och interaktion med fjädrande bädd. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Mycket dåligt»6 26%
Ganska dåligt»7 30%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.17

- Väldigt lite genomgång om fjädrande bäddar och vad det egentligen är. Svårt att förstå när det används i verkligheten» (Mycket dåligt)
- På grund av dåliga föreläsning och ingen tillgång till lösningar har det varit svårt att lära sig. Föreläsningarna har inte tagit upp hur man räknar utan endast teorin bakom.» (Mycket dåligt)
- Finns ej kursplan/kurspm» (Ganska dåligt)

5. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»4 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 45%

Genomsnitt: 2.87

- Finns ej kursplan/pm. Finns inte ens ordentlig kurshemsida.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det saknas kurs-pm, och därigenom har det varit svårt att veta vad som ska göras. » (Målen är svåra att förstå)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»5 22%

Genomsnitt: 2.18

- Vet ej. Finns ej ordentlig kurshemsida.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Med hänsyn till på vilken nivå vi studenter ligger på är framställningen svårtillgänglig. Detta beror nog på att kursen verkar förutsätta djupare förståelse från tidigare kurser än vad gemene student har. Tyvärr.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»8 33%
Ja, i hög grad»5 20%
Vet ej/har inte examinerats än»9 37%

Genomsnitt: 2.87

- Tentamen kändes något begränsat och de uppgifter som fanns tävkte in ett fåtal områden med nya "knorrar" som inte förekommit tidigare. Dock en bra tenta, kunde vara fler uppgifter på midre poäng för att täcka in hela kursen bättre.» (I viss utsträckning)
- Tyckte att examinationen täckte in relativt liten del av kursen. Två av uppgifterna var snarlika varandra.» (I viss utsträckning)
- Kollat på gamla tentor, verkar okej» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»14 60%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»4 17%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.65

- Helt värdelösa föreläsningar som saknar struktur, och det pratas bara om teori, utan koppling till räknandet. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna är tyvärr ett slöseri med tid, mycket tid går åt till "dösnack" och slides på projektor går för fort. Det är sällan lönt att ta anteckningar och lite av det som sägs används sedan vid faktisk problemlösning. Mats Anders upplägg på hållfen är mycket bättre.» (Mycket liten)
- Mycket inriktning på teori och bevis, som sedan inte varit tonvikt på i examinationen.» (Mycket liten)
- Föreläsningar svåra att följa med i med dålig struktur, kurslitteraturen ännu värre» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har tyvärr varit mycket dålig. Förläsaren tar enbart upp det som står i "boken" och förklarar inte vad olika saker innebär utan rabblar enbart formler. Det hjälper tyävrr ingenting för inlärningen. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit till någon nytta alls. De har varit obegripliga och tagit upp exakt det som står i boken som för övrigt den är dålig.» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit svårbegriplig eftersom övningar inte återspeglat angreppssättet som föreläsaren förespråkat (Vi=Vy)...» (Ganska liten)
- Tyvärr är framställningen inte optimal. Detta beror till viss del på att övningarna angriper problemen på ett annat sätt än föreläsningarna. Föreläsningarna återger det som står i kurskompendiet, och det hade varit bra om övningarna och föreläsningarna hade föörtydligat och förklarat kompendiet mer. Nu upplevde jag det som att om man inte begrepp den framställningen som gjordes i boken, så fanns det ingen hjälp att få. Övningsledarna hade stora problem att besvara frågor rörande framställningen i kompendiet. Då är det svårt som studen att förstå materialet. Finns så att säga ingen annan källa att gå till.» (Ganska liten)

9. Till hur stor hjälp har övningsledarnas genomgångar och handledning varit för ditt lärande

23 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»7 30%
Mycket stor»11 47%

