ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A2 Stad 1 - Stadsplanering vt 09 (AST131)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-20 - 2009-05-27
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

26 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ja, det framgick ganska bra»10 38%
Bra»7 26%
Mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 3.5

- Jag läste programmet gång efter gång men det var inte riktigt tydligt vad jag skulle leverera. En detaljplan och gestaltningsförslag till denna. En förtydling av den strukturen skulle kunna göras.» (Ganska dåligt)
- Det var under hela kursen oklart exakt var fokus fanns. Bland lärare och handledare rådda oenighet och vad det viktiga var, hur stor del som handlade om planering vs gestaltning» (Ganska dåligt)
- olika besked från olika handledare/lärare» (Ganska dåligt)
- Kunde ha varit tydligare» (Ja, det framgick ganska bra)
- Ganska tydlig information om vad som förväntades.» (Ja, det framgick ganska bra)
- Generellt tror jag att många kände sig lite förvirrade av vad som förväntades av en. Inte för att informationen var knapphändig utan för att det var första kursen i stadsplanering. » (Ja, det framgick ganska bra)
- Det stod väl i programmet» (Bra)
- Generellt mycket bra, både genom föreläsningar och tillgång till fjolårets material och genom besök på stadsbyggnadskontoret har det förväntningaran blivit klara. Stads analysen var svårare att greppa vad som förväntades.» (Bra)
- Alltid lite svårt och förstå i början, men det klarna efter föreläsningar. » (Bra)
- Ja, jag tycker att det var tydligt och bra. Även om det kändes övervälmande vid en första anblick.» (Mycket bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att studenten, efter avslutad kurs, ska kunna förklara och själv använda stadsbyggnadsprinciper i verkliga situationer och projekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 23%
Bra»15 57%
Mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 3.96

- Har varit väldigt mycket information på ganska kort tid, skulle behövts längre tid för att riktigt få det att sjunka in.» (Ganska bra)
- Mer handledning/koll av färdig laga karta-teknik» (Ganska bra)
- Saknade dock föreläsningar om t.ex. handel, torg mm.» (Bra)
- Det var bra föreläsningar som har gett oss bra information om de olika stadsbyggnadsprinciperna.» (Mycket bra)
- den inledande analysen var mycket bra orientering, och sedan genom tillämpning i projektet har det varit användbart» (Mycket bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att göra en enklare värdering av ett stadsplaneprojekt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

24 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»4 16%
Bra»16 66%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 3.75

- Vi lärde oss alaga kart osv- med varierande resultat, dock inte via föreläsningar (som bara visare dåliga exempel)utan mha självstudier och handledning» (?)
- Förstår inte vad ni menar, vad har vi gjort som är en värdering av ett stadsplaneprojekt?» (Ganska dåligt)
- Svårt att avgöra.» (Ganska bra)
- intressant tomt!» (Bra)
- Ja jag tycker att man har fått goda kunskaper till detta. Föreläsningarna, handledningen samt kritiken har alla bidragit till att ge en bra helhet.» (Bra)
- Började ibland handla lite mycket om gestlantining av ett nytt bostadshus men man har också lärt sig mycket om rummen mellan husen. » (Bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att presentera stadsplaneprojekt på ett åskådligt sätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 11%
Ganska bra»4 15%
Bra»15 57%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 3.76

- Mer kunskap om presentationsteknik behövs» (Ganska dåligt)
- Vi behöver kurs i presentationsteknik innefattande: illustrator/photoshop/indesign. » (Ganska dåligt)
- Eva Sigurd som jag hade som handledare för detaljplanen från Stadsbyggnadskontoret kunde inte svara på mina frågor. » (Ganska bra)
- Det är svårt att bedöma om en icke insatt förstår ens beskrivningar, men genom att ta del av varandras projekt så får man en god uppfattning av vad som är tydligt och inte. Kritiken täckte in den punkten.» (Bra)
- Jag tycker vi fick bra information om detta, men det var väldigt skillnad på inlämningar. Har inte så mycket med just denna kurs att göra men vissa verkar inte knappt ha lärt sig att rita en sektion än, och det känns som något man borde kunna i slutet av andra året. » (Bra)
- Jag är nöjd med mitt sätt att presentera mitt projekt på, och jag tycker att informationen om hur man skall gå till väga har varit tillräcklig. Mer än tillräcklig till och med när det kommer till sketchup kursen som var 90% upprepning utav saker vi lärde oss i ettan. Men den var bra för många som sackat efter i sketchup.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att tillämpa mått, dimensioner och dimensionerande förutsättningar för utformning av kvarter, platser, parker och trafikanläggningar.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 34%
Bra»10 38%
Mycket bra»6 23%

Genomsnitt: 3.8

- För luddig information.» (Ganska bra)
- svårt. MAn har lärt sig en del men behöver öva mer på sådant. men det kommer väl.» (Ganska bra)
- Jag upplever inte att kritikern läst in sig så till den grad att ifrågasättningar kring fungerande lastzon, höjdskillnader och andra tveksamheter kan ske. Och om det tas upp kan det alltid viftas undan med "jodå, det går". Därför känns kritiken väldigt centrerad kring gestatningen av projektet och inte alls kring de fysiska problem som kan uppkomma. Av den anledningen känns det relevant att ifrågasätta om kritiken är den bästa formen att redovisa de kunskaper som man förväntas tillämpa, det har i tidigare kurser varit på tok för lätt att bli godkänd. Just av denna anledning känns det också otacksamt att lägga ner så mycket tid och energi för att göra ett fungerande projekt när projekt helt utan verklighetsanknytning alltid lyfts till skyarna.» (Bra)
- Framförallt trafik har betonats. Märkligt att kritikern sedan inte tittade ett dugg på detta. » (Bra)
- Mycket bra information från lärarnas föreläsningar. Joacim Karlgrens trafikföreläsningar var också bra.» (Mycket bra)
- Jag känner att det har varit det centrala medlet i projekteringen så mått har vi fått brottas med hela kursen och det belystes och diskuterades vid kritiken» (Mycket bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att redogöra för PBL systemet och ha sådan färdighet i laga karta-teknik att en detaljplan kan läsas och förstås och att en enkel laga karta kan ritas i GIS eller AutoCad.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 15%
Ganska bra»5 19%
Bra»13 50%
Mycket bra»4 15%

Genomsnitt: 3.65

- Det var svårt att få till en bra laga karta. Handledningen med stadsbyggnadskontoret var en bra idé, men handledaren kunde inte svara på de mer komplicerade frågorna man stötte på och var mycket vag. Svårt att läsa på själv också, exemplen i kurslitteraturen var för få och tog inte upp de intressanta frågorna.» (Ganska dåligt)
- Både handledning och utlärning av laga karta-teknik var mycket oklar. Informationen från olika parter var motsägelsefull.» (Ganska dåligt)
- Jag har ritat en lagakarta, men förstår bara till viss del varför jag har gjort som jag har gjort. Eftersom handledningen från stadsbyggnadskontoret var så dålig (Eva Sigurd) i kombination med handledning av Mats reneland, som sa en helt annan sak, så blev det att jag gissade lite hur man skulle göra. Känns dumt när det här är ett ämne som verkligen borde kunna handla om att göra rätt eller fel. Känns väldigt vagt just nu.» (Ganska dåligt)
- Svårt eftersom alla handledare har sagt olika saker om detaljplan. » (Ganska bra)
- Jag kan nog läsa en laga karta efter detta, särskilt med hjälp av en bok att slå i. Jag skulle säkert kunna snickra ihop en egen också. Men kunskaperna är inte på topp. Skulle de bli det skulle ett större fokus på uppgiften behövas. Och mer och bättre handledning. Men personligen så tyckte jag om att lägga större delen utav "projektet" istället.» (Ganska bra)
- Jag känner mig inte säker på att den karta jag gjort är tilllämplig, det var svårt att få bekräftelse på kartans utformning. En idé vore att specifikt avsätt dagar för att gära dessa kartor och inte ha det intergrerat i kursen för att då tvingas koncentrera sig på detta.» (Ganska bra)
- Det har dock inte varit någon diskussion kring GIS och vad det är för något. Jag tycker att det var bra med detaljplansgenomgång före kritiken. Det var dock olika nivå på handledarna. Emir var kunnig!» (Bra)
- Väldigt svårt att sätta sig in i efter bara en föreläsning, och stor förvirring rådde nog bland många. Bra dock med fler insatta handledningstider, där man kunde få ställa sina frågor allteftersom man kom längre i processen.» (Bra)
- MAn måste själv anstränga sig för att förstå detta. men det har lossnat nu.» (Bra)
- Hade behövts ytterligare ett tillfälle för frågor. » (Bra)