Genomsnitt: 3.21

- Bättre än förläsningarna, dock vore det bra om de kunde lägga ut lösningarna på kurshemsida så man kan ha med dem i förväg alternativt studera i efterhand. Då slipper man anteckna under tiden och kan fokusera på förståelsen» (Ganska liten)
- Jag upplevde att jag började greppa kursen först efter att jag räknat några gamla tentor. Förstod då hur man skulle angripa problemen. Med arbetsbalansen det vill säga. Detta borde framgått tydligare vid övningar. » (Ganska liten)
- Mycket bra övningar, synd bara att det inte finns någon koppling till teorin från föreläsningarna. Jobbigt att olika övningsledare använder olika beteckningar, borde vara mer konsekvent. » (Ganska stor)
- Detta var de tillfällen då man fick förståelse för ämnet.» (Mycket stor)
- Bra övningsledare som noggrannt gått igenom valda exempel! » (Mycket stor)
- Väldigt bra övningar! Tydliga! Enda gången då jag lärt mig något och kunnat förstå.» (Mycket stor)
- Tycker nästan att fler övningar kunde ha slängts in i kursen» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp var datorlaborationerna för att nå lärandemål 2, dvs att kunna tillämpa förskjutningsmetoden på fackverk och ramar med datorberäkning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»4 17%

Genomsnitt: 2.73

- För mycket matlab. Det är matlaben som tar tid.» (Ganska liten)
- Bra datorlabbar, men kort om tid på dem. Mer tid med övningsledare hade behövts, och mer genomgång före. » (Ganska stor)
- Datorlaborationen kan utvecklas mer, mer beskrivning kring hur den utdelade koden fungerar vore uppskattat, mycket tid går nu åt till att tolka den programmeringsmässigt.» (Ganska stor)
- Bra för att få en övergripande förståelse. » (Ganska stor)
- Systemen för problemlösning blev logiskt tack vare denna labb.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp var problemlösningsövningarna i Matlab för din inlärning

23 svarande

Mycket liten»8 34%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»6 26%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2

- Ej varit där» (Mycket liten)
- Inte deltagit på de valfria.» (Mycket liten)
- Jättedåligt. Lätt tiden och resurserna på fler föreläsnignar eller övningar, eller räknestugor. » (Mycket liten)
- Gick inte, hade för mycket med de obligatoriska laborationerna.» (Mycket liten)
- Har dessvärre inte gjort dom. Men hade nog varit lärorikt om man hade genomfört dom» (Mycket liten)
- knappt deltagit» (Ganska liten)
- Samma fråga som ovan?» (Ganska stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»11 47%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»5 21%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2

- Helt värdelös bok! Det är mycket som är fel i boken, vilket försvårar inlärningen. Det är inte heller lätt att följa beräkningar som innehåller ... vartannat steg. En bok som läraren gjort som inte granskats borde ej få användas som kurslitteratur. » (Mycket liten)
- Den kurslitteratur som finns att tillgå är tyvärr värdelös. Kurskompendiet är ogenomarbetat, dyrt och svårförstått. Exempelsamlingen saknar fullständiga lösningar så att man inte kan spåra sina ena fel vilket leder till att man hellre löser uppgifter från gamla tentor.» (Mycket liten)
- Revidera all litteratur till nästa kurs, mycket fel och fruktansvärt svår att läsa för att förstå. Löpande texten är väldigt dåligt sammanhängande och definitioner är otydliga. » (Mycket liten)
- Katastrofalt dålig! Boken är ett skämt. Boken är ett ihoppsatta föreläsningsanteckningar som inte förklarar någonting överhuvudtaget utan rablar enbart upp formler. Det går inte att läsa sig till någonstans vad olika geprett och teorin innebär. Jag vill hellre ha en ordentlig lärobok så att man kunde lära sig någonting i kursen. » (Mycket liten)
- Teoriboken är väldigt dålig, väldigt lite beskrivande text så det fanns ingen möjlighet att förstå. Övningsboken kunde varit bra om vi hade fått tillgång till lösningar och inte enbart facit. Synd att förstöra en annars bra bok.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är svårförstådd och svår att applicera vid beräkning» (Mycket liten)
- Svårförståelig litteratur. Mycket bra grund men behöver vidareutvecklas och göras tydligare och mer pedagogisk.» (Ganska liten)
- Inte så mycket exempel, vilket är hur jag bäst lär mig.» (Ganska liten)
- Övningsbokens facit borde omgående ersättas med åtminstone met utförlig lösning, helst en lösningsgång. Enbart ett svar är föga till hjälp. » (Ganska liten)
- Det är genom detta jag lärde mig snarare än föreläsningar. På föreläsningarna hinner man inte följa med i de steg som görs i härledningar osv. Man behöver ha tid att reflektera. Därför var det synd att föreläsningarna i princip enbart bestod av det material som man själv kunde läsa hemma. Borde ha fokuserat på att förklara detta material tydligare. Ni som leder kursen måste ju efter ett antal år vara medvetna om vad som brukar vara svårt att greppa och vad som är grundläggande för att kunna förstå. Vid detta ska vikten läggas i föreläsningarna!» (Mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har kurskompendiet "En kurs i strukturmekanik" varit?