7. Lärandemål 6

Kursens sjätte lärandemål är att studenten, efter avslutad kurs, ska kunna förfarandet i planeringsprocessen: Program, Samråd, Utställning, Antagande, Laga kraft.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska dåligt»5 19%
Ganska bra»12 46%
Bra»5 19%
Mycket bra»3 11%

Genomsnitt: 3.15

- Jag har inte kunnat tillskanska mig klarhet i systemet eller mtycket ny kunkspa överhuvudtaget under föreläsningarna. För mig har dessa varit en röra av exempel (ofta visandes på dåliga exempel), personliga erfarenheter och referenser till tänkare så som lynch. Vi tog kontakt med andra arkitekter utanför skolan för att få klara fakta och sammanhang.» (Ganska dåligt)
- Det där kan jag inte så bra, eller kan inte heller erinra mig att vi har fått information om. Det har vi säkert men om man inte gör en liten uppgift av det så tenderar det att försvinna ur minnet rätt snabbt.» (Ganska dåligt)
- Har till viss del koll på det hela, men kan inte säga att jag kan det.» (Ganska bra)
- Detta får man läsa sig eller på annat sätt lära sig själv. Alltså det är upp till studenten, inte bara till läraren.» (Bra)
- Jag känner att jag har stor förståelse för hur processen går till.» (Mycket bra)
- besöket på stadsbyggnadskontoret och föreläsningen på chalmers var mycket informativt.» (Mycket bra)

8. Lärandemål 7

Kursens sjunde lärandemål är att studenten, efter avslutad kurs, ska kunna använda den digitala A-databasen bestående av kartor, flygbilder och statistik.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

26 svarande

Inte alls»5 19%
Ganska dåligt»13 50%
Ganska bra»3 11%
Bra»4 15%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.34

- Kartadatabasen känner vi alla till, men flygbilder och statistik?» (Inte alls)
- Vi tittade nån gång på den under ScetchUp kursen men då fungerade det inte. Det är krångligt och fungerar inte! Vi behöver tydligare genomgång.» (Inte alls)
- Jag vet inte ens om jag förstått vart man får tag på denna information. » (Inte alls)
- Personligen är jag dålig på detta. HAr ej använt detta.» (Inte alls)
- Det är ingen som har nämnt hur detta fungerar, som tur vad kunde en i min grupp hur an gjorde så hon gjorde det åt övriga i kursen. Genomgång?» (Inte alls)
- databaseb fungerade inte alls vid genomgång, istället har filer distribuerats» (Ganska dåligt)
- ÖÄverlag mycket dålig info och samkörning av allt digitalt material, alltifrån utlagt material på studieportalet till den hjälp vi fått med datakrångel.» (Ganska dåligt)
- Va? Finns det en A-databas med statistik och flygbilder? Trodde det bara handlade om cad-kartor...» (Ganska dåligt)
- Det har funnits gott om information på studieportalen vilket har fungerat jättebra, med alla bilder och filer som har delats ut. MEN det är inte samma sak som A-databasen antar jag. Den har vi inte fått någon direkt information om, och det har inte heller behövts då vi fått allt vi velat ha via studieportalen. Men jag har varit där inne tidigare och laddat ner saker. Det funkar helt ok, lite knöligt i början dock. Flygbilder visste jag inte att det fanns.» (Ganska dåligt)
- Allt fanns på studieportalen så att A-databasen behövdes inte.» (Ganska dåligt)
- Jag uppfattar det som att det ofta är strul med den här databasen och det är svårt att hitta i den. För mig själv kan jag säga att jag inte har använt den.» (Ganska dåligt)
- A-databasen? Jag kan ha missat detta men tror inte det har stått någonstans om hur man gör detta, men jag kan ha fel. » (Ganska dåligt)
- Har inte varit så mycket information om detta, man får lista ut det själv, eller via studiekamrater.» (Ganska bra)
- Det har inte funnits någon information om hur A-databasen används.» (Ganska bra)

9. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

25 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»0 0%
Bra»20 80%
Ganska hög»5 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- relevanta krav, dålig kurs!» (?)
- Bra men ändå hög.» (Bra)
- utan att sitta dygnet runt har jag kunnat leverera mitt projekt inom utsatt tid och med hög standard» (Bra)
- Jag tyckte att ambitionsnivån låg högt men det sporrade mig också att prestera och det utdelade materialet skapade också en tydlig bild av vad vi förväntades göra. Så trots att det var en hel del som skulle bli gjort fanns det inga frågetecken.» (Ganska hög)
- Det kändes som om det var knappt med tid. » (Ganska hög)

10. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 38%
Bra»8 30%
Mycket bra»6 23%

Genomsnitt: 3.69

- dåliga föreläsningar, ont om tid (måste sägas!)» (Ganska dåligt)
- Otroligt många föreläsningar på en gång, svårt att sålla informationen.» (Ganska bra)
- Jag tycker att andelen projekttid var dåligt disponerad, i synnerhet då mycket av presentationen förväntas göras på datorer som det finns få av vilket rimmar illa med att man måste använda sig av program som alla inte har tillgång till på sina hemdatorer - samtidigt som man blir tvingad att jobba hemma då datorerna i skolan inte räcker till alla. Vidare är datorundervisningen på chalmers arkitektur skandalöst dålig. Alla förväntas vara autodedakta eller få hjälp av sina medstudenter. Inlämningsplanering borde också ses över då kön till plottern var monstruös lång pga flera inlämningar samtidigt. Folk som plottade halv tre fick inte ut sina förrän tolv på natten.» (Ganska bra)
- Luddigt program som under föreläsningarna klarnade. Kan definitivt ses över.» (Ganska bra)
- Bra med föreläsningar, vissa schematekniska problem. » (Ganska bra)
- Jag tycker att föreläsningarna låg bra till men ritstugan hade kunnat komma senare eftersom detta var enda handledningstillfället innan sista genomgången av detaljplan» (Bra)
- Bra med föreläsningar i början, och sen en lång obruten tid av projektarbete, vilket gör att man får mycket bättre koll på hur mycket tid man har kvar. Dock var det för lite tid för det gemensamma projektet i förhållande till vilket resultat som förväntades.» (Bra)
- Bra planering och organisering» (Mycket bra)
- föreläsningar och eget arbetet har saxats på ett bra sätt och det har varit mycke egen tid med handledning i andra hälften.» (Mycket bra)

11. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

26 svarande

Nej, inte alls»3 11%
Ganska otillfredsställande»5 19%
Ganska bra»5 19%
Bra»8 30%
Mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 3.26

- för lite tid (vi VET att det handlar om pengar, men om frågan kommer upp, måste den besvaras, bra utbildning krävar satsningar)» (Nej, inte alls)
- För lite kritik. Dessutom är kritikern orättvis och fördelar inte tiden jämt mellan elever. MAn måste "ta för sig för" för att få hjälp. Det gäller att slå sig fram och det är inte bra. Dessutom visste man inte var handledaren skulle vara. Handledare säger viktiga saker i slutet av tiden som de kunde sagt tidigare så man slipper göra om allt. Syftet är väl inte att plåga oss?» (Nej, inte alls)
- Mina handledartider var usla. Dels hade jag en handledartid innan jag ens hunnit rita någonting alls, sedan hade jag en handledartid då jag nästintill avslutat projektet. Vår handledare var mest intresserad av han tyckte var intressant på platsen vilket gjorde att han tyckte det var olämpligt att jag testade mina idéer. Detta ledde till att jag fick ett projekt där jag hade lite av mina idéer och mycket av hans idéer. En bra handledare ska kunna stärka en elevs koncept och lyft fram en elevs idé istället för att säga när det är fem dagar kvar att man ska skrota hela projektet. Sedan kommer vi till kritiken, då hade vi en kritiker som inte vågade säga ifrån. Han tyckte att allas projekt mer eller mindre perfekta och istället för kritik gav han oss en sammanfattning hur vi hade tänkt, helt meningslöst. Jag måste säga att jag inte alls är nöjd med vare sig handledningen eller kritiken. Jag tycker att det som varit givande i denna kursen har varit trafikföreläsningarna och Anders Hagsons föreläsningar. Vilket är lite synd för ofta är det kursen i helhet som ska vara givande och framför allt kritiken. » (Nej, inte alls)
- Det är för många elever i en del ritsalar för att man ska få tillräckligt med tider.» (Ganska otillfredsställande)
- handeledningen (ANNA) var bra men kritiken (mikael ekengren)var inte bra. han hade bara negativa synpunkter på de flesta projekt och det är ju bra att peka ut vad som är dåligt men det är ju inte speciellt konstruktivt om man bara pekar på det dåliga utan att även säga vad som är bra med proejktet ifråga också.» (Ganska otillfredsställande)
- Handledningen på ritsalen var bra. Handledningen med stadsbyggnadskontoret (eva sigurd) var dålig rent ut sagt. Också dåligt att det inte gick att få handledning med anders hagson när det stod i programmet att det skulle finnas. För lite tid för handledning med lagakarta, särskilt som det är ett så nytt angreppssätt. Kritiken sen var sådär. Mikael Ekegren som vi hade som kritiker var väl enkelsidig i sin bedömning. Han har redan bestämt hur han tycker att man ska göra och att man har haft en annan utgångspunkt och att det har fått bestämma utformningen av projektet är väldigt svårt för honom att förstå. Jag tycker det är bra att han är hård och säger vad han tycker för det är ofta väldigt mesig kritik, problemet är att han genom att ställa retoriska och uppenbara frågor får studenten att känna sig dum, vilken är en onödig konsekvens av att föra fram en åsikt. Han borde lära sig att lyssna mer, och så länge det finns en anledning till varför man har gjort som man har gjort och man kan argumentera för saken så är det bra och nåt som borde lyftas fram mer istället för kritikers ensidiga åsikter. Annars blir det bara extremt likadana projekt.» (Ganska otillfredsställande)
- Ingen bullerhandledning som utlovades. Dessutom var trafikhandledningen fullbokad-fler tider önskas. Max 10 projekt per kritiker vore lagom. Verkade som om kritikern inte ens hade läst texterna till varje projekt eller satt sig in ordentligt. Kritiktillfället kändes denna gång som en axelryckning och väckte fler frågor än svar. Två kritiker som skulle kunna inspirera sina medkritiker är Björn Gross och Joakim Kaminsky. Klara besked och en förmåga att inspirera till att vilja jobba vidare med projekten. Vår kritiker denna gång var allt för svävande och attitydsmässigt lite "von oben".» (Ganska otillfredsställande)
- Handledning var bra, men kritiken var inte alls det. Kritikern Mikael Ekengren var ibland osaklig och ställde frågor vars enda syfte var att få studenten i fråga att se dumm ut. Han också struntade i svar till de frågor som han själv ställde. En del av studenterna fick bara negativ kritik när Mikael inte kunde se några fördelar i deras projekt(kvartersstruktur): kritiken var allt utan konstruktiv. Jag tycker att Mikaels egna åsikter styrde kritiken för mycket - det spelade ingen roll hur bra man kunde argumentera för sina lösningar, han lyssnade inte alls (för att göra detta tydligt började han ofta titta annanstans, typ taket, när någon började berätta om sina lösningar som han precis hade frågat om). Positiv kritik var väldigt bristande överhuvudtaget. En kritiker får verkligen inte vara nedtalande och försöka få studenter att se dumma ut! » (Ganska otillfredsställande)
- Handledningen i projektet var bra, men den med stadsbyggnadskontoret gav inte så mycket, de hade inte svar på frågorna.» (Ganska bra)
- Den vanliga handledningen fungerade bra, liksom den med Joakim om trafikparkering. Handledningen i laga-karta var en katastrof.» (Ganska bra)
- T.ex fanns det inte trafikhandledningstider till alla och detaljplanehandledningen på ritsalarna var alldeles för kort för att svara på att frågor man hade!» (Ganska bra)
- jag tycker att handledningstillfällena borde jämnas ut bättre. Jag hade handledning på måndagen, andra tillfället onsdagen 1,5 v senare och sedan sista tillfället fredagen samma vecka. Detta bör jämnas ut eftersom det är så få tillfällen! Jag upplevde kritiken som konstruktiv. jag hade Anna Eriksson och tycker att hon lyckas lyfta frågetecken och diskussion utan att involvera smak.» (Ganska bra)
- Handledningen var jättebra!» (Bra)
- ABSOLUT!!!! HANDLEDNINGEN VAR MYCKET GIVANDE OCH KORT!!» (Bra)
- handledning på ritsal var bra organiserad men fick minskas från 30 min/person till 20-25 min/person vilket är alldeles för lite.» (Bra)
- Ja, det mesta kändes bra. Myckte bättre med en handledare som inte lägger in sina personliga värderingar i det man gör, utan bara hjälper till att föra arbetet framåt. » (Bra)
- Jag hade Mats Heil som handledare, jag tycker att han var bra som handledare och det kändes som att det fanns tillräckligt med handledningstider. Som kritiker hade jag Anna Eriksson. Jag tycker att hon var en bra kritiker. Det var relevant och konstruktivt. Hon sa det hon tyckte, det bra och dåliga.» (Bra)
- Det var lite dåligt med handledartid i vår ritsal. Anna Eriksson gav bra information, men ifrågasatte inte så mycket. Kritiken kändes inte konstruktiv. Mikael Ekegren var direkt nedvärderande mot flera elever vid kritik. Bara negativa aspekter togs upp. Det måste alltid finnas något positivt kritikerna kan se och lyfta fram. Kritikerna behöver tydligen lära sig vanlig traditionell pedagogik. » (Bra)
- Handledningen från stadskontoret tror jag hade passat bättre om den kommit in på ett tidigare stadium. Som upplägget såg ut nu så var man tvungen att snabbt besluta sig för en linje man skulle följa och när stadskontoret kom in i bilden var det i princip för sent att ändra sig.» (Mycket bra)
- Jag har fått mycket hjälp och under kritiken berördes all de punkter som jag upplever har varit centrala i projektet» (Mycket bra)
- Jag tycker vi fick gott om handledning och vår handledare Martin ska få ett stort plus som en jätte bra handledare. Det var också jätte bra att vi fick extra handledning i laga kartan. Jag lärde mig väldigt mycket vid denna handledning. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»3 11%
Bra»6 23%
Mycket bra»16 61%