23 svarande

Mycket liten»10 43%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»6 26%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2

- Se föregående kommentar. » (Mycket liten)
- Dåligt kompendium med få förklaringar.» (Mycket liten)
- Se ovan, kompendiet är tyvärr inte bra någonstans» (Mycket liten)
- Krävs lite mer bearbetning av kompendiet. Det var svårt att förstå vad som var det viktigaste i kursen. Mer exempel i boken. Språket var också svårläst och jag tror att ett lättare språk skulle göra den mer pedagogisk.» (Mycket liten)
- Revidera all litteratur till nästa kurs, mycket fel och fruktansvärt svår att läsa för att förstå. Löpande texten är väldigt dåligt sammanhängande och definitioner är otydliga. » (Mycket liten)
- Jag tycker att kompendiet var väldigt dåligt för att det var svårt att förstå.» (Mycket liten)
- Se kommentaren ovan. » (Mycket liten)
- Väldigt dålig bok, gav ingen förståelse. För många obegripliga ord användes och det var inte tillräckligt mycket teori bakom alla formler. Dessutom tog den mest upp differentialekvationer, vilka man aldrig använde när man räknade. Dåligt.» (Mycket liten)
- Kompendiet är svårförstått och svårt att applicera vid beräkning» (Ganska liten)
- Saknar lite utförliga lösningar på svårare problem, kan ju vara med i exempelhäftet...» (Ganska stor)
- Men som sagt, svårt att ta till sig. Hade behövt FÖRTYDLIGAS på föreläsningarna snarare än presenteras.» (Ganska stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»8 34%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 2.52

- Det har varit dålig information. Inget utdelat material har funnits att tillgå på hemsidan mer än det som fanns från början. Utdelade lösningar har inte lagts upp, information har oftast kommit upp sent dagen före. Det saknas kurs-pm. När det finns bra system på skolan med ping-pong och studieportalen borde inte kurserna få ha egna hemsidor. svårt att hitta till och dåligt fungerande!» (Mycket dåligt)
- Tråkigt att det inte fanns lösningar till räkneuppgiften» (Mycket dåligt)
- Varför inte använda pingpong/kursportalen när dessa resurser finns. Verkar som att kurserna från maskin är de enda som envisas med att använda gamla html-baserade hemsidor och uråldriga kompendier istället för att ta tillvara alla nya möjligheter. Såsom kursen Strukturmekanik (som var innan påsk) gjorde.» (Mycket dåligt)
- Hade varit mycket bättre att ha en kurshemsida på ping pong» (Mycket dåligt)
- Föreläsaren vägrar att lämna ut lösningar på övningsuppgifter. Jag mailade honom ca 5 gånger för att få ledning till övningar, men fick enbart svar att han inte förstod vad jag menade fastän jag förklarade extrem tydlig vad jag ville. Det var uppenbart att han inte ville hjälpa oss studenter med detta. » (Ganska dåligt)
- Hemsidan har fungerat mycket bra, det enda som saknas är föreläsningsslides och lösningar till räkneövningar.» (Ganska bra)
- bra med hänvisningar och nyheter» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 47%
Hög»9 39%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.65