Genomsnitt: 4.42

- Vi fick ett svart får i vår grupp, övriga studiekamrater har dock varit mycket bra att jobba med.» (Ganska dåligt)
- Vi har haft en hel del diskussion på ritsalen» (Bra)
- Jättebra med uppdelningen grupparbete i början och därefter individuellt.» (Bra)
- Det har fungerat bra.» (Mycket bra)
- Bra samarbete och stor vilja att hjälpa varandra.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

13. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Föreläsningar i stadsbyggnads historia och principer. »
- Detaljplanshandledningen»
- Vet inte riktigt...»
- Allt pluss lite till.»
- allt men tidigare handledning från stadskontorets konsulter»
- Möjligheten att se treornas projekt, liksom förarbetet med tomten (även om detta borde styras till att bli mer djupgående)»
- viktigt att ha kvar sketchupkursen för de som behöver.»
- Det var jättebra att sketchup ingick i kursen! Det var bra för många att få grepp om programmet för att kunna använda det för att lätt skissa upp volymer. Tvåorna nästa år kanske kan det bättre eftersom de kommer ha sin sketchupkurs då och inte i ettan (tror jag) Jättebra med detaljplanshandledningen på ritsalarna! Även att vi gjorde ett gemensamt material tillsammans»
- Fantastiskt bra föreläsningar (både Anders och inbjudna) och jag tycker att ambitionsnivån känns motiverande. Stadsvandringen med Mikael var väldigt givande.»
- ScetchUp kursen men med en indelning av klassen inte efter ritsal/CAD-grupper utan att man har grupper efter färdighet. Studenten själv får uppskatta sin ScetchUp förmåga och skriva upp sig på en lista. Nu låg alla på väldigt olika nivå eftersom vi haft en grundläggande kurs i ettan som folk tillgodogjort sig olika. Jag känner att jag hade kunnat få ut mycket mer av den kursen med olika färdighetsgrupper.»
- Bra kurs där fokus ligger på placering och planering istället för gestaltning och där vi lär oss viktig fakta om detaljplan och formalia.»
- grupparbete i början för att sedan kasta sig in i ett individuellt projekt»
- Stadsvandringen var jätteintressant. Mikael Ekegren är oerhört bra på att berätta fängslande historier, och i ett sådant sammanhang passar det med starka åsikter. Bra med ett gemensamt grupparbete i början, dock kanske med mer fokus på platsanalys och mindre på stadsbyggnadsprinciper och att det framgår tydligare i programmet. Bra att det slutgiltiga projektet har formen av en skiss vilket borde poängteras mer vilket gör det mer ok att inte sitta flera dagar i photoshop sista tiden innan inlämning.»
- att först ha analysen som grupparbete. Och trafi9kföreläsaren Joakim var mycket bra och ortoligt hjälpsam.»
- Sketch-up »
- Trafikföreläsningar, Anders Hagsons föreläsningar, Kommunens sammanfattning av tomten på stadsbyggnadskontoret. Assistens hur man ritar en detaljplan. SketchUp kursen har varit mycket relevant med tanke på vad ni vill att vi ska prestera. Men Nilla hade en poäng, till nästa år, låt det finnas en nybörjargrupp och en grupp för avancerad sketchup.»
- Föreläsningarna, ja alla var bra faktiskt. Stadsvandringen med Mikael var riktigt bra också.»
- SketchUp-kursen, handledning med Stadsbyggnadskontoret. »
- Alla föreläsningar, de har varit väldigt givande. Handledning så klart. Jag tycker att SketchUp kursen var en bra tillgång, ni kan trycka mer på att det just är för dem som inte har vana och att den inte är obligatorisk.»
- Tyckte upplägget på kurset kan vara den samma. Perfekt med tid för det vi skulle prestera. »

14. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Handledarna från SBK måste vara mer förberedda för studenterna frågor. Tydligare exempel på hur arealerna skall räknas ut och redovisas.»
- Ta bort några föreläsningar, behåll bara de viktigaste, mer tid till projektet (om ni vill att det ska bli någotsånär bra projekt) och ännu mer handledning.»
- Trafikföreläsning - för mastig ( alldeles för mycket att ta in på så kort tid) Att kanske jobba 2 i själva projektet sen, ett stadsplanerprojekt känns inte som ett projekt som man ska jobba ensam med.»
- Framför allt mera stadsvandringar, Hagson sa att man skall känna miljöer, och det är lättare på plats om man säger så!!»
- Det vore nog konstruktivt att arbeta med en annan tomt nästa år. Det var bra att kunna ta del av äldre projekt men det blev väldigt svårt att inte låta sig styras av deras idéer.»
- gärna fler bra exempel från verkligheten, motsvarande storlek som vårt individuella projekt»
- Mer schemalagd tid till projekten. Om möjligt reservera plottern så folk inte behöver gråta floder och slita sina hår över att det inte går att skriva ut. Digital inlämning föredras och är förmodligen bättre ang deadlines. Kritiken tycker jag är alldeles för diffus, har vi gjort detaljplaner vill vi gärna ha kommentarer för det arbetet också. Vidare behöver man ha elever som läser in sig på några av projekten så man får en annan typ av feedback, på eftermiddagen är folk så trötta att ingen orkar säga en enda kommentar till personerna som presenterar sina projekt som de har jobbat med. Otacksamt så det förslår.»
- se ovan.»
- Ta bort den sammanfattande kritiken dagen efter den riktiga kritiken, där endast några förslag lyfts fram!!! Det är tortyr att sitta och aldrig komma med, och att höra Mikael Ekegrens personliga åsiker är högst orelevant och energikrävande!!!!!!Dessutom är han partisk, och pratar bara om sig själv. Fruktansvärt, stryck denna samling totalt!!! Diskutera istället generellt om olika principer, det skulle ge oss andra mycket mer!!!!»
- Dåliga föreläsningar!»
- kritiken behöver förändras tex bara en sådan enkel grej att lägga upp kritiken så att både det som är bra och det som är dåligt framkommer.»
- Sättet att ge kritik, att det ska utgå mer från varje students angreppspunkt. Att detaljplanehandledningen blir mer entydig.»
- Anders Hagsom verkar ha svårt att lyssna på studenter. Han reagerar ofta med att försvara sig om han får kritik. Bra om han kan lyssna bättre, och inte se invändning mot nåt han säger som personangrepp. Mer diskussioner om stadsplanering. Mer handledning, mer tid om det går. Mer kontakt med folk i yrket, tex från staddsbyggnadkontoret, och trevliga sådana. Bättre kommunikation mellan handledare, kursansvarig och alla inblandade. Så att alla vet var de ska handleda osv.»
- Lite fräschare föreläsningar och litteraturtips.»
- Det är viktigt att man ser över kvalitéen på handledare och kritiker. Att man ger starka riktlinjer (som tex en kritikermall) av vad som förväntas av dem, samt fundera över handledaretider. Man kanske inte behöver en handledartid efter 1 dag, däremot kanske man behöver en handledare efter 6 dagar.»
- Det hade varit kul att blanda kritikgrupperna lite mer. Så att man inte bara satt med folk från sin egen ritsal. Det blir lite mer spännande då. Sin egen ritsals projekt kan man ju redan och en viss likriktning finns kanske. Hursomhelst skulle det vara bra.»
- Kritiken måste förändras. Det är inte okej att kritiker nedvärderar studenter på det här sättet. Vore en fördel att rotera kritiker under dagen så att man får höra andras åsikter också. Vår kritik handlade bara om att lastzonen tog för stor plats. Eftersom det i föreläsningar har tryckts på bullerproblematiken och trafikutformning är det ju bra om detta tas upp på kritiken. »
- Inget sak bort. Handledning med stadsbyggnadskontoret var ett uppskattat inslag, men det var varierande kvalité och till synes väldigt stressande för dem, värt att bevara och utveckla.»
- Har tyvärr inga ideér just nu. »