- Arbetsbelastningen är lagom, dock går mycket tid åt eget arbete eftersom förläsningar inte är bra.» (Lagom)
- Bra med labb i början så förståelse fås direkt.» (Lagom)
- Belastningen var säkert lagom men på grund att kursledaren vägrade att ge ut lösningar var den väldigt tidskrävande.» (Lagom)
- Absolut svåraste kursen på grundutbildningen. Hoppas att kursledningen är medveten om det.» (Hög)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»4 17%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»5 21%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.3

- Jag har varit på institutionen många gånger på konsultationerna men oftast inte kunnat få mina frågor besvarade. Jag tror att det hade varit bra om övningsledarna hade tagit med sig alla de frågor som studenterna har och satt sig med Ragnar och diskuterat och gått igenom kompendiet. Då hade man säkerligen kommit fram till en hel del som hade kunnat förtydligas osv.» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna svarade väldigt bra på frågor» (Ganska bra)
- Att man kan fråga övningsledarna varje onsdag är bra. Men att gå bort och fråga övningsledarna varje gång man behöver fråga på ett tal på grund av att man inte har lösningar, är både jobbigt och tidskrävande.» (Ganska bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»5 21%
Mycket bra»16 69%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

18. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 21%
Hög»9 39%
För hög»9 39%

Genomsnitt: 4.17

- Ibland för hög, men mest på grund av kandidatarbetet. » (Hög)
- Högst under grundutbildningen. Jobbigt att kombindera arbetsintensiv period i kandidatarbetet med en så tung kurs. Lägg kursen i läsperiod 1 årskurs 3 i stället! Samtidigt som getotekniken. Det hade fungerat bättre!» (Hög)
- Kanske inte så konstigt med tanke på kandidatarbetet parallellt.» (För hög)
- Framför allt på slutet av läsperioden med slutet på kandidat, presentation och tentamen.» (För hög)
- Kandidatarbetet har tagit för mycket tid.» (För hög)


Önskade åtgärder

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det är inte mycket, men om något så datorlabbarna, men det bör informeras mer och ges mer tid till dem. »
- Föreläsningarna ger inte mycket, bara rör till det. Lägga ut föreläsningsanteckningar på internet»
- Räkneövningarna är bra eftersom de ger en metodik till hur problem i ämnet kan angripas. Duggan är även den bra eftersom de viktigaste teoridelarna studeras och är till hjälp sedan vid problemlösning»
- Datorlaborationerna.»
- Datorlabbarna och övningarna»
- kursinnehållet är intressant.»
- Övningar i helklass»
- Tycker duggafrågorna är bra för inlärning och det tvingar en att sätta sig in i var allt kommer ifrån.»
- Datorlabbarna och Övningsledarnas genomgångar.»
- Kursen! Oerhört nyttig men svår!»
- Övningstillfällena och upplägget på dessa.»
- Tycker framförallt duggan var ett bra moment, speciellt att man skulle redovisa för klassen vilket fick en att läsa in frågorna mer noggrannt. Man fick betydligt mer förståelse när man hade läst in sig på härledningarna och dyl. »

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan ta det i punktform eftersom att det är så mycket: - Det bör finnas ett kurs-pm. - Ta bort den egna hemsidan. - Ha föreläsningar som är mer kopplade till beräkningarna. - Ha en kursbok som är begriplig och som det står rätt i. - Tydligare frågor till duggan, nu var det svåraste att veta vad som efterfrågades. - Byt föreläsare till nån som inte tror att han har skapat världen. Det finns så mycket, så hälften är säkert glömt. Konstigt att det inte har varit någon kursutvärdering i den här kursen? Och om det har varit det så är det inget som vi har fått veta om. Tydligare info där så man kan få fram åsikter till läraren snabbare. »
- Kursmaterial, kurshemsida och examinator. »
- Filip»
- Fixa riktiga lösningar till uppgifter och inte bara svar. Få ragnar att bli pedagogisk.»
- Kurslitteratur och upplägg vid föreläsningar»
- Först och främst bör de som håller räkneövningar och föreläsningar ha pratat ihop sig så att de använder samma typ av beteckning på samma grejer. Dessutom bör kursmaterialet ses över en gång till och utvecklas till att bli mer pedagogiskt för detta tyckte jag var en mycket svår kurs. Sedan är det också en fördel om det finns lösningar till räkneuppgifterna eftersom bara ett svar inte gav mycket vägledning. boken kunde också innehålla mer räkneövningsuppgifter.»
- Jag hade föredragit om övningstillfällenea kunde vara mer inriktade på EN lösningsmetod för de problem då flera är tillämpliga. För min del krånglade det egentligen bara till det med olika approacher och jag hade svårt att skilja på vad som gällde för vilken metod osv. Övningsledarna kunde visa en metod, i boken kunde det stå en annan och under övningen med gamla tentor ytterligare en annan presenteras. Jag hade föredragit antingen koncentration på en metod, eller mer tydliggörande om skilladen mellan de olika.»
- Kursboken bör förenklas, uppgiftsboken måste ha en lösningsgång till uppgifterna, tal som gås igenom på övningar ska läggas ut på hemsidan, gamla tentor som ligger ute för övning måste ha ett korrekt facit»
- Tentan är väldigt svår och borde kanske ha en G del istället så att inte alla uppgifter behöver vara så svårlösta»
- Strukturen med icke-interaktiv kursportal. GE UT ETT KURSPM, ha samma fokus på föreläsningar som under examination, fundera på om verkligen bevisduggan är relevant.»
- Lärarledda övningstillfällen och inspirerande föreläsningar, främst genom olika faktakällor. Föreläsningar är en högläsning av litteraturen som inte gör materialet mer lättförståeligt.»
- Jag fick i princip inte ut någonting av föreläsningarna så dessa bör förändras tills nästa år. Föreläsaren kan säkert väldigt mycket i ämnet, men pedagogiken kan absolut förbättas.»
- Läs övriga kommentarer.»
- Lägg ner muntlig dugga. Jag förstår inte varför, det är en dålig inlärningsmetodik. Byt ut föreläsaren, han är kass men främst, inför ny vettig kurslitteratur så kanske man kan lära sig något i kursen. »
- Föreläsningarna bör ta upp mer relevant teori, dvs lite mer hur man räknar och vad allt betyder. Teori boken bör göras bättre med mer relevanta exempel och tydligare förklaringar. LÖSNINGAR BÖR GÖRAS TILLGÄNGLIGA!»
- Kurslitteraturen, framförallt övningsboken borde komplementeras med mer utförlig lösning än bara ett svar. »


Övriga kommentarer

21. Övriga kommentarer

- Tråkigt att de ska göra ett roligt ämne så tråkigt genom att ha så mycket som är så dåligt.. »
- Ragnar verkar sympatisk men saknar pedagogisk kompetens. Ifall det är så att han använder någon speciell metod så är den gravt misslyckad. Svår- eller obegripliga föreläsningar, kursmaterial (kompendiet är dock bara halvfärdigt) och tentalösningar. »
- Är väldigt kritisk mot föreläsningarnas upplägg och mot kurslitteraturen, Ragnar är dock en kunnig lärare och svarar bra på frågor så det är inte läraren som är problemet. Tycker dock att en stor förändring måste till för att få kursen att fungera bra, ämnet är intressant och väldigt relevant.»
- Jag tycker att Muntan är ett väldigt stressande moment. Dessa frågor skulle kunna testas skriftligt istället»
- Bra kurs!»
- Många säger att strukturmekaniken är en väldigt svår kurs, men ja tror att det beror på att kandidatarbetet var inne på sitt slutskede och solen börjar komma fram. Tycker kursen är bra.»
- Jag inser att det är en svår kurs och att mkt av ansvaret ligger hos studenterna, men kursledningen måste också inse att det finns problem med t.ex. förförståelsen och målet är ju till sist ändå att studenterna ska lära sig! Inte att detska vara svårt att lära sig/ta sig igenom kursen...»
- Jag tycker att det är trist när kursansvarig försvårar inlärningen genom att vägra lägga ut lösningar på uppgifterna. Det är upp till var och en om man vill använda dem, men för många underlättar det. Lärarna borde ha som mål att så många som möjligt klarar kursen.»


Kursutvärderingssystem från