15. Övriga kommentarer

- Intressant kurs, men svår uppgift. Tomten gav motstånd, vilket antagligen är positivt.»
- Grymt rolig kurs!»
- Förmodligen en av högst två kurser där mål och upplägg har mött varandra på ett föredomligt sätt. 20 min för presentation och kritik -är inte det en smula kort?»
- Anders, föreläsningar och diskussioner handlar inte om Dig, och är inte ett forum för din svada eller egna upplevelser. Jag upplever att vi fått ett mycket hetskt, infantilt bemötande av dig. Att provocera och bara slå ner varje påstående under en föreläsning ger oss inte mycket i utbildningen. Alla exempel du tog var exempel du tyckte var dåliga - överlag har vi nog bara fått höra om vad du tycker är dåligt. Vi förstår att du själv inte kan styra himmel jord och denna utbildning, men om vi ska mötas för en slutgiltig diskussion och du UPPMANAR oss att kommentera kursen, då kan du inte slå bort varenda kommentar, det blir ohållbart! Jag vet inte vad du önskar vinna med din raljanta attityd och (så det verkar)personliga vendettor, men det ger oss ingenting! Ibland kan det vara uppfriskande med rak och ärlig attityd från lärare, men detta känns bara tramsigt!»
- Ni borde vara mer medvetna om hur stor påverkan föreläsningar har för vilken typ av projekt elever väljer att göra. Om man har en massa föreläsningar om buller och trafikfrågor så får det till följd att många elever kommer att lägga krut på det. Om det inte var önskvärt sen i sista ändan så borde föreläsningsinnehållet sett annorlunda ut.»
- Från början tråkig kurs men ju mer man lär sig ju mer intressant blir det.»
- Det pratas mycket om pengar när det handlar om kritik som gäller upplägget av utbildningen. Det är måhända enkelt att som lärare avfärda kritik med att det inte finns medel att förbättra kurser med. Vad som glöms bort är att vi studenter sätter oss i skuld för att få ta del av åtminstone en bråkdel av er kunskap och att det är er skyldighet som lärare att göra ert yttersta för att uppfylla detta. Vi brinner för arkitektur och vår suktan efter bättre metoder att tillämpa arkitektur FÅR inte bemötas med en defensiv attityd och politiska frånskyllningar. Det måste gå att lösas på annat sätt.»
- Kursen har varit lärorik och givande. Jag hoppas kursen kommer fortsätta framöver. »
- Bra kurs!»
- Märkligt att vi skulle hänga upp grupparbetet och fick instruktioner om att referera till det i vår presentation när kritikerna hade fått information om att inte ens läsa in sig på det. Anders Hagson utlovade vid föreläsningar att finnas till hands på ritsalar för konsultation eller att det gick bra att fråga honom, men han har varit svår att få tag i och inte synts till som utlovat. »
- Detta ber jag alltid om på varje kursutvärdering. Skulle inte schemat kunna läggas ut tidigare på studieportalen. Jag vet att vi har ett stomschema, men det säger inte så mycket, och för att kunna planera sin tid runt skolan vore det väldigt bra om schemat låg mer än 4 dagar innan kursstart på studieportalen. Man kanske kunde lägga ut ett först utkast så man vet ungefär när föreläsningar och annat är, och blir det ändrigar så kan man ju ta det senare. »


Kursutvärderingssystem från